Hotărârea nr. 196/2013

Hotărârea nr.196 din 31.05.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Clubului Sportiv Şcolar Bacău în vederea susţinerii unor sportivi, pentru participarea la competiţii sportive.


HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Clubului Sportiv Școlar Bacau in vederea susținerii unor sportivi, pentru participarea la competiții sportive


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • -  Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

 • -  Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

 • -   Prevederile art.3(l)din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată;

 • -  Prevederile art.47 si art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

 • -  Adresa nr.774/28.05.2013 înaintata de Clubul Sportiv Școlar Bacau;

 • -  Referatul nr.3945/30.05.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

 • -   Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctul 6 si art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,


HOTĂRĂȘTE:


Artl, - Se aprobă participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Clubului Sportiv Școlar Bacau in vederea susținerii unor sportivi, pentru participarea acestora la următoarele competiții sportive:

 • 1.  Campionatul Național de Badminton pe Echipe Juniori I și Cupa României la Badminton, care vor avea loc în perioada 13-15 iunie 2013, la Timișoara;

 • 2.  Campionatul Național de Atletism Juniori II - etapa a Il-a, care va avea loc în perioada 20 - 22 iunie 2013, la București;

 • 3.  Campionatul Național de Atletism Juniori III - etapa finală, care va avea loc în perioada 5-7 iulie 2013, la București.

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 7.000 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentelor prevăzute la art.l din prezenta hotarare.

Art.3. - Alocarea celor 7.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestor evenimente, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.


ArL4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire si Clubului Sportiv


Școlar Bacau.


NR. 196

DIN 31.05.2013CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


N.O.P.,C.F1./ A.MJEx.l/Ds.LA-2