Hotărârea nr. 180/2013

Hotărârea nr.180 din 31.05.2013 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.265/06.08.2010, cu modificarile si completarile ulteriore, prin care au fost aprobate funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru  aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional.


HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.265/06.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, prin care au fost aprobate funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Având în vedere:

  • -  Referatul nr. 1942/30.04.2013 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

  • -  Procesul verbal final nr. 1942/18.03.2013 al comisiei de examinare in vederea promovării in grad profesional;

  • -  art. 26 alin 2 - 5 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, actualizata;

  • -  art.41 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

  • -  art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

  • -  Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacău;

- Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3,4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.265/06.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, prin care au fost aprobate funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, ca urmare a promovării in grad profesional la :

  • -  Compartimentul Finanțări locale, prin transformarea postului de inspector de specialitate grad profesional II in inspector de specialitate, grad profesional I al domnului Vatamanescu Gheorghita Costel;

- Serviciul Implementare proiecte, transformarea unui post de inspector de specialitate grad profesional II in inspector de specialitate, grad profesional I, al domnului Solomon Sergiu: potrivit anexei nr.l, carefâceparte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta Hotaram a Consiliului Local va fi comunicata Administratorului Public si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

NOVAC DIACON       ȚIU

V -ev


NR. 180


DIN 31.05.2013

N.O.P.,C.F1./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR. liO DIN 31.05.2013


)      STAT DEFUNCT»

AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BACAU SI SERVICII PUBLICE SUBORDONATE

Nn wt

STRUCTURA

RiNCREDE PEIOUTATE

PUBLICA

Nr,

Funcția publica

/

Gradul protMleml

CteM

MUriX

Hhrul •tudU

Funcție contractuala

Treapta ymd prof**

rtudii

«condwtOT | Nr.|cL$

Mia

de execuție

Nr. tuncUi

du conduc*?*

Nr.

ndd «Urt

du

«martie

Nr.

P°M

Serviciul implementare programe

funcții publice de conducere = 0

consilier

2

1

superior

50

s

funcții publice de execuție = 5

consilier

2

1

principal

39

s

funcții contractuale de execuție = 11

consilier

1

1

asistent

34

s

)

consil juridic

1

III

s

inspdespec

4

IA

s

insp de spec

3

1

s

inspdespec

3

11

s

Compartiment finanțați locale

inspector de spec

2

1

s

funcții publice de execuție = 0

funcții contractuale de execuție = 2

=

-


DE ȘEDINȚĂ LAURENȚ1U


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU