Hotărârea nr. 189/2013

Hotărârea nr.189 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE


privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

-Dispozițiile din Legea nr. 50/1991, art 13(1) si art. 15, lit. “e”, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

  • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Cererea D-lui Croitoru Florin, din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub numărul 24395/03.04.2013;

  • - Cererea D-nei Chiriac Marieta, din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 25822/17.04.2013;

  • - Cererea D-lui Benchea Ionel, din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 25973/18.04.2013;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba concesionarea directa a loturilor de teren proprietate privata a Municipiului Bacau, situate in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum sunt prezentate in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 sunt parti integrante din prezenta hotarare.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari, Arhitectului Sef și Compartimentului Evidenta Concesionari.

PREȘEDINTE NOVACN.O.P..I.M./ A.M./Ex.l/Ds.l-A-2


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


TABEL

cu terenurile propuse pentru concesionare

NR. CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRA-FATA

(m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (leiRON/ m.p/an)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

I.

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Costache Negri, nr. 5, sc. B, ap. 2, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 5 la prezenta hotarare

3,00

EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE

24,572

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE     CROITORU

FLORIN

2.

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Nordului, nr. 10, sc. A ap. I, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 6 la prezenta hotarare

8,00

EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE

24,572

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE      CHIR1AC

MARI ETA

3.

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Milcov, nr. 138, sc. A, ap. 4, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 7 la prezenta hotarare

3,78

EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE

30,715

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE BENCHEA IONELCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

STR. COSTACHE NEGRI, NR. 5, SC. B, AP. 2 S - 3,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII= 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON

17

® Tea" n VxIxKi

z=2

V = 0,0025 lei/m.pJan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993 K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 = 13 - drumuri publice modernizate

K4 = 14 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

Kg = 13 - apa - canal - branșament

K7 = 13 - gaze naturale - branșament

Kg -1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 -13 - servicii asigurate de concedent

.      K11 = 13 - perspective bune

* Kw = 13- teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

Km = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis - 23" durata concesiunii = 25 ani

K16 -1,0 - locuința

Tea min/m.pJan = 0,0025 x 1413116 x 2,0 x 13 x 13 x 1,1 x 13 x 13 x 1,4 x 1,1 x 13 x 13 x 13 x 13 x 13 x 23 x 1,0 = 24372 LEI RON/m.pJan


ÎNTOCMIT, CIOBANIJ NIQOLET A


CĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

STR. NORDULUI, NR. 10, SC. A, AP. 1

S “ 8,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

17


DESTINAȚIE - EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON ® Tca= II VxIxKi

i~2

V - 0,0025 lei/m.pJan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I —141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993 K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 = 14 - drumuri publice modernizate

K< = 14 - energie electrica - branșament

Kg = 1,1 * telefonie - branșament

K« = 13 - apa - canal - branșament

Kt = 14 - gaze naturale - branșament

Kg -1,4 - energie termica - branșament Kg = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate Kw = 13 - servicii asigurate de concedent

, Ku = 14 - perspective bune

Kl2 = 14 - teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

Ku -13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Ku = 23 - durata concesiunii - 25 ani

Ku - 1,0 - locuința

Tea min/m.pjan = 0,0025 x 1413116 x 2,0 x 14 x 14 x 14 x 13 x 14 x 1,4 x 1,1 x 13 x 14 x 14 x 13 x 13 x 23 x 1,0 - 24372 LEI RON/m.pJan

ÎNTOCMIT, CIOBANU NICOLETA


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU BOPOVICI

românia județul bacău CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

STR. MILCOV, NR. 138, SC. A, AP. 4 S = 3,78 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON

17

Tca = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.pJan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993 K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 14 - drumuri publice modernizate

K< = 13 - energie electrica - branșament

K$ = 1,1 - telefonie - branșament

Kfi = 13 - apa - canal - branșament

K7 = 13 - gaze naturale - branșament

Kg = 1,4 - energie termica - branșament

Kș = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 - servicii asigurate de concedent

Ku = 13 - perspective bune

K12 = 13 - teren plat

Ku= 13 - fundare pe teren normal

K14 = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis=23 - durata concesiunii = 25 ani

Ku = 1,0 - locuința

Tea min/m.pJan = 0,0025 x 1413H6 x 23 x 13 x 13 x 1,1 x 13 x 13 x 1,4 x 1,1 x 13 x 13 x 13 x 13 x 13 x 23 x 1,0 — 30,715 LEI RON/m.pJan

ÎNTOCMIT, CIOBANU NICOLETA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI X

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU: tgr'î-k) ve.OPus>


stp?

fS^^NEAZĂ,


secrbtakTmTS

\/       Nlfrt. --------


NICOLAE-OVJDI□a-';.—*e CQMȘ--:. RE 5ALCO* ;SJ5 ;3AL2O'-J\.! o= sus;

-^p as3-r»ert, -r;'. sacau sf. Cos^ac^e '■legri. — 5 se. ■ ?. ?»*«’ Sacau


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUSECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ


P.F.A DARIE N5CULAÎ

Denumirea: Construcție Balcon la limita balcoanelor de deast ipra Amplasament * Srr Noidului,ol.1O.sc A.ap.l.et.parter.Loc Bacau.Jud Jacau

Prnr.

4.2013

RO-BC-F )048

Beneficiar;

Chinac Eugen si Maneta

Faza: CU

Proiectat

Dana Neculai

ffip

SCARA «wo

PI ANIIP QITI ÎATIP

Ptnr. Al

Desenai

Darie Neculai ,

DATA r»J 2013ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Proiecția la sol -


etaj superior


S=3.78m.p.|_Nr. Cadastral :986/A;4 ]      |     [    |   |

ANEXA Nr.

LA HOTARAREA NR. f89 DIN 31 05 2013

r UL DACrtU

RrtWDU m/nicipilLui EACÂU

EXÂ LA

ÂȚUL DE URBÂ'ySM din A- $ t C 20, i 2~-

Arhitect șef, \


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE-OVIDIU

□ CONSTRUCȚII EXISTENTE

I----lAPARTAMENT 4-BL.138.SC.A, PARTER.-PRDPRIETARI -BENCHEA IONEL +BENCHCA MARJA

I '      1                                                                                                            •        .                ' i

|---J PROIECȚIA LA SOL A BALCONULUI ETAJ SUPERIDR=3 78M.P. •
S.C. NfSȚQ^ CO S.N.C. BACĂU ' J04/1522/1991

Beneficiar:

BENCHEA IONEL Șl MARIA str. Mîlcov, bl. 138, se. A, t.p. -1, Bacau

Proiect

nr

H       —I

r

illfAl»!-

NUMI’.

SEMNĂTURA

SCARA

1:500

') îili, proiect:

CONSTRUIRE BALCON .

ia-.»     r

r t;           f

'           i

F

ruou.i"!

d.h lîOTARU CONSTANTIN

m

it'.i 1 A t

arh. ROTARI) CONSTANTIN

OAIA;

*«.epi.20lî

Titlu planșa:                   •

PLANDESlTUA.lt

j

ii A.

-NA 1

, arh. NISIOR AURELIAhL---