Hotărârea nr. 197/2013

Hotărârea nr.197 din 14.06.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii: "REABILITARE TEREN DE FOTBAL - STADION MUNICIPAL BACĂU".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE TEREN DE FOTBAL - STADION MUNICIPAL BACAU”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 14.06.2013;

Având in vedere :

 • • Referatul nr. 4263 din 12.06.2013 al Direcției Tehnice;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 și nr.2/14.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

 • • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Legii nr.5/2013, privind bugetul de stat pe anul 2013;

 • • HCL 78/2013, prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2013 ale Municipiului Bacau;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aproba documentația tehnico - economica, faza D.A.L.I. a obiectivului de investiții: „ REABILITARE TEREN DE FOTBAL - STADION MUNICIPAL BACAU”conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art. 1, in valoare totala de 3.765,56 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M — 3.244,22 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. - Hotararea-va.fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Sport Cultura, San^tpif ^efvlbilui Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare ^peiatjrde.\Prb0pie>ari din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

NR 197

DIN 14.06.2013

G.C.,P.I>./ R.T./F.x.l/Ds.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 2

IaHOTARAREA

15??......din . JA 0.Ș.-...2013


PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMIC1 ai obiectivului de investiții


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

„ REABILITARE TEREN DE FOTBAL STADION MUNICIPAL BACAU”

3.765,56

3.244,22
Red. D.P.

Ex.l/Ds.VII-2

întocmi


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU                       ANEXA Nr. 1

LA HOTARAREA NR.    DIN 14.06.2013


EXEMPLAR

PROIECT:

Nr. 003/2013


REABILITARE TEREN DE FOTBAL - STADION MUNICIPAL BACAU,

Faza: D.A.L.I.


INVESTIȚIE:


Reabilitare teren de fotbal - Stadionul municipal Bacau


AMPLASAMENT:


Bacau, Str. Pictor Teodor Aman, nr. 94


Județul Bacau


PROIECTANT

BUILD.ING CONSULT S.R.L. Bacau

GENERAL

Str. lonita sandu Sturza, nr.3, scara A, ap. 3 Bacau


PROIECTANT:


ADRAL PROIECT SRL lașiLISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECT:ing. Dana Apostica
COLECTIV ELABORARE: ing. Sofia Raluca Adumitresei

ing. Daniela Apostica

ing. Paul Cretu

ing. Catalin-Mihail Chelaru

ing. Emanuela Olaru


c


BORDEROU

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Borderou

O      A. PIESE SCRISE

 • 1. Date generale

 • 2. Descrierea investiției

  • 2.1. Situația existenta a obiectivului investiției

  • 2.2. Concluziile studiului de fezabilitate

 • 3. Date tehnice ale investiției

  • 3.1. Descrierea lucrărilor de baza

  • 3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare

  • 3.3. Consumul de utilități

 • 4. Durata de realizare si etapele principale

 • 5. Costurile estimate ale investiției

 • 6. Indicatorii de apreciere a eficientei economice

 • 7. Sursele de finanțare ale investiției

 • 8. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

 • 9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

  9.1. Valoarea totala (INV)

  24

  9.2. Eșalonarea investiției

  24

  9.3. Durata de realizare

  24

  10. Avize si acorduri de principiu

  25

  Anexa 1 Graficul general de realizare a investiției

  26

  Anexa 2 Devizul general

  27

  B. PIESE DESENATE

  A0

  Plan de încadrare in zona

  A1

  Plan de situație

  A2

  Plan teren de fotbal - existent

  A3

  Plan teren de fotbal - propunere

  A4

  Plan teren de fotbal - Sistem de drenaj

  A5

  Plan teren de fotbal - Sistem de irigare

  A6

  Plan teren de fotabal - Sistem de încălzire

 • 1.DATE GENERALE

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

  • 1.2. Amplasamentul:

  • 1.3. Titularul investiției:

  • 1.4. Beneficiarul investiției:

  • 1.5. Elaboratorul documentație:


  Reabilitare teren de fotbal ■ Stadion Municipal

  Bacau

  județul Bacau

  Municipiul Bacau

  str.Pictor Teodor Aman, nr. 94

  Municipiul Bacau

  Municipiul Bacau

  BUILD.ING CONSULT S.R.L.


  CJ


 • 2.DESCRIEREA INVESTIȚIEI 2.1. Situația existenta a obiectului de investiții

In prezent terenul de fotbal se afla intr-o stare avansata de degradare, îngreunând pregătirea si jocul echipelor, facand imposibila omologarea stadionului pentru ligile superioare sau competiții internaționale.

Incinta de joc AinCinta - 17.924,00 mp spațiul destinat terenului de sport inclusiv accesul si împrejmuirea acestuia;

Teren de fotbal            Ateren = 7.883,50 mp, suprafața acoperita de gazon;

Investigațiile făcute asupra terenului împreuna cu reprezentanții Federației Romane de Fotbal au constatat următoarele:

• la nivelul gazonului s-au produs infestări cu trifoi sălbatic si alte ierburi care au dus la scăderea densității si grosimii acestuia;Ic


• stratul de pamant vegetal are numeroase denivelări, planeitatea suprafeței de joc fiind foarte afectata;

• substratul drenant sau eventualele amenajari pentru drenajul apelor meteorice nu mai funcționează, in timpul ploilor apa formând bălti pe suprafața de joc si pista de atletism;


• suprafața de zgura pentru pista de atletism este deteriorata complet, fiind aproape impracticabila pentru sportivi in timpul precipitațiilor;
• alte amenajari pentru competițiile de atletism, cum ar fi groapa de nisip, punctele de aruncare disc, greutate si ciocan, piste alergare sunt deteriorate sau impracticabile;


P.Th 003/2013

Pag,9/29

ADin punctul de vedere al cerințelor esențiale de calitate ale legii 10/1995 actualizata in 2007, la nivelul terenului de joc si al incintei de joc, se constata următoarele:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate;

Datorita lipsei lucrărilor de întreținere a terenului de joc si a incintei de joc, a fost afectata stabilitatea fundației terenului, pistei de atletism si a împrejmuirilor aferente incintei.


Rezistenta in timp si durabilitatea terenului de joc si a incintei de joc sunt grav compromise datorita staționarii apelor meteorice la nivelul terenului de joc si a incintei de joc.

Rigiditatea terenului de joc si a pistei de atletism a fost compromisa, la nivelul acestora fiind prezente tasari inegale, care au dus la abateri de planeitate in jurul a ±0,4 m.

 • b) securitate la incendiu;

Nu e cazul

 • c) igiena, sanatate si mediu;

Datorita ineficientei sistemului de drenaj existent nu se poate asigura evacuarea apelor meteorice la nivelul incintei de joc si a terenului de joc.

P.Th 003/2013

Pag.12/29 • d) siguranța in exploatare;

Inprezent datorita lipsei unui drenaj eficient in condiții de precipitații intense, apele meteorice stationeaza la nivelul terenului de joc si al incintei de joc periclitând siguranța desfășurării activitatii sportive.

 • e) protecție impotriva zgomotului;

Nu e cazul

 • f) economie de energie si izolare termica.

Nu e cazul

Valoarea de inventar a Stadionului Municipal Bacau este de 22.100.000 lei. Valoarea de inventar a terenului de fotbal este intrinseca, la momentul acesta neputand fi apreciata.

 • 2.2. Concluziile studiului de fezabilitate

In studiul de fezabilitate realizat la comanda Federației Romane de Fotbal, de către MILENIUM CLADDING SYSTEMS S.R.L., au fost analizate trei scenarii propuse pentru reabilitarea terenului de fotbal:

 • •  Scenariul 1 - refacerea terenului de fotbal de către beneficiar, cu suportarea tuturor costurilor aferente de către Municipiul Bacau;

 • •  Scenariul 2 - refacerea terenului de fotbal cu folosirea programului de investiții al Federației Romane de Fotbal, la care costurile sunt suportate de către Federația Romana de Fotbal si Municipiul Bacau;

 • •  Scenariul 3 - nerealizarea lucrărilor de refacere a terenului de fotbal.

Elaboratorul studiului de fezabilitate a recomandat ca soluția optima aplicarea Senariului 2.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

Deși tema de proiectare se refera doar la reabilitarea terenului de fotbal, datorita următoarelor considerente:

 • •  starea de degradare avansata a suprafețelor destinate probelor de atletism;

 • •  starea sistemului de canalizare, care la momentul actual este colmatat si nu reușește sa evacueze apele meteorice de la nivelul incintei de joc;

 • •  tehnologic intervenția la nivelul terenului de fotbal ar fi ineficienta, fara a interveni pe toata incinta de joc;

 • •  o intervenție ulterioara pentru reabilitarea suprafețelor destinate atletismului (pista, gropi cu nisip, etc.) ar afecta prin necesitatea efectuării unor lucrări de terasamente si terenul de fotbal;

am propus intervenția pe toata suprafața incintei de joc, ceea ce presupune reabilitarea si modernizarea terenului de fotbal si concomitent pregătirea suprafețelor pentru atletism la nivel de infrastructura, urmând ca o etapa ulterioara sa se rezume doar la amenajarea suprafețelor pentru atletism (gropi pentru sărituri, loc pentru aruncări, realizarea suprafeței de alergări cu asfaltare si acoperire cu elastomer).

Astfel, prin lucrările propuse in prezenta documentație se dorește atingerea următoarelor obiective:

 • •  reabilitarea si modernizarea incintei de joc si terenului de joc pentru a crea premizele omologării sale de către Federația Romana de Fotbal pentru competiții de grad superior;

 • •  pregătirea infrastructurii necesare reabilitării si modernizării suprafețelor necesare probelor de atletism (alergări, sărituri si aruncări) si nu numai, pentru a crea premisele modernizării acestor facilitați si omologării IAAF;

Incinta de joc Alinta = 18.504,00 mp , spațiul destinat terenului de sport inclusiv accesul si împrejmuirea acestuia;

P.Th 003/2013

3.1. Descrierea lucrărilor de baza

Lucrările de baza ce sunt necesare pentru reabilitarea terenului de fotbal al Stadionului Municipal Bacau, sunt următoarele:

 • •  lucrări de demolări si desfaceri;

 • •  lucrări de terasamente la incinta de joc;

 • •  lucrări de pregătire a infrastructurii suprafeței de exploatare;

 • •  lucrări de nivelare si refacere a suprafeței terenului de fotbal;

 • •  lucrări de insamantare si întreținere a gazonului pe suprafața terenului de fotbal;

Lucrări de demolări si desfaceri

Pentru pregătirea suprafeței de exploatare pentru intervențiile necesare se vor executa următoarele lucrări:

 • •  desfaceri împrejmuire metalica pe tot conturul suprafeței de exploatare;

 • •  desfaceri borduri pe tot conturul pistei de atletism;

 • •  lucrări diverse de demolări, platforme beton, cămine beton, etc.

In prima faza a derulării investiției se vor executa desfaceri la împrejmuirea metalica si orice alta confecție metalica (porti fotbal, stâlpi, stâlpi port drapel, hidranti, etc.) existenta in incinta de joc.

Se vor desface cabinele pentru echipele tehnice.

Se vor desface si bordurile care limitează suprafața de gazon si pista de atletism.

Se vor demola si sparge construcțiile din beton aferente diferitelor probe de atletism, căminele si tuburile de canalizare existente in incinta de joc.

Se vor desface suprafețele din beton si/sau asfalt existente la nivelul incintei de joc viitoare, aferente culoarelor de evacuare a spectatorilor.

Toate deseurile se vor evacua intr-un loc indicat de beneficiar, care sa nu afecteze desfasurarea lucrărilor.

Lucrări de terasamente la toata incinta de joc

Lucrările principale de terasamente la nivelul suprafeței de exploatare sunt următoarele:

• lucrări de decopertare;

Pe suprafața de joc este necesara decopertarea si evacuarea unui strat de 0,35-0,45 m adâncime din pamanantul existent, asigurandu-se un plan orizontal al suprafeței.

Pe suprafața aferenta incintei de joc propuse este necesara decopertarea si evacuarea unui strat de 0,4-0,5 m adâncime din straturile existente asigurandu-se un plan orizontal al suprafeței. Aceste lucrări se vor executa simultan si/sau după desfacerea căminelor si tuburilor de canalizare

• lucrări de executat tranșee pentru sistemul de drenaj, colectoarele de drenaj, distribuitor/colectorul sistemului de incalzire si cel al sistemului de irigare;

Se vor executa săpături mecanice si/sau manuale pentru tranșee si poziții cămine de ramificație, aferente sistemului de drenaj, colectorelor de drenaj, colectoarelor instalației de incalzire (sistem Tickelmann) si colectorul sistemului de irigare.

Fundul transeelor pentru drenaje si intervalul dintre acestease va compacta asigurandu-se pantele proiectate.


• lucrări de asternere si compactare strat filtrant;

După montarea sistemului de tuburi de drenaj si a colectoarelor acestuia se va executa asternerea si compactarea stratului filtrant format din agregate 16-31 mm (pietriș spalat) in tranșee in conformitate cu cotele proiectate.

• lucrări de nivelare a substratului după execuția sistemelor de incalzire si irigații;

Aceste lucrări cuprind asternerea, nivelarea si compactarea unui strat de agregat concasat 8-16 mm, in grosime de 0,1 m, asigurandu-se pantele proiectate precum si bombamentul necesar al terenului de joc. Gradul de compactare va asigura o densitate de 93 % din densitatea maxima a materialului, in conformitate cu standardul aferent.

P.Th 003/2013


Pag. 16/29 • lucrări de nivelare, insamantare, reinsamantare si intretinere a suprafeței terenului de fotbal;


Substratul de insamantare va fi nisip spalat de rau 0-4 mm, in grosime de 0,25 m, avand următoarea granulatie:

1,00-4,00               < 10%

0,50.-.1,00                  > 60%

0,25-0,50              <10%

0,15-0,25              <10%

0,002 - 0,15                < 10% întinderea nisipului se va face ulterior execuției sistemului de drenaj, al sistemului de incalzire si al sistemului de irigații.

Ultima etapa este constituita din insamantarea cu semințe selecționate si adaptate climei a terenului de joc, precum si eventuale reinsamantari si alte lucrări de intretinere.

 • 3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare

Lucrările de modernizare ce se vor realiza pentru reabilitarea terenului de fotbal al Stadionului Municipal Bacau, sunt următoarele:

• lucrări de realizare a sistemului de drenaj subteran cu tuburi pe toata suprafața terenului de fotbal si a racordării acestuia la sistemul de canalizare;

Sistemul de drenaj este format dintr-o rețea de tuburi pentru drenaj (perforate)din polietilena riflata așezate in tranșee la o adanacime de 1,10 m fata de cota gazonului si un sistem de tuburi colectoare din PVC pentru drenaj (perforate) cu cămine de vizitare la intersecții.

Apa drenata la nivelul terenulu se colectează intr-un rezervor subteran de retentie din fibra de sticla, de unde va fi folosita pentru irigare, surplusul fiind deversat la canalizare.

După realizarea transeelor, compactarea fundului acestora si realizarea pozițiilor căminelor de intersecție, se aseaza membrana geotextila in plan orizontal si vertical.

In etapa următoare se poziționează tuburile transversale pentru drenaj, colectoarele longitudinale si traseele transversale de colectare si se montează căminele de intersecție.

 • •  lucrări de realizare a sistemului de incalzire a terenului de fotbal;

Sistemul de incalzire al stadionului este format dintr-un distribuitor/colector montat in inel Tichelmann la care sunt racordate 190 circuite de incalzire din țeava di polietilena reticulata (Pex) montate sub gazon la o adâncime de 0,25 m.

Agentul termic folosit va fi o soluție de apa/etilenglicol pentru a rezista la temperaturi de -50’C.

Furnizarea agentului termic primar, se va face din PT Cascada, agentul termic secundar fiind încălzit cu un schimbător de căldură in placi.

In timpul pozării tuburilor de drenaj se realizează si pozarea distribui tor/colectorului sistemului de incalzire si traseul de racordare pana la centrala termica a stadionului.

După realizarea filtrului din agregate si compactarea stratului de agregate 8-16 mm se poziționează rețeaua circuitelor pentru incalzire si se realizează conexiunile la distribuitor/colector.

 • •   lucrări de realizare a sistemului de irigații a terenului de fotbal;

Sistemul de irigare este format dintr-o rețea de țevi din polietilena de înalta densitate PE80, pe care sunt montate in 9 linii, 36 de aspersoare cu zona de irigare circulara si 27 aspersoare cu zona de irigare unghiulara. Fiecare din cele 9 linii sunt cuplate la un distribuitor prin intermediul unei electrovane.

Programele de irigare sunt coordonate de un controller programabil.

Apa pentru irigare este asigurata prin pompare de către pompa din rezervorul de retentie. Printr-un racord de la instalația existenta a stadionului la rezervorul de retentie se va putea completa in caz de nevoie rezerva existenta.

In rezervor va fi montata o pompa pentru evacuarea surplusului de ape meteorice in caz de ploi torențiale.

In timpul săpării transeelor se executa săpătură de poziție a rezervorului de retentie din fibra de sticla de 10 mc. După perioada necesara intrării in priza a betonului fundației aferente rezervorului, se montează rezervorul pe poziție si se executa traseele pentru racordările sistemului de drenaj, sistemului de irigații si racordului la canalizare.

Peste sistemul de incalzire se pozeaza circuitele sistemului de irigații si aspersoarele, după care se trece la racordarea lor la distribuitorul comun si montarea electrovanelor de zona.

Distribuitorul sistemului de irigare se montează in aceeași tranșee cu distribuitor/colectorul sistemului de incalzire.

Ultima etapa este realizarea racordărilor necesare la rețeaua de apa, montajul echipamentelor in centrala termica, a sistemelor de pompare si a traseelor de alimentare cu energie electrica si automatizare.

 • 3.3. Consumul de utilitari

• necesarul de apa pentru irigații

• necesarul de energie termica


8.000 mc/100 zile;


1400 kWh;


4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare

7 luni

• lucrări de reabilitare si modernizare

31/2 luni

• lucrări de insamantare, reinsamantare si întreținere

3 1 /2 luni

In anexa 1 este prezentat un grafic de eșalonare a lucrărilor

 • 5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

  5.1, Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

  3.765.558,69 lei

din care

C+M

3.244.219,75 tei

• lucrări de desfaceri, demolări

128.441,27 lei;

• lucrări de terasamente

1.725.764,75lei;

• lucrări bazin retentie, racorduri de apa, canal

22.762,68 lei;

• lucrări de drenaj

242.075,57 lei;

• lucrări de instalații încălzire

700.510,30 lei;

• lucrări de instalații irigare

132.136,94 lei;

• lucrări de insamantare gazon

229.499,25 lei;

• lucrări pentru organizare șantier

63.028,99lei;

Utilaje, echipamente

291.529,95 lei

• echipamente sistem irigare

29.437,60 tei;

• echipamente bazin retentie

79.440,35 tei;

• echipamente sistem încălzire

182.652,00 lei;

In Anexa 2 este prezentat Devizul General al investiției.

