Hotărârea nr. 206/2013

Hotărârea nr.206 din 27.06.2013 Hotarare privind  modificarea HCL nr. 198/ 14.06.2013 privind aprobarea proiectului  ,,Sanse egale pe piata muncii - o meserie pentru fiecare", a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

acău


i

2aca/ a/ Q/fâu/}iicifatdui ^fâacău

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 198/14.06.2013 privind aprobarea proiectului „Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare” bugetului si cheltuielilor legate de proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 4496/ 20.06.2013;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrata cu nr. 4537/21.06.2013;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat nr. 4538/21.06.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.45/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 46/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 47/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 48/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 49/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr.5, favorabile;

-Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 7 din Legea nr. 5/2013 - privind bugetul de stat pentru anul 2013;

-Documentul Cadru de Implementare a Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”;

-Condiții specifice - cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 127 - POSDRU 2007 - 2013, Axa Prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de inteventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”;

-Prevederile H.G. nr. 759/2007 - privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile O.U.G nr. 64/ 2009 - privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului M.M.F.P.S./M.F.P. nr. 1117/2170 din 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrativi publice locale republicata si actualizata;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.”b” si alin. (4) lit.”e” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se modifica art. 2 din HCL nr. 198/ 14.06.2013, acesta urmând sa aiba următorul conținut: „Art. 2 - Se aproba bugetul proiectului Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare, in valoare de 2.166.559,54 lei si sursele de finanțare, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare”.

ART, 2 - Se modifica art. 3 din HCL nr. 198/ 14.06.2013, acesta urmând sa aiba următorul conținut: „Art. 3 - Se aproba contribuția proprie ce revine din cheltuielile eligibile aferente proiectului Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare, in valoare de 43.331,19 lei, reprezentând 2% din valoarea totala eligibila a proiectului”.

ART. 3 - Se înlocuiește Anexa nr. 1 la HCL nr. 198/ 14.06.2013, cu Anexa nr.l la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.

ART. 4 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 198/ 14.06.2013, sunt si raman in vigoare.

ART.5 - Hotararea va fi comunicata viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public, Direcției Economice, Unitarii de implementare a proiectului „Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ COSTEL BUJORCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

Anexa or. I

IaHOTARAREA

nr. ..4£&....din


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Bugetul proiectului «Șanse egale ce piața muncii - o incerte pentru fiecare". 15£Ț l£

CATEGORII DE CHELTUIELI (CO8TURI)

TOTAL (CU TVA) -lei-

1. Resurse umane

214.596,00

2 rtfcJ ti

537213.60

X Alte tiput* de costuri, dh oare:

1.193294,72

ai Chettutelldetip FEDR

73.160,00

3.2 Valoare actA^/stOcortracfaia^MtornaSzafefmax. 49%tSntoteteeiigfaBaapfolKlittul)

968.909,12

■ ■ ■: .

4. Rezervi de contingența«maxim 5% din (1+2+3)

97.265,22

& Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

2.042.359,54

6. Total cheltuieli In ctefcheltutell generale de administrația

124200.00

7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI (5*6), dte care.*

2.166.559,54

a vafoereactAWtrensnafkMu/e

0.00

9. vafoarv TVA nadeductMa estimata

239.791,42

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

43231.19

11. ASISTENTA FINANCIARĂ NERAMBURSABILA SOUCiTATĂ (7-10)

2123.228.35