Hotărârea nr. 195/2013

Hotărârea nr.195 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuţie, pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 11 m.p., situată pe str.Prelungirea Dorului şi str.Gheoghe Vrânceanu, Bacău şi a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 259 mp aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de uz, către E-ON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 11 mp, situată pe str. Prelungirea Dorului și str. Gheorghe Vrânceanu, Bacău și a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 259 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • • Adresa înaintantă de E-ON Moldova Distribuție și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 23692/ 27.03.2013;

  • • Referatul comun nr. 78156/ 29.05.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat Public;

  • • Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

  • • Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

  • • Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:


ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz, către E-ON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 11 mp, necesară amplasării a 11 stâlpi, situată pe str. Prelungirea Dorului și str. Gheorghe Vrânceanu, Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație - Anexele nr. 1,2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către E-ON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului în suprafață de 259 mp, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație - Anexele nr. 1, 2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.


ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului, Drumuri Rețele și Iluminat Public, EON Moldova


Distribuție.


/ * x'C \\

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ • NOVAC DIACONU LĂURENȚIU


NR. 195

DIN 31.05.2013N.O.P.,I.DJ A.MJEx.l/Ds.I-A-2România JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL


ANEXA Nr. 4

LAHOTARAREANR./9<DIN 31.05.2013


LEGENDA:
PREȘEDJ.YtEDK ȘEDINȚĂ‘/f*


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU , N1COLAE-OVIDIU POPOYICISțV_: Str. Prtfangfrea, Durului, Str. Gh. Vranceanu, Jud Bacau.

DOCDOVA DISTRIBUȚIE SA


BACAU, STR.9 MAI,

NR.15.SCAAP.2

Proiectat Sef proiect


PLAN DE SITUAȚIE

NUMELE


jug PMpfcwMXJ MBiaeto ing. Popa Magda__ROMAN1A

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUS.C.ELECTROPREST SRL

J04/1334/1996

ROB997912

DENUMIRE PROIECT: ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA LOCUINȚA MCA ADRIANA SI COSTEL

AMPLASAMENT: Str. Prelungirea Dondui, Str. Gh. Vranceanu, Jud Bacau.

Beneficiar: S.C. EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE SA

BACAU, STR 9 MAI.

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa 2/2

NUMELE

SEMNĂTURĂ

Proiectai

mg. Dosplnescu MhaMa

_

DMkDmcZMZ

FAZA

Set proiect

ing. Popa M agita

%

Scara

C.U.

Verificai

ing. PopaMagda

—J.—

1:500


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 3

LAHOTARAREANR./g^DIN 31.05.2013președinte de ședință

NOVAC DIACOJiU-LAURENȚIU


COSTg^^


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVIDJU POPOGENbA:

___ LEACț^kV proiectata


S.C.ELECTROPREST SRL

OENUUnE PROIECT: ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA LOCUNTA Htt* AbbW/oSTR.

J04/1334M996

AMHASAMENT: Sir. Prelungirea DonHul Str. Gh. Vrancsanu, Jud Bacau.

ROsuy/yiz

BeneWar: S.C. EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE SA

BACAU.5TR-9 MAI.

NR.15.SCAAP.2

PLAN DE SITUARE

Ranaift

HUMELE

5EMRATURA

Posedai

hg. tXxpinescu Uhaota

cXf.

FAZA:

SafpraMCi

tog. Popa Magtto

/X

Soi

C.U.

Vorifcai

frig. Popa Magda

7

1500