Hotărârea nr. 214/2013

Hotărârea nr.214 din 27.06.2013 Hotarare privind  acceptarea comunei Buhoci in calitate de membru la  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia.

HOTĂRÂRE


privind acceptarea comunei Bnhoci in calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

AvÂnd in vedere:

-Adresa nr. 29675/06.06.2013 depusa la Pritnaria Municipiului Bacau de comuna Buhoci, prin care solicita acceptarea in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB in calitate de membru; -Referatul nr. 29675 din 11.06.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4479/20.06.2013;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr .4480/20.06.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.77/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 78/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 79/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 80/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 81/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire ia asociații si fundații, actualizata;

-Prevederile art 47, art.117 lita din Legea nr. 215/200la administrației publice locale, republicata și actualizată:

-Prevederile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB aprobat prin HCL nr. 133 din 09.042008

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit e , alin. (7), lit c și art.45(l) și (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aproba acceptarea comunei Buhoci in calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB.

Art. 2. Se modifica Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, in mod corespunzător.

Art. 3. Se modifica Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, in mod corespunzător. Art. 4. Se acorda mandat d-lui Padureanu Leonard, reprezentantul Municipiului Bacau in AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau — ADIB, sa voteze in ședința AGA in favoarea aprobării actelor adiționale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB.

Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, Instituției Prefectului Județului Bacau, persoanei nominalizate la art. 4 al prezentei hotarari, Consiliului Județean Bacau, si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU