Hotărârea nr. 194/2013

Hotărârea nr.194 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuţie, pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 4 m.p., situată pe strada Chimiei nr. 12, Bacău şi a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului în suprafaţă de 188 m.p. aparţinând domeniului public al municipiului Bacău, precum şi abrogarea HCL nr.98/2013 prin care s-a concesionat un lot de teren.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de uz, către E-ON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 4 mp, situată pe str. Chimiei, nr. 12, Bacău și a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului in suprafață de 188 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău, precum și abrogarea HCL nr. 98/ 2013 prin care s-a concesionat un lot de teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • • Adresa înaintantă de E-ON Moldova Distribuție și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cunr. 28795/ 27.05.2013;

  • • Referatul comun nr. 78154/ 28.05.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat Public;

  • • HCL nr. 98/ 2013 privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău;

  • • Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

  • • Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

  • •  Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 4 mp, necesară amplasării a doi stâlpi, situată pe str. Chimiei, nr. 12, Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului în suprafață de 188 mp, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrante din prezenta hotărâre.

ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 98/ 2013.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații/dfy Proprietari, Serviciului Drumului, Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.               '“'•x *\

PREȘEDINTE DEȘEDINȚÂ            CONTRASEMNEAZĂ,

NOVAC DIACONU LAURENȚIU      SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LA HOTARAREA NR. DIN 31.05.2013
:■ /t-

l-l

Suprafețe solicitate penhu concesionare:


=2 mp


=2 mp

S3 = 0.4x4? 0 =1Q0 mp Ts concesionat = 192 mp


* ■ .

*** -

\f+ Vk

*

f îjy «alu \\ |

l« **

hmix, «JA.

a


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NOVAC DIACONU LA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI