Hotărârea nr. 192/2013

Hotărârea nr.192 din 31.05.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. Bacău nr.27/28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L.Bacau nr. 27/28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi și a Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Prevederile Legii nr.38/20.01.2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile Ordinului Ministrului Internelor și reformei Administrative nr.356/ 29.11.2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/ 20.01.2003;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

  • - HCL Bacău nr.27/28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi și a Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Referatul nr.3837/27.05.2013 al Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau.

  • -  Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit.„d”alin. (6) pct.14 și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă modificarea și completarea art.9 din Anexa nr.l la HCL Bacau nr.27/28.02.2008 prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, cu modificările si completările ulterioare, care va avea următorul conținut:

„Art.9. Autorizația de transport persoane în regim de taxi se atribuie pe durată nedeterminată, se vizează o dată la 5 ani conform legii, iar menținerea valabilității ei este condiționată de obligativitatea transportatorului de a se prezenta anual pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la autorizarea inițială și achitarea taxei anuale stabilite prin prezenta hotărâre”

ART.2. - Se aproba modificarea si completarea art.22(2) din Anexa nr.l la HCL Bacau nr.27/28.02.2008, care va avea următorul conținut:

„ art.22(2)- In funcție de criteriile precizate la aliniatul 1, la nivelul municipiului Bacau este stabilit pentru perioada 2013-2017, un număr de 692 autorizații taxi (copii conforme). Autorizațiile taxi (copii conforme) existente vor fi reanalizate in sensul respectării prevederilor prezentei hotar ari”.

ART.3. - Se aproba completarea art.28(l) din Anexa nr.l la HCL Bacau nr.27/28.02.2008, cu litera, Ji” care va avea următorul conținut:

„Taxa vizare autorizație de transport la termenul de 5 ani -100 lei”

ART.4. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Autorizare Activitate Economică și Transport, Poliției Primăriei Municipiului Bacău si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.


PREȘEDINTE LE ȘED NOVAC DIĂCONU LĂUfl


NR. 192

DIN 31.05.2013

N.O.P.,C.FI./ A.MJEx.l/Ds.I-A-2