Hotărârea nr. 182/2013

Hotărârea nr.182 din 31.05.2013 Hotărâre privind aprobarea Planului pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute în OUG nr. 36 din 30.04.2013 privind aplicarea în perioada 2013 - 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordate salariaţilor de la S.C.CET S.A. Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului pentru Îndeplinirea condițiilor prevăzute in OUG nr. 36 din 30.04.2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protecție sociala acordate salariatilor de la S.C. CET S.A. Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art.8 alin.l si alin. 2 lit.(a) a Legii nr. 51 din 8 martie 2006 actualizata a serviciilor comunitare de utilitari publice;

-Prevederile art.36 alin. 3 lit.(b) si alin.6 lit.(a) pct.14 a Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Prevederile art.8 alin 1 a Legii nr. 325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termice;

 • - Prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 36 din 30.04.2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protecție sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare;

 • - Adresa nr. 1934 din 20.05.2013 a S.C. CET S.A. Bacau înregistrata la Primăria Bacau sub nr. 65355 din 21.05.2013 ;

-Hotararea nr. 854/16.05.2013 a Consiliului de Administrație a S.C. CET S.A.Bacau;

-Hotararea nr.667/22.05.2013 a Adunării generale a Acționarilor a S.C. CET S.A. Bacau aprobarea “Planului de disponibilizare de personal in perioada 2013-2015”, in vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute in OUG nr. 36 din 30.04.2013;

 • - Referatul nr. 3749 din 22.05.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

 • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art.36(3) lit. “b” si ale art.45(2) lit “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aproba Planul pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute in OUG nr. 36 din 30.04.2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protecție sociala acordate salariatilor de la S.C. CET S.A. Bacau, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2.


- Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C. CET S.A. Bacau.

i a a

PREȘEDINTE PEȘ^U NOVAC DIACONU LAURI


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTARAREA NR. l&fcDIN 31.05.2013

li O

ii

B

0

3

9

3

3

3

3

I

3

U

0

U

O


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU LUI BACĂU ■                  S.C.CET S.A. BACĂU

HL c . Slr.Chimlei nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374 arlEJ     Telffax: 0234-585050/0234*519650

•            www.celbacdu.ro: email: secretariat©cetbacău.ra

S.C. CET SA BACĂU * PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Dala: 08.05.2013

Pagi

Rev.01 2345


S.C.CET S.A. BACAU

PLAN DE DISPONIBILIZARE DE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


-O     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

»                S.C. CET S.A BACĂU

BL           Slr.Chlmiei nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374

!&: J     Tel/fax: 0234-585050/ 0234-519650

*            www.cetbacău.ro: email: secretarlaltSlcelbacău.ro

S.C. CET S.A. BACĂU * PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data: 08.05.2013 Pag 2

Rev.01 2345

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII:

o Societatea comerciala S.C CET S.A. Bacau;

o Adresa: Bacau, str. Chimiei nr. 6, jud Bacau, cod 600286; o Acționar unic; Consiliul Local al Municipiului Bacau;

o Obiect principal de activitate: furnizare de abur sl aer condiționat, cod CAEN 3530;

o Cod de Înregistrare fiscala CIF: RO14639374;

o Număr de Înregistrare la Registrul Comestulul: J04/320/2002;

o Data Înființării societatll: 19 ma12002;

o Capitalul social actual este fixat la suma de 43.625.971,70 lei;

o Licențe

 • ■ Licența nr.650/ 24.02.2005 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru desfășurarea activități de furnizare de energie electrică, valabilă până la 24.02.2027;

 • ■ Licența nr.505/ 31.07.2002 modificată conform Deciziei ANRE 715/11.04.2008 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru exploatarea comercială a unității de producere a energiei electrice, vaiabiiă până la 24.02.2027 ;

 • ■ Licența nr.506/ 31.07.2002 modificată conform Deciziei ANRE 716/11.04.2008 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru exploatarea comercială a unității de producere a energiei termice, vaiabiiă până la 24.02.2027 ;

 • ■ Licența nr.182/ 21.04.2008, clasa 2 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru desfășurarea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

o Autorizații de funcționare:

■Autorizația nr.141/ 12.03.2003 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru funcționarea obiectivului energetic „Centrala Electrică de Termoficare-CET Bacău”, vaiabiiă 30 ani;

■ Autorizația nr.142/ 12.03.2003 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru funcționarea obiectivului energetic „Centrala Termică -CAF Bacău”, vaiabiiă 10 ani;

• Autorizația nr.143/ 12.03.2003 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru funcționarea obiectivului energetic „Rețelele Termice de Transport din Municipiul Bacău”, valabilă 30 ani;

2I]

I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU S.C. CETS.A. BACĂU

Str Chimiei nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374 TeVfax: 0234-585050/ 0234-519650 www.cetbacău.ro: email: secreiartatfilcetbacău.ro

■ Autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii nr.2956/

20.12.2002 acordată de Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru S.C.CET S.A. Bacău, valabilă până la modificarea condițiilor de acordare;

o Lista certificatelor SRAC:

■ Certificat SRAC pentru producerea aburului și apel calde, transoportul și distribuția aburului și apei calde. Producerea și furnizare energie electrică - SR EN ISO 9001: 2008 (Sistemul de management al calității) emis de SRAC și IQNet nr. RO -3312/10.11.2011, valahii până la 10.11.2014; • • Certificat SRAC pentru producerea aburului și apei calde, transoportul și distribuția aburului și apei calde. Producerea și furnizare energie electrică - SR EN ISO 14001:2005 (Sistemul de management al calității) emis de SRAC și IQNet nr. RO - 0477/10.11.2011, valabil până la 10.11.2014;

 • • Certificat SRAC pentru producerea aburului și apei calde, transoportul și distribuția aburului șl apei calde. Producerea șl furnizare energie electrică OHSAS 18001:2007 (Sistemul de management al calității) emis de SRAC și IQNet nr. RO - 0118/1011.2011, vaiabii până ia 10.11.2014

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA IN SEZONUL DE ÎNCĂLZIRE OCTOMBRIE 2012 - APRILIE 2013.

 • a) S.C. CET S A. Bacau este operator al sistemului centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Bacau, care deservește in prezent aproximativ 17.685 apartamente organizate In 192 de asociații, peste 100 agenti economici, 58 de crese, grădinițe, scoli, iicee, 38 instituții publice, alte sedii de instituții de interes public sau cu pronunțat caracter sociai;

 • b) Capacitatea Instalata actuala pentru producerea energiei electrice si termice, transportul si distribuția energiei termice:

 • -  Capacitati de producere a energiei electrice: 64 MWe (din care 50 MWe pe cărbune si 14 MWe pe gaz);

 • -   Capacitati de producere a energiei termice 395 MWt, din care 208 MWt in instalații de cogenerare;

 • -  Rețeaua de transport are o lungime de cca.32 km (din care 25% mai veche de 30 de ani si 25% mai veche de 25 de ani) si alimentează 57 puncte termice din patrimoniul municipalității si 10 puncte termice ale consumatorilor (cu capacitatea totala de 303,7 MVW);

 • - Sistemul de distribuție are o lungime de cca.325 km, din care 45% sunt mai vechi de 35 de ani;

~ Centrale termice de cvartal-10 (cca 26 km de traseu, cu vechime mal mare de 40 de ani), cu aproximativ 1500 de apartamente racordate; prezintă un grad ridicat de risc privind exploatarea cazanelor învechite, echipate cu arzatoare neautomatizate.

 • c) Grad mediu anual de utilizare a capacitatiior de cogenerare <40%;

 • d) Combustiblii utilizați: lignit (ardere in stare pulverizata), gaz natural si păcură;

 • e) Numar de angajați ai S.C. CET S.A. Bacau cu contract de munca pe perioada nedeterminata- 517.

Modul in care capacitatiie instalate asigura necesarul termic actual, precum si schema termomecanica actuaia de principiu este detaliat in Anexa 1.

DESCRIEREA ACTlVITATll

Domeniul principal de activitate al societății îl constituie producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică. Activitățile principale sunt producerea aburului și a apei calde, transportul , distribuția și furnizarea aburului șl apei calde. Producerea de energie electrică este una din activitățile secundare ale societății.

Pentru producerea energiei electrice și termice în cogenerare, în acord cu prevederile legii 13/2007 și 325/2006 , activitatea este supusă reglementării și monitorizării de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Activitatea de transport, distribuție șl furnizare energie termică, precum șl producerea energiei termice în centrale de cvartal, în acord, cu prevederile legii 325/2006 sunt supuse reglementării șl monitorizării de către Autoritatea Națională a Serviciilor Comunale (ANRSC).

Toți termenii utilizați sunt în conformitate cu definițiile prezentate la art.3 ai legii 13/2007 ( a energiei eietrice) șl art.5 ai legii 325/2006 (a serviciului public de alimentare cu energie termică)

 • a. Producerea energiei termice

In baza licenței nr. 506/31.07.2002, modificată prin decizia ANRE nr.716/11.04,2008, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a acordat permisiunea de exploatare comercială a unităților de producere a energiei termice în cogenerare și a surselor de vârf interconectate cu acestea.

 • b. Producerea energiei electrice

In baza licenței nr. 505/31.07.2002 modificată prin decizia ANRE nr. 715/11.04.2008 Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a acordat permisiunea de exploatare comercială a unităților de producere a energiei electrice.

 • c. Operator al Serviciului Public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare

in baza licenței nr.182/21.04.2009 clasă 2 acordate prin ordinul ANRSC nr. 239/21.04.2008 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a acordat permisiunea de prestare a serviciului public de alimentare cu energie termică, în aria administrativ-teritorială a municipiului Bacău.

Potrivit prevederilor art.5 al legii 325/2006, activitățile din lanțul energiei termice, precum șl termenii utilizați în legătură cu acestea, au următoarele semnificații:

 • •  producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;

 • •  rețea termică - ansamblul de conducte, instalații de pompare, aitele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu și controlat între producători șl stațiile termice sau utilizatori;

" agent termic • fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;

 • •  cogenerare * producere simultană de energie termică și de energie electrică și/sau mecanică în instalații tehnologice speciai realizate pentru aceasta;

 • ■   transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de ia producători la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport;

 • ■  distribuție a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de ia producător sau rețeaua de transport către utilizator, Inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea rețelelor termice de distribuție;

 • ■  utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • ■  furnizare a energiei termice • activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători și utilizatori.

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  0

  • I

  9

  9

  0

  0

  0

  • II

  0

  II


 • 1.  Producere energie electrică:

 • a)  Prin transformarea energiei chimice a combustibilului, în instalația sub presiune a cazanului de abur energetic tip CRG 1870 se produce abur de înaltă presiune (137 bar). Aburul energetic se destinde în turbina tip DSL-50 producând combinat energie termică și energie electrică ( prin intermediul generatorului sincron / energia electrică este livrată în SEN prin intermediul stației interioare de conexiuni și transformare 110 KV aflate în patrimoniul SC CET S.A. Bacău).

 • b)  Prin transformarea energiei chimice a combustibilului în camerele de ardere ale turbinei cu gaze se produc gaze de ardere care se destind în sistemul de palete ai acesteia, producând energie electrică, care este livrată în SEN prin intermediul stației interioare de conexiuni și transformare 110 KV aflate în patrimoniul SC CET S.A. Bacău. La ieșirea din turbină, gazele de ardere intră în cazanul recuperator.

 • 2.  Producere energie termică sub formă de apă fierbinte

 • a.  Aburul extras de la prizele reglabile ale turbinei DSL 50 sau care provine de ia cazanul de abur Industrial tip Babcok, este transformat prin intermediul instalației de termoficare urbană (echipată cu un boiler de bază șl două boilere de vârf- schimbătoare de căldură abur-apă ) în energie termică sub formă de apă fierbinte ce este livrată rețelei de transport prin intermediul stației de pompe termoficare aflate în patrimoniul CET Bacău.

 • b.  Gazele de ardere evacuate din turbina cu gaze intră în cazanul recuperator tip OHL și cedează căldura către agentul primar (apa caldă), și de aici, prin intermediul punctului termic al centralei cu turbină cu gaze, energia termică este transferată agentului termic care este livrat rețelei de transport apă fierbinte, prin intermediul stației de pompe termoficare.

 • c.  Energia conținută în combustibil este transformată în energie termică sub formă de apă fierbinte în cadrul sistemului sub presiune al cazanului de apă fierbinte (CAF) de pe amplasamentul str. Letea nr.28. Colectoarele de apă fierbinte ale CAF sunt interconectate cu rețeaua de transport.

 • d.  Energia conținută în combustibil este transformată în energie termică sub formă de apă caldă în cadrul sistemului sub presiune al cazanelor de apă caldă tip CR cu care sunt echipate cele 10 centrale termice de cvartal aflate în exploatarea CET Bacău. Pentru fiecare dintre aceste centrale există un sistem propriu de conducte de distribuție pentru încălzire și a.c.c , prin intermediul cărora agenții termici ajung la branșamentele consumatorilor.

 • 3.  Producere energia termică sub formă de abur Industrial

 • a.  Energia conținuta în combustibil este transformată în energie termică sub formă de abur de medie presiune în cadru) sistemului sub presiune al cazanului de abur industrial tip Babcock. Colectoarele de abur ale cazanului sunt interconectate cu sistemul de abur de medie presiune al grupului energetic nr.1. Pentru pornirea grupului nr.1, aburul este produs de către cazanul de abur industrial tip BabcocK 100t/h.

 • b.  Aburul de medie presiune extras dîn priza reglabilă de 10...16 ata a turbinei de abur este injectat în sistemul de rețele de abur de medie presiune.

Aburul industrial poate fi furnizat consumatorilor conectați direct la rețeaua internă de distribuție a aburului de m.p.în cadrul CET Bacău (este cazul S.C Quartek, localizat pe platforma CET) sau livrat rețelelor de transport, către cei doi potențiali ciienți. Menționăm că cererea de energie termică sub formă de abur are un caracter pur accidental, deoarece eventualii consumatori dețin propriile surse de producere a aburului.

TRANSPORT ENERGIE TERMICĂ SUB FORMĂ DE APĂ FIERBINTE:

5

Io

li

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

■               S.C. CET SA BACĂU

— — Str.Chlmlel nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374 I» S J    Tel/fax: 0234-585050/ 0234-519650

•           ww.cetbacău.ro: email: secretariatfâcetbacău.ra

S.C.CETSA BACĂU-PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data; 08.05.2013 Pag6

Rev.Ol 2345

- apa fierbinte este pompată șl transportată prin intermediul rețelelor de transport (aflate în concesiune) până la punctele termice exploatate CET Bacău, sau până la punctele termice ale consumatorilor. Pentru consumatorii cu puncte termice proprii, energia termică se determină pe baza indicațiilor contorilor montați la intrarea în punctele termice respective, pe conductele primare de tur/retur.

DISTRIBUȚIA ENERGIEI TERMICE SUB FORMĂ DE APĂ FIERBINTE: în punctele termice are loc schimbul de căldură între agentul primar din rețelele de transport și cel secundar din rețelele secundare pentru distribuția căldurii și a.c.c.

Prezentarea produselor:                                                                    ra

Tabel 1      Produse

1

Grupa de produs

Descriere

Ponderea actuală în cifra de afaceri     fi

Energie electrică

Energie electrică produsă în cogenerare,

!

(codPRODROM 35.11.10.20)    |

injectată în sistemul energetic național (SEN), cf.prevederilor legii 13/2007

54,34%

_ 1

Energie termică produsă în cogenerare șl sursele de vârf interconectate cu acestea (cod PRODROM 35.30.11.07):

 • - Sub formă de abur industrial supraîncălzit

 • - Sub formă de apă fierbinte, destinată alimentării cu energie termică a sistemului public de alimentare cu energie termică

presiunea <10...16 ata

cf. diagramei de reglaj, în funcție de cererea consumatorului, corelat cu condițiile meteorologice

J

0,05%         1

29,14%        j

1

Energie termică produsă în centrale termice de cvartal (cod PRODROM 35.30.11.03)

Destinată distribuției prin rețele termice de a.c.c și încălzire, pentru alimentarea cu energie termică a consumatorilor urbani

4,83%        j

Serviciul de transport energie termică produsă în cogenerare

Cf.prevederilor art.5 al legii 325/2006

5,00%        |

Serviciul de distribuție energie termică sub formă de a.c.c și agent termic de încălzire

Cf.prevederiior art.5 al legii 325/2006

6,63%

1

Conform prevederilor legale aplicabile, livrarea se realizează la BRANȘAMENT.                          11

branșament * legătura fizică dintre o rețea și instalațiile proprii ale unui utilizator, respectiv locui în care li se realizează schimbarea regimului de proprietate.

La fiecare branșament, se realizează contorlzarea. Responsabilitatea măsurării energiei livrate este II stabilită de reglementările legale aplicabile, după cum urmează:                                                 U

 • 1. Energia electrică livrată în SEN: puncte de măsură de categoria A, aflate sub incidența operatorului de măsurare OMEPA, Sucursala a C.N Transelectrica (cf.Codului de Măsurare a II energiei electrice, aprobat cu ord.ANRE nr.17/2002)

«II

II i

S.C.CETS.A. BACĂU

Energia electrică se livrează în rețeaua de distribuție de 110 KV exploatată de operatorul de distribuție E.ON Moldova.

 • 2.  Energie electrică preiuată din SEN pentru consum propriu tehnologic: puncte de măsură aflate sub incidența licenței E.ON Moldova, în calitate de operator de măsurarețcf.Codului de Măsurare a energiei electrice, aprobat cu ord.ANRE nr.17/2002);

 • 3.  Energie termică furnizată consumatorilor, indiferent de soluția tehnică de racordare a acestora: CET Bacău, obligativitatea echipării cu echipamente de măsură conform cerințelor legale aplicabile fiind a autorității locale (legea 325/2006; Regulamentul cadru ai Servciuiui Public de alimentare cu energie termică, aprobat cu ord.ANRE nr. 91/2007).

 • 3. STRATEGIA NAȚIONALA:

Pe plan Național se aplica prevederile Strategiei Naționale privind alimentarea cu energie termica a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate (HG 882/03.06,2004), care Identifică alimentarea centralizată ca soluție de economisire a resurselor primare șl protecție a mediului, simultan cu dimensionarea volumului de resurse financiare necesare pentru reabilitarea sistemelor centralizate din România (6,797 mld.USD). Alimentarea centralizată cu energie termică este soluția promovată de țările UE.

Principalele tlnte si obiective naționale strategice:

 • a) Conformarea cu angajamentele asumate prin Tratatul de aderare si cu alte directive UE privind mediul natural, legate de poluarea aerului si gestionarea deșeurilor nepericuloase, care duc la micșorarea schimbărilor climatice si imbunatalirea condițiilor de sanatate a populației;

 • b) As/gurarea siguranței in alimentarea cu energie prin asigurarea disponibilităților resurselor de energie si limitarea dependentei de resurse importante;

 • c) Asigurarea dezvoltării sustenabile prin creșterea eficientei energetice, promovarea producției de energie termica si electrica in cogenerare cu instalații eficiente si asigurarea utilizării raționale si eficiente a resurselor energetice primare.

 • 4. STRATEGIA MUNICIPIULUI BACAU PRIVIND ALIMENTAREA CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA

Tlnte al obiective municipale specifice:

a)Conformarea emisiilor de SO2, Nox si pulberi pana la sfârșitul perioadelor de tranziție ia valoarile limita si plafoanele limita stabilite in Tratatul de Aderare, precum si cu viitoarele cerințe ce vor fi impuse de noua Directiva IPPC post 2016 (IPPC Recast);

bJConformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite in Planul National de Alocare pentru 2008 - 2012, precum si viitoarele cerințe stabilite in propunerea de Directiva privind emisiile de CO2 după anul 2012;

 • c) Conformarea depozitelor de zgura si cenușa cu cerințele stabilite de Directiva UE privind depozitarea deșeurilor;

 • d) Cresterea eficientei energetice a cazanelor ia eficienta de referința minima de 90 % pentru cazanele pe gaz;

 • e) Cogenerare cu o eficienta ridicata si asigurarea unei economii de combustibil primar de cel puțin 10% in comparație cu producția separata de energie electrica si termica ia performanta de referința stabilita de reglementari specifice;

 • f) Reducerea pierderilor de căldură in rețele ia maximum 15% din producția de energie termica

IJS.C.CETS.A. BACĂU


Rav. 012345


Datorită necesității modernizării, reabilitării și eficientizării acestui serviciu pubiic pe întregul sistem de rj producere, transport, distribuție și utilizare eficientă de către consumatorii urbani a energiei termice pentru |] încălzire și apă caldă de consum, luând în considerare reglementările UE în domeniu cât și pontica Guvernului României, în anul 2003 Consiliul Local al Municipiului Bacău a aprobat prin HCL nr.192/30.06.2003 „STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI BACĂU PÂNĂ ÎN ANUL 2020". |j

Strategia a fost realizată de SC ATH ENERG SRL București la comanda SC CET SA Bacău și a fost reactualizată în anul 2006 și însușită prin hotărârea Consiliul Local al Municipiului Bacău nr.320/30.11.2006. țj Principalele obiective urmărite la elaborarea strategiei au fost:

 • >   restructurarea pieței de energie termică urbană prin transferarea consumatorilor alimentați m

din centraieie termice de cvartal, transformarea centralelor termice în puncte termice ( acolo unde au fost |] condiții tehnice și de eficientă economică șl racordarea acestora la sistemul urban de termoficare), unde energia termică este produsă preponderent în instalații de cogenerare, cu program continuu de asigurare a a serviciului și cu realizarea unor tarife inferioare celor realizate în soluția centralelor de zonă, diminuând astfel |j cuantumul subvenției suportate de ia bugetui locai și bugetul de stat. Rezultatul restructurării a condus la existența unui singur operator pentru acest serviciu pubiic;                                                  n

 • >   renunțarea ta utilizarea grupului energetic de cogenerare cu funcționare pe lignit cu Li

capacitate supradimensionată de 343 MWcomb (IMA 1), care necesită costuri de investiții ridicate pentru conformarea la cerințele normelor de protecție a mediului (SO2, pulberi, evacuarea /stocarea zgurii șl cenușii ti rezultate din arderea lignitului), prin indentificarea unei soiufii de promovare a cogenerării de înaltă eficiență, u soiuție care să elimine și caracterul sezonier al funcționării instalațiilor de producere a energiei electrice în cogenerare;                                                                                     □

 • >   redlmenslonarea întregului sistem de producere, transport șl distribuție conform unei cereri ■ prognozate de energie termică urbană care să țină cont de ridicarea eficienței de utilizare a combustibililor prin reabilitarea termică a imobilelor, contorizarea individuală a consumatorilor, reducerea pierderilor din n rețelele de transport șl distribuție, utilizarea unor echipamente cu performanțe ridicate, cât și de La automatizarea și monitorizarea întregului sistem.

H

Municipiul Bacău, prin documentația întocmită și propunerile de proiecte realizate de către SC CET SA U Bacău, a fost selectat între primele trei orașe care beneficiază de asistență Phare in vederea pregătirii unui proiect de mediu care sa permită accesarea unei finanțări comunitare în cadrul POS MEDIU, Axa Prioritară 3, a 1'1 Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

Mașter Pianul a fost aprobat cu HCL nr.21/13.02.2009 de Consiliul Locai ai Municipiului Bacău. » în Mașter Plan (MP) sunt cuprinse principalele lucrări de investiții necesare pe Întreg lanțul producere-transport- |j distribuție energie termică și prioritizarea acestora astfel încât să se obțină: reducerea poluării, efîcientizarea utiiizăril energiei, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, accesibilitatea prețului ia consumatorul final. n

Prin HCL nr.344/23.10.2009 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate (SF) șl Analiza Cost - Beneficiu u pentru proiectul „Retehnologlzarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la nomele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu 11 căldură urbană " finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 3, documentație revizuita la solicitarea CE si aprobata prin hotarare de consiiiu local. Acest proiect se află în prezent în derulare.

Pe baza analizei sistemului de termoficare existent în Bacău și pe baza considerentelor strategice, în |j cadrul MP șl SF au fost analizate 3 scenarii ce cuprind 5 opțiuni diferite.

S.C.CETS.A. BACĂU

Str.Chlmlei nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374 TeVfax: 0234-585050/ 0234-519650 www.cetbacau.ro: email: secretariat@celbacSii.ro

Analiza cost beneficiu a indicat soluția optimă, respectiv sistemul centralizat de termoficare și instalarea unul ciclu combinat gaz-abur de înaltă eficiență, cu capacitatea de 14 MWt și cca.10,8 MWe. Analiza cost-beneficlu a evidențiat și justificat documentat avantajele nete față de sistemul descentralizat.

întreaga documentația a aplicației (MP, SF, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională) a fost elaborată cu asistență Phare de firme internaționale de prestigiu în domeniu (Ramboil -Danemarca și Fichtner).

 • 5. PROGRAMUL DE iNVESTITU EUROPENE IN DERULARE PE POS MEDIU, AXA PRIORITARA 3

Programul este intitulat astfel: "Reducerea poluării și diminuarea schimbărilor climatice, prin restructurarea și reabilitarea sistemului de încălzire urbană, pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în Municipiul Bacău".

Lucrările cuprinse de proiectul finanțat in cadrrul POS Mediu totalizează 78 mil.euro fara TVA si includ acțiuni îndreptate atat asupra surselor de producere cat si asupra sistemului de transport sl distribuție. In cadrul proiectului, au fost realizate In perioada 2009-2010 lucrările de reabilitare a rețetelor de distribuție pentru 5 puncte termice, in valoare totala de 2,73 mii euro.

Situația investițiilor necesare pentru reabilitarea SACET municipiul Bacau indica o valoare totala de peste 100 mii. Euro, finanțate după cum urmeaza:

Finanțarea lucarllor privind reabilitarea SACET municipiul Bacau

t0.54 ofteuro,

10% 17.03 nieuro,


16%

78.36 nriLeuro. 74%


ED Lucrări finanțate in cadrul POS

«Lucrări realizate in perioada 2002-2010 si finanțate prin programe naționale □ Lucrări realizate in perioada 2002-2010 si finanțate de la bugetul local


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

S.C.CETS.A. BACĂU

_ Str. Chimiei nr. 6, OP 10. CP 9, CUI RO14639374

1     Tel/fax: 0234-585050/ 0234-519650

**           ww.celbacău.ro: email: secfetariatOcetbacâu.ro

S.C.CETS.A. BACĂU-PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data; 08.05.2013 Pag 10

Rev. 01 2 3 4 5

Acțiuni de retehnologlzare

Valoare [mil.euro]

Ciclu combinat de 14 MWt + Cazane auxiliare de 2x10 t/h + adaptarea schemei termomecanlce

27.82

închidere depozit de zgura si cenușa

2.07

Statie de tratare a apeior uzate

1.98

GosDodarli de combustibil lichid

3.90

Retehnoioalzare CAF

6.01

Reabilitare Domne transoort

1.45

Reabilitare rețele termice de distribuita

30.60

Asistenta tehnica, supervizare, audit, organizare proceduri de achiziție, comisioane si taxe iegaie

4.53

TOTAL proiect coflnantat in cadul POS Mediu axa 3

78.36

Ij


6. SITUAȚIA OPERAȚIONALA VIITOARE, PUPA IMPLEMENTAREA INVESTITEI Oprirea el trecerea In conservare a grupului 1-50 MWe cu funcționare pe cărbune; Capacitatile Instalate pentru producerea energiei electrice si termice vor fi următoarele:

 • -   Capacitati de producere a energiei electrice in cogenerare de inalta eficienta: 24,8 MWe;

 • -   Capacitati de producere a energiei termice 239 MWt, din care 35 MWt in instalații de cogenerare de înalta eficienta;


 • a)

 • b)


c)


 • -   Grad mediu anual de utilizare a capacitalilorde cogenerare: >85%                         [j

 • -   Combustibili utilizați: gaz natural, CLU si păcură

 • -   Sistemul de distribuție cu o lungime de cca.325 km, reabilitat in proporție de 60 %;

 • -   Instalare module termice racordate fa rețeaua primara pentru 3 centrale termice de cvartal si [] doua puncte termice nereabilitate

■ Creșterea cu 3% a numărului de utilizatori ai SACETprin preluarea consumatorilor alimentat! de 3 centrale termice de cvartal

 • -   Centrale termice de cvartal ramase in funcțiune :7 încadrarea in prevederile normelor de mediu, cu reducerea emisiilor poluante,după cum urmeaza:

  I]  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

  M                  S.C. CET S.A. BACĂU

  Ițk r~ -r    Str.CNmtel nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374

  SVEM    TeVfax: 0234-585050/0234-519650

  ww.cetbacău.ro: email: secretariatOcetbacău.ro

  S.C. CET SA BACĂU - PLAN OE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOAOA 2013-2015

  Dala: 08.05.2013 Pag 11

  Rev. 012345

  Indicator

  | UNI

  Anterior proiectului

  După implementarea proiectului

  | Variație

  Reducerea emisiilor poluante

  Emisii de SO2

  |Van       |

  4152]j                         0|

  -100.00%

  Emisii de NOx

  |t/an         1

  562|

  1 80

  -85.77%

  Pulberi

  |t/an         |

  6o|

  1 4

  CO2

  It/an         |

  2180001

  |               170000H -22.02%

  Creșterea ef

  clentel energetice

  Pierderi de energie pe sistemul de transport sl distribuție

  TJ/an    |

  469

  209

  -55.44%

  Economia de energie primara (EEP) cf.directivei 2004/8/CE

  MWh/an |

  72600

  106211

  46.30%

Modul In care capacitatile instalate vor asigura necesarul termic actual, precum sl schema termomecanlca rezultata in urma implementării proiectului investitional In capacitatea de producție a S.C. CET S A. Bacau este detaliat in Anexa 2.

