Hotărârea nr. 21/2013

Hotărârea nr.21 din 29.01.2013 Hotarare privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău, însuşit prin HCL nr.199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • -  Referatul nr. 78008/ 14.01.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii a două terenuri, după cum urmează:

  • 1. teren în suprafață de 9 mp, situat în Bacău, str. Alecu Russo, tronson 1, teren ce face obiectul contractului de închiriere nr. 147340/6796/17.12.2012, cu destinația de spațiu de depozitare;

  • 2. teren în suprafață de 1,50 mp, situat în Bacău, str. 9 Mai/ 52/ D/1, teren ce face obiectul contractului de închiriere nr. 145011/6801/08.01.2013, cu destinația de cale de acces.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Direcției Economice.