Hotărârea nr. 2/2013

Hotărârea nr.2 din 04.01.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.214/2009 şi HCL 275/2011 privind situaţia patrimoniului la S.C. CET S.A. Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 214/ 2009 și HCL nr. 275/ 2011 privind situația patrimoniului la SC CET SA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

 • - Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

 • - Prevederile OUG nr. 78/ 2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termofîcare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale, actualizată;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

 • -  Referatul nr. 78431/20.12.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 214/ 2009 prin care se constată că unele active de natura mijloacelor fixe aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 275/ 2011 prin care se aprobă actualizarea situației patrimoniale a S.C. CET S.A. in concordanta cu prevederile OUG 78 din 13.06.2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice si electrice de termofîcare aflate in proprietatea consiliilor județene sau locale;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, ale alin. (9) și ale art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea HCL nr. 214/ 2009 prin care se constată că unele active de natura mijloacelor fixe aparțin domeniului public al municipiului Bacău, astfel:

,y4rt 1 Se constata ca activele de natura mijloacelor fixe, prevăzute in Anexa, cu o valoare de inventar in suma de 5.534.655,20 lei, aparțin domeniului public al municipiului Bacau" (fara poz. 3 " cos fum ” in valoare de inventar de 408.068,67 lei)."

ART. 2Se aprobă modificarea HCL nr. 275/ 2011 prin care se aprobă actualizarea situației patrimoniale a S.C. CET S.A. in concordanta cu prevederile OUG 78 din 13.06.2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice si electrice de termofîcare aflate in proprietatea consiliilor județene sau locale, astfel:

“Art. 1 - Se aproba situația imobilizărilor corporale a S.C. CETS.A. Bacau actualizata la data de 30.04.2011 conform :

 • - înregistrărilor contabile ale activelor corporale din anexa nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare, mijloace fixe la valoare de inventar de 147.941.279,78 lei,

 • - investiții in curs din surse proprii conform anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare la valoare de inventar de 14.682.758,84 lei si anexei nr.ll, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 678.344,75 lei.

 • - utilaje pentru investiții existente in stoc depozit CET conform anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 314.561,44 lei,

 • - terenuri conform anexei nr.12, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare totala de 40.324.135 lei;

Art. 2 - Se aproba listele cu activele corporale, parte componenta a Capitalului Social a S.C. CET S.A. Bacau la data de 30.04.2011, format din active de natura mijloacelor fixe la data constituirii societății conform:

 • - anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 41.977.141,36 lei,

 • - investiții in curs conform anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 14.682.758,84 lei,

 • - utilaje de investiții in stoc depozit conform anexei nr.3a, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 21.208,52 lei,

 • - mijloace fixe din investiții realizate după data înființării conform anexei nr.6, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 9.331.752,08 lei;.

Art 3. Se aproba scoaterea din evidentele contabile ale S.C. CET S.A. Bacau a bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Bacau, după cum urmeaza:

 • - bunurile din anexa nr.10, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 2.638.161,43 lei sunt bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului Bacau,

 • - bunurile din anexa nr.3b, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 293.352,92 lei, sunt achiziționate cu fonduri ale Municipiului Bacau -investiții in stoc depozit, aparțin domeniului public al Municipiului Bacau,

 • - bunurile de natura terenuri din anexa 13, care fac parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de 8.459.178,20 lei si suprafața de 565.673 mp, raman in proprietatea Municipiului Bacau,

 • -  bunurile de natura terenurilor conform anexelor nr. 12 si nr.13, care fac parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de 684.540 lei si suprafața de 24.584,76 mp, fiind afectate de rețele de termoficare ale domeniului public al Municipiului Bacau, raman in proprietatea Municipiului Bacau,

 • -  bunurile din anexa nr. 2b, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 674.882,42 lei aparțin capitalului social al S.C. CETS.A Bacau, se transfera din proprietatea CET SA Bacau in proprietatea Municipiului Bacau cu diminuarea capitalului social al acesteia,

 • - bunurile din anexa nr.6b, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 1.294.978,36 lei, provenite din investiții sistate incluse in capitalul social al S.C. CET SA Bacau, se transfera din proprietatea CET SA Bacau in proprietatea Municipiului Bacau cu diminuarea capitalul social al S.C.CET SA Bacau conform anexei 14, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 4.608.022,21 lei;

Art4. Se aproba lista bunurilor ramase in proprietatea S.C. CET S.A. Bacau in urma aplicării prevederilor OUG nr. 78/2002 si îndeplinirii condițiilor de eligibilitate impuse de POS Mediu finanțat din fonduri europene:

 • - bunuri din anexa nr.9, care face parte integranta din prezenta hotar are, la valoare de inventar de 84.914.339,84 lei, reprezentând imobilizări corporale de natura mijloacelor fixe la data de 30.04.2011,

 • - bunuri din anexa nr.ll, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 678.344,75 lei reprezentând imobilizări corporale de natura investiții in curs la data de 30.04.2011,

 • - bunuri din anexa nr.13, care face parte din prezenta hotarare, la valoare de 31.180.427,00 lei, de natura terenuri in suprafața de 622.175,75 mp,

- bunuri din anexa nr.2a la valoare de inventar de 41.302.258,94 lei, anexa nr.6a la valoare de inventar de 8.036.773,72 lei, anexa nr.3a la valoare de inventar de 21.208,52 lei, anexa nr.4 la valoare de inventar de 14.682.758,84 lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare, sunt in proprietatea S.C. CET S.A. Bacau, fiind incluse in capitalul social si raman in evidentele contabile ale SC CET S.A Bacau,

 • - bunuri din anexa nr.7, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 9.079.885,07 lei sunt proprietatea S.C. CET S.A. Bacau, fiind obținute din investiții din surse proprii, după aprilie 2002 si raman in evidentele contabile ale S.C. CETS.A."

ART. 3 - Se corectează erorile materiale prin addendum la anexele de la protocoalele de predare-primire, conform Deciziilor nr. 2/2012 și nr. 44/ 2012 ale Camerei de Conturi județul Bacău, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 4Celelalte prevederi ale HCL 214/ 2009 și HCL 275/ 2011 sunt și rămân valabile.

ART, 5 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice și SC CET SA Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 2

DIN 04.01.2013

N.O.PJ.DJ R.TJEx.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA H.C.L. NR.2 DIN 04.01.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

georqeb^țu

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

CENTRALIZATOR AL CORECȚIILOR ERORILOR MATERIALE LA ANEXELB1,2,4 DIN PROTOCOLUL DE PREDARE PRIMIRE NR4951/21.12201 1, ANEXELE 1,2,4 SI 5 DIN PROTOCOLUL DB PREDARE PRIMIRE NR. 4295/21.122011 SI ANEXANR.1 DIN PROTOCOLUL DE PREDARE PRIMIRE NR4953/21.122011

• .1 . ■*

Valori conform HCL nr.275 ! 2011

Valori corectate conform P V Curtea de Contur

î

Protocol p dare-primire / concesionare

PV predare-primire

Anexa

Poz.in

ne»

Valoare Inventar

Amortizare .totala.

Amortizare lunara

Valoare

ram

Protocol predare-primire /concesionare

pv predare-' primire

Anexa

Pot in anexa

Valoare Inventar-

Amortizare -. totala

Amortizare lunare

Valoare remasa

4951/21.1220 11/ 16280/05.012 012

227 /!/ 19.122011

1

25

10.450,00

94,16

2344

5.177,92

4951/214220 ' HZ .

16280/05.012 .    4112

227 ’

71/ -

19.122011

i

. 25

5225.00

47.08

2334

5477,92

29

62.032.76

52381,96.

301.59

■ 4.825,40

29

31.01638

2649038

301.59

. 4.825,40

30

62.032,76

52381,96

301,59

4.825.40 ■

30

31.01638

> >26.190,98

301,59

4.825,40

33

19.055,46

1831742-

92,19

368,77 :

33

9327,73

9.158.96

92.19

368,77

2

1

933.870,00

10.734*12

2.683,53

923133

2

' l

9338,68

10734

26,83

923134

2

IESZkKJ     Hăis™

2

KZ33K3 ■BQESE ■KK3K3 ■EizHBS]

3

KDEEjXCl TintT»       ■CE3JZ3B

3

4.715.71

50.71

126,76

4.665,00

4

6

1586.184,99

1.612.111,41

14324,61

194.814,70

4

6

51723646

322.42226

1432441

194.814,70

7

194280.00

1329,76

382,44-

963,75

7

971.40

745

141

963,75

4952/214220 11/ 16281/05.012 012

227 ni 19.122011

1

25

10.450,00

94,16

23,54

5.17742

4952/21.1220 11/ 16281/05.012 012

227 ' ni

19.122011

1

25

5225,00

47,08

23,54

5.17742

29

62.032,76

52381,96

301,59

4.825,40

29

31.01638

26.19048

301,59

4.825,40

30

62.032,76

52381,96

301.59

4:825,40

30

31.01638

26.19048

301,59

4.825,40

33

19.055.46

1831742

9219

368,77

33

9.527,73

9.15846

92,19

368,77

2

1

933.870,00

10.734,12

2683,53

923133 -

2

1

9338,68

10734

26,83

923134

2

1449.430,00

16.66042

4.165,13

1432,70

2

409.618,03

4.404.50

1.101.00

405213,53

3

943.150,00

-10.141,40

243535

4.665.00

3

4.715,71

50,71

126,76

4.665.00

4

6

248648449

1.612111,41

14324.61

194.814.70

4

6

51723646

322.42226

14324,61

194.814,70

7

194280,00

1429,76

38244

963,75

7

971,40

7,65

141

963.75

i

Teren care si >red in concestoi re

5

Nr.Cadastr

iupr atalm

Vi re

4

7294    |

24484,76

684.540.00

4953/214220 11/ 16282/05.012 012

227

/3/ 19422011

1

6

10.450,00

94.16

23,54 '

5.17742

4953/21,1220 11/ 16282/05.012 012

l

227 /3/ 19.122011

1

6

5225,00

47.08

2344

5.17742

98

62.032,00

,52381,00

30149

4.825,40

98

31.01638

26.19048 i

30149

4.825.40

99

62.032.00

52381,00

30149

4.825,40

99

31.01638

26.19048 ,

30149

4.825,40

342

19.055,46,.

1831742-

92,19

■- 368,77

342

9.527,73

9.15846 |

92.19

368.77

3

Teren rama» in proprietatea CET ȘA

Nr. Cadastra

VprafetafmiT Valoare

2

7295/1 |

.23225,001 1.468.679,77

LISTA BUNURILOR CUPRINSE IN ANEXA NR10 LAHCL NR275 / 31.082011 CARE SE SCOT DINEVIDENTELE CONTABILE ALE SC CET SA BACAU SI SE PREDAU LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUTBACAU ;

Se corectează pozițiile nr25; 29; 30 si 33, după cum urmează

Valori eronatei inițiale)

Poz.In anexa

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Valoare inventar

Amortizare totala

Amortizare lunara ■

Valoare rnmasa

25

1100015

STĂTU ELECTRICA DE 0.4KV, AFERENTA STATEI DE POMPE BAGGER

03^01.1998

16.450,00

94,16

23,54

5377,92

29

2160036

PANOU DISTRIBLOC 0,4 KV rSTATE EL. 0,4KV BAGGER, 1CP

10.01.2000

62.032,76

52381.96

301,59

4.825,40

30

2160037

PANOU DISTRIBLOC 0,4 KV -STATE EL. 0.4KV BAGGER, ICR

10.012000

62.032,76

52.381,96

301,59

4.825,40

33

3160192

CELULELE DE 6 KV/2500 A - ALIMENTAREA DE LUCRU OBM DE LA TRAFO OBT22 SI SEPARATOR CUPLA LONGITUD1 .

03.01.1998

19.055,46

18317,92

92,19

368,77

Valori corectate

Poz.br

anexa

Mr

Inventar

J

Denumire mijloc fix

Data Intrare

. Valoare inventar

Amortizare totala

Amortizare lunara ■

Valoare ramasa

25

1100015

STĂTU ELECTRICA DE 0.4KV, AFERENTA STATEI DE POMPE BAGGER

03.01.1998

5225,00

47,08

2334

5.177,92

29

2160036

PANOU DISTRIBLOC 0,4 KV -STATE EL. 0.4KV BAGGER, 1CP

10.012000

31.01638

26.190,98

. 301,59

4.825,40

30

2160037

PANOU DISTRIBLOC 0,4 KV -STATIE EL. 0.4KV BAGGER. ICR

10.012000

31.01638

26.190,98

301,59

4.825,40

33

3160192

CELULELE DE 6 KV/2500 A - ALIMENTAREA DE LUCRU OBM DE LA TRAFO OBT22 SI SEPARATOR CUPLĂ LONGITUDI

03.01.1698

9327,73

9.158,96

92,19

- .   368,77Page 1LISTA IMOBILIZĂRILOR COPRPORALE DE NATURA MIJLOACELOR FIXE CARE SE PREDAU DE LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU LA SC CET SA BACAU                                A:..-.-.;.

Se corectează pozițiile nr.6; 98; 99 si 342, după cum urinează:Page 1Valori eronate (inițiale )

Poz. In

xa

Nr Inventar

* -

Denumire mijloc fix •’ •

Data Intrare

Val. inventar

Amortizare totala

Amortizare lunara

Valoare

ram

6

1100015

STATIA ELECTRICA DE 0.4KV, AFERENTA ȘTAT1EI DE -POMPE BAGGER

. Q3.01.1998 '

10.450,00

94,00

23,54

5.177,92

98

2160036

PANOU DISTRIBLOC 0,4 KV -STATIE EL. 0.4KV B AGGER, 1CP                       i

10.01.2000

62.032,00

52.381,00

301,59

4.825,40

99

2160037

PANOU DISTRIBLOC 0,4 KV -STATIE EL. 0.4KV BAGGER, 1CR

10.012000

62.032,00

52381,00

301,59

4.825,40

342

3160192

CELULELE DE 6 KV/2500 A - ALIMENTAREA DE LUCRU OBM DE LA TRAFO OBT22 SI SEPARATOR CUPLA LONGITUDI

03.01.1998

19.055,46

18317,92

92,19

368,77

Valori corectate

Poz. In

nexa

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Val. inventar

Amortizare totala

Amortizare lunara

Valoare ram

6

1100015

STATIA ELECTRICA DE 0.4KV, AFERENTA STATlEl DE POMPE BAGGER

03.01.1998

5225,00

47,08

23,54

’ 5.177,92

98

2160036

PANOU DISTRIBLOC 0,4 KV -STATIE EL. 0,4KV BAGGER, 1CP                          i          :

10.012000

31.016,38

26.190,98

301,59

4.825,40

99

2160037

PANOU DISTRIBLOC 0,4 Ky -STATIE EL. 0.4KV BAGGER, 1CR                                         j..

10.012000

31.016,38

26.190,98

301,59

4.825,40

342

3160192

CELULELE DE 6 KV/2500 Ăj-ALIMENTAREADdLUCRU OBM DE LA TRAFO OBT22; SI SEPARATOR CUPLA ’ i LONGITUDI            J                          '

03.01.1998

■ • >9*527,73

; 9.158,96

?2,lQ

'     368,77

LISTA BUNURILOR CUPRINSE IN ANEXA NR2b LA HCL NR275 / 31.082011 CARE SE SCOT DIN CAPITALUL SOCIAL AL SC CET SA BACAU SI SE PREDAU LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU   • x      -

Se corectează pozițiile nr.l; 2 si 3, dupi umuim <:            . <;■

Valori eronate (inițiale )

Poz.In

anexa

Nr Inventar

Denumire mijloc fix.

Data Intrare

Valoare ' invenitar

Amortizare totala

Amortizare-lur a

Vale re

nunast7

i

1100027

STATE POMPE TERMOFICARE -PARȚIAL

08.01.1999

933.870,00

-   10.734,12

2.683,53

923133

2

1100042

SALA CAZAN NR.1 -420 T/H -PARȚIAL

07.012001

1.549.430,00

16.660,52

4.165,13

1.532,70

3

1100048

CORP INTERMEDIAR BLOC NR. 1-PARTIAL

03.012002

-   943.150,00

10.141,40

233535

4.665,00

Valori corectate

Poz.In anexa

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Valoare . inventar

Amortizare totala

Amortizare; lunara

Valoare mas

1

1100027

STATE POMPE TERMOFICARE -PARȚIAL ■

08.01.1999

9338,68

10734

26,83

923134

2

1100042

SALA CAZAN NR.1 -420 T/H -PARȚIAL

07.012001

409.618,03

4.40430

1.101,00

405213,53

.3

1100048

CORP INTERMEDIAR BLOC NR. 1-PARTIAL

03.012002

4,715,71

50,71

126,76

. 4.665,00

Page 1

CONSILIUL LOCAL BACAU


Anexa nr. 3 la PV de predare - primire nr. 227 / 3 din 19.12.2011

SITUAȚIA TERENURILOR RAMASE IN PROPRIETATEA SC CET SA BACAU IN URMA APUCARE PREVEDERILOR OUG NR.78 / 2002 SI ÎNDEPLINIRE CONDITELORDE ELIGIBILITATE IMPUSE DE POS MEDIU, CARE SE PREDAU DE LA CONSILIUL LOCAL BACAU LA SC CET SA BACAU

Anexa eronata (inițiala )

Nr. crt

Denumirea investiției

Teren aferent corp de proprietate conform doc. cadastrala si CP

Teren neafectat de instalații POS MEDIU

Adresa

Ocupat cu instalații CET

Suprafețe -mp-

Valoare -lei-

Suprafața mp-

Valoare -lei-

0

1

2

3

4

5

6

1

TEREN INCINTA CET -

506.699,75

32.566.606,00

,444,HW

28.456339,00

str. Chundeijir. 6

2

TEREN INCINTA CAF

22.857,00

3.134.005,00

6357,00

871.690.00

strXeteanr. 28

3

L TEREN ANTESTATIE

"V -  ; CET :• •

.164:773,06

1.765»048,00

164773,00

1.765.048,00

ComutiaLNÎcolae Balceâcu

4

TEREN ESTACADA. CET-SOFERT

6.496,00

87.140,00

6.496,00

87 .140,00

Intravilan mun. Bacau

.TOTAL GENERAL

700.825,75

37.552.799,00

622.175,75

31.180.417,00

Anexa corectata

Nr. crt

Denumirea investiției

Teren aferent corp de proprietate conform doc. cadastrala si CP

Teren neâfectat de instalații POS MEDIU ; * ■

Adresa

Ocupat cu:

instalării CET

Suprafața -mp-

. Valoare -lei-

ftppțqfefrq    -

mp -

. Valoare ....

-tei- ....

0

.2..? 7

3

4 ’ /

Im.:

1

TEREN INCINTA CET

483.474,75

31.079.92623

-421324,75

26.969.85923

ștr.Chimieinr. 6

2

Teren măgărie depozit echipamente in incinta CET

23225,00

1486.679,77

23225,00

1.486.679,77

str. Chimieinr. 6

3

TEREN INCINTA CAF

22.857.00

3.134.005,00

6357,00

871.690,00

strXeteanr. 28

4

TEREN ANTESTATIE. CET *

164.773,00.

