Hotărârea nr. 204/2013

Hotărârea nr.204 din 27.06.2013 Hotarare privind aprobarea proiectului  ,,Sistem integrat de crestere a ocupabilitatii", a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având in vedere:

 • • Referatul nr. 4527 /21.06.2013 ;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4539 din 21.06.2013 a Primarului Municipiului Bacau;

 • • Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr nr.4540 din 21.06.2013

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.35/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 36/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 37/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 38/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 39/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • • Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 7 din Legea nr. 5/2013 - privind bugetul de stat pentru anul 2013;

 • • Documentul Cadru de Implementare a Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”;

 • • Condiții specifice - cerere de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 125 - POSDRU 2007 -2013, Axa Prioritara 5 „ Promovarea masurilor active de ocupare ” si Domeniului Major de Intervenție 5.1 ** Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare ”

 • • Prevederile H.G. nr. 759/2007 - privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile O.U.G nr. 64/ 2009 - privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Ordinului M.M.F.P.S./M.F.P. nr. 1117/2170 din 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „e”, alin. (7), lit,”a” si art.45 alin. (2) lit. „a” și din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba proiectul „ SISTEM INTEGRAT DE CREȘTERE A OCUPABILITATII”, precum si depunerea aplicației pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritara 5 „ Promovarea masurilor active de ocupare ” , Domeniului Major de Intervenție 5.1 ” Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare ' ’

ART. 2 - Se aproba bugetul proiectului „ SISTEM INTEGRAT DE CREȘTERE A OCUPABILITATII”, in valoare de 5.727.254,92 lei si sursele de finanțare, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 - Se aproba participarea Municipiului Bacau la proiectul „ SISTEM INTEGRAT DE CREȘTERE A OCUPABILITATII”, in parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare, in baza Legii nr.215/2001.

ART. 4 - Se aproba contribuția proprie a Municipiului Bacau ce revine din cheltuielile eligibile ale proiectului „SISTEM INTEGRAT DE CREȘTERE A OCUPABILITATII”, in valoare de 79.603,24 lei, reprezentând 2% din valoarea totala eligibila a proiectului.

ART. 5 - Municipiul Bacau se obliga sa asigure resursele necesare implementării optime a proiectului.

ART. 6 - Municipiul Bacau se obliga sa suporte in totalitate cheltuielile suplimentare ce pot interveni in derularea proiectului, ulterior încheierii contractului de finanțare, cheltuieli fâra de care proiectul nu poate fi implementat.

ART. 7 - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau sa semneze toate documentele necesare depunerii si derulării proiectului, precum si orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu depunerea si derularea proiectului

ART.8 - Hotararea va fi comunicata viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public, Direcției Economice, Unitarii de implementare a proiectului „ SISTEM INTEGRAT DE CREȘTERE A OCUPABILITATII ”,si Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare.

NR. 204             §

DIN 27.06.2013         \ 2

N.O.P., D.RJ R.TVEx.l/Ds.I-A-2 V*CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICJ/

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.l

IaHOTARAREA

nr.          din ...i^       .$.*2013
Bngetnl proiectului ^SISTEM INTEGRAT DE CREȘTERE A OCUPABILITATir.CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL/cu TVA*) -Lei-

1. Resurse umani

407,764.80

2. PerUctoantl

1,381300.00

3. Alta tipuri decosturl, din care:

3,453,109,80

3.1. Cheltuieli de tip FEDR

202,988.00

3Ji VdoareautMtad8t4)^bectaia/€Xt«mBai» finex. 49% dh Mate dfeftlfa a prabcflitfj

2,741,428.00

4. Rezervi de contingent! - maxim 6% din (1+2+3)

282,608.72

8, Total cheltuieli Indtrectefcheltuleli generale de administrație

212.471.80

- Valoare eligibila solicitant MUNICIPIUL BACAU

3,980,161.87

1,747,093.05

-Valoare eUglbBa partener AJOFM SATU MARE

& vakmre activttop trananagweie

0.00

9. vakiam TVA r>edaductt)4a esttiriata

716,197.00

;.         '’urfi ..rV'A r   —■ w i A iil-**■ i■. --‘‘.j ■ —fc<-.A-r m. . --\w nil— □ Lsiu            --■ -- ----— J

114,545.10

-Contribuție soHcttant MUNICIPIUL BACAU

79,60324

34,941.86

-Contribuție partener AJOFM SATU MARE

- :=

: '' <■■£1-             ••   , ■     • •                   - r- ‘                 •• •    •!.• ■ ■    *■* 1 •••-,- '                b> -rJh ih, ■, ■; :'-,i

f * L-V ‘

5,612,70932


* Confonn prevederilor HG 759/2007, cu modificările si completările ulterioare din care reiese ca TVA nedeductibil este eligibila, costurile care alcătuiesc Bugetul proiectului conțin si TVA