Hotărârea nr. 212/2013

Hotărârea nr.212 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea trecerii locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului si pentru reglementarea juridica a terenurilor aferente.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având in vedere:

 • • Adresa 352/06.05.2009, respectiv 7480/06.05.2009 primită de la Secretariatul General al Guvernului și Nota nr.20/7480/D.N.A/29.04.2009 primită de la Guvernul României - Ministerul Dezvoltării Regionale și a Locuințelor (actualmente M.D.R.A.P.),

 • • Adresa ANL nr.8559/05.06.2013, înregistrata la Primăria Bacau sub nr.65401/10.06.2013;

 • • Referatul nr.784741/12.06.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului fond locativ și îndrumare asociații de locatari;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

 • • Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabil;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.69/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 70/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 71/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 72/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 73/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • • Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile HCL nr. 177/2012 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacau;

 • • Prevederile art.9(2) și a art.l0(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

 • • Prevederile art. 63 (1) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

 • • Prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 89/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

In temeiul prevederilor art.36 (2) lit.„c” si art.l 15(1) lit.„b” și art.45 (3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l, - Construcțiile de locuințe aferente imobilelor identificate conform Anexei nr.l la prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a municipiului Bacău, în proprietatea publică a statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică.

Art.2.Construcțiile de locuințe prevăzute la art.l din prezenta hotărâre, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea vânzării locuințelor/apartamentelor către cei în drept la cererea acestora, în condițiile legii.

Art3, - Locuințele/apartamentele prevăzute la art.2 pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condițiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuințe pentru tineri, destinate închirerii.

Art4. - Terenurile aferente construcțiilor de locuințe prevăzute la art.l, identificate conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a municipiului Bacău, în proprietatea privată a municipiului Bacău.

Art.5. - Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Serviciul Administrare și Inventarierea Patrimoniului fond locativ și îndrumare asociații de locatari și va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administatîei Publice, Agenției Naționale pentru Locuințe - Direcției Locuințe pentru Tineri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.l

la Hotărârea nr. din 06*2013

DATELE DE IDENTIFICARE

A construcțiilor de locuințe care se transmit din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului și rămân în administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău


ti

Z o

Denumirea construcției, adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite construcția

Persoana juridică la care se transmite construcția

Caracteristicile tehnice ale construcțiilor/imobilului

Bloc de locuințe ANL Str.Făgăraș      (fostă

Bucegi) nr.4,  (bl.3,

scA)

Nr.cadastral 65020

C.F. nr.65020

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=370,5mp Aria desfășurată construi tă=1482mp

Număr de apartamente: 25 Din care: cu 1 cameră =10 cu 2 camere =15

valoare de inventar= 3.212,777 mii lei.

Regim,înălțime P+3E+M AnP.I.F. = 2007'

Bloc de locuințe ANL Str.Făgăraș      (fostă

Bucegi) ) nr.4, (bl.4, sc.B)

Nr.cadastral 65020

C.F. nr.65020

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=370,5mp Aria desfășurată construi tă=l 482mp

Număr de apartamente : 20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar= 2.643,656 mii lei

Regim înălțime P+3E An P.I.F, = 2007

Bloc de locuințe ANL Str.Făgăraș      (fostă

Bucegi) nr.6,(  bl.5,

sc.A)

Nr.cadastral 65021

C.F. nr.65021

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=369mp Aria desfășurată construită=1476mp Număr de apartamente: 25 Din care: cii 1 cameră =10 cu 2 camere-15 valoare de inventar= 3.212,777mii lei Regim înălțime P+3E+M An P.I.F. = 2007

Bloc de locuințe ANL Str.Făgăraș      (fostă

Bucegi) ) nr.6,( bl .6, sc.B)

Nr.cadastral 65021

C.F. nr.65021

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=369mp Aria desfășurată construită=l476mp Număr de apartamente: 20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inveritar= 2.643,656mii lei Regim înălțime P+3E An P.I.F. = 2007

Bloc de locuințe ANL Str.Făgăraș      (fostă

Bucegi) ) nr.8,( bl.7, sc.A)

Nr.cadastral 65022

C.F. nr.65022

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=369,5 mp Aria desfășurată construită® 1482mp Număr de apartamente: 25 Din care: cu 1 cameră =10 cu 2 camere =15 valoare de inventar® 3.212,777 mii lei Regim înălțime P+3E+M An P.I.F. = 2007

Bloc de locuințe ANL Str.Făgăraș      (fostă

Bucegi) ) nr.8, , (bl.8, sc.B)

Nr.cadastral 65022

C.F. nr.65022

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=369,5,72mp Aria desfășurată construită®1482mp Număr de apartamente: 20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar® 2.643,656 mii lei Regim înălțime P+3E AnP.LF. = 2007

Bloc de locuințe ANL Str. Depoului nr.80, (bl.2, sc.B) Nr.cadastral 64992

C.F. nr.64992

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=369mp Aria desfășurată construită®1476mp

Număr de apartamente : 20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12

valoare de inventar® 2.643,656 mii lei

Regim înălțime P+2E+M An P.I.F, = 2008

Bloc de locuințe ANL Str. Depoului nr.80, (bl.3 sc.A) Nr.cadastral 64992

C.F. nr.64992

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=369mp

Aria desfășurată construită®1476mp

Număr de apartamente: 20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12

valoare de inventar® 2.643,656 mii lei

Regim înălțime P+2E+M An P.I.F. = 2008

......

Bloc de locuințe ANL Str. Depoului nr.82, (bl.4 sc.A) Nr.cadastral 64993

C.F. nr.64993

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=367mp Aria desfășurată ... construită=1468mp Număr de apartamente : 20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar® 2.643,656 mii lei Regim înălțime P+2E+M An P.I.F. = 2008

Bloc de locuințe ANL Str. Depoului nr.82, (bl.5 sc.B) Nr.cadastral 64993

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=367mp

Aria desfășurată construită®1468mp

Număr de apartamente : 20


C.F. nr.64993

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar= 2.643,656 mii lei

Regim înălțime P+2E+M

AnP.I.F. =2008

Bloc de locuințe ANL Str. Depoului nr.84, (bl.6 sc.B) Nr.cadastral 64994

C.F. nr.64994

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=365,5mp Aria desfășurată construită=1467mp

Număr de apartamente : 20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12

valoare de inventar= 2.643,656 mii lei

Regim înălțime P+2E+M An P.I.F. = 2008

Bloc de locuințe ANL Str. Depoului nr.84, (bl.7 sc.A) Nr.cadastral 64994

C.F. nr.64994

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=365,5mp Aria desfășurată construită=1467mp Număr de apartamente : 20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere -12 valoare de inventar^ 2.643,656 mii lei Regim înălțime P+2E+M AnP.I.F. = 2008

Bloc de locuințe ANL Str. Depoului nr.86, (bl,8 sc.B) Nr.cadastral 64995

C.F. nr.64995

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=366mp Aria desfășurată construită=1464mp Număr de apartamente : 20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere=12 valoare de inventar= 2.643,656 mii lei

Regim înălțime P+2E+M An P.I.F. = 2008

Bloc de locuințe ANL Str. Depoului nr.86, (bl.9 sc.A) Nr.cadastral 64995

C.F. nr.64995

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=366mp

Aria desfășurată construită=1464mp

Număr de apartamente : 20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar^ 2.643,656 mii l?i .

Regim înălțime P+2E+M. An P.I.F. = 2008

Bloc de locuințe ANL ,

Str.Letea nr.46A, bl. 1,

sc.A,

Nr.cadastral 16213

C.F. nr.44733

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.la sol = 367mp Aria desfășurată construită=1468mp Număr de apartamente :20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar= 2.346,288 mii lei,


Regim înălțime P+2E+M

An P.I.F. = 2006

Bloc de locuințe ANL Str.Letea nr.46A, bl.2, sc. B

Nr.cadastra! 16213

C.F.nr.44733

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=357mp Aria desfășurată construită=1428mp Număr de apartamente :20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar2.282,357 mii lei

Regim înălțime P+2E+M AnP.I.F.3 2006

-

Bloc de locuințe ANL Str.Letea nr.50 bis, bl.3, sc.A

Nr. cadastral 16212

C.F. nr.44732

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=368mp Aria desfășurată construită31472mp

