Hotărârea nr. 185/2013

Hotărârea nr.185 din 31.05.2013 Hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10 - Casa arh. George Sterian.

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10 - Casa arh.

George Sterian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

A

  • - înștiințarea nr. 65/ 10.05.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 27360/ 10.05.2013 înaintată de către SC Vanei Exim SRL, proprietara imobilului;

  • -  Referatul nr. 78142/ 15.05.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Prevederile art. 4 (4) și ale alin. (9) din Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată și actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și alin. (9) și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10-Casa arh. George Sterian, înscris în Lista Monumentelor Istorice și având codul de clasificare BC II m A 00770.

ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea si Inventarierea 9

Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice și SC Vanei Exim SRL.

PREȘEDIN I ERE ȘEDINȚĂ NOVAC DI^CONU LAURțNȚIU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 185

DIN 31.05.2013

N.O.P.J.D./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2