Hotărârea nr. 190/2013

Hotărârea nr.190 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL, STR.ŞTEFAN CEL MARE , NR.32, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularăBENEFICIAR: S.C. FADESA ROMANIA S.R.L., din Bucureşti.

Jfto mâniaHOTĂRÂRE

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 32, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. FADESA ROMANIA S.R.L., din București

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Cererea nr. 27554/2013 a S.C. FADESA ROMANIA S.R.L. BUCUREȘTI;

  • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

  • - Prevederile ari. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizata;

  • - Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.2 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. «e» si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 32, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. FADESA ROMANIA S.R.L., din București. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

ART, 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.


NR. 190

DIN 31.05.2013

N.O.P.,I.M./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ N1COLAE-OVIDIU POPOVICROMAN1A

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACA


/Icy


T ___PABAUt BARNAnAin------ ~~


ARENA MM.L


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


SUPER-MARKET BILLA^


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOV


ANSAMBLU REZIDENȚIAL LOCUINȚE COLECTIVE mun. BACAU str. ȘTEFAN CEL MARE nr.9S PLAN URBANISTIC ZONAL


ZONE URBANISTICE


ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR.W DIN 31.


LEGENDA

LIMITE

■ywtw LIMITA TERITORIU STUOtAT

• • UMITA PARCELA CARE A GENERAT PUZ

■i UMITA INTRAVILAN

■••• UMITA DE PROPRIETATE             .

ACCESE EXISTENTE               1

ACCESE PROPUSE

ZONE FUNCȚIONALE

ZONA INSTITUȚII PUBLICE SI SERVICII-comart

ZONA FUNCȚII MIXTE

ZONA SPATII VERZI AMENAJATE

ZONA SPATII VERZI OE ALINIAMENT«ZONE OE PROTECȚIE

ZONA CAI OE COMUNICAȚII SI CONSTRUCȚII AFERENTE ÂZ2

DIRECTIVE

CLAOIRI EXISTENTE MENȚINUTE UMITA UNJTAT1 TERITORIALE PROPUSE UMITA TEREN EDIFICASE.


VI

V2BILANȚ TERITORIAL

ZONE FUNCȚIONAU

IXIBTINT

PROPUS

tawrn NI

t llIVM

PWilI

t •wa

INITITUTH PUBLICE SI SBVK

oos

o,a®

1.51

MiXTU

(LOCUWTB ÎNALTE INSTITUni 81 SERVICII)

. 0

0

Î,M

30.31

APE

ojo

w

Q,W

IM

SPATE VERS

. w

3.51

ZONE DaSTPUCTUBATE^ TEREN LIBER

0

0

cai os c municati

1.B1

IM* .

zona vdiata intravilan

B.S7

100

100


ZONE FUNCȚIONALE

Z X

POT

CUT

■WWrtț-IOQ

Adw*i i/wtrt

MOȚ* Al» ■'i

•#

e«B

MIXTA              .

?,»

țrrrm

lNțTHVm«HN«CB.-

mmmm

**

iî__

u

M

* «5

-1.5_____

8.0

ț-"! ■

F*"      vtiirr ■'Tr* ir--1

10

0.1

AFATrt VW AUaHA^TKMGP emcuumi

>

*«-1

£.--------

VAN

a«i««
REOLEMENTARI rt 7 URBANISTICEI      /

■      ' UlJOoljSPS