Hotărârea nr. 211/2013

Hotărârea nr.211 din 27.06.2013 Hotarare privind  modificarea si completarea HCL Bacau nr. 161/26.07.2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL Bacau nr. 161/26.07.2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere.*

-Referatul nr.79151/18.06.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4519 din 21.06.2013; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4520/21.06.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.64/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 65/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 66/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 67/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 68/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței, republicată și actualizată;

-Prevederile art.21(l) din HGR nr. 1275/ 2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART.l.Se aprobă modificarea art. 1 din HCL Bacău nr. 161/26.07.2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul ca dl Dedu Remus se înlocuiește cu d-na Borta Viorica - cons. jr. in cadrul Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Primăriei Municipiului Bacau. ART.2, - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și persoanelor menționate la art. 1 din prezenta hotarare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI