Hotărârea nr. 203/2013

Hotărârea nr.203 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere:

  • - Referatul nr.4535Z20.06.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

  • - Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.30/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 31/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 32/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 33/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 34/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile art.ll alin. (1), alin. (2), art. 13 alin.1, art.47 și 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

  • - Prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/31 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.296/30.10.2006 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, precum și Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău;

  • - HCL nr.322/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane, desemnate a reprezenta municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău;

în baza dispozițiilor, art. 36 alin (2) lit „e”, alin. (7) lit. „c” și ale art45 (1) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă cele 36 de persoane, desemnate a reprezenta municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 105/15.04.2009 si HCL nr.37/29.02.2012.

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, precum și membrilor desemnați în Anexa Ia prezenta hotărâre.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LAHOTARAREANR. 205 DIN 27.06.2013


Reprezentanții municipiului Bacău în cadrul Consiliului de Administrație a! Asociației de Dezvoltare Intercomunitarft Zona Metropolitană Bacău

1.

Stavarache Romeo

Primarul municipiului Bacău

X

ȘuțtacMibai

Vkeprimarul municipiului Bacău

3.

Tescaru Vasfle

Vkeprimarnl municipiului Bacău

4.

AbabeiRadu

Consilier Local

5.

Adamlzabela

Consilier Local

6.

BtrzuIUe

Consilier Local

7.

Bujor Coste!

Consilier Local

& ’

Bogata George

Consilier Local                             .   . -

9.

Cojocarii Viorel

Consilier Local

10.

Cosma Elena

ConslierLocal

11.

Enășel Marfa

Consilier Local

IZ

Florea Irina Daniela

Consilier Loca!

13.

Jitariu Cornelia Dan

Consilier Local

14.

Htdufă Gheorghe

Consilier Local

Năstase Marfa Raluca

ConsUlerLocal

16.

Nechita Nkolae.

Consilier Local -                          *;—

17.

Novac bfaconn Laurențiu

ConsUlerLocal

18.

Ștandu Ștefan

ConsUlerLocal

19.

Stolcan Iulian

Consilier Local 1

20.

Ștefan Daniel Dragos

Consilier Local

21.

Tlmofte Paul Valerian

Consilier Local

2Z

Popovid Ovidlu Nicotae

Secretarul municipiului Bacău

23.

Scariat LMu Costal

Director Agenția de Dezvoltare Locală Bacău '

' -M'

SalomiaVictor

Director Căminul pentru Persoane Vârstnice *

....

Vinerică Clementina

Director Direcția Economică

26.

Pricope Cornelia

Manager Centru! de Afaceri si Expozifional Bacău

27.

PâsEaru Marina

i B

,1 r> î D

■■■ ■

.‘r* '/•>

; ■ ■’

Electric            ;'A;'■ '                             ’1*'

28.

Jîmbu Vasile

Consilier. Corp Contați                     .   -

Director Direcția Driimuri Publice* * *

- -50;

Pădureanu Xebnard

Administrator Public           v:*        - - -

3i:

Buzdugan Cristina

DîrectorDtfecțfa Tehnic Achiziții

32.

GavrUescu Cornel

SefServiciuJuridic

33.

Geliman Alexandru Vasile

Arhitect șef

34.

Dana Pozînarea

Director Serviciul Public de Asistentă Socială

35.

Pfatea Ciortan Octavfan

Serviciul UIP

36.

Tomesculon

Inspector Serviciul Cabinet Primar