Hotărârea nr. 19/2013

Hotărârea nr.19 din 29.01.2013 Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacau.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Dispozițiile din Legea nr. 50/1991, art. 13(1) si art. 15, lit. “e”, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

  • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Cererea inregistrata sub numărul 44004/15.11.2012 a S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Sat Oituz, Corn. Oituz, Județul Bacau;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată ;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba concesionarea directa a loturilor de teren proprietate publica a Municipiului Bacau, situate in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum sunt prezentate in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1, 2 si 3 sunt parti integrante din prezenta hotarare.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari, Arhitectului Sef și Compartimentului evidenta concesionari.românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NrJ3 DIN 29.01.2013

TABEL

cu terenurile propuse pentru concesionare

NR. CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRA-FATA (m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (lei RON/ m.pVan)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

1.

Se aproba concesionarea terenurilor din intravilanul Municipiului Bacau, ce aparțin domeniului public al Municipiului Bacau, ale căror amplasamente sunt cuprinse in planul de situație anexa nr. 3 la prezenta hotarare

S 1 = 2,89 m.p.

AMPLASARE STÂLPI IN VEDEREA ALIMENTARII   CU   ENERGIE

ELECTRICA A STATIEI DE ASFALT

8,8544

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

S 2 = 2,89 m.p.

S 3 = 2,89 m.p.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA                          ANEXA Nr.

JUDEȚUL BACĂU          LA HOTARAREA NR. fâ DIN 29.01 2013

CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

ÎNTOCMITĂ IN VEDEREA CONCESIONARII TERENURILOR DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BACAU, CALEA MOINESTI

CALEA MOINESTI

SI = 289 m.p.; S2 = 2,89 m.p.; S3 = 2,89 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = AMPLASARE STÂLPI IN VEDEREA ALIMENTARII CU

ENERGIE ELECTRICA A STATIEI DE ASFALT

17

Tca= II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993

K2 = 1,5 - municipiu zona C

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,0 - energie electrica - extindere

Ks = 1,0 - telefonie - extindere

K6 = 0,9 - apa - canal - extindere

K7 = 0,9 - gaze naturale - extindere

K$ = 0,9 - energie termica - extindere

K<> = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

KJ0 = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1 »2 - teren plat

K13 = 1,3 - fundare pe teren normal

Ki4 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K45 = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

K16 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kn = 1,9 - prestări servicii

Tea min/m.p7an = 0,0025 x 141,5116 x 1,5 x 1,2 x 1,0 x 1,0 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 1,1 x 13 x 13 x 1,2 x 13 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 1,9 = 8,8544 LEI RON/m.p./an

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^----.

GEORGE BOGATyXx

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIZ

643S<»


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


643350


ANEXA Nr. 3

LA HOTARAREA NR.   DIN 29.01.2013


643900
PREȘEDINTE DE ȘEDțtyȚÂ GEORGE BOGAT


/ Teren viran


178.79


Teren viran


179.35


LIGtNDA:


tlAOOAVerdstentt


GLOBAL SERVICE


CONTRASE

SECRETARUL MUNIJClf NICOLAE-OVIIVU;


Proiectant sl executant:

S.C. GIM ELECTRONICS SRL BACAU

Măsurat       . Gavrt/i Man

T7T

Procesate prafc» jlnff. Gavrili Iulian

^T)

Sef proiect j/ng. GavrilJ Dan

Denumire proiect: 'Alimentarea cu energie electrica Slatie asfalt PA & CO INTERNATIONAL SRL' Amplasament: CAISA MOMEȘTI, nr. 34, mun.BACAU Beneficiar: PA A CO INTERNATIONAL SRL Srtlu: eom, Oltul, ]ud. Bacau