Hotărârea nr. 200/2013

Hotărârea nr.200 din 27.06.2013 Hotarare  prin care se ia act de  încetarea functiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Scripăţ Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

HOTĂRÂRE prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Scripăț Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere:

  • •      Adresa nr.65390/05.06.2013 a domnului Scripat Constantin, prin care anunță în scris demisia din funcția de consilier local;

  • •      Referatul constatator nr.65390/19.06.2013 al Primarului și Secretarului municipiului Bacău

  • •      Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4523/21.06.2013 ;

  • •      Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4524/21.06.2013, favorabil;

  • •      Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre nr. 23/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabil;

  • •      Prevederile art.9(2) lit.„a”, art.10 și art.l2(l) (2) din Legea nr. 393/28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

  • •      Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

  • •      Prevederile HCL nr. 140/18.06.2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali, aleși la data de 10.06.2012, inclusiv al domnului Scripat Constantin;

  • •      Prevederile HCL nr. 144/18.06.2012 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor ari. 36 (9) și art.45(l) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea funcției de consilier local, a domnului Scripat Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.144/18.06.2012, se modifică, în sensul că se eliberează domnul Scripat Constantin din calitatea de membru in Comisia de specialitate nr.3 a Consilului Local al Municipiului Bacău - „ Comisia pentru comerț, turism, servicii publice si transport urban,gospodarie comunala si energie termica”.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată domnului Scripat Constantin, Președintelui Comisiei de specialitate nr.3 și Compartimentului „Aparatul Permanent de analiza si elaborare a documentelor ” Consiliului Local al Municipiului Bacău