Hotărârea nr. 186/2013

Hotărârea nr.186 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuţie, pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 10,80 mp, situată în incinta Cimitirului Sarata II Bacău şi pe durata realizării lucrărilor de racordare a postului de transformare la reţeaua de medie tensiune, asupra terenului în suprafaţă de 309,40 mp aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 10,80 mp, situată în incinta Cimitirului Sarata II Bacău și a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor de racordare a postului de transformare la rețeaua de medie tensiune, asupra terenului în suprafață de 309,40 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • • Adresa nr. 32646/ 04.04.2013 înaintantă de EON Moldova Distribuție și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 24544/ 04.04.2013;

  • • Nota internă nr. 24544/ 30.04.2013 înaintată de Direcția Tehnică;

  • • Referatul comun nr. 78124/ 07.05.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

  • • Prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

  • • Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau.

  • • Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a”și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 10,80 mp, situată în incinta Cimitirului Sarata II Bacău din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație --Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor de racordare a postului de transformare la rețeaua de medie tensiune, asupra terenului în suprafață de 309,40 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație - Anexele nr. 2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.NR. 186

DIN 31.05.2013

N.O.P.,I.D./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


■''XLEGOCA

-j ■ LES 20 kv prtJitttjt»


- — LE5 1 kV - invtsDb* in getjt {suurnrtonArf

Ml Postd»ti*<Bfixm*r«lnimttop*,PT»*,2W0,4l(V,100«VA probat fu      ‘^5»*

H Moedemia/aSprateaS», 6HPTI tOO AprolKtot
[• MAflOre h|


«*cnuc4

ciMrm tMun n. MVKKirtvi uair, rnuatr


|0OMMMt

1N0 Toftm Lauiwrtiu

Vwttcat

’WG Ovint CorttlMi&ț

SHuraaa j

!**<3. IwW Conxianth

i cvtttm


ac £ZWf HOHXHU Danitvnt ia


Plan da aituatla


(730X207)


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


/feRfc$EDINtE

NOVAC. DIACdNU\'i;A'


.niNT^

urențw


ANEXA Nr.

LA HOTARAREA NR. /fi6DIN 31.05.2013


z

\

PLAN DE SJTUATfE

1

dt B*o*cOf (V) SPt**a 1 ??0

S.-rtțm 0* tefrH*** țZl

■J


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU*‘X       -                   A

' ' %

\z

........... .................- >— -...................- ..........-.............-...................;      —--------------=--sr——————~oc.‘ -


\z>

__h a

S\

XA

* ***

Ț-

>>A

\


SECRETARA

WCOEAE.OV^PO^«^ĂU


"LAN pli SITUA I1K

t*        ț2}


" ~ l£S 20 |tV pfotectitt —1      protecție pn*^

r~r •nc*« profil de pa^