Hotărârea nr. 188/2013

Hotărârea nr.188 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Municipiul Bacău, a unui autovehicul ce aparţine Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Municipiul Bacău, a unui autovehicul ce aparține Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 121 alin. (1),(2) și (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

  • •  Prevederile art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;

  • •  Referatul nr. 3696 din 20.05.2013 întocmit de către Direcția Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • •  Adresa Serviciului Public de Asistentă Socială Bacău nr. 8397 din 22.05.2013 prin care își exprimă intenția de a transmite în folosință gratuită către Municipiul Bacău a unui autovehicul ce îi aparține;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

  • •  Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art.36 alin.(2) lit. “c” și ale art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administrației locale, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Municipiul Bacău pe durata a 5 ani, a autovehiculului marca Dacia Duster, cu numărul de identificare UU1HSDECN49070839, ce aparține Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău.

Art 2. Municipiul Bacău, va suporta toate cheltuielile ocazionate cu întreținerea și folosirea autovehiculului primit în folosință gratuită, inclusiv cheltuielile de combustibil.

Art. 3. (1) Condițiile și modalitățile de folosință vor fi stabilite printr-un contract, care se va încheia între părți.


(2) Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Contractul de Comodat ce se va încheia între Municipiul Bacău și Serviciul Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău.

Art 4. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Patrimoniu, Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău cu sediul în Bacău str. Ștefan cel Mare nr. 'AV        \

PREȘEDINTE; DE ȘEDINȚA p NOVAC DIACO ORENȚIU

J sv

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 188

DIN 31.05.2013

N.O.P.,A.I./ A.MJEx.l/Ds.I-A-2ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


/1/VEX4 LA HOTARAREA

NR. DIN 3L Ofr


CONTRACT DE COMODAT

NR._________/________________

CAP. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l. Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, cu sediul în Bacău, str. Ștefan cel mare nr.l7A, reprezentat prin DIRECTOR Daniela Pozînărea, denumită în continuare comodant, pe de o parte,

Și

Municipiul Bacău, cu sediul în mun. Bacău, Calea Mărășești nr. 6, telefon/fax 0234,581485/0234.588757, legal reprezentat de dl. ing. Romeo Stavarache - în calitate de primar, în calitate de comodatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze:

CAP.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Prin prezentul contract comodantul împrumută spre folosință comodatarului următorul bun asupra căruia își păstrează dreptul de proprietate:

- 1 (unu) autovehicul special NI, marca Dacia Duster, cu numărul de identificare UU1HSDECN49070839.


Acest bun va fi remis pe bază de proces-verbal de predare-primire ce va fi anexă la contract, care va cuprinde toate accesoriile bunurilor predate, precum și descrierea amănunțită a stării tehnice avute la momentul predării.

CAP. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3 Obligațiile comodantului sunt următoarele:

a) cedarea dreptului de folosință asupra bunului prevăzut la art. 2;

Art.4. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

  • a) folosirea bunului ca un bun proprietar;

  • b) suportarea cheltuielilor de folosință (de întreținere), inclusiv cheltuielile de combustibil;

  • c) restituirea bunului ce face obiectul prezentului contract la expirarea duratei ori la rezilierea acestuia.

CAP.4. DURATA CONTRACTULUI

Art.5. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat, pe durata a 5 ani de la data semnării.

CAP.5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.6. Riscul deteriorării sau pierderii fortuite a bunurilor reprezentate se suportă potrivit prevederilor Codului Civil.

Art.7. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea în tot sau în parte a bunului împrumutat, dacă nu se dovedește că deteriorarea sau pierderea este consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa.


Art. 8. Comodatarul răspunde dacă a încredințat bunul împrumutat unei terțe persoane, fără ca aceasta să fie parte în contract sau să fie împuternicit în acest sens.

Art. 9. Comodantul urmează a-1 despăgubi pe comodatar pentru daunele provocate de pricinii, dacă avea cunoștință de ele și nu le-a adus cunoștința comodatarului.

CAP.6. CLAUZE FINALE

Art 10. Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil Român, precum și celelalte reglementari legale în vigoare în materie.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, din câte unul pentru fiecare parte, ambele cu aceeași valoare juridică și intră în vigoare la data semnării și înregistrării sale de către ambele părți.

Art. 13. Procesul verbal de predare primire a bunului respectiv, face parte integrantă din prezentul contract.

COMODANT,

COMODATAR,

Municipiul Bacău PRIMAR

Ing. ROMEO STAVARACHE


Serviciul Public de Asistență Socială Bacău

DIRECTOR DANIELA POZÎNÂREA

CONTABIL ȘEF LOREN A MAZILU


Direcția Drumuri Publice DIRECTOR FLORIN MATEUȚĂ