Hotărârea nr. 208/2013

Hotărârea nr.208 din 27.06.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 265/ 2010 prin care s-au aprobat funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 265/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere;

-Referatul nr. 4470/ 20.06.2013 al Direcției Servicii Publice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4529/21.06.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4530/21.06.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.53/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 54/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 55/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 56/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 57/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 53/ 2003 - Codul Muncii, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 265/ 2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. “b” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 265/ 2010 la Direcția Servicii Publice, în sensul că:

  • a) în cadrul Secției Spații Verzi, se va transforma un post vacant de muncitor necalificat, în post de inspector de specialitate inginer peisagist;

  • b) în cadrul Secției Spații Verzi, se va transforma un post vacant de muncitor necalificat, în post de inspector de specialitate inginer silvic.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 265/ 06.08.2010 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 — Hotărârea va fi comunicată Direcției Servicii Publice, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Informatizare și Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


POPOVICI