Hotărârea nr. 193/2013

Hotărârea nr.193 din 31.05.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea HCL Bacău nr.4/2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003- privind Codul fiscal, actualizată.

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL Bacau nr.4/2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata

Consiliul Local al Municipiului Bacău,

Având în vedere:

  • - Prevederile art.27, art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 republicată și actualizata;

  • - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

  • - Prevederile HCL nr.4/2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata;

  • - Referatul Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport nr. 3838/27.05.2013;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza prevederilor art.36(2) lit“b”, (4) lit.“c” și art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba modificarea si completarea Anexei nr.l la HCL nr.4/2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata - “Compartimentul Autorizare Activitate Economica si Transport*’, după cum urmeaza :

  • - „Taxa eliberare autorizație de transport valabilă 5 ani(lei)” va avea următoarea denumire: „Taxă eliberare autorizație de transport(lei)”. Cuantumul taxei va rămâne același în sumă de 290 lei.

  • - „Taxa viză anuală autorizație de transport(lei)” va avea următoarea denumire : „Taxă verificare anuală autorizație de transport(lei)”. Cuantumul taxei va rămâne același în sumă de 58 lei.

- se introduce „Taxă vizare autorizație de transport la termenul de 5 ani(lei)” în cuantum de 100 lei.

Art.2. - Hotărârea va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicată compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre.


NR.

DIN 31.05.20ir

N.O.P.,C.F1./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI