Hotărârea nr. 209/2013

Hotărârea nr.209 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea organizării celei de a VII a ediţii a premiilor muzicale româneşti "Romanian Top Hits" ce se vor desfăşura la Bacău, în perioada 2 - 3 august 2013 cu finantare de la bugetul local.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării celei de a VII a ediții a premiilor muzicale românești „Romanian Top Hits” ce se va desfășura Ia Bacău, în perioada 2-3 august 2013 cu finanțare de la bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având in vedere:

^Referatul nr.4491/20.06.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

S Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

v'Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabil;

v'Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.58/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 59/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 60/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

S Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

v'Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

v'Prevederile art.47și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

In baza dispozițiilor art.36(2) lit. “d”, (6) lit. “a” punctele 4 și 5 și art.45(2) lit. « a » din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba organizarea celei de a VII a ediții a premiilor muzicale românești „Romanian Top Hits” ce se va desfășura la Bacău, în perioada 2-3 august 2013, cu finanțare de la bugetul local.

ART.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Bacău a sumei de 450.000 lei pentru desfășurarea în bune condiții a evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotărâre, conform Bugetului de cheltuieli prevăzut in Anexa nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. - Hotararea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală și Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr./

LA HOTARAREA NR. 20$ DIN 27.06.2013

Buget de cheltuieli pentru Gala premiilor muzicale „Romanian Top Uite”, ediția 2013

Echipament scenotehnic - 90.000

Transport, cazare - 50.000

Efecte speciale - 35.000

Onorarii artiști-220.000

Lucrări electrice - 5.000

Trofee- 5.000

Producție grafică, bumperre- 20.000

Administrator site www.tophit.ro - 5.000

Producție bannere, afișe, mash-uri, flyere -15.000

închirieri utilaje; rezervă-5.000