Hotărârea nr. 215/2013

Hotărârea nr.215 din 27.06.2013 Hotarare  privind  modificarea  HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economica (faza SF), a proiectului "Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău"- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi  cheltuielile legate de proiect.

privind modificarea HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economica (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere:

 • • Referatul nr. 491314 din 17.06.2013 al Serviciului Implementare Proiecte;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4515/23.06.2013;

 • • Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4516/23.06.2013, favorabil;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.82/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 83/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 84/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 85/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 86/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • • H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale;

 • • O.U.G.nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență;

 • • art.44(I) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

 • • H.C.L. Bacau nr.78/2013 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • • H.C.L. Bacau nr. 139/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL 139/06.05.2011 și HCL 151/26.07.2012;

 • • H.C.L. Bacau nr. 223/27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economice (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect, modificata prin HCL 238/19.10.2012;

 • • Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007-2013, - Axa 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere;

 • • Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată si actualizata;

în temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) fit. „d”și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - (1) Se aprobă modificarea Anexei nr.3 - „Bugetul si sursele de finanțare ale proiectului Crearea si modernizarea de spatii verzi in municipiul Bacau”, Anexa la HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economice (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău*’- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect, in sensul inlocuirii acesteia cu Anexa parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Anexa mai sus menționata ,3ugetul si sursele de finanțare ale proiectului Crearea si


modernizarea de spatii verzi in municipiul Bacau” va păstră numerotarea de Anexa nr.3 stabilita si aprobata prin H.C.L. Bacau nr.223/29.07.2012.

ART.2. - (1) La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se va abroga HCL Bacau nr.238/19.10. 2012.

(2) Celelalte prevederi ale HCL nr.223 din 27.09.2012 sunt și rămân în vigoare.

ART3- Hotărârea va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicată Serviciului Implementare Proiecte și Direcției Servicii Publice.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 215

DIN 27.06_____

N.O.P., C.F1.J R.T./Ex.l/Ds.l-A-2

românia județul bacău CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 3

Ia HOTĂRÂREA

nr. .....din .£*:26.-..2O13

1.Bugetul proiectului „Creare si modernizare spatii verzi în municipiul Bacău”, supus aprobării

Nr. crt

Denumirea capitolelor sl

Cheltuieli

Cheltuieli eligibile

TOTAL

TVA

subcapitolelor

neellgibile

Baza

TVA eligibila

eligibil

neeligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru achiziția si amenajarea terenului

1.1.

Achiziția terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

468,164.37

112,359.45

580,523.82

0.00

CP

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

3,236,893.14

776,854.35

4,013,747.49]

0.00

TOI

0.00 .

889^13^1

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

C.00

0.00

0.00

0.00

. TOI

-'Z1/-''fcirgriTr-irlî 'Sfii1 J

ALQAPtTOLZ    v.->

~.r. 'ai                ?

A ■

3.

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

........... ■ ■■

3.1.

Studii de teren

0.00

40,000.00

9,600.00

49,600.00

0.00

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3.

Proiectare si inginerie

0.00

188,500.00

45,240.00

233,740.00

o.qo

3.4/

Consultanta

0.00

3,000.00

720.00

3,720.00

""0.00

(K>5

Asistenta tehnica

0.00

71,000.00

17,040.00

88,040.00

0.00

. . ■

<       TCP

^02,600.00

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

0.00

7.514,603.19

1,803,504.77

9,318,107.96

0.00

4.2.

Dotări de specialitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

' TOTALCWlTOt.*

•1

9’00

7^14,603.19

1.803,504.77

5.

CAPITOLUL 5 Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1.

Organizarea de șantier

0.00

50,000.00

12,000.00

62,000.00

0.00

5X1.

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

o.oo’

0.00

0.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizații de șantier

0.00

50,000.00

12,000.00

62,000,00

0.00

5.2.

Cote legale

0.00

145,855.59

0.00

145,855.59

0.00

' Z4iL*.-tSL

6.

CAPITOLUL 6

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neellglblle

Cheltuieli eligibile

TOTAL eligibil

TVA neeligiblla

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

6.1.

Diverse sl neprevăzute

0.00

221,822.60

53,237.42

275,060.02

0.00

. TOTAL CAPîTOL 5

OM ;

Mvw&șo.

-

'Aii' "

7.

CAPITOLUL 7 Cheltuieli pentru audit, Informare si publicitate

7.1.

Audit

0.00

94,384.39

22,652.25

117,036.64

0.00

7.2.

Informare si publicitate

0.00

40,750.00

9,780.00

50,530.00

0.00

TOȚAk CAPITOL?

0-00

135,134.39

^432-20

Q09

8.

CAPITOLUL 8

Alte cheltuieli neeligibile

g.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

F*'- * ’

TQȚAL QAPJTOL 8;.....

Ti            i‘r-

Rî Ș A ’

ii*qaâia

TOTAL         t

~.rr J ".-TZ? SȚTt"CV,       -V T?J Jl          ■_

'fl HQ

'4 jt'               14^ •

SSisi       -ac* . <-

2. Surse de finanțare a proiectului „Creare si modernizare spatii verzi în municipiul Bacău”, supus aprobării

R-PKTr

I

Valoarea totală a proiectului, din care:

14,937,961.52

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

0.00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

14,937,961.52

c.

TVA neeligibila

0.00

II

Contribuția proprie în proiect, din care:

298,759.23

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

298,759.23

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

. 0.00....

c.

TVA neeligibila

0.00

III

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

14,639,202.29CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPO


„ Infocmi4j

Manager Proiect