1.765-048,00

. 164.773M

1.765.048,00 :

ComunaNicolae ' Bâlcescu

5 ,

TEREN ESTACADA v * CET-SOFERT ’ *

6.496,00

. 87.140,00

- 6.496,00

87.140,00

Intravilan mun.Bacau

TOTAL GENERAL

700325,75

.37.552:799,00

622.175,75

■ 31.180.417,00

LISTA BUNURILOR CUPRINSE IN ANEXA NR.6b LA HCL NR.275 / 31.082011, CARE SESCOT DIN CAPITALULSOCIAL AL SC CET SA BAC AU SLSE PREDAU LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAC AU'      .;

Se corectează pozițiile nr.6 si 7, după cum urmeaza:

Valori eronate (inițiale )

Poz.In anexa

Nr Inventar

Denumire mijloc fix r ''

Data Intrare

Valoare inventar

Amortizare totala

Amortizare' lunara

■ • Valoare •

* ramasa -

6

2160076

STATE DE 6 KV SERVICE PROPRE GENERALE OBL (REABEJTARE)

12.082004

2386.184,99

1.612.111,41

14.324,6!

194.814,70

7

1100050

STATE ELECTRICA SERVICII COMUNE

16/04/2003

194280,00

1329,76

382,44

963,75

Valoric

Poz-In

iea

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Valoare inventar

Amortizare totala

Amortizare binara

Vale e ramasa

6

2160076

STATE DE 6 KV SERVICE PROPRII GENERALE OBL ; (REABILITARE)

12.082004

517236,96

322.42226

14324,61

194.814,70

7

1100050

STATE ELECTRICA SERVICE COMUNE

16/04/2003

971,40

7,65

Lîl

963,75

Page 1


Lista bunurilor de natura terenuri care potrivit HCL Bacau 275/31.082011 aparțin Domeniului Public al municipiului Bacau si se predau in concesionare la SC CET SA Bacau

Se completează anexa cu poz.4, după cum urmeaza:


Anexa eronata (inițiala )

Nr.

CIL

Denumirea investiției

Teren aferent carp de proprietate conform doc. cadastrala si CP

Teren afectat de instalații POS MEDIU

Adresa

Suprafața mp-

Valoare lei-

Suprafața -mp-

Valoare -lei-

0

1

2

3

4

5

6

1

TEREN INCINTA CET

506.699,75

32366.606,00

62.150,00

4.110.067,00

str. Chimiei nr. 6

2

TEREN INCINTA CAF ‘

22.857,00

3.134.005,00

16.500,00

' 2262315,00

strLeteanr.28

3 .

TEREN INSTALATE DE .. IRANSPORTSL ....

DEPOZITARE Z+C

487.023,00

2:086.796,00

487.023,00

2.086.79620

Comuna Letea Veche-sat Ruși Chitea

TOTALGENERAL

1.016.579,75

37.787.407,00

565.673,00

8.459.17820Nr. crt

Denumirea investiției

Teren aferent corp de proprietate ■ conform doc. cadastrala si CP .

Teren afectat de instalații POS .....MEDIU .  ......

Adresa

Sujaafeta mp-

Valoare lei-

Suprafața -mp-

Valoare -lei-

.......tt?::    ~

..... 2

3

4

.5 / ’

......

-1-

- TEREN INCINTA GET

506.699,75

32366.606,00

62.150,00

• 4410.067,00

str.Ghimieiur.6

.. .2 ..

. -TERENINCINTA CAE .

22.857,00.  .

3.134.005,00

16300,00

.2262315,00 .

strLeteanr.28.

3

TEREN INSTALATE DE JIRANSPORTSI. DEPOZTTĂREZ+C

487.023,00

2.086.796,00

487.023,00

2.086.7962Q

Comuna Letea Veche-sat Ruși Ciutea

— 4 -

TEREN "REȚELE DE termoficare Si APĂ

.....24.584,76

684.540,00

24384,76

684340,00

Intravilan mun. Bacau *

TOTALGENERAL

1.041.16431

38.471.947,00

590257,76

9.143.71820