In sinteza, funcționarea viitoare a instalațiilor prezentata comparativ cu situația actuala este următoarea:

Capacitatea Instalata

Sltuatla actuala de funcționare

Sltuatla viitoare de funcționare

Stadiul

Grup nr.1- 50 MWe/187 MWI cu funcționare pe ilgnit (an PIF 1998)

Asigura necesarul termic In regim de lama sl funcționează cca.4200 ore/an

Se retrage din funcționare la sfârșitul sezonului de lama 2012-2013 sl se conserva.

Acțiuni ce urmeaza a fi realizate începând cu luna aprilie 2013. Se corelează sl cu închiderea depozitului de zgura si cenușa.

Centrala cu TG 14MWe/21MWt (AN plf 2008)

Asigura necesarul termic in regim de vara si rezerva parțiala a grupului de 50 MWe In regim de iama; funcționează cca.4200 ore/an

Va asigura o parte a necesarului termic in regim de iama si va funcționa cca.5000 ore/an

Nu necesita acțiuni speciale

Ciclu combinai gaze-abur 10,95MWe/15MWt

Va asigura necesarul termic in regim de baza , pe toata perioada anuiul ; va funcționa cca.8000 ore/an

Proiect de monta] In derulare.

Cazan de abur industrial 100 t/h (an PIF 2000, prin transfer de ia SE Borzesti)

instalație de rezerva pentru asigurarea necesaruul termic, funcționând max. 1000 ore/an

instalație de rezerva , care va funcționa max. 600 ore/an

Instalația de ardere urmeza sa fie adaptata pentru funcționare pe CLU

Cazan apa fierbinte 100Gcal/h (strletea nr.28)

Instalație de rezerva pentru asigurarea necesaruul termic, funcționând max. 1000 ore/an

Va asigura necesarul termic in regim de iama si va funcționa cca.3000 ore/an

Reabilitarea capadtatii se afla in derulare

Cazane de abur utilitar tOt/h

Vor asigura servicfiie interne de abur pentru tratarea chimica a apei de adaos si necesarul iermic pentru perioadele de tranziție; vor funcționa cca. 4200 ore/an

Proiect de montaj In derulare.

Centrale termice de cvartal (An PIF 1965-1968)

Se afla in funcțiune 10, prezentând risc tehnologic de

3 se vor inchlde sl consumatorii vor fi racordat) ia rețeaua

in derulare achiziția publica pentru 3 centrale.

tt

---     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

»                  S.C. CET S.A. BACĂU

_ —    Str.Chimlei nr. 6, OP 10, CP 9. CUI RO14639374

Tel/fax: 0234-565050/ 0234-519650

*           www.celbacăma; email: secretariat@cetbacău.ro

S.C. CET S.A. BACĂU • PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data: 08 05 2013 Pag 12

Rev. 01234 5

Capacitatea Instalata

Sltuatia actuala de funcționare

Sltuatia viitoare de funcționare

Stadiul

y

exploatare a Instalațiilor de cazane

primara prin module termice In prima etapa a proiectului.

Restui de 7 vor fi luaie In considerare In a doua etapa de derulare a proiectului de reabilitare.

UI

a

Rețele de distribuție a energiei termice aferente celor 57 puncte termice urbane

Frecvente avarii datorate uzurii conductelor

Reabilitare In proporție de 60%

Realizata reabitarea doar pentru 5 PT. Se afia in derulare achiziția publica pentru 22 de puncte termice. Se constata întârzieri fata de graficele MP inițial.

1

3

 • 7. PREVEDERILE STUDIULUI DE FEZABILITATE PRIVIND PERSONALUL NECESAR PUPA -IMPLEMENTAREA INVESTIILOR                                                    |j

Prevederile Studiului de Fezabilitate (SF) pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului de lermoficare din Municipiul Bacău in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și îl pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană " regăsite la capitolul" Cheltuieli cu salariile” de la U pagina 95 pleaca de la structura de personal a anului 2008, când numărul total de saiariati a S.C. CET S.A. Bacau era de 576 sl propune structura de personal după anul 2012, anul când investițiile derulate prin POS 2 Mediu Axa Prioritara 3 ar fi trebuit sa fie finalizate si preluate in exploatare.                                         ■

Organigrama de personal valabila la nivelul anului 2008, când aceasta analiza a fost efectuata, este anexata (Anexa 3) prezentului document.

Conform SF, se ajunge la o reducere de personal cu 147 persoane, după cum este menționat in tabelul de mal jos1:Pozltia/Compartlmentui

Date 2008

Număr de persoane după 2012

Conducere societate

5

5

Compartiment juridic

2

2

Birou strategie, programe sl conservarea energiei

1

1

Birou Resurse Umane

2

2

Compartiment audit financiar intern

2

2

Serviciul investitii-Dezvoitare

9

6

Serviciul Management Energetic

5

5

Compartiment IT

3

3

Serviciul recuperări creanțe

14

5

Serviciul Financiar contabilitate

8

8


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU S.C.CETS.A, BACĂU

S.C. CET SA. BACĂU • PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Data: 08.05.2013 Pag 13

Rev.Ol 2345


Str.Chlmiei nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374 Tel/fax: 0234-585050/ 0234-519650 www.cetbac5u.ro: email: secretariat@cetbac5u.ro

Pozltla/Comparti mentul

Date 2008

Număr de persoane după 2012

Compartimentul buget, costuri, tarife

2

2

Biroul patrimoniu - valorificări active

4

2

Serviciul Administrativ, aprovizionare, transporturi

27

20

Compartiment achiziții publice

5

3

Serviciul furnizare contracte energie termica

8

11

Serviciul mentenanta contori termoficare

18

18

Compartiment relații cllentl

2

2

Birou reglementari si licențe

1

1

Serviciul PM-SSM

4

4

Laborator metrologie

2

2

Biroul managementul si implementarea calitatli

4

3

Laborator analize combustibil

2

2

Compartiment SU-DS (PSI)

12

12

Dispecerat CET

5

5

Dispecerat termoficare

4

5

Centrala turbine pe gaz

8

13

Birou ISCIR - diagnoza

1

t

Serviciul mentenanta instalat!! energetice si termoficare

11

11

Atelier reparării

24

15

Secția termoficare

123

100

Secția PRAM-AMC

33

20

Secția Exploatare Electrica

35

35

Secția epurare chimica

35

35

Secția cazane

55

27

Secția turbine

38

12

Secția combustibil

61

23

Secția servicii termomecanice generale

Nu exista pana In 2012

15

TOTAL

576

429

In analiza fondului de salarii ulterior anului 2012, anul finalizării investițiilor, se folosesc următoarele premise:

 • a)  scădere pe ansamblu a numărului de angajați la 74,4 % fata numărul inițial;

 • b)  in cazul secției de termoficare luata separate, scăderea de personal se preconiza a fi cu 18%;

 • c)  la sursa de producere a energiei electrice si termice se estimează o scădere de personal cu 27,4 %;

 • d)  fondul de salarii in perioada 2008 - 2012 ramane constant, nu se inregistraza creșteri salariate;

 • e) fondul de salarii in primul an de după disponibilizare 2012 - 2013 ramane constant, pentru acordarea salariilor compensatorii;

 • f)  plata salariilor compensatorii se considera la nivelul salariilor existente in anul 2008, conform mențiunilor exitente in Contractul Colectiv de Munca;

 • g)  cursul de schimb leu-euro la momentul evaluării a fost considerat de 3,8 lei/euro;

—     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

■a                   S.C. CET S.A. BACĂU

8.—— Str.Chlmlel nr. 6. OP 10, CP 9, CUI RO14639374

TeWax: 0234-685050/0234-519650

“           www.cetbacăij.ro: email: secretariat® cetbacău.ro

S.C. CET S.A. BACAU - PLAN OE

DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data: 08.05.2013

Pag 14

Rev. 012345


Astfel, avand in vedere ca, la nivelul anului 2008, cheltuielile cu personalul erau de 19.488.000 lei, echivalentul a 5.128.000 euro, se estimează, pe baza reducerii personalului, ca salariile vor ajunge dupa\ implementarea investițiilor ta valoarea de 15.340.000 lei/an, respective 4.037.000 euro/an.

Indicatorii de performanta ai analizei cost-beneficiu au la baza aceste estimări si calculele economice luate In considerație pentru stabilirea fezabilității investițiilor sunt fundamentate si aprobate pe baza estimărilor cheltuielilor de personal mai sus prezentate. De aceea, consideram ca actualizarea necesarului de personal de la nivelul anului 2008 la nivelul anului 2013 va trebui sa considere calculele realizate in 2008 ca o referința, astfel incat cheltuielile cu personalul ulterior lunii aprilie 2013 sa nu exceada valorii de 15.340.000 lei/an, menționata mai sus.

8. ACTUALIZAREA PREMISELOR PRIVIND NECESARUL DE PERSONAL LA NIVELUL ANULUI 2013 ■ APROBAREA PROCEDURII DE RESTRUCTURARE Sl A PARCURSULUI IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI DE RESTRUCTURARE                                             ra

Având in vedere modificarea condițiilor de analiza a necesarului de personal in perioada 2008 - 2013, “ este necesara actualizarea strategiei de personal, urmare a: a)


Modificării structurii organigramei de la nivelul anului 2008 (pe baza careia s-a făcut analiza inițiala), la nivelul || anului 2013, anexata prezentului document (Anexa 4). Modificările structurii organizatorice au fost făcute ca urmare a necesităților ulterioare anului 2008 de a utiliza cat mai eficient forța de munca si pentru derularea g unor alte activltatl. In acest sens s-au desființat anumite compartimente si au fost create altele, in funcție de | dinamica impusa de necesitățile consumatorilor, de condițiile pieței de energie electrica si de situația financiara a S.C. GET S.A. Bacau;

b)


Reducerii continue a numărului de angajați, ca urmare implicita a reducerii cererii de energie termica si, in corelație directa cu aceasta, a producției de energie electrica in cogenerare eficienta;

c)


Gradului mai mare de utilizare a personalului existent, grefat pe toate tipurile de activitati necesare, respectiv: || exploatare, reparații, inventarierea suprafețelor echivalente termic in blocurile de locuințe, etc;

Creșterii continue a gradului de automatizare a Instalațiilor, In special a punctelor termice si conectarea acestora intr-un dispecerat unic;

8)


Creșterii continue a productivității muncii, exprimata in unitari fizice (MWh/an /salariat).

Reanalizarea necesarului de personal s-a realizat plecând de ia numărul si tipul instalațiilor care raman in exploatare. In acest sens au fost numite comisii de analiza din rândul specialiștilor S.C. CET S.A, Bacau, care au stabilit următoarele repere:

o Instalațiile conexe si auxiliare care se mențin in exploatare si după luna aprilie 2013, când se va retrage din exploatare si va intra in conservare grupul 1-50 MWe pe cărbune, precum si dimensionarea necesarului de forța de munca, corelat si cu instalațiile noi care fac obiectul proiectului de investiții In curs;

o Instalațiile / părțile de instalații care se retrag din exploatare sl. stabilirea soluției tehnice de conservare, precum sl a cheltuielilor implicite pe care procesul de conservare le presupune;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

S.C. CET S.A. BACĂU • PLAN OE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Data: 08.05.2013 Pag 15 Rev.012345


S.C. CETS.A. BACĂU

Str.Chlmlel w. 6, OP 10, CP 9. CUI ROt4639374 Tel/iax: 0234-585050/ 0234-519650 www.cetbacau.ro; email: secretariat@cetbacau.ro

o Stabilirea masurilor sl soluțiilor necesare asigurării integrității împotriva furtului a instalațiilor care urmeaza sa fie retrase din exploatare, in contextul menținerii acestora in planul de paza al SC CET SA Bacau.

o Stabilirea criteriilor de departajare a personalului, agreate de comun acord cu Sindicatul Selbac; criterii de departajare a personalului care pot fi luate In considerație pentru analiza sunt date in cele ce urmeaza:

 • 1.  solicitare scrisa pentru disponibilizare exprimata de către salariat;

 • 2.  personalul care cumulează pensia de orice fel cu salariul;

 • 3.  situația abaterilor disciplinare;

 • 4.  performanta sl implicare profesionala;

 • 5.  numărul concediilor fara plata la cererea salariatului;

 • 6.  calificare profesionala si studii in domeniu;

 • 7.  situația sociala - căsătorit, număr copil, situație materiala;

 • 8.  vechime in profesie si in CET Bacau;

Urmare a analizei Interne, realizata ia nivel de direcții si servicii principale (Director Generai, Director Tehnic, Director Comercial, Contabil Sef), pot fi formulate următoarele concluzii la adaptarea schemei de personal a S.C. CET SA Bacau in perspectiva retragerii din exploatare a grupului 1/50 MW cu funcționare pe cărbune si implementare a investițiilor in instalații de producere si in infrastructura de transport si distribuție, după cum urmeaza:

A. ETAPA I DE RESTRUCTURARE: - perioada: mai 2013 - Iulie 2013;

 • -   restructurare de personal care are legătură de ia trecerea funcționarii din Instalațiile pe cărbune la instalațiile pe gaz natural, care necesita mai puțin personal de exploatare, aprovizionare, reparații, etc;

 • -   numărul de personal redus este prezentat, pentru fiecare direcție in parte, in tabelele de mai jos:

1. DIRECTOR GENERAL - actlvitatl subordonate:

A.

DIRECTOR GENERAL

Nr. crt.

Birou/compartiment

Posturi existente

Restruct

Suptlm

Posturi propuse

1

Compartiment Juridic

3

0

0

3

2

Compartimentul Audit Financiar Intern

1

0

0

1

3

Birou Managementul Energetic

6

1

0

5

4

Birou Implementare Proiecte

4

1

0

3

5

Birou Patrimoniu

4

2

0

2

6

Birou IT

3

0

1

4

7

Birou Resurse Umane

2

0

0

2

8

Consilier Director General

1

0

0

1

9

Serviciu Calitate Mediu Securitate, din care

21

5

1

17

a.Sef serviciu

1

0

0

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU »                  S.C.CET S.A. BACĂU

|JL           Str.Ctiimiei nr. 6, OP 10. CP 9. CUI RO14639374

«U C.l    ȚeVfax: 0234-585050/0234-519650

*           www.cetbacdu.ro: email: secretariat@cetbacău.ro

S.C. CET 8.A BACĂU • PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Dala: 08.05.2013

Pag 16

Rev.012345


b. Birou SSM-SU-DS

4

0

0

4

-Formație PSI Operativ

5

0

0

5

c. Birou Protecția Mediului

2

1

0

1

-Laborator combustibil

0

0

1

1

d. Laborator Metrologie

3

1

0

2

s.Birou Calitate Procese

4

2

0

2

-ISCIR

1

1

0

0

I. Birou Managementul Calitatii

1

0

0

1

10

DIRECTOR GENERAL

1

0

0

1

TOTAL DG

46

9

2

39


2. DIRECTOR TEHNIC- activ Itati subordonate:

B.

DIRECTOR TEHNIC

Nr, crt.

Birou/compartiment

Posturi existente

Restruct

Supllm

Posturi propuse

1

Secția Cazane, din care

50

38

16

28

a. Sef Secție

1

0

0

1

b. Inginer

1

0

0

1

c. Ser tura

5

0

0

5

d. Operator CCT

5

5

0

0

e. Operator arzatoare

5

5

0

0

. Operator benzi Redller

5

5

0

0

g. Operator mori

5

5

0

0

i. Operator VA. VGA

5

5

0

0

1. Operator compresoare

4

3

0

1

. Operator pompe Bagger

5

5

0

0

(. Operator depozit zgura si cenușa

5

5

0

0

. Operator CAF

4

0

6

10

m. Operator cazane 10 t/h

0

0

5

5

n. Operator Cazan Babcock

0

0

5

5

2

Secția Turbine, din care

36

25

15

26

a. Sef Secție

1

0

0

1

b. Ser tura

5

0

0

5

c. Operator CCT

5

5

0

0

d. Operator cota "+6m"

5

5

0

0

e. Operator degazor

5

5

0

0


a a a a a a a a a a a a a

11

iiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ■                S.C.CETSA BACĂU

Str.Chlmtel nr, 6, OP 10. CP 9, CUI RO14639374 t J     Tsl/lax: 0234-585050/ 0234-519650

*            www.celbacJu.ro; email: secretariatfScetbacâu.ro

S.C.CET SA BACĂU-PLAN OE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data: 08.05.2013 Pag 17

Rev. 012345

. Operator EPA

5

5

0

0

j. Operator cota "0"

5

5

0

0

1. Operator pompe termoficare

5

0

0

5

. Operator CCT ciclu comb si insttermomec

0

0

5

5

. Operator turbine ciclu combinat

0

0

5

5

.Rondler sala turbine si corp intermediar

0

0

5

5

3

Secția Tratare Chimica, din care

33

7

1

27

b. Sef Secție

1

0

0

1

o. Laborator analiza apa

2

1

0

1

c. Laborator analize combustibil

1

1

0

0

1 Formația exploatare

29

5

1

25

-sef tura

5

0

0

5

operator decantor

4

0

1

5

operator pretratare si filtre mecanice

5

0

0

5

- operator dedurizare si omogenizare

5

0

0

5

-operator demineralizare si finisare

5

5

0

0

- laborant tura

5

0

0

5

4

Sectta combustibil, din care

60

54

11

17

a. Sef Secție

1

0

0

1

□.Maistru

1

1

0

0

 • c. Receptionar cărbune

 • d. Sef tura

1

1

0

0

5

5

0

0

e. Operator CCT

5

5

0

0

f. Mașinist

10

10

0

0

g. Operator benzi

29

29

0

0

h. Operator păcură

5

0

0

5

i. Buldozerist

3

3

0

0

(.Tehnician

0

0

1

1

. Personal paza

0

0

10

10

5

Secția Exploatare Electrica, din care

31

10

2

23

a. Sef Seclie

1

0

0

1

b.Seftura

5

0

0

5

o. Electrician CCT

5

0

0

5

1 Electrician Statie 110 kV

5

0

0

5

e. Electrician Servicii interne

10

5

0

5

I. Electrician transbordare-concasare

5

5

0

0

g. Electrician zi

0

0

2

2

17

A'

IJ


II


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU a                  S.C. CET S.A. BACĂU

e * Str.Chimiei nr. 6, OP 10, CP 9, CU! RO14639374 ț; 1     îei/fax: 0234-535050/ 0234-519650

www.cetbacău.ra: email: secretariat(®cetbacău.ro

S.C.CETS.A 8ACÂU-PLANDE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Dala: 08.05.2013 Pag 18

Rev.01 2345


i

Secția PRAM - AMC, din care

33

6

0

27

i. Sef Secție

1

0

0

1

j. Atelier PRAM

5

0

0

5

6

3. Atelier AMC

12

5

0

7

1. Formația întreținere Electrica

8

1

0

7

î. Formația întreținere Electrica Termoficare

7

0

0

7

7

Centrala Turbine pe Gaz, din care

6

0

0

6

a. Sef Secție

1

0

0

1

j. Operator TG centrala existenta

5

0

0

5

o Operator centrala cu ciclu combinat

0

0

0

0

8

Secția Termoficare, din care:

79

0

3

82

a. Sef Secție

1

0

0

1

b. Adjunct sef secție

1

0

0

1

b. Șefi de zona

2

0

2

4

b. Dispecerat termoficare

5

0

0

5

c. Fochist! centrale de cvartal

35

0

0

35

d. Operatori puncte termice

20

0

1

21

b. Formația de intervenție

15

0

0

15

9

Dispecerat CET

5

0

0

5

10

Serviciul reparații, din care

52

6

2

48

a. Sef Serviciu

1

0

0

1

a. Birou Rep Instalații Producere

4

1

0

3

). Birou Reparații instalații Termoficare

3

0

0

3

î. Atelier Reparații CET

25

4

0

21

- sef atelier

1

0

0

1

■ inginer

2

1

0

1

- sudor

5

2

0

3

• iacatusi

14

1

0

13

■ strungari

2

0

0

2

• frezor

1

0

0

1

d. Atelier Reparații Termoficare

19

1

2

20

-sef atelier

1

0

0

1

■ sef formație

2

0

1

3

■ sudor

6

1

0

5

- lacatus

9

0

1

10

■ muncitor necalificat

1

0

0

1


Q

9

9

3

9

9 a

i

a

a a a

u u

I!

S.C. CET8.A. BACĂU

Str.Chlmlei nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374 TeWax: 0234-585050/ 0234-519650 www.celbacăy.rp: emafl: secretarlat@cetbacău.ro

S.C. CET S.A. BACĂU * PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Dala: 08.05.2013

Pag 19

Rev.012345


11

DIRECTOR TEHNIC

1

0

0

1

TOTAL DT

386

146

50

290

3. DIRECTOR COMERCIAL - actlvItatl subordonate

C.

DIRECTOR COMERCIAL

Nr.crt.

Birou / compartiment

Posturi existente

Restruct

Supiim

Posturi propuse

1

Compartiment mentenanta contori:

17

0

0

17

a. Sef compartiment

1

0

0

1

b. Lacatusi+eiectromecanic

16

0

0

16

Tehnician evidenta contori

0

0

0

0

2

Birou facturare energie termica

11

1

0

10

a. Sef compartiment

1

0

0

1

b. Ingineri

2

1

0

1

c. Statisticieni

6

0

0

6

d. Agent prestări servicii

2

0

0

2

3

Compartiment convenții Individuale

7

3

0

4

a. Sef compartiment

1

0

0

1

3. Ingineri

2

1

0

1

c.Economlst

1

1

0

D. Statistician

3

1

0

2

4

Compartiment relații cu publicul

1

0

0

1

Birou marketing sl dezvoltare plata

0

0

2

2

5

h. Sef compartiment

0

0

1

1

i. Inginer

0

0

1

1

6

Birou recuperări creanțe

4

2

0

2

a. Sef compartiment

1

0

0

1

3. Economist

1

1

0

0

o. Jurist

1

0

0

1

c. Agent prestări servicii

1

1

0

0

7

Birou Aprovlzionare*Achlzitll publice

7

1

0

6

a. Sef compartiment

1

0

0

1

3. Economist

1

0

0

1

c. inginer

1

0

0

1

d. Tehnician

3

1

0

2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU a                  S.C. CETS.A. BACĂU

IflL — —.    Slr.Chlmlei nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374

jfc 1     Tel/fax: 0234-505050/ 0234-519650

www.ce4bacSM.ro: email: secretari8t®cetbacău.ro

S.C. CETS.A BACĂU -PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data: 08.05.2013 Pag 20

Rev. 01234 5


e. Sef depozit

1

0

0

1

8

Birou administrativ transporturi

22

6

2

18

a. Sef compartiment

1

0

0

1

b. Administrativ

11

2

1

10

h Economist

1

0

0

1

- Asistent Manager

1

0

0

1

■ Secretara

1

0

0

1

• Curier

1

0

0

1

• Telefonist

1

0

0

1

- Instalator

1

0

0

1

• Tamplar

1

0

0

1

- Femeie de servici

2

0

0

2

-Vanzator chioșc alimentar

0

0

1

1

- Muncitor necalificat

2

2

0

0

c. Transporturi

10

4

1

7

- Sef coloana

1

0

0

1

-Șoferi

8

4

0

4

-Motostivuitorist

0

0

1

1

- Macaragiu

1

0

0

1

9

DIRECTOR COMERCIAL

1

0

0

1

TOTAL DC

70

13

4

61


4. CONTABIL SEF - activitati subordonate

D.

CONTABIL SEF

Nr. cit.

Birou/compartiment

Posturi existente

Restruct

Suplim

Posturi propuse

1

Birou financiar

4

0

0

4

a. Sef compartiment

1

0

0

1

b. Economist

3

0

0

3

2

Birou contabilitate

4

0

0

4

a. Sef compartiment

1

0

0

1

). Economist

3

0

0

3

3

Managem. prin buget sl centre de cost

2

0

0

2

a. Sef compartiment

1

0

0

1

). Economist

1

0

0

1


a

a

 • i

a

0

0

3

8

0

Q

a

a

o

ii

li

20 15


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU «                  S.C. CET S.A, BACĂU

1, r- —   Str.Chimiei nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374

ISUCj    Tel/lax: 0234-585050/0234-519650

www.cetbacâu.ro: email: secretariat(®cetbacâu.ro

S.C. CET SA BACĂU-PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Dala: 08.05.2013 Pag 21

Rav.01 2345

4

Centre de incasari

9

3

0

6

a. Sef compartiment

1

0

0

1

). Casieri

8

3

0

5

5

CONTABIL SEF

1

0

0

1

TOTAL CONTABIL SEF

20

3

0

17

TOTAL CET

522

171

56

407

Dtsponlblllzatl

115

Centralizând datele finale din tabelele mai sus, pentru etapa I de restructurare, se pot centraliza următoarele date:

 • a.  Numărul total de posturi existente in prezent: 522;

 • b.  Motivul principal care determina reducerea numărului de posturi este retragerea din exploatare pe considerente de protecție a mediului si conservarea grupului nr. 1-50 MW care a funcționat pana pe data de 8 aprilie 2013, orele 03:00. Conform expunerii de motive elaborate mai sus, S.C. CET S.A. Bacau va produce energie termica necesara incalzirii si apei caide de consum cu instalații pe gaz, cu grad inalt de automatizare, care necesit un număr de personal mai mic.

 • c.  Numărul de posturi existent, conform analizei mai sus menționate: 407;

 • d.  Numărul de poziții restructurate: 115;

 • e.  Perioada aproximativa in care va avea loc disponibilizarea colectiva: 15 mai -15 Iulie 2013

Organigramele actualizate cu posturile pentru fiecare direcție distincta, respectiv Director General, Director Tehnic, Director Comercial si Contabil Sef sunt date in anexa 6.

B. ETAPA AII-A DE RESTRUCTURARE:

 • -  perioada: mai 2014 -iulie 2014;

 • -   numărul aproximativ de posturi restructurate In aceasta perioada: 100;

 • -   reducerea de personal are legatara cu adaptarea numărului de angajați din sfera exploatării, reparațiilor, serviciilor, corelat cu punerea in funcțiune a noului grup de cogenerare cu ciclu combinat de înalta eficienta pe gaz natural, reabilitarea rețelelor de distribuție aferente 10 puncte termice si implementarea modernizării pompelor de transport agent termic;

C. ETAPA A lil-A OE RESTRUCTURARE:

21

$

IJCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

3.C. CETS.A. BACĂU

Str.Chimlel nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374 Telflax: 0234-585W 0234-510650 wwcetbacău.ro: email: secretariat@cetbac3u.ro


S.C. CET S.A. BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013*2015


Data: 08.05.2013 Pag 22 Rev.012345


 • -   perioada: mai 2015 -iulie 2015;                                                           jj

 • -  numărul aproximativ de posturi restructurate In aceasta perioada: 100;

 • -   reducerea de personal are legătură cu adaptarea numărului de angajați din sfera exploatării, II reparațiilor, serviciBor, ca urmare a reabilitării rețelelor de distribuție aferente a inca 20 ** puncte termice si implementarea reabilitării parțiale a rețelei de transport;

9


Olaru Neculai Director generai.....

Balus Neculai Director Tehnic......

Stanila Marius Ion Director Comercial.

Rusu Mariana Contabil Sef...........Marica Magdalena,            1. |

Sef Birou Resurse Umane.......

Capat Sorin Adrian,

Consilier DG....................................

Pavalache Tatiana

Reprezentant sindicat SELBAC.....
9

9

9

9

8

0

9

9

9

0

II

II


li


n

fl

(1 a a

9

i

9

9

re

I


9

II

I]

IICONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU S.C.CETS.A. BACĂU

Str.Chlmiel nr. 6, OP 1D, CP 9, CUI RO14639374 Telffax: 0234-585050/0234-519650 www.cetbacSu.ro: email: secrelariatQcetbacău.ro


S.C.CETS.A BACĂU-PLANDE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013*2015


Dala: 08.05.2013 Pag 23

Rev. 012345


Anexa 1 • Situația actuala privind funcționarea capacltatlior Instalate


CET Bacau-Schema termomecanlca simplificata -instalații da producere, transport sl distribuția energic termicasurlatfa | r«4v4w*< ractra J


Sr»b* «toer* da vaAArto |<uptaeUa42.SMW


.       Cazan recuwaMr


Cazan racuparaiet ( . ptMtene» fartMaUMW


*1WkJ


Grup de cogenar* cu turbina ci gaze de 14,25 MW»Modul actual de umplere a curbei de sarcina termica si evoluția estimata a curbei de sarcinaInstalații de producere centralizata a energiei termice CTG-centrala cu turbine cu gaze CAI- cazan de abur Industrial 100 t/h

CAE -cazan de apa fierbinte 100 Gcal/t*


IJ


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU S.C. CET SA. BACĂU

£»—— Str.Chimiel nr. 6. OP 10, CP 9, CUI ROI 4639374 £ J TeVfax: 0234-585050/ 0234-519650 vww.cetbacău.ro: email: secretariat@cetbacău.ro

S.C. CET S.A. BACĂU • PLAN DE OISPONIBIUZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Dala: 08.05.2013 Pag 24

Rev. 012345

---     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

»                 S.C.CETS.A. BACĂU

< c_ Str.Chlmlel nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374 t A1     Tel/fax: 0234-585050/ 0234-519650

www.cetbac5u.fo: email: secretariat@cetbac5u.ro

S.C.CETS.A. BACĂU-PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Dala: 08.05.2013 Pag 25

Rev. 01 2345

Anexa 3 • Organigrama de personal aprobata in anul 2008

•»<M li

140,


Anexa 2 * Situația viitoare privind funcționarea capacitatllor instalateScMMttairtm aMualtMWt


MW
CET 04C4it Opfcn 2


<EÎ lena HWB W Ucait»


CETCIilinbli

ijfl.ifi Gat tabta 24 tipHh Combin «4 cycto 12 GeM h etlnslv Ifrlh


9

9

9

9

9

9

0

0b

I

9


9

9

9

9

11

0


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU a                 S.C.CETS.A. BACĂU

— Str.CWmlel nr. 6. OP 10. CP 9, CUI RO14639374 JK |E J Telflax: 0234-585050/ 0234-519650

ww.celbacău.ro: email: secretariaW®ceibacău.ro

S.C.CET SA BACĂU-PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data: 08.05.2013 Pag 26

Rev. 01234 5

Anexa 4- ORGANIGRAMA APROBATA LA NIVELUL ANULUI 2012

26 li

3/ r

B a

B

U a a

Q

U

i

|]

I!

U

n u

13CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU S.C.CET SA BACĂU

Str.CNmlel nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374 Telffax: 0234-585050/ 0234*519650 www.cetbacău.ro: email: secrelaiiat@c8tbacau.ro


S.C. CET S.A. BACĂU • PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL !N PERIOADA 2013-2015


Data: 08.05.2013 Pag 27

Rev. 01234 5CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU W                S.C. CET SA BACĂU

gL — —   Str.Chimlel nr. 6, OP 10, CP 9. CUI RO14639374

.   £ J     Telflax: 0234-585050/ 0234-519650

www.cetbacau.ro: email: secretariat@celbacăii.ro

S.C. CET S.A. BACĂU -PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Oala: 08.05.2013 Pag 28

Rev.O 1 2345

Anexa 5 ■ PROCEDURA CONCEDIERI COLECTIVE

CONDIȚII pentru efectuarea concedierii colective

Temei legal: art. 65-80 din Codul Muncii

 • a) desfacerea contractului individual de munca a unui număr de cel puțin 30 de salariati, daca angajatorul care I disponibiiizeaza are încadrați cel puțin 300 de salariati.

Se iau în calcul și acei angajați care care au fost concedia^ din unu sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiția existenței a cei puțin 5 concedieri. (6) Prevederile art. 68-73 nu se aplică în II cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, cu excepția cazurilor în care aceste “ concedieri au loc înainte de data expirării acestor contracte.

 • b) disponibilizările sunt dispuse înăuntrul unei perioade de 30 de zile;

 • c) intervine pentru motive care nu tin de persoana salariatului;

 • d) angajatorul s-a consultat cu sindlcatul/reprezentantii salariata cu privire la operarea disponibilizărilor;

 • e) angajatorul a furnizat Inspectoratului Teritorial de Munca toate informațiile relevante privitoare la concedierea colectiva.

  1-1

  1


Notă: reducerea posturilor trebuie să fie efectivă, evidențiată prin aprobarea unei noi organigrame - art. 65 din Codul Muncii:

 • (1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezintă incetarea contractului individual [3 de munca determinata de desființarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legătură cu persoana acestuia.

 • (2) Desființarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

■ art.4.97 din CCM/2004:

 • (1) Strategia de personal, pe ansamblul SC CET SA, se va analiza si decide de către Consiliul dej!

administrație cu consultarea sindicatului.                                                                       u

 • (2) Reducerile efective de personal în unitate se hotărăsc de către conducătorul unității, cu acordui sindicatului.

  IJ


-art.4.96din CCM/2004

Măsurile de restructurare, reorganizare, închiderea operaționala parțiala sau totala a activităților sau lichidare in ceea ce privește posibilitatea de utilizare, redistribuire a personalului, se analizează în raport cu personalul din întreaga unitate si nu în raport cu personalul dintr-o secție sau subunitate componentă.

ETAPELE efectuării concedierii colective:

 • 1. Anunțul șl negocierea cu sindicatul:  ___     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

  M                  S.C. CET S.A. BACĂU

  S, _       Str.Chimial nr. 6, OP 10. CP 9, CUI RO14639374

  țcj     Telrtax: 0234-585050/ 0234-519650

  *             www.cettracău.ro: email: secretariat@cett>acău.ro

  S.C. CET S.A. BACĂU • PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

  Dala: 08.05.2013 Pag 29

  Rev. 01234 5

Art. 69 Codul Muncii + art.4.91 din CCM/2004:

-ari.69 CM:

„(1) în cazul în care angajatorul intenționează să efectueze concedieri colective, acesta are obligația de a iniția, în timp util și în scopul ajungerii la o înțelegere, în condițiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, cu privire cel puțin la;

 • a) metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați;

 • b) atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați.

 • (2) în perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanților salariaților să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligația să le furnizeze toate informațiile relevante și să le notifice, în scris, următoarele:

 • a) numărul total șl categoriile de salariați;

 • b) motivele care determină concedierea preconizată;

 • c) numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere;

 • d) criteriile avute în vedere, potrivit legii și/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;

 • e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

 • f) măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiile ce urmează să fie acordate salariaților concediați, conform dispozițiilor legale și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;

 • g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

 • h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaților concediați.

 • (3) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit d) se aplică pentru departajarea salariaților după evaluarea realizării

obiectivelor de performanță. (.....)"

- art.4.91. CCM:

„(1) In cazul în care la nivel SC CET SA, de unitate sau de capacități de producție, administrația este în situația de a opera reduceri de personal în conformitate cu prevederile programelor de restructurare, reorganizare, închiderea operaționala parțiala sau totala a activităților sau lichidare, aprobate potrivit prevederilor legale, aceasta va anunța sindicatul după cum urmeaza:

cu 120 de zile calendaristice înainte, In cazul lichidării agentului economic;

cu 90 zile calendaristice înainte, in situația închiderii operaționale totale pe durata determinata sau in cazul schimbării sediului unltatil in alta localitate;

cu 60-90 zile calendaristice inainte, daca reducerea se datoreaza reorganizării activitatii integrale a agentului economic, inchiderii operaționale parțiale sau reorganizării societății, in funcție de marimea si amploarea acțiunii;

cu 30 zile calendaristice înainte, daca reducerea se datoreaza reorganizării unor activitati ale unltatil.

 • (2) Anunțul scris va cuprinde informațiile referitoare la numărul si structura posturilor ce urmează a fi reduse, asupra motivelor ce stau la baza reducerii numărului de salariați, precum si a eventualelor posibilități de redistribuire a acestora.

 • (3) In perioada respectivă administrația va identifica si valorifica, cu consultarea sindicatului, toate posibilitățile de redistribuire ale salariaților în cadrul unltătii.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU S.C. CET S.A. BACĂU

S.C. CET S.A. BACĂU • PLAN OE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013*2015


Dala: 08.05.2013

Pag 30

Rev.0t 2345


Str.Chlmlel nr. 6, OP 10. CP 9, CUI RO14639374 Td/fax: 0234-585050/ 0234-519650 www.celbac5u.ro: email: secretariat@cetbac5u.ro

 • (4) Programele de restructurare, reorganizare se vor aplica cu respectarea siguranței in exploatare st funcționare a instalațiilor, precum si a normelor de securitate a muncii?

• art. 70 din CM

„ Angajatorul are obligația sa comunice o copie a notificării prevăzute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de munca si agenției teritoriale de ocupare a forței de munca la aceeași data la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților?

 • 2. Răspunsul sindicatului

• Art. 71 din CM:

„ (1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați. într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării.

(2) Angajatorul are obligația de a răspunde în scris și motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora?

Intr-un termen de 10 zile de la data primirii notificării, sindicatul sau după caz reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați. Măsurile și obiecțiile propuse de sindicat se supun spre analiză și avizare consiliului de administrație sau adunării generale. Răspunsul trebuie dat în scris și motivat în termen de 5 zile calendaristice de la primire.

 • 3. Notificarea oficială a concedierii colective către ITM șl AJOFM:

• art. 72 din CM:                                                                                           _

„ (1) In situația în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, potrivit prevederilor art. j 69 și 71, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligația de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă și agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere,

 • (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate informațiile relevante cu privire la intenția de

concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. (2), precum și rezultatele consultărilor cu sindicatul sau ... reprezentanții salariaților, prevăzute la art.69 alin. (1) și art.71, în special motivele concedierflor, numărul total al |j salariaților, numărul salariaților afectați de concediere șl data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.                                                                                                q

 • (3) Angajatorul are obligația să comunice o copie a notificării prevăzute la alin. (1) sindicatului sau JJ

reprezentanților salariaților, la aceeași dată la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă.                                                                           11

 • (4) Sindicatul sau reprezentanții salariaților pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial [ j de muncă.

 • (5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul agenției teritoriale <1 de ocupare a forței de muncă, poate dispune reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere | J drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU S.C. CET SA BACĂU

S.C. CET SA BACĂU • PLAN OE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Dala: 08.05.2013 Pag 31

Rev. 01 234 5


Str.Chimtel nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374 Tel/lax: 0234-505050/0234-519650 www.celbacju.ro: email: secre1ariat@ceibacati.ro

 • (6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligația de a informa In termen de 3 zile lucrătoare angajatorul și sindicatul sau reprezentanții salariaților, după caz, asupra reducerii sau prelungirii perioadei prevăzute la alin. (1), precum și cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii"

 • 4. Crlterit concediere:

- art.4.95 din CCM/2004:

(1) Aplicarea efectivă a reducerilor de personal In raport de posturile ce se desființează se va face obligatoriu pe posturi de aceeași natură, în următoarea ordine:

 • a) salariatii care cumulează două sau mai multe funcții, pentru una din funcții;

 • b) salariatii care cumulează pensia pentru limită de vârstă cu salariul;

 • c) salariatii care îndeplinesc condițiile de pensionare pentru limită de vârstă si muncă depusă;

 • d) salariatii care îndeplinesc condițiile de pensionare anticipata;

 • e) salariatii cu aprecieri minimale la evaluarea anuală, pe categorii si grade profesionale, conform metodologiei SC CET SA;

2) Dacă, după aplicarea măsurii desfacerii contractelor individuale de muncă ale persoanelor care se încadrează în prevederile alineatului precedent, numărul de posturi ce urmează a fi desființate nu a fost acoperit, pentru restul vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:

 • a) dacă această măsură ar putea afecta ambii soți care lucrează în aceeași unitate, se va putea desface contractul de muncă doar al soțului cu venitul cel mai mic;

 • b) măsura să nu afecteze mai întâi persoanele care au copii în întreținere;

 • c) salariatul care este unic întrebător de familie.

 • 5. Limitări:

• art. 60 din Codul Muncii;

„ (1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă:

 • a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;

 • b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei;

 • c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

 • d) pe durata concediului de maternitate;

 • e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

 • f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • g) pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat;

 • h) pe durata efectuării concediului de odihnă.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii."

•O     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

S.C.CETS.A, BACĂU

K, — — Str.Chlmlei nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374

& S?,.!     Tel/fax: 0234-505050/ 0234-519650

wwwcetbacău.Fo: email: secretarialQcelbacău.ro

S.C.CET SA BACĂU-PLAN OE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data: 08.05.2013 Pag 32

Rev. 01 2345

- art.4.99 din CCM/2004

Nu se pot desface contractele de muncâ pe motive neimputabile salariatilor care au mai puțin de 3 ani până la pensionarea anticipata, respectiv 5 ani dacă au vechime în SC CET SA de cel puțin 20 ani (inclusiv In fostele unităti MEE, RENEL si RENEL), cu excepția cazurilor prevăzute la art.4.90 alin.(2) Ut. c, g, h, i si 4.90. alln.4 lit. a si b.

-art.4.100 din CCM/2004:

Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:

 • a.

 • b.

 • c.


pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;

pe durata concediului pentru carantina ;

pe durata in care femela salariata este gravida, in măsură in care angajatorul a luat cunoștința de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d.


pe durata concediului de maternitate;

e. pe durata concediului pentru creșterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau ,in cazul copilului cu handicap, pana la împlinirea vârstei de 3 ani;

f.


pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul | copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, pana la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • g.

 • h.


pe durata îndeplinirii serviciului militar;

pe durata exercitării unei funcții eligibile Intr-un organism sindical, cu excepția situației in care j concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare lJ repetate, savarsite de către acel salariat;

i.

(2) Prevederile alin.1 nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, in condițiile legii.                                                              ™

(3) In cazul în care măsura desfacerii contractului de muncă pentru motive neimputabile ar afecta un [| salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecționare a pregătirii profesionale si a încheiat cu unitatea un act adițional la contractul de muncă, prin care s-a obligat să presteze o activitate pentru aceasta o anumită » perioadă de timp, administrația nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată J până la împlinirea termenului.


pe durata efectuării concediului de odihna.

 • 6. Deciziile de concediere: - art. 76 din Codul Muncii:

(1) Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa conțină in mod obligatoriu:

 • a) motivele care determina concedierea;

 • b) durata preavizului;

 • c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in cazul concedierilor colective;

 • d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul In care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, In condițiile art. 64.

- art 77

„ Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului."

32


II


IJ


IJ

II

II

I]

II

u

II

n

11

IJ

H

IJ

li

II

IJ

IJ

IICONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

S.C.CETS.A. BACĂU

Str.Chimiei nr. 6, OP 10, CP 9, CUI RO14639374 Tel/lax: 0234-585050/ 0234-519650 www.cettacâu.ro: email: secretariat@cetbacâu. ro


S.C.CETS.A BACĂU-PLANDE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Dala: 08.05.2013 Pag 33

Rev. 01234 5


-art.4.92din CCMal.2:

. (2) Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa conțină in mod obligatoriu: al motivele care determina concedierea;

b/durata preavizului;

c/ criteriile de stabilire a ordinii de prioritate , conform art.70 alin .(2) litd din Codul Muncii (notă: în Codul Muncii actualizat, art.70 alin.{2) litd la care se face referire a devenit art. 69 alin.(2) litd);

d/ lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant.

 • (3) In situația in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.

 • (4) Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.

 • (5) In perioada de preaviz salariatii beneficiază de 10 zile libere plătite care la cerere pot fi acordate prin cumul."


7. Dreptul la preaviz:

- art. 4.92 din CCM:

„Persoanele concediate in temeiul art. 4.90 alin.(2) lit. c si art.4.92 alin.(3) beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare.

Fac excepție de la prevederile alin.(1) persoanele concediate in temeiul art.4.90 alin. 2 lit. d care se afla in perioada de proba.”

-art. 75din CM:

„ (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

 • (2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă.

 • (3) în situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va li suspendat corespunzător, cu excepția cazului prevăzut la art. 51 alin. (2).''


8. Compensații


-art. 4.93 din CCM/2004:

„(1) La desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa unității, pentru motive neimputabile salariatului, unitatea va plăti acestuia un ajutor de concediere în raport cu vechimea în muncă in cadrul societății, astfel:

4 salarii brute echivalente clasei negociate;

6 salarii brute echivalente clasei negociate;

9 salarii brute echivalente clasei negociate;

12 salarii brute echivalente clasei negociate.


-dela 2ani-5ani

■ de la 5 ani -10 ani

-de la 10 ani -15 ani

-peste 15 ani

Se considera vechime in munca in cadrul societății sl activitatea desfasurata in cadrul altor societăți, care au avut


ca activitate principala producerea, transportul si/ sau distribuția energiei electrice si/ sau termice, daca salariatii respectivi nu au mai beneficiat anterior de salarii compensatorii in aceste unitati.


li

a

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU LUI BACĂU

»                 S.C.CETS.A. BACĂU

■S»           Str.Chlmiei nr. 6. OP 10, CP 9, CUI RO14639374

? 1     TeWax: 0234-585050/ 0234-519650

**           www.cetbacâu.ro; email: secretariat@celbacău.ro

S.C. CET SA BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data: 08.05.2013

Pag 34

Rev. 01234 5

 • (2) In scopul concedierii din motive medicale, in condițiile art.4,90 alin.(4) lit. c din CCM/2004 salariatul va primi o ffl

compensație egala cu 4 salarii brute echivalente clasei negociate.                                              U

 • (3) Prevederile alin.(1) nu se aplică salariatilor cu contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată si

a celor care îndeplinesc cumulativ condițiile de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, II celor menținuți sau reincadrati in munca după pensionare                                                    «

9

a

a

a

a

W

 • I

a

a

a

a

ii

u

[1

 • IICONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU S.C.CET SA BACĂU

Str.Chimiei nr. 6, OP 10. CP 9, CUI RO14639374 TeWax. 0234-585050/ 0234-519650 www.cetbacau.ro; email: secretariat@cetbacau.ro


S.C. CET SA BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Dala; 08.052013 Pag 35

Rev.0l 2345


Anexa 6


DIRECTOR GENERALBirou resurse umane

2

2

Sef brou

1

1

Inspector RU

1

1Comport, juridic

3

3

Sef comport

1

1

Consfier

Badic

2

2


Birou impLpr.

4

3

Sef birou

1

1

inginer

3

2Comp, cons. OG

1

1

Coratifer

1

1


Comp, auditfinanc

1

1

Sef birou

1

1Birou rr

3

4

Sefbrou

1

1

Inginer

1

2

Analist pr.

1

1


Serviciul CMS

21

17

ser

Serviciu

1

1Birou patrbnoniu

4

2

Sef birou

1

1

Subinginer

1

1

Sefdepoat

1

0

Retp.LF

1

0Birou managam. energetic

S

5

Sefbrou

1

1

inginer

4

3

Maternei

1

1Birou SSM

SU-DS

4

4

Sef Mrau

1

1

inspSSM

1

1

insp.SU"

OS

1

1

A&medrcai

1

1

Formația PS1

S

5

Conrtauto sp

5

5


Birou prot mediului

2

1

Laborator metrologie

3

2

Sef brou

1

1

Metrotog

3

2

Subngmer

1

O

Birou ca Mate procese

5

2

Sefbrou

1

1

Inginer

3

1

Tehnician

1

0


Laborator artcomb.

0

Laborant

0Birou menagxaL

1

1

inginer

1

1


LEGENDA


Compartiment/Pantie

Personal Actual

Personal după resirucL


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU sg                 S.C.CET SA BACĂU

K» —       Slr.Chimiei nr. 6, OP 10. CP 9, CUI RO14639374

țZ JT Tel/fax: 0234-585050/ 0234-519650

"            www.celbacdu.ro; email: secfetarial@celbacau.ro

S.C. CET SA BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data; 08.05.2013 Pag 36

Rev. 012345

r~DÎ RECTOR { TEHNIC


386   2S0


Secția Termoficare

74

77

Sef secție

1

1

Adj. sef secție

1

1

inginer

2

4

Fochist

35

35

Operator

20

21

instalator

5

5

Lacaius

10

10

Dispecerat CET

5

5

Dispecer

5

5

Dispecerat termoficare

5

5

Dispecer

5

5

Secția expL electrica

31

23

Sef secție

1

1

Seftira

5

5

Electrician CCT

5

5

Elect. st ITOkV

5

5

Electrician $1

IO

5

Bedr. tr. conc

5

0

eectnaanz»

O

2

Secția combustibil

60

17

Sef secție

1

1

Maistru

1

0

Tehnician

1

Personal ex pi.

54

0

Buldozerist

3

O

Personal paza

0

10

Operator GP

0

5

Secția Turbine

36

26

Sefseaie

1

1

Sef tura

5

5

Operator CC

5

5

Op. pp. termofc

5

5

Op turbina

20

0

Op. ciclu comb.

0

5

RcntfermsL

O

5

Secția Chimica

33

27

Sef secție

1

1

Inginer

1

1

Laborartzi

2

0

Sef tura

5

5

Operator deml

5

0

Operator dedur.

5

5

Operator dec.

5

5

Operator preț

5

5

Laborant tura

5

5

I Centrala ; turbine pe gaz

6

6

I Sef centrala

1

1

| Dispecer GTG

5

5


Serviciul MET

52

48


Atelier reparații

25

21

At reparații tennoficare

19

20

Sef atefier

1

1

Sef atelier

1

1

Inginer

2

1

Maistru

2

3

Sudor

5

3

Sudor

6

5

Lăcătuși

14

13

Lacaius

9

10

Strungar

2

2

Munc. necal.

1

1

Frezor

1

1

Biroul MP

4

3

Biroul RTT

3

3

Sef birou

1

1

Sef birou

1

1

Inginer

3

2

Inginer

2

2Secția Cazane

50

28

Sef secție

1

1

Inginer

1

1

Sef tura

5

S

Operator CC

5

5

Op.azatoare

5

0

OpRedler

5

0

Op. mori

5

0

Op.VA.VG

5

0

Op.com preș.

4

1

Op. Bagger

5

0

Op. zg*ceraisa

5

0

Op. CAF

4

10

Op.cz 10 t/h

0

5

Op CAI

0

5Formația intret electrica Șef formație Bectridan Sudor Lacaius


For. intratei, tenmoflcare Șef formație Inginer Becțridan


Atelier AMC

t2

7

Sef atelier

1

1

Bectridan

10

5

Lacaius

1

1


Atelier PRAM


Set atelier Bactridan


LEGENDA

Compartiment/Pozitie

Personal Actual

Personal <Mpa restrud.
S.C. CET SA BACĂU ■ PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Data: 08.05.2013 Pag 37

Rev.012345


t DIRECTOR

COMERCIALCompartiment MCT

17

17

Sefcomp.

1

1

EledromocanG

1

0

15

16
Birou FCET

11

10

SWbrou

1

1

Inginer

2

1

Staiistician

6

6

Ag. prost sv.

2

2


Comp.ConvlncL

7

4

Set compartiment

1

1

Inginer

2

1

StatitsUcisn

3

2

Economist

1

0


Comjtfeixu publ.

1

1

Inginer

1

1


Birou

RocCroante

4

2

Sol bvou

1

1

Economisi

1

0

Coosiierjr.

1

1

Ag. prestări

1

0


Comp.Mark. si dan. piața

0

2

Set comp

0

1

Inginer

0

1


Birou Administrativ Transp.

22

16

Set birou

1

1
Bimu

Achte-Pubfice

7

6

Saf btrau

1

1

inginer

1

3

Economist

1

1

TenniDan

3

2

Sof depozit

1

1


ArMnistrativ

11

10

Economist

1

1

Asistent man.

1

1

Secretar

1

1

Curier

1

1

Telefonist

1

1

Instalator

1

1

Tamplar

1

0

Femeie de sv.

2

2

Mundtor necal.

2

0

Vânzător

O

1

Uter, sabtotz.

0

1
Transporturi

10

7

Sal coloana

1

1

Conctsulo

a

4

Macaragiu

i

1

MoiosUwrilorist

o

1


LEGENDA


CompartnnenUPozilio

Personal Actual

Personal după resavd.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

S.C. CET SA BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Dala: 08.05.2013 Pag 38

Rev. 012345


S.C.CET SA BACĂU

Str.Chimtei nr. 6, OP 10, CP 9. CUI RO14639374 TeWax: 0234-585050/ 0234-519650 www.celbacău.ro: email: secretariat@cel bacău, ro

CONTABIL SEF

20

37

Birou contabilitate

4

4

Birou financiar

4

4

Birou buget centre cost

2

2

Birou centre incasari

B

6

| Set birou

1

1

Sei birou

1

1

Sef birou

1

1

Sef birou

1

1

| Economist

3

3

Economist

2

2

Economist

1

1

Casier

8

5

Casier

1

1

LEGENDA

Personal ParsDna' CompanimenUPozIie rT'L.    diț»

restruct.

S.C. CET SA BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Rev. 01234 5


ANEXA 7

Nr.crt

MARCA

NUME

COD PERS

DATA-CONC

VEC TOT

ANI

LUNI

ZILE

VEN„NET02

VEN NET03

VEN.NET04

VEN MED

1

364

ALEXA GHEORGHE

1500419040016

15.07.2013

11.09.1969

43

fi

4

1732

1808

2063

1868

2

119

APOSTU VIRGIL

1600311044436

15.07.2013

02.02.1979

34

3

1^

1521

1747

1286

1518

3

1087

ARDELEANU OANA LILIANA

2630106180018

15.07.2013

21.05.1988

24

11

24

1390

1390

1366

1382

4

120

ARITON ION

1640901390024

15.07.2013

18.03.1982

31

1

27

1431

1565

1823

1606

5

273

ARSENE LILIANA IONELA

2650317044427

15.07.2013

06.09.1983

29

8

9

1034

1034

1560

1209

6

843

AXENTE NICA

1590329040021

15.07.2013

22.09.1978

34

7

23

1536

1589

1228

1451

7

246

BABA-RADU ROMULUS CRISTIAN

1680331040099

15.07.2013

17.04.1988

25

0

28

1495

1542

1856

1631

8

602

BACIU IOACHIM

1651002040066

15.07.2013

18.03.1984

29

1

27

1340

1391

1518

1416

9

321

BATRINU GHEORGHE

1710918040047

15.07.2013

19.06.1990

22

10

26

1430

1546

1141

1372

10

446

BELCIU ION

1530414044428

15.07.2013

11.04.1969

44

1

4

1187

1187

1163

1179

11

489

BELCIU IONUT MARIUS

1770507044438

15.07.2013

17.04.1995

18

0

28

1654

1756

2201

1870

12

123

BENEDIC NELU

1691206040059

15.07.2013

09.10.1988

24

7

6

1601

1703

1454

1586

13

368

BIRLIGEA GHEORGHE

1560502040022

15.07.2013

20.08.1974

38

8

25

1841

1841

1817

1833

14

866

BOGHIAN CORNELIU

1550315040012

15.07.2013

19.12.1976

36

4

26

1467

1517

1437

1474

15

991

BORCEA IONEL

1700710040041

15.07.2013

06.12.1990

22

5

9

1090

1055

1010

1052

16

818

BOTEZATU EUGEN

1591015040023

15.07.2013

10.03.1981

32

2

5

1392

1503

17iq

1535

17

881

BOTOC AUREL

1530502040028

15.07.2013

24.09.1972

40

7

21

1051

1051

1027

1043

18

970

BRASOVANU GIANY

1751115040027

15.07.2013

21.02.1996

17

2

24

1021

1069

997

1029

19

832

BRATU IULIAN

1670724272682

15.07.2013

28.09.1991

21

7

17

1553

1229

1206

1329

20

681

BULMOAGA ROMEL

1540412040011

15.07.2013

03.02.1973

40

3

12

1516

1655

1878

1683

21

128

BURGHELEA IULIAN

1710703040024

15.07.2013

30.06.1990

22

10

15

846

846

1245

979

22

894

CALISTRU ION

1500901287122

15.07.2013

29.05.1971

41

11

16

1488

1527

1857

1624

23

1008

CAMPANU TEODOR

1520816040027

15.07.2013

16.02.1973

40

2

29

1184

1235

1060

1160

24

802

CARNU ELENA

2580206040039

15.07.2013

25.08.1976

36

8

20

1531

2100

148Q

1704

25

525

CARP IOAN

1720418040127

15.07.2013

07.09.1991

21

8

8

1433

1514

1247

139Q

26

630

CAZIMIR LUMINIȚA

2690928040027

15.07.2013

02.07.1996

16

10

13

1650

1653

1630

1644

S.C. CET SA BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Rev.012345


27

218

CERNAT MARIANA

2710802044446

15.07.2013

01.02.1990

23

3

1^

1473

1526

1332

1444

28

129

CICEU ANTON

1720912040014

15.07.2013

17.05.1990

22

11

28

1741

1951

1714

1802

29

601

CIUBOTARII VASILE

1620506040035

15.07.2013

02.06.1986

26

11

13

1318

1381

1281

1327

30

459

CONSTANTINESCU IOAN

1560212040035

15.07.2013

02.02.1979

34

3

13

1386

1423

1127

1312

31

810

COSMAMIHAI

1680430043538

15.07.2013

09.11.1989

23

6

6

1453

1505

1787

1582

32

376

CRISTOFOR VASILE

1540311040021

15.07.2013

26.10.1971

41

6

19

1438

1422

1943

1601

33

697

CUCU GHEORGHE

1591029040011

15.07.2013

13.07.1978

34

10

2

1152

1093

1069

1105

34

133

DAVID IONEL

1701117040031

15.07.2013

16.07.1989

23

9

29

1521

1668

1522

1570

35

580

DAVID PETRU

1560620040031

15.07.2013

06.03.1977

36

2

9

1529

1586

1373

1496

36

778

DEMETERCA ION

1610906040031

15.07.2013

19.10.1978

34

6

26

1539

3237

1225

2000

37

184

DEMSA SILVESTRU

1691128040027

15.07.2013

22.07.1988

24

9

23

1455

1513

1307

1425

38

545

DIACON ITA ION

1700730040032

15.07.2013

07.09.1993

19

8

8

1947

2141

1657

1915

39

652

DOBOȘ CARMIL

1700930040056

15.07.2013

14.09.1996

16

8

1

1556

1675

1506

1579

40

815

DRAGUSEAUN IONELA

2591211040031

15.07.2013

21.01.1981

32

3

24

1131

931

959

1007

41

1016

DUMITRASCU VASILE

1540626040021

15.07.2013

17.08.1972

40

8

28

1164

1215

1043

1141

42

447

DUMITRESCU ZAMFIRICA

1700609104988

15.07.2013

30.03.1988

25

1

15

1491

1549

1202

1414

43

538

ENASOAIE IOSIF

1621023224501

15.072013

04.10.1981

31

7

11

1599

2815

1565

1993

44

950

FILIP SOFIA

2540601040010

15.07.2013

01.02.1976

37

3

14

1098

1142

1054

1098

45

831

FRATILA OLIMPIA

2550101040117

15.07.2013

29.09.1977

35

7

16

1186

1186

1162

1178

46

516

FULGA LUCRETIA

2590216040737

15.07.2013

13.04.1985

28

1

2

1413

1487

1723

1541

47

251

FULGA OCTAVIAN VASILE

1550330040749

15.07.2013

18.08.1974

38

8

27

1147

1147

1744

1346

48

1100

FURMUZACHE VASILE

1550112040025

15.07.2013

19.09.1977

35

7

26

1157

927

903

996

49

995

GALL VALENTIN

1670904040086

15.07.2013

26.07.1997

15

9

19

1279

1313

987

1193

50

323

GHEGHICI VALENTIN

1640918040029

15.07.2013

04.02.1984

29

3

11

1107

1135

1276

1173

51

1076

GHIURCA LADISLAU

1490725040035

15.07.2013

21.01.1969

44

3

24

1148

1148

1124

1140

52

684

GRIGORE VASILE

1561015040045

15.07.2013

18.09.1977

35

7

27

1584

1698

1934

1739

53

485

HIRJA MIHAI

1711115224501

15.07.2013

26.02.1990

23

2

19

1382

1426

1388

1399

54

882

ICHIM GHEORGHE SORINEL

1560119400435

15.07.2013

07.10.1979

33

7

8

1405

1404

1381

1397

55

385

IGNAT VALENTIN

1571006040040

15.07.2013

24.11.1975

37

5

21

1510

1541

1867

1639

56

1001

ILIEFU PETRICA

1700520040056

15.07.2013

18.03.1989

24

1

27

993

1057

1045

1032

57

925

ISACHI LAC RAM IO ARA

2541212040058

15.07.2013

14.07.1976

36

10

1

1426

1124

1171

124Q

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

S.C. CET SA BACĂU-PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Rev.012345


S.C. CETSA BACĂU

Slr.Chimiei nr. 6. OP 10. CP 9. CUI RO14639374 Tel/fax: 0234-585050/ 0234-519650 www.cetbacău.ro: email: secretariat® celbacăii.ro

58

676

JUFA FRANCISC

1670121040055

15.07.2013

16.10.1984

28

6

29

1395

1546

1724

1555

59

666

LITA IULIAN

1670713040171

15.07.2013

25.01.1985

28

3

20

1282

1640

1207

1376

60

546

LUCA DANIELA

2710510044461

15.07.2013

09.12.1991

21

5

6

1438

1470

1271

1393

61

479

LUCA GEORGETA

2610907040036

15.07.2013

25.05.1991

21

11

20

1414

1447

1634

1498

62

556

LUCAVIOREL

1681103044435

15.07.2013

15.06.1987

25

11

0

1187

1187

1163

1179

63

893

MANEA CONSTANTIN

1570401040104

15.07.2013

10.12.1982

30

5

5

1248

1304

1339

1297

64

665

MARIN NECULAI

1590204040056

15.07.2013

23.04.1978

35

0

22

1008

1008

984

100C

65

632

MATIES IONEL

1691101040061

15.07.2013

21.01.1988

25

3

24

1413

1410

1324

1382

66

559

MICAN COSTEL

1760202047780

15.07.2013

04.03.1996

17

2

11

1413

1613

1749

1592

67

474

MICAN GHEORGHE

1780119047788

15.07.2013

04.03.1996

17

2

11

1475

1588

1220

142ti

68

646

MICAN IOAN CRISTINEL

1680916040034

15.07.2013

29.06.1987

25

10

16

1510

1625

1898

1678

69

863

MIHALCEA IULIAN

1741225044447

15.07.2013

25.04.2001

12

0

20

1453

1493

1176

1374

70

576

MOROIU GRIGORAS

1740512104967

15.07.2013

07.10.1992

20

7

8

1219

1376

1699

1431

71

1063

MOSNEGUTU GHEORGHITA

1580716040049

15.07.2013

16.11.1976

36

5

29

1297

1350

1121

1256

72

198

MUNTEANU GHEORGHITA LIVIU

1691112044479

15.07.2013

14.08.1988

24

9

1

1456

1499

1375

1443

73

389

MUSTATA CARMEN GINA

2640527040061

15.07.2013

01.10.1982

30

7

14

1590

1590

2427

1869

74

114

NAFORNITA LILIOARA CAMELIA

2580823040051

15.07.2013

01.10.1983

29

7

14

2055

2055

2031

2047

75

604

NECULA NECULAI

1540819170407

15.07.2013

24.09.1972

40

7

21

1901

1953

1546

1800

76

200

NICULAIES ION

1660329044424

15.07.2013

24.10.1984

28

6

21

1610

1692

1552

1618

77

1036

PANINOPOL VASILE

1520522040039

15.07.2013

14.09.1975

37

8

1

1175

1248

1031

1151

78

468

PASCU CONSTANTIN

1630406040021

15.07.2013

07.05.1981

32

0

8

1564

1627

1285

1492

79

1058

PATRASCU PETRE

1560512040036

15.07.2013

20.05.1976

36

11

25

1387

1454

1158

1333

80

734

PAVALOAIE CRISTIAN

1770505040111

15.07.2013

06.04.1996

17

1

9

1623

1786

1373

1594

81

327

PAVEL NECULAI ANGELO

1670630040195

15.07.2013

30.04.1985

28

0

15

1366

1472

1131

1323

82

397

PERJU MANUELA

2690215220022

15.07.2013

19.02.1988

25

2

26

1422

1422

1396

1413

83

825

PINTILIE NICOLAE

1530912040079

15.07.2013

19.04.1976

37

0

26

1852

1461

1437

1583

84

542

PIRJOL ILIE

1660719040039

15.07.2013

08.08.1992

20

9

7

1455

1555

1213

1408

85

1041

PRISECARU TOMA

1650723040048

15.07.2013

12.12.1989

23

5

3

1186

1256

986

1143

S.C. CET SA BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013*2015

Rev.0l2345


1104 PRICOPE NICUSOR


1561202270648


15.07.2013 01.03.1983 30    2  14544


520


1  | 916 IGAFIUC NECULaF


1540525040033

15.07.2013 16.08.1972

40    8

29       1505

1399|

1375     1426


86

628

PUSCASU COSTEL

1680320040058

15.07.2013

15.11.1989

23

6

0

1358

1407

1335

1367

87

575

ROCAMIHAI

1710101040078

15.07.2013

28.04.1989

24

0

17

1590

1659

1664

1638

88

915

ROMAN GICA

1550801040145

15.07.2013

02.08.1973

39

9

13

1589

1688

1538

1605

89

696

RUGINA ION

1670802040175

15.07.2013

27.08.1985

27

8

18

1324

1210

1186

1240

90

1043

SANTA VASILE

1531109040066

15.07.2013

03.09.1972

40

8

12

1184

1259

1110

1184

91

930

SASCAU PETREA

1550404040050

15.07.2013

14.12.1971

41

5

1

1150

1213

1150

1171

92

1081

SAVANECULAI

1550424040043

15.07.2013

17.08.1973

39

8

28

1101

1101

1701

1301

93

419

SESCU MIRCEA

1631025272671

15.07.2013

02.04.1983

30

1

13

1502

1689

1258

1483

94

144

SOSU IONEL

1720203040075

15.07.2013

15.05.1990

23

0

0

1529

1640

1515

1561

95

418

STOICA DOINITA

2611007520024

15.07.2013

16.09.1981

31

7

29

1629

1786

1373

1596

96

912

STOICA IONUT MARINEL

1840307046233

15.07.2013

15.10.2004

8

7

0

1481

1618

1250

1450

97

905

SUFARU VASILE VALENTIN

1660101272781

15.07.2013

08.05.1988

25

0

7

1508

1619

1180

1436

98

409

TAMAS CONSTANTIN

1570116040057

15.07.2013

18.07.1974

38

9

27

1450

1314

2028

1597

99

719

TARU FANICA

1500505040048

15.07.2013

10.05.1974

39

0

5

1329

1305

1329

1321

100

435

TODERASCU CEZAR

1501101400317

15.07.2013

17.08.1972

40

8

28

2528

2528

2504

2520

101

682

TRIFAN MIHAI OVIDIU

1581108040101

15.07.2013

29.10.1976

36

6

16

1459

1493

1171

1374

102

627

UNGUREANU GHEORGHE

1630716040060

15.07.2013

29.11.1986

26

5

16

1477

1526

1422

1475

103

921

VARLAN GHEORGHE

1530810040096

15.07.2013

28.08.1971

41

8

17

1953

189^

1790

1881

104

920

VELESCU VALTER

1530722040077

15.07.2013

04.07.1970

42

10

11

1784

1784

1760

1776

105

568

VILCU COSTEL

1660607040085

15.07.2013

17.04.1983

30

0

28

1977

2282

1676

1978

106

605

VLAD DUMITRU

1530314040048

15.07.2013

26.06.1973

39

10

19

1442

1616

1266

1441

107

565

ZOITA VASILE

1550516040071

15.07.2013

16.07.1974

38

9

29

1454

1500

1819

1591

S.C. CET SA BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Data: 08.05.2013 Pag 43 Rev.012345


ANEXA NR.8


S.C. CET S.A. BACAU

Strada Chimiei nr.6

Cod fiscal 14639374

Tetefon/fax 0234-585050 / 0234-519650

PERSONAL D1SPON1B1LIZAT CARE BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE OUG 36/2013

Nr.crt.

Nume si Prenume

C.N.P.

Adresa

Data încheieri!

CiM

Persoana îndeplinește condiția prevăzută la art4 din ordonanța de urgenta (se specifica alineatul si litera pentru fiecare peisoana)

Data concedierii

1

Alexa Gheorghe

1500419040016

Sat Saucesti Jud.Bacau ‘

01.08.1995

art.4 alin.(1 >

15 iulie 2013

2

Apostu Virgil

1600311044436

Str.Lalelelor nr.7 sc.D ap.8 Bacau

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

3

Ardeleanu Oana Liliana

2630106180018

** -

Str.Lalelelor nr.1 sc.A ap.28 Bacau

11.02.2008

art4alin.(1)

15 iulie 2013

4

Ariton Ion

1640901390024

Str.Salcamilor nr.25 bl. 115 ap. 2 Adjud Jud.Vrancea

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

5

Arsene Liliana

2650317044427

Str.22 becembrie nr.36 sc.C ap. 11 Bacau ...

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

6

Axente Nica

1590329040021

Str.Luca Ion nr.5 sc.A ap.18 jud.Bacau

29.12.2003

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

7

Baba Radu Romulus Cristian

1680331040099

Str.Lalelelor nr.8 sc.C ap. 14 Bacau

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

8

Baciu loachim

1651002040066

Sat Racova Jud.Bacau

15.05.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

9

Barligea Gheorghe

1560502040022

Str.Carpati nr.14 sc.C ap 18 Bacau

01.08.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

10

Batranu Gheorghe

1710918040047

Sat Sarata Corn N.Balcescu Jud.Bacau

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

11

Belciu Ion

1530414044428

Aleea Aviatorilor nr.32 sc.C ap.3 Bacau

05.10.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

12

Belciu lonut Marius

1770507044438

Str.Bucegi nr.140A sc.B ap. 14 Bacau

01.08.1996

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

13

Benedic Nelu

1691206040059

Bd. Republicii nr.32 sc.A ap.1 Bacau

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

14

Boghian Corneliu

1550315040012

Str.Mihai Viteazu nr.1 sc.C ap.23 Bacau

10.12.2004

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

S.C. CET SA BACĂU-PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013*2015

Data: 08.05.2013 Pag 44 Rev.012345


15

Borcea Ionel

1700710040041

Str.Bicaz nr.19 sc A ap.5 Bacau

01.07.2007

art.4alin.(1)

15 iulie 2013

16

Botezata Eugen

1591015040023

Sat Șireta Com.Letea Veche Jud.Bacau

19.05.2003

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

17

Botoc Aurel

1530502040028

Str.Bradului nr.7 sc.C ap.16 Bacau

01.08.2005

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

18

Brasovanu Giany Gheorghe

1751115040027

Str.Alecu Russo bl. 15 sc.C ap.11

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

1S

Bratu Iulian

1670724272682

Str.Alecu Russo nr.33 sc.B ap.3 Bacau

12.11.2003

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

20

Bulmoaga Romei

1540412040011

Str.Pictor Amann nr.8 sc.D ap.11 Bacau

15.10.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

21

Burghelea Iulian

1710703040024

Sat Plopana Jud.Bacau

01.07.1995

art.4 alln.(1)

15 iulie 2013

22

Calistru Ion

1500901287122

Sat Sascut Com.Sascut Jud.Bacau

01.05.2006

art.4 alln.(1)

15 iulie 2013

23

Campanu Teodor

1520816040027

Str.Banca Naționala nr.39 sc.A ap. 17 Bacau

01.07.2007

art.4alin.(1)

15 iulie 2013

24

Carnu Elena

2580206040039

Str.Nufarului nr.12 sc B ap.8 Bacau

01.08.2002

art4 alin.d)

15 iulie 2013

25

Carp loan

1720418040127

Sat Secuieni jud.Bacau

01.11.1996

art.4 alin.d)

15 iulie 2013

26

Cazimir Luminița

2690928040027

Str.Marasesti nr.118 sc.D ap.2 Bacau

25.08.1997

15 iulie 2013

27

Cernat Mariana

2710802044446

Str.Mos Ion Roata bl.70 et.4 ap. 17 Adjud Jud.Vrancea

01.07.1995

art.4 alin.d)

15 iulie 2013

28

Ciceu Anton

1720912040014

Sat Mărgineni Jud.Bacau

31.07.1995

art.4 alin.d)

15 iulie 2013

29

Ciubotaru Vasile

1620506040035

Com.Letea Veche Jud.Bacau

15.05.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

30

Constantinescu loan

1560212040035

Sat Hertioana de Jos Com.Traian Jud Bacau

13.05.1996

art.4 alin.d)

15 iulie 2013

31

Cosma Mihai

1680430043538

Str.Libertății bl.227 sc B ap.8 Buhusl Jud.Bacau

01.10.2002

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

32

Cristofor Vasile

1540311040021

Str.Milcov nr.140 sc.B ap.35

01.08.1995

art.4 alin.d)

15 Iulie 2013

33

Cucu Gheorghe

1591029040011

Str.Mircea Eliade nr.7 sc.B ap.8 Bacau

17.11.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

34

David Ionel

1701117040031

Str.Republicii nr.17 sc.B ap.17 Buhusi

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

35

David Petru

1560620040031

Str.Carpati nr.2 sc.E ap.7 Bacau

24.03.1997

art.4 alin.d)

15 iulie 2013

36

Demeterca Ion

1610906040031

Aleea Aviatorilor nr.14A sc.B ap. 11 Bacau

29.11.1999

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

37

Demsa Silvestru

1691128040027

Sat Lilieci Com.Hemeiusi Jud.Bacau

01.07.1995

art.4 alin.d)

15 iulie 2013

38

Diaconita Ion

1700730040032

Corn. Racaciuni Jud. Bacau

30.12.1996

art.4 alin.d)

15 iulie 2013

39

Doboș Cârmii

1700930040056

Sat Valea Seaca Com.N.Balcescu Jud.Bacau

26.09.1997

art.4 alin.d)

15 iulie 2013

40

Dragusaun Ionela

2591211040031

Str.Cuza Vodă nr.14 sc.C ap.12 Bacau

11.12.2002

art.4 alin.d)

15 iulie 2013

41

Dumitrascu Vasile

1540626040021

Str. Logofăt Tautu nr.4 sc.D ap. 19 Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

42

Dumitrescu Zamfirica

1700609104988

Str.Bicaz bl. 144 sc.B ap.1 Bacau

15.10.1995

art.4 alin.d)

15 iulie 2013


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

S.C. CET SA BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015


Data: 08.05.2013

Pag 45

Rev.0l2345


S.C.CETS.A BACĂU

Str.Chimiei nr. 6, OP 10, CP 9. CUI RO14639374 TeWax: 0234-585050/ 0234-519650 www.celbacău.ro: email: secrelariat@cetbacău.ro

43

Enasoaie losif

1621023224501

Str.Hartman Berescu nr.2 sc.B ap.9

27.12.1996

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

44

Filip Sofia

2540601040010

Aleea Constructorului nr.4 sc.D ap. 14 Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

45

Fratila Olimpia

2550101040117

Str.N Balcescu nr.12 sc.F ap.7

03.11.2003

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

46

Fulga Lucretia

2590216040737

Str.Milcov nr.93 sc.A ap. 5 Bacau

21.10.1996

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

47

Fulga Octavian Vasile

1550330040749

Str.C.Negri bl.A11 sc A apt.8 Bacau

01.07.1995

art.4 a!in.(1)

15 iulie 2013

46

Furmuzache Vasile

1550112040025

Com.Hemelusi Jud.Bacau

01.07.2009

art4 alin.(1)

15 iulie 2013

49

Gali Valentin

1670904040086

Str. Cornișa Nr.29 Jud.Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 Iulie 2013

50

Gheghici Valentin

1640918040029

Sat Bijghlr Com.Buhoci Bacau

01.07.1995

art.4 a!in.(1)

15 iulie 2013

51

Ghiurca Ladislau

1490725040035

Str.Letea nr.38 ap.6 Bacau

06.08.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

52

Grigore Vasile

1561015040045

Str,Cremenea nr.2 sc.B ap.12 Bacau

27.10.1997

art.4 alin.(1)

15 Iulie 2013

53

Hirja Mihai

1711115224501

Sat Halaucesti Jud.lasi

01.08.1996

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

54

Ichim Gheorghe Sorinei

1560119400435

Str.George Bacovia nr.68 sc.A ap.16 Bacau

12.09.2005

art.4 alin.(1)

16 iulie 2013

55

gnat Valentin

1571006040040

Str.Ardealulul nr.3 sc.B ap.3 Bacau

01.08.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

56

liefu Petrica

1700520040056

Sat Lilieci Com.Hemeiusi Jud.Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

57

Isachi Lacramioara Veronica

2541212040058

Str.Nordului nr.2, sc.C, ap. 11 Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

Jufa Francisc

1670121040055

Sat Prăjești Com.Traian Jud.Bacau

16.10.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

59

Uta Iulian

1670713040171

Str.Ciresoaia nr.42 Bacau

06.10.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

60

Luca Daniela

2710510044461

Str.Mîoritei nr.14 sc.D ap.11 Bacau

30.12.1996

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

61

Luca Georgeta

2610907040036

Str.Progresului nr.12 sc.F ap.4 Bacau

29.07.1996

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

62

Luca Viorel

1681103044435

Str.Mioritei nr.14 sc.D ap.11 Bacau

15.02.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

63

Manea Constantin

1570401040104

Str.Energiei nr.8 sc.A ap.19 Bacau

01.05.2006

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

64

Marin Neculai

1590204040056

Str.Mioritei nr.20,sc.B,ap.28 Bacau

06.10.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

65

Maties Ionel

1691101040061

Sat Furnicari Jud.Bacau

25.08.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

66

Vlican Costel

1760202047780

SatRacaciuni Jud.Bacau

05.03.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

67

Mican Gheorghe

1780119047788

Str.Dulapeni nr.195 Racaciuni Jud.Bacau

01.07.1996

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

68

Vlican Ion Cristinel

1680916040034

Sat Racaciuni Jud.Bacau

18.09.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

69

Mihalcea Iulian

1741225044447

Sat Saucesti Jud.Bacau

11.10.2004

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

70

Moroiu Grigoras

1740512104967

Str.Tudor Vladimirescu nr.83 ap.7 Adjud Jud.Vrancea

17.03.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

S.C. CET SA BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data: 08.05.2013

Pag 46

Rev.0l2345


71

Mosnegutu Gheorghita

1580716040049

Str.AIecu Russo nr.43 sc.A ap. 19 Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

72

tfunteanu Gheorghita Li viu

1691112044479

Sat Balaneasa Corn. Livezi Jud.Bacau

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

73

Mustata Carmen Gina

2640527040061

Calea Marasesti nr.189 sc.A ap.13 Bacau

01.08.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

74

Nafornita lilioara Camelia

2580823040051

Str.9 Mai nr.21 sc.C ap.1 Bacau

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

75

Necula Neculai

1540819170407

Str.Narciselor nr.6 bl.22 ap.9

19.05.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

76

Miculaies Ion

1660329044424

Sat Oituz Jud.Bacau

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

77

Paninopol Vasile

1520522040039

Str.Dr. Victor Babes nr.2 sc.A ap.54 Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

78

Pascu Constantin

1630406040021

Aleea Metalurgiei nr.2 sc.B ap.6 Bacau

20.05.1996

art.4 alln.(1)

15 iulie 2013

79

Patrascu Petre

1560512040036

Com.Faraoanl Jud.Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

80

Pavaloale Cristian

1770505040111

Str.lzvoare nr.10 Bacau

02.02.1998

art.4 alln.(1)

15 iulie 2013

81

3avel Neculai Angelo

1670630040195

Str.Lalelelor nr.2 sac.E ap.6 Bacau

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

82

’erju Manuela

2690215220022

Str.Bicaz nr.140 sc.B ap.11 Bacau

01.08.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

83

Pintilie Nîcolae

1530912040079

StnPrel Bradului nr.100 sc.B ap.13

02.06.2003

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

84

Pirjol llie

1660719040039

Loc.Gh.Doja Jud.Bacau

30.12.1996

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

85

3risecaru Toma

1650723040048

Str.Mioritei nr.88 sc.A ap.16 Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

86

Puscasu Costel

1680320040058

SatCoteni Com.Buhoci Jud.Bacau

18.08.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

87

Roca Mihai

1710101040078

Loc.Cleja Jud.Bacau

17.03.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

88

Roman Gica

1550801040145

Aleea Aviatorilor nr.31 sc.A ap.5 Bacau

15.05.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

89

Rugina Ion

1670802040175

Str.Vișinului nr.5 Sat Letea Veche Jud.Bacau

17.11.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

9(3

Santa Vasile

1531109040066

Str.Orizontului nr.6 sc.C ap.47 Bacau

1.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

91

Sascau Petrea

1550404040050

Aleea Proiectantului nr.5 sc A ap.5 Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

92

Sava Neculai

1550424040043

Str.Bicaz nr.148 ap.13 Bacau

22.11.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

93

Sescu Mircea

1631025272671

Str.Muncii nr.40 loc.Sabaoani Jud.Neamt

01.09.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

94

Sosu Ionel

1720203040075

Str.Letea Nr.14 sc.E ap.17 Bacau

01.07.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

95

Stoica Doinita

2611007520024

Str. lașilor nr.23 Bacau

01.09.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

96

Stoica lonut Marinei

1840307046233

Str. lașilor nr.23 Bacau

11.12.2006

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

97

Sufaru Vasile

1660101272781

Sat Scariga Com.Livezi Jud.Bacau

09.10.2006

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

98

Tamas Constantin

1570116040057

Str.AIecu Russo nr.33,sc.C ap.43 Bacau

01.08.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

S.C. CET SA BACĂU - PLAN DE DISPONIBILIZARE PERSONAL IN PERIOADA 2013-2015

Data: 08.05.2013 Pag 47

Rev. 012345


9S

Taru Fanica

1500505040048

Str.Carpati nr.15 sc.B ap 11 Bacau

19.01.1998

art4 alin.(1)

15 iulie 2013

100

Toderascu Cezar

1501101400317

Str. Narciselor nr.6 bl.22 ap.31 Bacau

18.09.1995

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

101

Trifan Mihai Ovidiu

1581108040101

Str.digu Barnat nr.9 sc.B ap.19 Bacau

27.10.1997

ari. 4 alin.(1)

15 iulie 2013

102

Ungureanu Gheorghe

1630716040060

Sat Letea Veche Jud. Bacau

18.08.1997

art4atin.(1)

16 iulie 2013

103

Varlan Gheorghe

1530810040096

Aleea Aviatorilor nr.22,sc.B ap.9 Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

104

Velescu Valter

1530722040077

Str.Nucului nr.1 sc.Aap.1Bacau

01.07.2007

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

105

Vilcu Costel

1660607040085

SatRacaciuni Jud.Bacau

10.03.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

106

Vlad Dumitru

1530314040048

Aleea Constructorului nr.9 sc.F ap.19 Bacau

15.06.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

107

Zoita Vasile

1550516040071

Str.Milcov nr.130sc.Bap.11 Jud.Bacau

10.03.1997

art.4 alin.(1)

15 iulie 2013

PERSONAL DISPONIBILIZAT CARE BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA (SALARII COMPENSATORII)

| ijPricope Nicusor      1561202270648 Istr.Garii nr.1006 Roznov Jud.Neamț


17.07.2009


| 15 iulie 20131


PERSONAL DISPONIBILIZAT CARE NU BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE OUG 36/2013 SI ALE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA

| 1|Gafiuc Neculai


1540525040033 jstr.Bicaz nr.15O sc.B ap.19 Bacau


15.05.2007


15 iulie 2013


1

Tabeiui 30: Structura da personal inalnte sl după anui 2012, pag 95, Studiul de Fezabilitate „Retehnologlzarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării ia normele de protecția mediului privind emisiile poluante fn aer ;i pentru creșterea eficienței tn alimentarea cu căldură urbană “