Hotărârea nr. 201/2013

Hotărârea nr.201 din 27.06.2013 Hotarare privind  validarea mandatului de consilier local  în Consiliul Local al Municipiului Bacău, al d-lui POPA LAURENTIU, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Democrat-Liberal Bacău

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, al domnului POPA LAURENTIU, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat-Liberal Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere:

  • • Adresa nr.82/12.06.2013 a Partidului Democrat-Liberal Bacău, înregistrata la Primăria Bacau sub nr.65406/12.06.2013, prin care comunică supleantul care să fie supus validării, în persoana domnului Popa Laurentiu;

  • • Procesul verbal nr.65406/20.06.2013 al Comisiei de Validare

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4521/21.06.2013 ;

  • • Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4522/21.06.2013, favorabil;

  • • Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre nr. 24/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabil;

  • • Prevederile art.96(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată;

  • • Prevederile art.6(2) și art.7(l) din Legea nr.393/28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Prevederile art31(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

  • • Hotărârea prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Scripat Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei;

  • • Hotărârea nr.144/18.06.2012 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificata si completata;

In baza dispozițiilor art.31(5) și art.36 (9) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl, - Consiliul Local al Municipiului Bacău, validează mandatul de consilier local al domnului Popa Laurentiu, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea alegerii domniei sale, in urma alegerilor din luna iunie 2012 și figurează ca supleant pe lista Partidului Democrat-Liberal Bacău, existând confirmarea partidului.

Art2, - Se ia act de depunerea jurământului de către domnul Popa Laurentiu, în fața Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ArL3. - Se modifică în mod corespunzător H.C.L. nr.144/18.06.2012, în sensul că se repartizează domnul Popa Laurentiu, în Comisia de Specialitate nr.3 - „ Comisia pentru comerț, turism, servicii publice si transport urban, gospodărie comunala si energie termica”- în calitate de membru.

Art4. - Hotărârea va fi comunicată domnului Popa Laurentiu, Președintelui Comisiei de Specialitate nr.3 și Compartimentului „Aparatul Permanent” al Consiliului Local.


PREȘEDINTE DE ȘEDIN COSTEL BUJi

NR. 201

DIN 27.06.2013

N.O.P., C.FM R.TJEi.l/Ds.I-A-2

CONTRASEMNEAZĂ, CRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU VICI