Hotărârea nr. 199/2013

Hotărârea nr.199 din 14.06.2013 Hotarare privind aprobarea proiectului ,,Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei", a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei”, bugetului si cheltuielilor legate de proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 14.06.2013;

Având in vedere:

 • • Referatul nr. 4280 /12.06.2013;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.13/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr.14/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr.15/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr.16/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr.17/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • • Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 7 din Legea nr. 5/2013 - privind bugetul de stat pentru anul 2013;

 • • Documentul Cadru de Implementare a Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”;

 • • Condiții specifice - cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 145 - POSDRU       2007 -

2013, Axa Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de inteventie 6.3 „Promovarea egalitarii de sanse pe piața muncii”

 • •  Prevederile H.G. nr. 759/2007 - privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile O.U.G nr. 64/ 2009 - privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Ordinului M.M.F.P.S./M.F.P. nr. 1117/2170 din 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, și actualizată;

In temeiul art. 36 alin. (2) si art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba proiectul „Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei”, precum si depunerea aplicației pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de inteventie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piața muncii”

ART. 2 - Se aproba bugetul proiectului „Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei”, in valoare de 2.151.886,99 lei si sursele de finanțare, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART, 3 - Se aproba contribuția proprie ce revine din cheltuielile eligibile aferente proiectului „Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei”, in valoare de 43.037,74 lei, reprezentând 2% din valoarea totala eligibila a proiectului.

ART. 4 - Municipiul Bacau se obliga sa asigure resursele necesare implementării optime a proiectului.

ART. 5 - Municipiul Bacau se obliga sa suporte in totalitate cheltuielile suplimentare ce pot interveni in derularea proiectului, ulterior incheierii contractului de finanțare, cheltuieli fara de care proiectul nu poate fi implementat.

ART. 6 - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau sa semneze toate documentele necesare depunerii si derulării proiectului, precum si orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu depunerea si derularea proiectului.

ART.7 - Hotararea va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public, Direcției Economice, Unitarii de implementare a proiectului „Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei”.

5.


'ACONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 199

DIN 14.06.2013

G.C..L.P./ R.Tj'Ex.l/Ds.I-A-2
ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 199 DIN 14.06.2013

Bugetul proiectului .«Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei”, si sursele de finanțareCATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL (cu TVA) -Lei-

1. Resurse umane

204.015,74

2. Participant!

653.400,00

3. Alte tipuri de costuri, din care:

1.073.714,72

3,1. Cheltuieli de tip FEDR

85.560,00

3.2 Valoare activitati subcontractate/externalizate (max. 49% din totala eligibila a proiectului)

798.298,72

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3)

96.556,52

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

2.027.686,99

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație

124.200,00

7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care:

2.151.886,99

8. valoare activități transnaționale

0,00

9. valoare TVA nedeductibila estimata

222.650,07

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

43.037,74

11. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7-10)  ,

2.108.849,25

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI