Hotărârea nr. 207/2013

Hotărârea nr.207 din 27.06.2013 Hotarare privind  completarea HCL nr.441/28.12.2010 prin care a fost aprobata  înfiinţarea "Club  Sportiv Municipal Bacau 2010" sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, in sensul infiintarii unei noi ramuri sportive.

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.441/28.12.2010 prin care a fost aprobata înființarea “Club Sportiv Municipal Bacau 2010” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, in sensul înființări unei noi ramuri sportive

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere:

-Adresa nr.426/21.06.2013 a Clubului Sportiv Municipal Bacau 2010, înregistrata la Primăria Bacau sub nr.30970/21.06.2013;

-Referatul nr.4536/21.06.2013 al Serviciului Cabinet Primar

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr.4603/26.06.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4604/26.06.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.50/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 51/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 52/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.3(l), art.12, art.22, art.29 din Legea nr.69/2000 a educației fizice si sportului, actualizată; -Prevederile art.47 și art.117, lit ”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Hotararea nr.2/29.04.2013 a Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Bacau 2010; -Prevederile art.ll(2) din HCL nr.441/28.12.2010 prin care a fost aprobata înființarea “Club Sportiv Municipal Bacau 2010” sub autoritatea Consiliului Local Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”d” (6) lit.”a” punct.6 și art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea HCL nr.441/28.12.2010 prin care a fost aprobata înființarea “Club Sportiv Municipal Bacau 2010” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, in sensul înființării in cadrul “CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BACAU 2010”, a secției sportive Judo”.

Art.2. - Se împuternicește dl. Lupu Gabriel Stanica, să procedeze Ia îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare si de constituire a noii secții sportive in cadrul C.S.M. Bacău 2010, să semneze toate documentele necesare, precum și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport Cultura, Sanatate din cadrul Primăriei Municipiului Bacau si C.S.M. Bacău 2010.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVI