Hotărârea nr. 210/2013

Hotărârea nr.210 din 27.06.2013 Hotarare privind  participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia "Totul pentru un surâs" şi Asociaţia "Betania" la organizarea spectacolului caritabil "Fata din curcubeu", care va avea loc în data de 30 iunie 2013, în Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația „Totul pentru un surâs” și Asociația „Betania” la organizarea spectacolului caritabil „Fata din curcubeu”, care va avea loc în data de 30 iunie 2013, în Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere:

  • - Adresa înaintată de Asociația “Totul pentru un surâs” înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 29983/ 10.06.2013;

  • - Referatul nr. 4295/ 13.06.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4487/20.06.2013 ;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4488/20.06.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.61/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 62/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 63/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctele 4 și 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația „Totul pentru un surâs” și Asociația ,Betania” la organizarea spectacolului caritabil „Fata din curcubeu” care va avea loc în data de 30 iunie 2013, în Bacău.

ART. 2. Se aprobă contribuția municipiului Bacău constând în punerea la dispoziție în mod gratuit a sălii Teatrului de Vară « Radu Beligan » din Bacău, pentru desfășurarea evenimentului prezentat la art. 1.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Asociației „Totul pentru un surâs” și Asociației,Betania”.