Hotărârea nr. 205/2013

Hotărârea nr.205 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea proiectului  ,,Initiative strategice de incluziune a femeilor in viata socio-profesionala", a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având in vedere:

 • • Referatul nr. 4528 /21.06.2013 ;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4541 din 21.06.2013 a Primarului Municipiului Bacau;

 • • Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nrnr.4542 din 21.06.2013

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.40/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 41/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 42/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 43/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 44/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • • Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 7 din Legea nr. 5/2013 - privind bugetul de stat pentru anul 2013;

 • • Documentul Cadru de Implementare a Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”;

 • • Condiții specifice - cerere de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 144 - POSDRU 2007 - 2013, Axa Prioritara 6 ** Promovarea incluziunii sociale *’ si a Domeniului Major de Intervenție 6.3 *’ Promovarea egalitarii de sanse pe piața muncii **

 • • Prevederile H.G. nr. 759/2007 - privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul opertiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile O.U.G nr. 64/ 2009 - privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Ordinului M.M.F.P.S./M.F.P. nr. 1117/2170 din 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „e”, alin. (7), lit.c si art.45 alin. (2) lit. și „f”, din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba proiectul „ INIȚIATIVE STRATEGICE DE INCLUZIUNE A FEMEILOR IN VIATA SOCIO-PROFESIONALA”, precum si depunerea aplicației pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2QJ3, Axa Prioritara 6 *’ Promovarea incluziunii sociale ** si a Domeniului Major de Intervenție 6.3 ** Promovarea egalitarii de sanse pe piața muncii *’

ART. 2 - Se aproba bugetul proiectului „ INIȚIATIVE STRATEGICE DE INCLUZIUNE A FEMEILOR IN VIATA SOCIO-PROFESIONALA”, in valoare de 8.956.061,37 lei si sursele de finanțare, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 - Se aproba participarea Municipiului Bacau la proiectul „ INIȚIATIVE STRATEGICE DE INCLUZIUNE A FEMEILOR IN VIATA SOCIO-PROFESIONALA ”, in parteneriat cu Municipiul Sighetu Mannatiei, Județ Maramureș, in baza Legii nr.215/2001.

ART. 4 - Se aproba contribuția proprie a Municipiului Bacau ce revine din cheltuielile eligibile ale proiectului „INIȚIATIVE STRATEGICE DE INCLUZIUNE A FEMEILOR IN VIATA SOCIO-PROFESIONALA ”, in valoare de 85.954,75 lei, reprezentând 2% din valoarea totala eligibila a proiectului.

ART. 5 - Municipiul Bacau se obliga sa asigure resursele necesare implementării optime a proiectului.

ART, 6 - Municipiul Bacau se obliga sa suporte in totalitate cheltuielile suplimentare ce pot interveni in derularea proiectului, ulterior incheierii contractului de finanțare, cheltuieli fara de care proiectul nu poate fi implementat.

ART. 7 - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau sa semneze toate documentele necesare depunerii si derulării proiectului, precum si orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu depunerea si derularea proiectului.

ART.8 - Hotararea va fi comunicata viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public, Direcției Economice, Unitatii de implementare a proiectului ,JNITIATIVE STRATEGICE DE INCLUZIUNE A FEMEILOR IN VIATA SOCIO-PROFESIONALA”,si Municipiului Sighetu Mannatiei, Județ Maramureș.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. J

IaHOTARAREA

nr. .s?£?£.....din             -...TOI 3


Bugetul proiectului M INIȚIATIVE STRATEGICE DE INCLUZIUNE A FEMEILOR IN VIATA SOCIO-PROFESIONALA si sursele de finanțare


CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL (cu TVA*} -Lei-

1. Resurse umane

422.510,40

2. Participant!

2.218.920,00

3. Alte tipuri de costuri, din care:

5.580.502,80

3.1. Cheltuieli de tip FEDR

557.242,00

3.2 Valoare actfwtatf subcontractatefexlemalizate (max. 49% din totala eligibila a proiectului)

4.054.180,00

4. Rezervâ de contingență * maxim 5% din (1+2+3)

411.096,86

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

8.633.029,86

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuleli generale de administrație

323.031,51

7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6). din care:

8.956.061,37

4.858.323,62

4.297.737,75

- Valoare eligibila solicitant MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI

-Valoare eligibila partener MUNICIPIUL BACAU

8. valoare activități transnaționale

0.00

9. valoare TVA nedeductibila estimata

1.165.860,44

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI, din care

179.121,23

- Contribuție solicitant MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI

93.166,48

85.954,75

- Contribuție partener MUNICIPIUL BACAU

11. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILA SOLICITATA (7-10)

8.776.940,14

* Conform prevederilor HG 759/2007, cu modificările si completări

e ulterioare din care


reiese ca TVA nedeductibil este eligibila, costurile care alcătuiesc Bugetul proiectului conțin si TVA aferenta acestora.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ COSTEL BUJOR

Ip5ocmii, _ (JmÎj (bsni SeAfeiAi