Număr de apartamente- 20 ' Diri care: cii 1 cameră =8 cu 2 camere =11-valoare de inventar= 2.352,681 mii lei

Regim înălțime P+2E+M AnP.LF. = 2007

Bloc de locuințe ANL Str.Letea nr.50 bis, bl.4, sc.B, Nr.cadastral 16212 C.F.nr.44732

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=366mp

Aria desfășurată construită31464mp

Număr de apartamente :20 Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12

valoare de inventar3 2.339,895 mii lei

Regim înălțime P+2E+M

AnP.I.F.3 2007
Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului/


ANEXA nr.2

la Hotărârea nr. din O£.2Q13


DATELE DE IDENTIFICARE

A terenurilor care se transmit din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea privată municipiului Bacău


Nr. Crt.

Adresa terenului

Nr. cadastral/ Carte Funciară

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Teren, str. Făgăraș nr.4

Nr.cadastral 65020

C.F. 65020

Suprafața = 741mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa 2.1

2.

Teren, str. Făgăraș nr.6

Nr.cadastral 65021

C.F. 65021

Suprafața = 738mp, Conform planului de amplasament și delimitare, Anexa 2.2

3.

Teren, str. Făgăraș nr.8

Nr.cadastral 65022

C.F. 65022

Suprafața = 739mp, Conform planului de amplasament și delimitare, Anexa 2.3

4.

Teren, str. Depoului nr.80

Nr.cadastral 64992

C.F.64992

Suprafața -738 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa 2.4

5.

Teren, str. Depoului nr.82

Nr.cadastral 64993

C.F. nr. 64993

Suprafața = mp,734 conform planului de amplasament și delimitare, Anexa 2.4

6

Teren, str. Depoului nr.84

Nr.cadastral 64994

C.F. nr. 64994

Suprafața “ 73 lmp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa 2.4

7

Teren, str. Depoului nr.86

Nr.cadastral 64995

C.F. nr. 64995

Suprafața = 732mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa 2.4

8

Teren, str. Letea nr.46

Nr.cadastral 16213

C.F. nr.44733

Suprafața = 848mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa 2.5

9

Teren Str.Letea nr.50 bis

Nr.cadastral 16212

C.F. nr.44732

Suprafața = 643 lmp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa 2.6

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIUPO VICI

a Patrimoniului J
românia

JUDEȚUL bacău CONSILIUL LOCAL BACĂU

TEREN Intravilan


LA H0TARAREAANK2/A

Anexa Nr. 1 la Partea I           WR*


din 27.06.2013


CARTE FUNCIARA NR. 65020 Comuna/Oras/Munlciplu: Bacau

Adresa; Bacau, Strada Fagaras, nr, 4

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

65020

741

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 65020-C1Date referitoare 1 teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topograflr

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:-; Masurata:741

-

-

Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție In plan. /'

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment*" (m) ‘

t

2

3

2

3

9

3

4

27

4

5

5

5

6

27

6

7

9

7

8

3

8

9

6

9

10

24Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 3ANEXA Nr.2.2..

lahotarareanr. a/â om 27.062013

Anexa Nr. 1 la Partea I


Date referitoare la teren

Nr. cit

Categoria de folosința

Intra vltan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:-; Masurata:73E

*

-

Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție In plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

1.

2

3

2

3

6

3

4

2

4

5

20

5

6

7

6

7

6

7

8

27

8

9

9

9

10

3

TEREN Intravilan

CARTE FUNCIARA NR. 65021 Comuna/Oras/Municlplu: Bacau

Adresa; Bacau, Strada Fagaras, nr. 6

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) •

Observații / Referințe

65021

738

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 65021-C1

CARTE FUNCIARA NR. 65022 Comuna/Oras/Municfplu: Bacau

TEREN intravilan

Adresa; Bacau. Strada Fagaras, nr. 8

Nr. cadastral

Suprafața măsurată Cmp) •

Observații / Referințe

65022

739

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 65022-C1


crt

Categoria de folosința

Intra viian

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:-; Măsurată: 73?

*

-

Lungime Segmente

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

-----------—--1

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

SCARA 14000

Suprafața nasuri

ita        Adresa Imobilului

1

13742 mp

BACAU, Strada DEPOULUI, Nr.80-84, Județul BACAU

1

Cartea “fondaro nr.

O^T          BACAU

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment *" (m)

1

2

3

2

3

9

3

4

27

4

5

6

S

6

27

6

7

9

7

8

3

8

9

6

9

10

24
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
o*

c
UR


Nune Punct

COORf^ATE \^0'70

l

566100 980

645522420

2

566061240

645505230

3

566027979

645491.054

4

565996.134

645477482

5

566044.870

645356939

6

5660/6.709

645370.509

7

566069.882

645377234

8

566064.465

645390.649

9

566131625

645419.387

10

56613/056

645405939

11

566069 882

645377234

12

566076.709

645370.509

13

566109.971

645384 685

14

566149 795

645401.723

l

566100.880

645522120


CONTRASEMNEAZĂ, CRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI1_ I


--------

Xd“    •

“ffi05RțIțlARE LA TEREN

țjircela

Categoria < folosința

fupr&tai Cnp)

yțla«^de r*j»tttare Clei

Mențiuni                           >

......±

1

Cc

13742

Total

“134/42" ‘

PATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


COD | constr.

Suprfata construita ta sol

Valoare de Impozitare (tei)

Mențiuni

CKB1.80)

1 738     ----

Suprafața construta desfajurata ■ 2952 np

734

Suprafața construta desfasurata ■ 5936 mp

C3CB124)

731

Suprafața construta desfasurata <* 2934 np

C4CBI.B6

732

Suprafața construta desfasurata • 2928 np

■■'1- fi .

Total

2535

/Ș>rW>*<r ir       IA


Suprafața totala nasurata = 13742 np Suprafața dln'acte' 3 14BOO


de O AUTORIZARE ^Exaauttnt*. SNr.Ctfei«IFft5i

• ț. MONORANUl 1. O \Ț>ataPftS,6Izare* BC 175/2003


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE (intravilan)                           ANEXA 11

SCARA 1:500Nr. Cadastral:

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

848 mp

str. Letea, nr. 46, jud. Bacau

Cartea funciară nr.

UAT

BACAU


561650


INVENTAR DE COO

PUNCTE PE CONTUR


Nume Punct

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

1

561669460

647545.572

2

561647861

647538719

J

561645.056

647554.309

4

561625.399

647566.909

5

561622.050

647362.170

6

561619.259

647563.92!

1

561613.774

647555.299

&

561638019

647539.941

9

561640.943

647544.539

10

361663.575

647530.146

li

561667.804 i

647536.793

12

561665009— —

647538573

țr^u.irvaivota • 848 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ COSTEL BUJORSupr. construită la sol


-.367


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


, R.A.GC. Bacau


.O


--raaloEBloc locuințe Bloc locuințe


ifâe ~  \

” PO SISTEM S.R.L. ila“

luarie 2009


SeițMlâtâra și ștai Daț^ îțtSobrAin i: •«


Se confirma suprafața din măsurători Parafa introducerea imobilului in baza de date SemnătuJUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr.

LAHOTARAREANR. 2/2, DIN 27.062013


PLAN DE AMPLASAMENT St DELIMITARE‘AL CORPULUI DE PROPRIETATE

" ' '                                    anexau

SCARA 1:1000Nr. Cadastral:

Suprafața măsurata

■         Adresa imobilului

• 6431 mp

str. Letea, nr. 46A, jud. Bacau

Cartea funciară nr.

UAT

BACAU


C CONBAC S Ă


președinte de ședință

COSTEL BUJOR


CONTRASEMNEAZĂ,


NICOLAE-OVroiU POPO


1


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Supr. construită la sol

Valoare de impozitare (tei)

Mențiuni

ci ‘

. 368

Bloc locuințe

Suprafața constr. desfășurată = 1472mp

C2

366

Bloc locuințe

Suprafața constr. desfășurată=l464mp

77i^

ToUi

734

Suprafața constr. desfășurată =2936mp .•'tantzSj?C. ȚOPO_SISTEM S.R.L. itiyra și ștampila n/ocmjrii: ianuarie 2009


Executant; Șemnăi Data în/ocmjrti: ianuarie 2009


Parafa         ____u

Semnătura și data ’