Hotărârea nr. 198/2013

Hotărârea nr.198 din 14.06.2013 Hotarare privind aprobarea proiectului ,,Sanse egale pe piata muncii - o meserie pentru fiecare", a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare”, bugetului si cheltuielilor legate de proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 14.06.2013;

Având in vedere ;

 • • Referatul nr. 4279/12.06.2013 al Administratorului Public al Municipiului Bacau;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.3/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr.4/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr.5/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr.6/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr.7/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • • Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile art.7 din Legea nr. 5/2013 - privind bugetul de stat pentru anul 2013;

 • • Documentul Cadru de Implementare a Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”;

 • • Condiții specifice - cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 127 - POSDRU 2007 - 2013, Axa Prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de inteventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”

 • • Prevederile H.G. nr. 759/2007 - privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile O.U.G nr. 64/ 2009 - privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Ordinului M.M.F.P.S./M.F.P. nr. 1117/2170 din 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36 alin. (2) si art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba proiectul „Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare”, precum si depunerea aplicației pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de inteventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare ”.

ART. 2 - Se aproba bugetul proiectului „Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare”, in valoare de 2165576,74 lei, si sursele de finanțare, conform anexei nr. 1 parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 - Se aproba contribuția proprie ce revine din cheltuielile eligibile aferente proiectului „Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare”, in valoare de 43311,53 lei, reprezentând 2% din valoarea totala eligibila a proiectului.

ART. 4 - Municipiul Bacau se obliga sa asigure resursele necesare implementării optime a proiectului.

ART. 5 - Municipiul Bacau se obliga sa suporte in totalitate cheltuielile suplimentare ce pot interveni in derularea proiectului, ulterior încheierii contractului de finanțare, cheltuieli fara de care proiectul nu poate fi implementat.

ART. 6 - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau sa semneze toate documentele necesare depunerii si derulării proiectului, precum si orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu depunerea si derularea proiectului.

ART. 7 - Hotararea va fi comunicata Vicepri mari lor Municipiului Bacau, Administratorului Public, Direcției Economice, Unitarii de implementare a proiectului „ Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare”.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 198

DIN 14.06.2013

G.C..R.E./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 198 DIN 14.06.2013

1.Bugetul proiectului a Șanse egale pe Diata muncii - o meserie pentru fiecare”, si sursele de finanțare

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL (cm TVA*) -Lei-

1. Resurse umane

214.596,00

2. Participant!

537.133,60

3. Alte tipuri de costuri, din care:

1.192.438,72

3.1. Cheltuieli de tip FEDR

73.160,00

3.2 Valoare activitati subcontractate/externalizate (max. 49% din totala eligibila a proiectului)

958.053,12

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3)

97.208,42

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

2.041.376,74

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație

124.200,00

7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care:

2.165.576,74

8. valoare activități transnaționale

0,00

9. valoare TVA nedeductibila estimata

239.625,74

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

43.311,53

11. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7-10)

2.122.265,21