Hotărârea nr. 191/2013

Hotărârea nr.191 din 31.05.2013 Hotarare privind alegerea "Preşedintelui  de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile iunie - iulie 2013.


HOTĂRÂRE

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile iunie - iulie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • -  Prevederile art.35, art.47și art.117 lit.,,a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

  • -  Prevederile Legii nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali, actualizată;

  • -  Prevederile H.C.L. nr.221/31.08.2006 prin care s a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil;

In baza dispozițiilor art.36 alin. (9) din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

A*-!- - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile iunie-iulie 2013 în persoana domnului consilier Bujor Costel.

Art.2. - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L, nr.221/31.08.2006 următoarele atribuții principale :

  • a) conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

  • b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

  • c) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

  • d) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

  • e) aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni,

  • f) îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău, sau însărcinări date de consiliul local.

ArtJ. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publica in condițiile legii si se comunică persoanei menționate la art.l din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE

NOVAC


NR. 191CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPO


DIN 31.05.2013

N.O.P.,C.F1./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2