P.Th 003/2013

Pag. 21/29

5.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitei;

• lucrări de reabilitare si modernizare

• lucrări de insamantare, reinsamantare si intretinere

3 1/ 2 luni


3 1/2 luni
zg


 • 6. INDICATORII DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Datorita faptului ca terenul de fotbal face parte implicita din Stadionul Municipal Bacau, nu se poate realiza o analiza comparativa a costurilor fata de valoarea de inventar actuala a terenului de fotbal.

Insa in ultimii ani au fost realizate modernizări ale stadioanelor si/sau stadioane noi in alte municipii, din datele adunate, va putem oferi următoarele informații:

 • •  gazonul stadionului Cluj Arena a costat in jur de 550.000 euro;

 • •  gazonul inițial de pe National Arena a costat 80.000 euro, fara transport si montaj;

 • •  o inlocuire a gazonului de pe National Arena a costat in jur de 200.000 de euro;

In aceste circumstanțe ținând cont de:

 • •  faptul ca Federația Romana de Fotbal asigura cei 140.000 euro, care includ si sistemul de drenaj si irigare;

 • •  se creeaza premizele omologării prin reabilitarea si modernizarea incintei de joc si terenului de joc de către Federația Romana de Fotbal pentru competiții de grad superior

 • •  se pregătește infrastructura necesara reabilitării si modernizării suprafețelor pentru probele de atletism (alergări, sărituri si aruncări) si nu numai, pentru a crea premisele modernizării acestor facilitați si omologării IAAF;

consideram ca investiția va fi eficienta.

 • 7. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

 • •  Bugetul de investiții al Federației Romane de Fotbal           633.150 lei, echivalent

a 140.000 euro;

Suma va acoperi următoarele tipuri de lucrări:

 • -  lucrări de realizarea sistemului de drenaj;

 • -  lucrări de realizarea sistemului de irigare;

 • -  lucrări de insamantarea gazonului si întreținerea lui;

 • •  Bugetul local al Municipiului Bacau                              3.132.408,69 lei;

Suma va acoperi următoarele tipuri de lucrări:

 • -  lucrări de desfaceri si demolări;

 • -  lucrări de terasamente la toata incinta de joc, care includ decopertarea, săpături pentru tranșee si realizarea infrastructurii;

 • -  lucrări de realizare a sistemului de încălzire;

 • -  lucrări de montaj al rezervorului de retentie, si racordare la apa si canal a sistemelor de drenaj si irigare.

 • 8. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI :

  număr de locuri de munca create in faza de execuție:

  60 locuri

  număr de locuri de munca create in faza de operare:

  - nu e cazul;

 • 9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

  9.1. Valoarea totala(INV),inclusiv TVAfmii lei)

  3.765.558,69 lei;

  9.2. Eșalonarea investiției (an 1)

  3.765.558,69 lei;

  9.3. Durata de realizare :

  7 luni

10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU


10.1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local Bacau ;Pag.26/29Grafic pentru realizarea lucrărilor

Luna

1

2

3

4

5

6

7

sapL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Organizare de șantier

Lucrări de desfaceri, demolări

Lucrări de terasamente

Lucrări bazin de retentie, racorduri apa si canal

Lucrări de drenaj

Lucrări de instalații de incalzire

Lucrări de instalații de irigare

Lucrări de insamantare gazon

Lucrări de intretinere gazon

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


Reabilitare teren de fotbal - Stadionul municipal

Bacau

Municipiul Bacau

Bulld.lng Consult S.R.L.


Proiect: _______________________

Planșa: ____________________

Faza:    ____________________


Pag 1

nr: _____ •

nr: _____ '


DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 5


privind cheltuielile necesare realizării

Reabilitare teren de fotbal - Stadionul municipal Bacau

In mii lei/mii euro la cursul 4,5225 lei/euro din data de 12.06.2013                               Conform H.G. nr. 2S din 2008 '

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

cri.

de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1      i

2

3

4

5

6

i           7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea st amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00i

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

103.58Î

22,90:

24,86:

128,44!

28,40

j

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

103,58

22,90

24,86

128,44

28,40

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0,00

0,00

O.OOț

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00!

0,00

0,00

0,00.

0,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

4,4C(

0,97

1,06

5,46

1,21!

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Proiectare si inginerie

30,10

6,60

7,22

37,32;

8,2$

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

O.OOț

0,00

0,00

0.0Q

0,00!

3.5

Consultanta

0,00

0,00

0,00!

0,00.

0,0(3

3.6

Asistenta tehnica

12,00

2,65

2,88'

14,88-

3,29!

TOTAL CAPITOLUL 3

46,50

10,28!

11.16Î

57,66;

12,75

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2.461,89

544,37'

590,85

3.052,75

675,01i

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

o.od

0,00

O.OQ

o.od

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1 cu montaj

235,10

51,99?

56,43

291,53:

64,46

4.3.1

[0001.1] Lista echipamente sistem irigare

23,74

5,25

5,70

29,44!

6,51;

4.3.2

[0001.1 ] Lista echipamente bazin retentie

64,06

14,17

15,38

79,44!

17,57

4.3.3

[0001.1] Lista echipamente sistem incatzire

147,30

32,57

35,35

182,65,'

40,39Ș

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,06

o.od

0,00

0,00;

0,00

4.5

Dotări

o.ooi

0,00

0,00

0,00(

o.ocî

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

2.697,00

596,35

647,28i

3.344,28

739,48

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

50,83

11,24

12,20

63,03!

13,94

5.1.1

Lucrări de construcții

50,83!

11,24

12,20

63,08

13,94

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00 "

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

o.oo,

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

138,83

30,70

33,32

172,15!

38,07

.....................................'....,......................!

DEVIZUL GENERAL: Reabilitare teren de fotbal - Stadionul municipal Bacau

1

| 2

z:.z:zizze:z

4 !

5

6

7

■TOTAL CAPITOLUL 5

|       189,66

45,52

235,18

52,00

CAPITOL 6

__________

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

î           0,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

6.2

j Probe tehnologice si teste

! 0,00

o.ooî

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

; 0,00

i

O.OOi

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

!      3.036,74

671,47

728,82

3.765,56

832,63

din care: C+M

j      2.616,31

678,51Ș

627,91

3.244,22

717,35

Pag 2

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

35

B. PIESE DESENATE

AO

Plan de încadrare in zona

A1

Plan de situație

A2

Plan teren de fotbal - existent

A3

Plan teren de fotbal - propunere

A4

Plan teren de fotbal - Sistem de drenaj

A5

Plan teren de fotbal - Sistem de irigare

A6

Plan teren de fotabal - Sistem de încălzire

Verifica tor/Expert

Nume

Semnătura

Cerința

ReferaVE Xpert! za NrJData

BUILD.ING CONSULT S.R.L. BACĂU

J04/2121/2005, str.lonita Sandu Sturza, nr.3,ab.3, tel./fax: 0334 405087, email: build.ing.grup@grnail.com

Beneficiar: Municipiul Bacau

Amplasament: Strada Pictor Theodor Aman, nr. 94

PROIECT NR.

3/2013

NUMELE

SEMNATURI

SCARA

1-JflOO

Denumire proiect: Reabilitare teren de fotbal stadion municipal Bacau

FAZA DALI

SEF PROIECT

Irig. Dana Apoatica

. PROIECTAT

Ing.Emanuela Olaru

DATA 06.2013

Titlu planșa: Plan de incadrare in zona

PLANȘA

A0

DESENAT

Ing.Emanuela OiaruVerific a tor/Expert

Nume

Semnaturi

Cerința

ReferaUExpertlza NiJData

BUILD.ING CONSULT S.R.L. BACAU

J04/2121/2005, str.lonita Sandu Sturza, nr.yap.3, tel./fax: 0334405087, e-mail: build.ing.grup(Ș®Tiail.coni

Beneficiar: Municipiu) Bacau

Amplasament: strada Pictor Theodor Aman, nr. 94

PROIECT NR.

3/2013

NUMELE

SEMNAKJ^, ,

i SCARA 1: 100

Denumire proiect: Reabilitare teren de fotbal stadion municipal Bacau

FAZA

DALI

SEF PROIECT

Irig. Dana Apoetica

PROIECTAT

log. Emanueia Olani

fa /

DATA 06.2013

Titlu planșa: Plan teren de fotbal - existent -

PLANȘA

A2

DESENAT

Ing. Emanueia Olaru

(/V, 1


' /


VariflcatorTExpart

Num»

Semnătură

Cerința

Rafarat/Expartiza NrJData

BUILD.ING CONSULT S.R.L. BACAU

J04/2121/2005, str.lonita Sandu Sturza, nr.3,ap.3, tel./fax: 0334405087, e-mail: buiW.ing.gnjțKjgmafl.com

Beneficiar: Municipiul Bacau

Amplasament: Strada Pictor Theodor Aman, nr. 94

PROIECT NR.

3/2013

NUMELE

SEfclNAȚ^lA

SCARA

Denumire proiect: Reabilitare teren de fotbal

FAZA

SEF PROIECT

Irig. Dana Apoatlca

(

1: 100

stadion municipal Bacau

DALI

PROIECTAT

Ing. Emanuala Olani

I

DATA

Titlu planșa: Plan teren de fotbal

PLANȘA

DESENAT

Ing. Emanuala Olani

06.2013

- propunere-

A3


Verific* tor/Expert

Nume

Semnătură

Cerința

Referat/Expertlu NrJData

BUILD.ING CONSULT S.R.L. BACAU

J04/2121/2005, str.lonita Sandu Sturza, nr,3,ap.3, tel/fax: 0334405087, e-mail: build.ing.gnjp@gfpaU.com

Beneficiar; Municipiul Bacau

Amplasament: strada Pictor Theodor Aman, nr. 94

PROIECT NR.

3/2013

NUMELE

se^nati$£/\

SCARA

1:400

Denumire proiect: Reabilitare teren de fotbal stadion municipal Bacau

FAZA

DALI

SEF PROIECT

ing. Dana Apoetica

PROIECTAT

Ing. Emanuela Olaru

f/ i

DATA 06,2013

Titlu planșa: Plan teren de fotbal Sistem de drenaj

PLANȘA

A4

DESENAT

Ing. Emanuela Olaru
Verrficator/Expart

Nume

Semnătură

Cerința

ReferaVExpartiza NrJData

BUILD.ING CONSULT S.R.L. BACAU

JO4/2121/2005, str.lonita Sandu Sturza, nr/3,ap,3, tel./fax: 0334 405087, e-mail: btrild.ing.țfup^grnail.com

Beneficiar: Municipiul Bacau

Amplasament: Strada Pictor Theodor Aman, nr. 94

PROIECT NR.

3/2013

NUMELE

SCARA

1:100

Denumire proiect: Reabilitare teren de fotbal stadion municipal Bacau

FAZA

DALI

SEF PROIECT

ing. Dana A post Ici     (

PROIECTAT

ing. E manuala Olaru

DATA

06.2013

Titlu planșa: Plan teren de fotbal Sistem de irigare

PLANȘA

A5

DESENAT

ing. Emanuela Oliru