Hotărârea nr. 18/2013

Hotărârea nr.18 din 29.01.2013 Hotărâre privind modificarea HCL 305/2008 prin care s-a aprobat documentatia tehnico economică faza SF pentru obiectivul "Construire strada Viselor, municipiul Bacău" -  şi aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza Pth.

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 305/ 2008 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economicâ faza S.F. pentru obiectivul „Construire str. Viselor, municipiul Bacău” și aprobarea documentației tehnico-economice faza Pth

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Referatul nr. 555 / 24.01.2013 al Direcției Drumuri Publice;

-Prevederile HCL nr. 305/ 2008 aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivele de investiții “construire strada Silozului”, “construire strada Viselor” și “Platforma carosabilă strada Vasile Alecsandri” din municipiul Bacău;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45( 2)din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1, — Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 305/ 2008, în sensul aprobării noilor valori ai principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului „Construire str. Viselor, municipiul Bacău” cu o valoare totală de 978,883 mii lei (cu TVA) din care C+M de 864,066 mii lei (cu TVA), conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 2. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza Pth la obiectivul „Construire str. Viselor, municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. ~ Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, și Direcției Economice din cadruLPrimariei Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 1
LAHOTARAREANR.4B DIN 29.01.2013

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

r. „Construire str.Viselor, municipiul Bacău”

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totală mii lei (cu TVA)

Valoare C+M mii lei (cu TVA)

1.

„Construire str. Viselor, municipiul Bacău”

978,883

864,066

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIU I BACAU NICOLAE-OVIDIU POP

ANEXA Nr. 2)
LA HOTARAREA NR. 18 DIN 29.01.2013


S.C. INTERPROIECT S.R.L.-BACAU

PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚIIProiect nr. 193/2012

Faza: P.TH.

/

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


CONSTRUIRE STRADA VISELOR, MUNICIPIUL BACAU

PROIECT TEHNIC

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GEORGE B      *


Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPQVICI

-2012-


Str V-nJii Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax',0234 510 523 Cont R048BRDE040SV05456910400 —BRD Bacau Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal RO14901288


INTERE

i A

KOIECT

k ;

1

A

F


S.C. INTERPROIECT S.R.L.-BACAU

PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚII


Cod F01-7.5


LISTA DE SEMNATURI

Colectiv de proiectare:
DRUMURI
REȚELE APA CANAL

Ing. IOAN EREMIA

Ing.ROLANDI BABIUC

Ing. CĂTĂLIN CIUBOTARU

Ing. MARIETA CRAC IU

Pr. VIORELBULIGA

Ing. LAURENTIU AGACffi


Sef de proiect: Ing. IOAN EREML

Str. Vadu Bistriței nr. 29/A/22. Bacau. tel/fax 0234510523 Cont RQ48BRDE040SV05456910400- BRD Bacau

Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal RO14901288S.C. INTERPRO1ECT S.R.L. - BACAIJ

PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚII

Proiect nr. 193/ 2012

Faza: P.TH.


c<xl F04-7.5


BORDEROU

PIESE SCRISE

Foaie de capat

?/                  L ■ j '      i 'o

si                                    \ .

u              V -

Lista de semnaturi

Borderou

V     . L7 77

Memoriu de prezentare

Breviar de calcul

 • •  Program de urmărire a execuției pe faze determinante

 • •  Categoria de importanta

 • •  Plan de securitate si sanatate pentru șantierul de construcții

 • •  întreținerea drumurilor si străzilor

 • •  Deviz general

 • •  Descriere de preturi

 • •  Caiete de sarcini

 • • Terasamente

 • •  Fundații din balast

 • •  Imbracaminti bituminoase

 • •  încadrarea trotuarelor cu borduri prefabricate si execuția trotuarelor din pavele din beton

 • •  Rețele de apa - canal

Str. Vadu Bistriței nr. 29/A/22. Bacau. tel/fax 0234510523 Cont R048BRDE04QSV05456910400- BRD Bacau

Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal RO14901288S.C. 1NTERPROIECT S.R.L.- BACĂU

PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚIIPIESE DESENATE


 • •  DO -Plan de incadrare in zona

 • •  D 1 -Plan de situație drumuri,

 • •  D 2-Profil longitudinal 1-26,

 • •  D 3-Profiluri transversale 4;5;6;7;9;11 ;12,

 • •  D 4-Profiluri transversale 13; 14; 15; 16; 17; 18,

 • •  D 5-Profiluri transversale 20;21;23;24,

 • •  D 6-Profil transversal tip

 • •  D 7-Detaliu bordura si acces persoane cu handicap

 • •  C 1 -Plan de situație coordonator instalații

 • •  H 1-Plan de situație rețele apa- canal

 • •  H 2-Plan longitudinal canalizare

 • •  H 3-Detaliu cămin de vane proiectat

 • •  H 4-Camin de vizitare proiectat rețea de canalizare

 • •  H 5-Detaliu capac prefabricat


sc. 1:5000

sc. 1:500

sc. 1:500; sc. 1:50

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:50

sc. 1:10; sc.l:5

sc. 1:500

sc. 1:500

sc. 1:500

sc. 1:500

sc. 1:500

sc. 1:20
Str. Vadu Bistriței nr. 29/A/22. Bacau. tel/fax 0234510523 Cont RQ48BRDE040SV05456910400- BRD Bacau Trezoreria Bacau RO75TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal RO14901288


S.C. INTERPRIECT S.R.L. BACĂU


Pr. Nr. 193/2012 Construire strada Viselor


Memoriu de prezentare privind/^: „Construire strada ViselBr”

-


;rarea


1. Date genei;

 • 1.1. Denumir

 • 1.2. Proiecta


1.3.Ordonator pri

 • 1.4. Entitate achizitoare!

 • 1.5. Amplasament:

 • 1.6. Topog rafia
\

Con strui^strjada Viselor <


......................

S.C. INTE^®|țCT Ș,R l';Bacău

Str. Vadu Bistnfe^n^ZS"'"

C.U.I. 14901288

J04/657/2002

Telefon/fax 0234510523

Municipiul Bacau.

Municipiul Bacau

Strada Viselor, mun. Bacau


Strada Viselor este o stradă din cartierul Serbanesti ce asigura legătură cetățenilor de pe aceasta cu strada Licurici ce este in legătură cu strada Tecuciului ce asigura accesul la rețeaua majora de străzi a municipiului Bacau.

In prezent acesta strada este lipsita de orice sistematizare verticală. îmbrăcăminte este din balast, scurgerea și colectarea apelor pluviale nefiind asigurate, neexistand canalizare sau șanțuri. In aceste condiții in perioadele de ploi si in periodele de dezgheț strada este inundată de apă, ceea ce cumulat cu cota ridicata a străzii datorită astemetii succesive de straturi de balast, conduce chiar la inundarea caselor ce se află de-a lungul străzii.

Strada deservește doar locuitorii caselor ce se află de-a lungul acesteia, fiind o stradă de categoria a IV-a ce are o lungime de 300 m.

Pe strada Viselor exista o rețea de apa din țeava de OL 0 100 mm, care avand o perioada de exploatare mare, se afla intr-o stare avansata de uzura care conduce la numeroase pierderi de apa.

Pe aceasta strada nu exista rețea de canalizare menajera sau pluviala.

Scopul lucrărilor este de a asigura condiții civilizate de acces la proprietăți precum si asigurarea alimentării cu apă a consumatorilor din zona și preluarea apelor uzate menajere si pluviale.

Ca urmare a realizării de numeroase construcții de locuințe în zona străzii este necesară evacuarea apelor uzate menajere pentru asigurarea salubrizării zonei și a gradului de confort necesar.

Asigurarea alimentarii cu apa a locuitorilor adiacenți străzii Viselor printr-o conducta noua are drept scop :

 • •  asigurarea calitativă a rețelelor proiectate prin utilizarea polietilenei de înaltă densitate, cu durata normată de viață de minim 50 ani

 • •  reducerea pierderilor de apă și creșterea duratei de furnizare spre consumatori

 • •  reducerea cheltuielilor de întreținere pe rețeaua de distribuție.

 • •  ridicarea gradului de confort a locuitorilor din zona respectiva.

 • •  protecția mediului prin evitarea infestării pânzei freatice cu ape uzate menajere.

 • •  evacuarea apelor pluviale de pe carosabil, evitându-se băltirile si chiar producerea de acldente rutiere.

Pe strada Viselor exista o rețea de apa din țeava de OL 0 100 mm, care avand o perioada de exploatare mare, se afla intr-o stare avansata de uzura care conduce la numeroase pierderi de apa.

Pe aceasta strada nu exista rețea de canalizare menajera sau pluviala.

 • 1.7 Clima si fenomene naturale specifice

Din punct de vedere climatic teritoriul municipiului Bacau se incadreaza intr-un climat continental, caracterizat prin ierni lungi si cu precipitații bogate.

Temperatura medie multianuala aeste stabilita la valoarea de 9,0 °C, luna cea mai călduroasa fiind iulie, cu o valoare medie multianuala de 21,2 °C, iar luna cea mai rece ianuarie cu temperatura medie de -4,1 °C.

 • 1.8 Geologie si seismicitate.

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, este dezvoltat în amonte de confluența râurilor Bistrița și Șiret.

Geomorfologic - traseul rețelelor de alimentare cu apă și a canalizării este situat pe podul terasei joase din versantul stâng a văii râului Bistrița.

Geologic - reprezentative pentru aceasta unitate sunt rocile cuaternare de natura aluvionare, mai rar proluviala, rezultate din acumularea sedimentelor transportate de cursurile de apa. Depozitele sunt formate din roci detritie coezive si necoezive de tip argilo-prafos, argilo-nisipos si pietrișuri. Grosimea acestor depozite este in mod obișnuit de 10 -12 m.

Pânza freatica - este «cantonata» in orizontul grosier de pietriș cu nisip si bolovăniș, nivelul acesteia putând fi interceptat de regula la adâncimi de 4,0 m - 5,0 m fata de C.T.N. Aceasta poate avea o variație pe verticala de cca. 0,50 m in funcție de nivelul pluviometric la un moment dat.

Adâncimea de îngheț in zona municipiului Bacău este de 0,9 - 1,0 m, conform STAS 6054/77.

Toate aceste date au fost pose in evidenta in Studiul geotehnic.

Grosimea stratului de balast este in medie de 31 cm.

Valorile de calcul pentru pamantul de fundare, praf nisipos argilos, sunt următoarele:

 • -  modulul de elasticitate dinamic - 70 Mpa

 • -  coeficientul lui Poisson - 0,35

In conformitate cu normativul P100 zona studiata se afla in zona seismica de calcul HC” avand următorii parametrii seismici:

-coeficient seismic Ks = 0,2.

-perioda de colt Tc = 1,0 s

-grad de seismicitate seismica VIII cf tabel A2

 • 1.9. Situația juridica a terenului

Terenul pe care este situata strada Viselor este domeniul public si se afla in administrarea Primăriei Bacau, avand suprafața de 1800 mp.

Lucrările propuse nu prevăd exproprieri de terenuri.

 • 1.10. Categoria de importanta

Categoria de importanta a construcției este “C" - construcții de importanta normala, cu funcțiuni obișnuite, a căror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura, conform HG 756/1996.

 • 2.Descrierea lucrărilor propuse

  • 2.1. Lucrări de drumuri

La comanda beneficiarului, Primăria Municipiului Bacau s-a întocmit documentația de fata ce are drept scop imbunatatirea condițiilor de circulație din zona prin efectuarea lucrărilor de modernizare aferente străzii-

Sistemul rutier propus ocupa o suprafața de 1480,00 mp avand următoarea alcătuire:

 • -  strat de uzura din beton asfaltic cu pietriș concasat BA 16 - 4 cm

 • -  strat de legătură din beton asfaltic deschis BADPC 25 - 6 cm

 • -  strat de fundație din balast- 25 cm

 • -  strat de forma din nisip - 20 cm

Soluția adoptata tine cont de condițiile din teren si de necesitatea racordării carosabilului proiectat la curțile adiacente, evitandu-se o decapare sau o umplutura nejustificata din punct de vedere economic.

Din punct de vedere al amenajării in plan, strada a fost amenajata ca o succesiune

Profilul transversal tip va avea partea carosabila de 4,00 m si va fi amenajat cu o panta unica de 2,50 %. Adiacent pârtii carosabile se va monta un trotuare pe partea stanga cu latimea de 1,00 m cu panta transversala de 2,00 % spre carosabil.

Lucrările de sistematizare verticala cuprind lucrări de decapare a straturilor existente in grosime de 50 cm, conform profilelor transversale, pentru racordarea noului profil transversal cu cotele gardurilor proprietăților si evitarea inundării curților cu apele colectate de pe suprafața carosabila proiectata. După lucrările de decapare si scarificare a patului drumului se va așterne sistemul rutier menționat mai sus.

Pentru realizarea noului sistem rutier si a noului trotuar se estimează un volum de terasamente de 864,00 mc.

Trotuarele pietonale, insumand o suprafața de 310,00 mp vor avea următorul sistem constructiv:

 • -  pavele prefabricate din beton de 6 cm grosime pe un pat de nisip de 5 cm;

 • -  strat de fundație din balast-10 cm

Accesele la curți cu o suprafața totala de 180,00 mp, se vor rezolva prin tesirea trotuarelor pe 50 cm pana la cota străzii avand o lungime totala de 3,00 m si lățime de 1,00 m reprezentând latimea trotuarului majorata cu 1,00 m pana la limita de proprietate avand următoarea alcătuire:

 • -  pavele prefabricate din beton de 8 cm grosime pe un pat de nisip de 5 cm;

 • -  strat de beton de ciment C16/20 - 10 cm

- strat de fundație din balast-20 cm

Intrările amenajate la curți se vor putea folosi si ca accese pentru persoane cu handicap, dar acestea se vor monta cu predilecție la intersecții.

încadrarea sistemului rutier se va face pe partea dreapta cu borduri prefabricate 20x25 cm pe fundație din beton de ciment 30x15 cm - C8/10, pe o lungime de 300,00 ml si cu borduri 10x15 pe o fundație de beton 10x20 pe partea dreapta in lungime de 655,00 m si pentru încadrarea exterioara a trotuarelor.

Pentru o buna desfășurare a circulației se vor prevedea lucrări de semnalizare rutiera prin instalarea de 2 semne de circulație si executarea de pentru trecerile de pietoni.


2.2. Alimentare cu apa


Conducta de apa proiectata se va racorda in cele rețeaua de apa PE 0 110 mm, existenta.

Racordările se vor realiza in căminele de vane existente pe

Pentru intervenția in caz de incendiu, la intersecția străzilor, cat si pe traseul noii rețele de apa, au fost prevazuti hidranti subterani de incendiu 0 100 mm.

Alimentarea cu apa a locuințelor de pe aceasta strada se va face prin prize de branșament si branșamente din PE 80, SDR17,6, Pn 6, 0 32 mm, care se vor racorda in căminele apometru existente la consumatori.

Pentru alimentarea cu apa a locuințelor noi, sati a celor existente care nu sunt branșate la rețeaua de apa, au fost prevăzute cămine noi de apometru din PE, complet echipate, amplasate in interiorul incintelor.

 • 2.3. Lucrări de canalizare

Pentru colectarea apelor uzate menajere si pluviale de la consumatori, cat si a celor pluviale colectate de gurile de scurgere proiectate pe noul carosabil al străzii, a fost prevăzută o rețea de canalizare din tubulatura de PVC - Ms ( multistrat) SN 4 0 315 mm, care va deversa apele colectate in colectorul de canalizare PVC Ms 0 315mm, existent pe str. Licurici.

Pe colectorul de canalizare proiectat s-au prevăzut cămine de vizitare de rețea conf. SR 2448/82, din tuburi de beton cu radier din beton si placa prefabricata din b.a. cu capac si rama din fonta tip IV carosabil.

Căminele se vor inchide la suprafața cu o placa prefabricata din beton armat in care va fi inglobat un capac cu rama din fonta carosabil tip IV, CL 40 T, cu inchizator.

Tuburile din PE si din PVC Ms se vor monta in tranșee pe un pat de nisip de 10 cm grosime.

Apele uzate menajere si pluviale de la locuințele existente pe str. Viselor, vor fi colectate de cămine individuale de vizitare din PE, amplasate in incinte, de unde prin tuburi din PVC Ms 0 160 mm, vor fi deversate in căminele de vizitare de pe rețeaua de canalizare proiectata.

Apele pluviale de pe carosabilul str. Viselor, vor fi colectate de guri de scurgere si vor fi deversate in căminele de de vizitare de pe rețeaua de canalizare proiectata.

Ca urmare a lucrărilor de modernizare a străzii, cota capacelor rasuflatorilor existente montate pe rețeaua de distribuție gaze naturale rama ne la o valoare inferioara cotei carosabilului.

 • 2.4. Lucrări de gaze

Drept urmare, prelungirea tijlor rasuflatorilor, curățirea in interior a tijelor cu burghiul special si înlocuirea capacelor rasuflatorilor este absolut necesara.

Pentru aceasta, in prezenta documentație se prevăd valorile de investiții necesare ridicării rasuflatorilor de gaze la cota finita a străzii, după asternerea sistemului rutier propus, in care se cuprind următoarele lucrări :

 • -   degajarea cutiei de fonta a rasuflatorii;

 • -  demontarea rasuflatorii existente ;

 • -   procurarea si montarea țevii pentru tija rasuflatorii noi;

 • -   curatarea si izolarea țevii pentru tija rasuflatorii noi ;

 • -  procurarea si montarea in stratul sistemului rutier final al străzii a cutiei cu capac de fonta a rasuflatorii noi.

De asemenea se prevăd valorile de investiții necesare protejării in tub de protecție, a conductelor de gaze naturale existente, la intersecții cu lucrări de apa - canal proiectate.

Conductele de gaze naturale se vor monta in tub de protecție când distantele minime măsurate in proiecție orizontala, intre limitele exterioare ale conductelor nu respecta următoarele valori (conform tabel 5 din NT-DPE/1-04):

 • -  intre conducta de gaze si conducta de canalizare sau cămin de canalizare : minim 1,0 m;

 • -  intre conducta de gaze si conducta de apa sau cămin de apa : minim 0,6 m ;

La capetele tuburilor de protecție, se vor monta rasuflatori cu capac pentru carosabil. Diametrul interior al tubului de protecție va fi:

 • -   pentru conducte de distribuție gaze din otel : di tub - de cond izolata + 75 mm ;

 • -   pentru branșamente gaze din otel: d; tub - de cond izolata + 50 mm ;

Tubul de protecție se va confecționa din țeava de otel noua, prin taiere si sudare pe generatoare, se va grundui si se va izola cu izolație foarte intarita.

Aceasta este compusa din: un strat de aderenta; un strat de bitum in grosime totala de 4 - 6 mm; o infasurare de armare.prima.din impaslitura din fibre de sticla; al doilea strat de bitum de 3 - 4 mm grosime totala; o a doua infasurare de armare din impaslitura din fibre de sticla; al treilea strat de bitum de 3 - 4 mm grosime; o infasurare exterioara de protecție mecanica din impaslitura din fibre de sticla, tesatura din fibre de sticla ; doua straturi de protecție parasolara, cu lapte de var(daca este cazul).

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale care au agrement tehnic si/sau certificat de aprobare de model conform cu legislația in vigoare.

 • 3. Finanțarea lucrării

Lucrarea se va finanța din fonduri legal constituite de către beneficiar.

 • 4. Protecția mediului

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, vegetației sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

După realizarea lucrării proiectate se va realiza o fluidizare a traficului rutier in zona.

In concluzie d.p.d.v. al mediului ambiant lucrările proiectate nu introduc disfunctionalitati fata de situația actuala.

 • 5. Avize si acorduri

Potrivit legislației in vigoare se vor obține de la organele in drept următoarele avize si acorduri:

-Certificat de urbanism, avizat si aprobat conform legii

-Avizele de la deținătorii de rețele din zona

 • 6. Concepția generala avuta in vedere la studierea soluțiilor de rezolvare sub aspect tehnic, a tinut cont de datele din tema de proiectare prin care se solicita realizarea unei soluții definitive, sigure si durabile, care sa asigure atat desfasurarea circulației auto si pietonale in bune condiții cat si o buna colectare si evacuare a apelor pluviale. Totodată soluția avuta in vedere contribuie si la asigurarea unor condiții corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului.


Verifica ing.loan Ere

BREVIAR DE CALCUL <   ,

Dimensionare sistem rutier suplu sțr^â'Viselor'' CONFORM NORMATIV PD 177 - 200Wl:NPÎ16 - 2004' %

// ■' • \

: ■

U ' , . zW

1.Stabilirea capacitatii portante la nivelul bâtului drumulub%?

Pamantul de fundare este alcătuit dintr-un pâ^ânț;pra£argilbs si praf nisipos argilos, ce se incadreaza in tipul de pamant tip P4.

Sectorul de strada avand terasamentele la nivelul terenului si in debleu sunt caracterizate printr-un regim hidrologic 2b.

Tipul climatic pentru orașul Bacau este I .

Corespunzător tipului climatic I, a regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic a pământului de fundare este de 70 Mpa, iar valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0,35.

2.Stabilirea traficului de calcul

Stabilirea clasei de trafic se face in funcție de traficul de vehicule grele. In cazul de fata pentru o strada de folosința locala ce este utilizata exclusiv de locuitorii ce-si au casele de-a lungul străzii, clasa de trafic este T5, foarte ușor.

Caracteristicile geotehnice ale stratului de fundare vor fi aduse la modulul de elasticitate dinamic de 100 Mpa cu prevederea unui strat de forma de 20 cm ce rezulta din diagrama de stabilire a modulului de elasticitate dinamic echivalent la nivelul patului drumului in funcție de modulul de elasticitate dinamic al pământului de fundare si de grosimea stratului de forma necoeziv.

Pentru cazul de fata se alege sistemul rutier suplu SR8. Deoarece acesta este calculat pentru clasa de trafic T2 vom simplifica structura acestuia si vom verifica caracteristicile acestuia conform PD 177, la un trafic de calcul exprimat in vehicule grele.

Traficul de calcul va rezulta :

Nc = 365 x 10'6 x pp x crt x nos, in care :

365 - numărul de zile calendaristice dintr-un an ;

pp - perioada de perspectiva, in ani; pp = 10 ani;

crt - coeficientul de repartiție transversala, pe benzi de circulație: pentru drumuri cu o banda de circulație, crt = 1.

Traficul de calcul va rezulta:

Nc = 365 x 10‘6 x 10 x 1.00 x 34 = 0.12 m.o.s.V.G.

Se analizeaza următoarea varianta de alcătuire a sistemului rutier:

Denumirea materialului din strat

H Cm

E MPa

P

Beton asfaltic BA 16

4

3600

0.35

Strat de baza BADPC25

6

3000

0.35

Strat de fundație din balast

25

240

0.27

Pamant de fundare

00

100

0.35

Pentru cele doua straturi afaltice s-a lucrat cu grosimea totala a pachetului de straturi, respective 10 cm si modulul de elasticitate ponderat, rezultând următoarele valori de mai jos.

Em = [(36001/3 x 4 + 30001/3 x 6)1(6 + 4)]3 = 3231 Mpa

Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al balastului se stabilește cu relația :

Eb = 0.20 x hb°'45 x EP = 0.20 x 25O045 x 100 = 240 MPa

Denumirea materialului din strat

H

cm

E MPa

M

Straturi asfaltice

10

3231

0.35

Strat de fundație din balast

25

240

0.27

Pamant de fundare

GO

100

0.35

Rezultatele obținute sunt date in tabelul următor:

er microdef.

314

sz microdef.

848

Nadm m.o.s.

0.30

RDO

0.40

sz adm

1086

Nadm = 24,5 x 108x £r"3197= 0.30 m.o.s.V.G. ez adm = 600 x Ne028 = 1086

3.Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier:

RDO = NoNadm < RDO adm; 0.40< 0.90 sz = 848 microdef < ez adm = 1086 microdef.

Rezulta următoarea alcătuire a sistemului rutier:

 • • 4 cm BA16

 • • 6cmBADPC25

 • • 25 cm balast

 • • 20 cm nisip

Verificarea la acțiunea de îngheț - dezgheț a complexului rutier

Conform STAS 1709/1 si STAS 1709/2

Grosimea sistemului sistemului rutier - Hsr

Hsr = 55 cm

 • □ Z crt =Z +AZ

Z = adancimea de îngheț a pământului de fundație

 • □ AZ=Hsr-He

Hsr = grosimea sistemului rutier

He = grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier

Stabilirea adâncimii de inghet Z a pământului de fundație:

 • -  tip climatic I

 • -  condiții hidrologice defavorabil 2b

 • -  tipul pământului P4 - pamant foarte sensibil la inghet - dezgheț conf,

STAS 1709/2 rezulta curba 4

Indicele mediu de inghet esta media aritmetica a indicilor celor mai aspre cinci ierni dintr-o perioada de 30 ani, 15/30 max pentru sistemul rutier suplu este 610° C X zile => Z=100 cm

Determinarea grosimii echivalente a sistennului rutier He

He=S hi X Cti

h=grosimea stratului rutier

Cti=coeficient de echivalare a capacitatii de transmitere a căldurii n=numar de straturi

Număr straturi

H

Cti

1

4

0.50

2

6

0.60

4

25

0.90

5

20

1.00

He “ 48.1 cm

 • □ AZ= Hsr -He = 6.9 cm

 • □ Zer = 100 cm + 6.9 cm = 106.9 cm

Verificarea rezistentei la inghet dezgheț a structurii rutiere

K > K adm = 0,45 (conform STAS 1709/2)

K = He/Zcr= 48.1/106.9 = 0.45 >0.45

DRUM: strada Viselor

Sector omogen:

Parametrii problemei sunt

Sarcina...

Presiunea

Raza cerci

pneului

alui

57.50

0.625 1

17.11

kN

MPa

cm

Stratul

1:

Modulul

3231. MPa,

Coeficientul

Poisson

. 350, Grosimea

10.00 cm

Stratul

2:

Modulu1

240. MPa,

Coeficientul

Poisson

.270, Grosimea

25.00 cm

Stratul

3:

Modulul

100. MPa,

Coeficientul

Poisson

.350 si e semifinit

R E Z

U L 7 A T E:

R

Z

sigma r

epsilon r

epsilon z

cm

cm

MPa

microdef

microdef

. 0

-10.00

.140E+01

. 314E + 03

-.397E+03

.0

10.00

-.880E-02

.314E+03

-.124E+04

. 0

. 00

-.211E+01

- . 357E+03

.264E-I-03

.0

-35.00

.731E-01

. 314E+03

-.505E+03

.0

35.00

.432E-02

. 314E+03

-.848E+03

S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACĂU          D.R.C. NORD EST - C.C.I.C.L.C. BACAU

Pr. nr. 193/2012 PTH+C.S.+D.E.+D.L.+D.T.A.C.                vizat

Construire strada Viselor                                  Inspector Sef


PROGRAM DE CONTROL PE ȘANTIER AL CALITATII LUCRURILOR, PE DETERMINANTE PENTRU LUCRAR Construire strada Viselor, in municipi
Nr. crt.

Faza din lucrare supusă obligatoriu controlului

Document scris card^ se încheie      **

PVLA (proces verbal de lucrări ascunse) PVC (proces verbal de recepție calitativa) PVFD (proces verbal de faza determinanta)

--y—i—Mei---r— \ ■ *

/cparticipja 1^.

^^ptttrol;:.^:-

B = Beneficiar E = Executant P = Proiectant I.S.C.

~yf----

Nr. și data actului încheiat

DRUh

/IURI

1,

Predare amplasament

PV

B+P + E

2.

Trasare lucrări

PV

B + E

3.

Verificare cote si natura pat drum

PVLA

B + P + E

4.

Verificare cote, grosimi si execuție strat de forma

PVLA

B + P + E

5.

Verificare cote, grosimi si execuție fundație din balast in cale si la trotuare

PVLA

B + P + E

6.

Verificare cote, grosimi si execuție strat de BADPC25 si pregătire strat suport

PVLA

B + P + E

7.

Verificare cote, grosimi si execuție imbracaminte BA16

PVC

B + P + E

8.

Verificare cote si montare borduri

PVC

B + P + E

9.

Verificare cote, grosimi si execuție trotuare

PVC

B + P + E

10.

Recepție terminare lucrări

P.V.R.

B + E + P

HIDR

D

11.

Predarea amplasamentului traseelor rețelelor de apa-canal

PV

B+E+P

12.

Pichetarea traseelor rețelelor de apa-canal

B+E+P v

13.

Execuția șanțurilor pentru pozarea conductelor

/

’ ^+E+P

14.

Verificarea montării conductelor,a pieselor de îmbinare si a construcțiilor

! / ’ ▼

*PM

\    \ U’T

-----V-,——Uy

Zft\         -----anexe ( cămine de vane, cămin apometru, cămine de vizitare, guri de scurgere )

15.

Efectuarea probelor de presiune si etanșeitate conform Normativ C56-02

PVC-FD

B+E+P

16.

Recepție terminare lucrări

P.V.R.

B + E + P

17.

Recepția finală

PVR

B + E + P

BENEFICIAR


PROIECTANT

S.C INTERPROIECT SR.L

ANTREPRENOR

 • C.C.I.C.L.C. BACAU

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI

Conform H.G. nr.766 din 21 noiembrie 1997

A,

c


DENUMIRE LUCRARE: CONSTRUIRE STRADA V^LQRS BENEFICIAR: Municipiul Bacau              j / '. ’ '

ADRESA CONSTRUCȚIEI : strada Viselor, mun. Bacau , SCURTA PREZENTARE A CONSTRUCȚIEI: sistam rutier Mlu ajtaty$din: strat de uzura BA16, strat de legătură BADPC25, sWtdje*funwtiedin'^last, trotuare noi, borduri noi, canalizare noua menajera s^luViala, alimWâre cu apa                                                                           ' 1

Categoria de importanta "C*.

Determinarea punctajului acordat:Factorul determinat

Criteriile asociate

ini ui i

K(n)

P(n)

P(i)

P(ii)

p (iii)

1

1

2

4

1

1

2

1

3

2

4

4

3

1

0

0

0

0

4

1

3

4

2

2

5

1

2

2

2

2

6

1

2

2

2

2

TOTAL

12

Motivația detaliilor in anexele 2, 3 la prezenta fjsa

FACTORII DETERMINANTI SI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIILOR

Nr. Crt.

Factori determinant!

Criterii asociate

1.

Importanta vitala

 • i. oameni implicați direct in cazul unor disfunctii ale construcției.

 • ii. oameni implicați indirect in cazul unor disfunctii ale construcției.

 • iii. caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfunctii ale construcției.

2.

Importanta social-economica si culturala

 • i. marimea comunității care apeleaza la funcțiunile construcției si/ sau valoare a bunurilor adăpostite de construcție.

 • ii. ponderea pe care funcțiunile construcției o au in comunitatea respectiva.

 • iii. natura si importanta funcțiilor respective.

3.

Implicarea ecologica

 • i. măsură in care realizarea si exploatarea construcției intervine in perturbarea mediului natural si a mediului construit.

 • ii. gradul de influienta nefavorabila asupra mediului natural si construit.

 • iii. rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural si construit.

4.

Necesitatea luării in considerare a duratei de utilizare (existenta)

 • i. durata de utilizare preconizata.

 • ii. măsură de utilizare in care performante alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare.

 • iii. măsură in care performantele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare.

5.

Necesitatea adaptarii la condițiile locale de teren si de mediu

 • i. măsură in care asigurarea soluțiilor constructive este dependenta de condițiile de teren si de mediu.

 • ii. măsură in care condițiile locale de teren si de mediu evoluează defavorabil in timp

 • iii. măsură in care condițiile locale de teren si de mediu determina activitati/ masuri deosebite pentru exploatarea construcției.

6.

Volumul de munca si de materiale

 • i. ponderea volumului de munca si de materiale inglobate.

 • ii. volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru menținerea construcției pe durata existenta a acesteia.

 • iii. activitati deosebite in exploatarea constuctiei impuse de funcțiunile acesteia.

Tabel 2

Nivelul apreciat al influientei criteriului

Punctajul p (i)

-Inexistent

0

-Redus

1

-Mediu

-Apreciabil

2

-Ridicat

6

Tabel 3

Categoria de importanta a construcției

Grupa de valori a punctajului total

-Exceptionala(A)

>30

-Deosebita(B)

18...29

-Normala(C)

6...17

-Redusa(D)

<5

S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU

Pr. nr. 193/2012 - P.TH. + C.S.+ D.E.


Plan de securitate și sănătate pentru șantierul de construcții:

Construire strada Viselor

Descrierea zonei de evaluare/postului de lucru/șantierul de construcții:             Plan de situație sau fotografie de la locul de muncă

Proiectul este descris la Primăria Municipiului Bacau iar descrierea tehnică se află - Planuri de incadrare în zonă scara 1/ 5000 în contractul dintre:                                                                    : - Plan de situație drumuriscara 1/500

Municipiului Bacau, adică beneficiarul proiectului și

».........................«, în calitate de antreprenor general.

Beneficiarul a desemnat»....................................« ca manager de proiect.

Lucrările de construcții vor începe la ».................« și vor dura »1 luna«.__

Lucrări:

Lucrătorii de la diferiți angajatori se vor afla pe șantierul de construcții, precum și beneficiarul și ucenicii. Nu este permis accesul angajatelor gravide și lăuzelor_________

Echipamente de muncă : în faza de planificare a proiectului s-a elaborat un inventar al utilajelor și echipamentului necesar. Managerul de proiect este responsabil cu informarea lucrărilor cu privire la cerința de a folosi doar unelte, utilaje și echipamente în conformitate cu prevederile legale. Acesta este, de asemenea, responsabil cu inspectarea acestor cerințe prin verificarea existenței marcajelor CE și a cărților tehnice ale uneltelor, utilajelor și echipamentului.__

Materiale și agenți chimici :

în faza de planificare a proiectului s-a elaborat un inventar al agenților chimici periculoși pe baza fișelor tehnice de securitate. S-au luat în considerare precauțiile necesare cu privire la înlocuirea agenților chimici periculoși și EIP. ______________

Organizarea muncii:

Lucrările sunt planificate și se vor desfășura conform codurilor de bune practici în construcții și implică următoarele lucrări periculoase luate în considerare în planul de securitate și sănătate de mai jos, și pentru care s-au furnizat instrucțiuni de lucru specifice : terasamente, excavare, montaj conducte, montaj semifabricate, asternere asfalt.

Pericol/Neconformități

Risc

Măsurî/Acțiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limită

Verificat

Organizarea șantierului

Igiena muncii

3

 • • Asigurarea de grupuri sanitare (toalete,

dușuri) conectate la un rezervor septic

 • • Asigurarea unei surse de apă potabilă

 • • Asigurarea de vestiare și de încăperi pentru

pauze

Șef proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Accidente de muncă

5

 • • Dotarea cu truse de prim ajutor

 • • Instruirea periodică a unui număr suficient de

persoane pe probleme de prim ajutor

 • •  Instruirea tuturor lucrărilor, a antreprenorilor și a subantreprenorilor cu privire la obligativitatea utilizării de EIP specific în șantierul de construcții

Șef proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Electricitate

5

 • • Instalarea unui tablou electric de organizare

de șantier cu împământarea verificată.

 • • Conectarea profesionistă a facilităților de

șantierul de construcții la tablou.

 • • Furnizarea de unelte electrice, mașini

electrice, cabluri de extensie etc. în conformitate cu prevederile legale, inspectate periodic.

Electrician

înainte de operațiune

în curs de realizare

Transport intern

3

 • • Definirea căilor de acces, a pasajelor, a

lucrărilor de depozitare a materialelor de construcție, a locurilor de depozitare a deșeurilor pe planul de situație al șantierului.

 • • Respectarea cerințelor pentru locurile de

instalarea macaralelor, silozurilor, etc.

 • • Respectarea cerințelor pentru spațiile

locurilor de muncă semi-permanente, cum ar fi îndoirea fierului, tăierea lemnului, etc.

Șef proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Mediu

3

Analiza solului înainte de începerea operațiunilor pentru a evita expunerea la substanțe periculoase (de ex. anterior, terenul a fost utilizat ca depozit de deșeuri (periculoase)

Șef proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Pericol/Neconformități

Risc

Măsuri/Acțiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limita

Verificat

• îngrădirea șantierului de construcții

Informații insuficiente

4

 • • Montarea unui panou ce indică din șantierul

de construcții și EIP necesar

 • • Montarea unui panou ce prezintă beneficiarul

proiectului (în conformitate cu cerințele legale)

 • • Instrucțiuni generale cu privire la „disciplina în șantierul de construcții"

 • • Informarea cu privire la eventuale instalații

subterane din infrastructura publică (fire electrice, țevi de apă, țevi de ape uzate, țevi de încălzire centrală și țevi de gaze)

 • • Elaborarea de instrucțiuni interne specifice

pentru lucrările periculoase cum arfi ridicarea de schele, excavări, demolări, etc.

Șef proiect

înainte de operațiune

In curs de realizare

Excavare —> Săparea mecanică

Utilizarea buldozerelor

Pericolul de cădere a operatorului de pe buldozer

• Utilizarea de încălțăminte potrivită pentru urcarea și coborârea de pe buldozer, curățarea treptelor

Lucrător

înainte de operațiune

în curs de realizare

Strivirea pietonilor sau a vehiculelor în timpul mersului cu spatele

 • • Verificarea, înainte de începerea lucrului, a

funcționării semnalizării acustice și luminoase pentru mersul cu spatele.

 • • Asigurarea la mersul cu spatele

Lucrător

Lucrător

Zilnic

în timpul manevrei

în curs de realizare în curs de realizare     «

i

....................1

Distrugerea firelor electrice

• Poziționarea tuturor firelor electrice subterane și prezentarea acestora operatorului

Lucrător

înainte de operațiune

în curs de realizare

Ciocnirea cu alte vehicule din șantier

• Organizarea transportului intern pe șantier (de ex. planul de organizare a șantierului)

Șef de proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Operațiuni neautorizate

• Asigurarea buldozerului înainte de părăsire

Lucrător

înainte de operațiune

în curs de realizare

Excavare —> Săparea mecanică —

Utilizarea încărcătoarelor

Ciocnirea cu alte vehicule din șantier

• Organizarea transportului intern pe șantier (de ex. planul de organizare a șantierului)

Șef de proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Prezența firelor electrice

• Respectarea distanței minime de trei metri

Lucrător

înainte de

în curs de

supraterane

până la firele electrice supraterane și verificarea de către un electrician autorizat

Responsabilitate

operațiune

Termen limită

realizare

Verificat

Pericol/Neconformități

Risc

Măsuri/Acțjuni în scopul realizării măsurii

Pericol de răsturnare

• Respectarea limitelor încărcătorului furnizate de cărțile tehnice

Lucrător

înainte de operațiune

In curs de realizare

Strivirea pietonilor sau a vehiculelor în timpul mersului cu spatele

 • • Verificarea, înainte de începerea lucrului, a

funcționării semnalizării acustice și luminoase pentru mersul cu spatele.

 • • Asigurarea la mersul cu spatele

Lucrător

Lucrător

Zilnic

în timpul manevrei

în curs de realizare

în curs de realizare

Operațiuni neautorizate

• Asigurarea buldozerului înainte de părăsire

Lucrător

înainte de operațiune

în curs de realizare

Excavare —> Săpare manuală în s

pății largi

Prăbușirea solului

 • • Săpăturile se vor realiza cu taluz înclinat

 • • Partea inferioară a excavării trebuie

inspectată zilnic și mai ales după ploaie

 • • Depozitarea solului săpat trebuie făcută la

cel puțin 70 cm de excavare

 • • Verificarea existenței instalațiilor electrice

subterane

 • • Utilizarea de unelte de lemn pentru

înlăturarea cablurilor

Șef de șantier

înainte de operațiune

In curs de realizare

Șef de șantier


Excava re —> Săpare manuală în spații strâmte


Prăbușirea solului


 • • Sprijinirea prin acoperire și/sau consolidarea

a pereților fiecărei excavări

 • •  Inspectarea zilnică a părții inferioare a

e xc a varii, mai ales după ploaie

 • • Depozitarea solului săpat trebuie făcută la

cel puțin 70 cm de excavare

 • • Verificarea existenței instalațiilor electrice

subterane; utilizarea de unelte de lemn pentru înlăturarea cablurilor


înainte de operațiune


In curs de realizare


Pericol/Neconformități

Risc

Măsuri/Acțiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limită

Verificat

Excavare —> Sprijiniri maluri

Prăbușirea solului

 • • Sprijinirea malurilor se va face cu dulapi

metalici și se vor realiza pe măsură ce se înaintează cu săpătura

 • • Duipa montajul conductei sprijinirile se vor

scoate de jos in sus pe măsură ce se inaintează cu umpluturile și compactarea umpluturilor.

Șef de șantier

în timpul manevrei

în curs de realizare

Excavare —> Compactare mecanică

Vibrații la compactarea umpluturilor

♦ Asigurarea de echipamentelor de muncă, în conformitate cu prevederile legale și consultarea cărților tehnice

Șef de șantier

Înainte de operațiune

In curs de realizare

Excavare —> Transport cu roaba

Căi de circulație prea înguste

• Limitarea vitezei de circulație sau devierea traficului motorizat

Șef de proiect

înainte de operațiune

In curs de realizare

Excavare —> Transportarea pământului

• Similar cu Excavare —> Săparea mecanică —> Utilizarea încărcătoarelor

înainte de operațiune

în curs de realizare

Beton & Fundație   Turnare de beton (Egalizare)

Lucrători

Stropirea cu beton a lucrătorilor

• Utilizarea de EIP (cizme, de cauciuc, ochelari)

înainte de operațiune

în curs de realizare

Beton & Fundație Turnare de beton (Fundație)

Stropirea cu beton a lucrătorilor

• Utilizarea de EIP (cizme, de cauciuc, ochelari)

Lucrători

înainte de operațiune

în curs de realizare

Vibrații la compactarea betonului

• Asigurarea de echipamentelor de muncă, în conformitate cu prevederile legaie și consultarea cărților tehnice

Șef de șantier

Înainte de operațiune

In curs de realizare

Beton & Fundație —> Cofraje pentru fundale

Manipularea manuală a materialelor

 • • Asigurarea de echipamente de muncă

conforme cu prevederile

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană

competentă

 • • Asigurarea de EIP

Șef de șantier

înainte de operațiune

în curs de realizare

Pericol/Neconformități

Risc

Măsuri/Acțiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limită

Verificat

Beton & Fundație —► Cofraje pentru grinzi

Manipularea manuală a materialelor

• Asigurarea de echipamente de muncă conforme cu prevederile

Șef de șantier

Înainte de operațiune

In curs de realizare

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană

competentă

 • ♦ Asigurarea de EIP

Beton & Fundație —► Cofraje pentru stâlpi

Manipularea manuală a materialelor

 • • Asigurarea de echipamente de muncă

conforme cu prevederile

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană competentă

 • • Asigurarea de EIP

Șef de șantier

înainte de operațiune

în curs de realizare

Alunecări, împiedicări și căderi

• Eliminarea materialelor depozitate pe căile de acces

Lucrători

înainte de operațiune

în curs de realizare

Beton & Fundație -> Montare de popi metalici

încărcare statică

• Respectarea rezultatelor încărcării statice (număr, capacitate, distanță și încărcare)

Șef de șantier

înainte de operațiune

în curs de realizare

Stabilitate

• Asigurarea fixării adecvate a popilor metalici

Beton & Fundație —> Montare de grinzi metalice

încărcare statică

• Respectarea rezultatelor încărcării statice (număr, capacitate, distanță și încărcare)

Șef de șantier

înainte de operațiune

în curs de realizare

Beton & Fundație Lucrări de armătură

înțepături sau tăieturi

 • • Asigurarea de echipamente de muncă

conforme cu prevederile

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană

competentă

 • • Asigurarea de EIP

Șef de șantier

înainte de operațiune

în curs de realizare

Montaj conducte —►

Manipularea manuală a materialelor

 • • Asigurarea de echipamente de muncă

conforme cu prevederile

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană

competentă

 • • Asigurarea de EIP

 • • Montajul in în săpătură a conductelor să se facă după realizarea sprijinirilor și asigurarea condițiilor de lucru în siguranță

Șef de șantier

înainte de operațiune

în curs de realizare

Astemere asfalt —* Utilaj repartizator mixtura

Căi de circulație prea înguste

• Limitarea vitezei de circulație sau devierea traficului motorizat

Șef de proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Strivirea pietonilor sau a vehiculelor în timpul mersului cu spatele

 • • Verificarea, înainte de începerea lucrului, a

funcționării semnalizării acustice și luminoase pentru mersul cu spatele.

 • • Asigurarea la mersul cu spatele

Lucrător

Lucrător

Zilnic

în timpul manevrei

în curs de realizare

în curs de realizare

Ciocnirea cu alte vehicule din șantier

• Organizarea transportului intern pe șantier (de ex. planul de organizare a șantierului)

Șef de proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Pericol de arsuri

• Asigurarea de echipamente de muncă conforme cu prevederile

Șef de proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Per icol/N econform ități

Risc |

Măsuri/Acțiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limită

Verificat

Montaj semifabricate

Manipularea cu mijloace mecanice de ridicat a materialelor

 • • Asigurarea de utilaje conforme cu oprațiunile

ce trebuiesc executate

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană

competentă

 • • Asigurarea de EIP

 • • Asigurarea cu dispozitive de prindere

adecvate care să permită manipularea sigură a materialelor

Șef de șantier

înainte de operațiune

In curs de realizare

Coordonator SSM

Ing. Babiuc Rolandi

întreținerea drumurilor si străzilor


Activitatea de întreținere se clasifica astfel:

 • a) Lucrări de servicii planificate

 • b) Lucrări accidentale Lucrările de servicii planificate pot fi la rândul lor:

 • -  lucrări pentru întreținerea curenta

 • -   lucrări pentru întreținerea periodica

 • -   lucrări de reparații curente

 • -   lucrări de reparații capitale

Lucrările de întreținere constau in totalitatea activitatilor de intervenție ce se executa in tot timpul anului, determinate de uzura sau de degradarea in condiții normale de exploatare, ce au ca scop asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării circulației rutiere in siguranța si de a menține patrimoniul public in stare permanenta de curățenie si aspect.

Lucrări de întreținere curentă, care se execută permanent pentru menținerea curățeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mică amploare la drumuri, lucrări de artă si de siguranță rutieră.

întreținerea îmbrăcăminților asfaltice cuprinde: întreținerea suprafețelor degradate la imbrăcămintea asfaltica și masuri de protecție a acesteia; înlăturarea denivelărilor și făgașelor, plombări, colmatarea fisurilor și a crăpaturilor, badijonarea suprafețelor poroase, precum și așternerea nisipului sau a criblurii pe suprafețe cu bitum în exces sau șlefuite, înlăturarea pietrișului sau a criblurii alergătoare etc.

întreținerea îmbrăcăminților cu lianți hidraulici cuprinde: plombări, col mată ri de rosturi și crăpaturi, refacerea rosturilor; eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale etc.

întreținerea pavajelor din piatra cioplita cuprinde: refaceri de suprafețe izolate, înlocuiri de pavele, refacerea locala a bitumărilor de rosturi, combaterea excesului de bitum, eliminarea suprafețelor șlefuite etc.

întreținerea pavajelor din bolovani sau din piatra bruta cuprinde curățarea sau repararea locala a pavajelor din bolovani sau din piatra bruta.

întreținerea drumurilor pietruite cuprinde : greblarea pietrei alergătoare și așternerea ei pe drum, aprovizionarea cu materiale pietroase în volum de până la 300 mc/km, astuparea gropilor și a făgașelor cu material pietros, scarificarea și reprofilarea, cu sau fără cilindrare, cu sau fără material pietros de adaos etc.

întreținerea drumurilor de pământ cuprinde: reprofilarea platformei astuparea gropilor și a făgașelor cu pământ, tăierea dâmburilor; stabilizări cu lianți și cu alte produse chimice, completarea cu nisip, cu balast etc.

întreținerea platformei drumului cuprinde: curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (podmol, stânci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdușirilor, a unor tasări locale, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata, tăierea dâmburilor, completarea cu pământ, cu balast etc., nivelarea la cota, curățirea acostamentelor în dreptul parapetelor direcționale: tăieri de cavalieri și corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu; întreținerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial etc.


întreținerea șanțurilor și a rigolelor, curățirea șanțurilor, a rigolelor, a canalelor și a podețelor; executarea șanțurilor de acostament și a șanțurilor de garda, a rigolelor ( exclusiv pavarea sau perierea), pentru îndepărtarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor, a șanțurilor de garda, a canalelor de scurgere; eliminarea rupturilor locale, a tasărilor și a crăpaturilor, refacerea rostuiri la șanțurile și rigolele pavate.

întreținerea zidurilor de sprijin'. întreținerea bolților cu pilaștri, a ranforturilor și a zidurilor de sprijin sau de căptușire; curățarea coronamentelor și barbacanelor de vegetație, gunoaie, precum și corecții izolate.

întreținerea semnalizării verticale: îndreptarea, întreținerea, spălarea și vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulație, a stâlpilor și a altor mijloace de dirijare a circulației, recondiționarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru și a sectoarelor cu pericole, a portalelor și a consolelor; remontarea acestora.

întreținerea semnalizării orizontale: completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila, corecții ale marcajelor;

întreținerea și montarea indicatoarelor de km și hm: vopsirea și scrierea, spălarea sau îndreptarea indicatoarelor de km și hm, montarea acestora;

întreținerea parapetelor direcționale: întreținerea parapetelor metalice, de zidărie sau din beton, prin repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cota, completarea elementelor necesare, revopsire, spălare periodica, protecții anticorosive etc.

întreținerea gardurilor de protecție: întreținerea și repararea gardurilor de protecție, demontare, remontare, completare cu elemente necesare, văruire sau vopsire.

Văruirea plantațiilor și a accesoriilor, văruirea plantațiilor și a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, etc.);

Cosirea vegetației ierboase: cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, a drajonilor și a mărăcinilor, curățarea plantației de ramuri uscate etc.

întreținerea curenta pe timp de iarnă (specifica tuturor categoriilor de drumuri) întreținerea curenta a podurilor, pasajelor, podețelor și a tunelurilor cuprinde :

 • - la podurile din lemn: strângerea butoanelor și baterea penelor, impregnarea cu substanțe antiseptice și ignifuge a elementelor din lemn;

 • - la podurile de zidărie, din beton, din beton armat, din beton precomprimat, pasaje reparații de tencuieli; curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar; curățarea banchetelor și ungerea aparatelor de reazem ; curățarea caii de noroi și gunoaie, desfundarea gurilor de scurgere; completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe; reparații la parapete, trotuare, guri de scurgere, hidroizolații, rosturi de dilatație, casiuri, sferturi de con, scări de acces, perforare fâșii cu goluri;

 • - la podurile metalice: întreținerea vopselei prin completări pe suprafețe izolate; îndreptarea elementelor deformate; curățarea nodurilor, a aparatelor de reazem și a celorlalte accesorii; degajarea gunoaielor din jurul montanților și a diagonalelor, revopsiri ale parapetelor;

 • - întreținerea albiilor din zona podurilor: înlăturarea din albii a depunerilor, drajonilor și a plantațiilor care împiedică scurgerea apelor; curățarea de răgălii a infrastructurilor și a albiilor; spargerea gheții și dirijarea sloiurilor și a flotanților; reparații izolate la pragurile de fund și la apărările de maluri;

 • - întreținerea podețelor: reparații izolate la coronamentele aripilor, camere de liniștire, . peree; desfundări și decolmatări de podețe inclusiv în perioada de dezgheț.

 • - întreținerea tunelurilor: reparații izolate ale căii și cămășuielilor; asigurarea scurgerii apelor; întreținerea iluminatului electric, a porților de la intrare.

Lucrări de întreținere periodică sunt acele lucrări care se execută periodic și planificat în scopul compensării parțiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrărilor de artă si de siguranță rutieră.

Lucrări privind întreținerea periodica a drumurilor publice sunt:

 • - Tratamente bituminoase

 • - Straturi bituminoase foarte subțiri

 • - Reciclarea in situ a îmbrăcămintei asfaltice, cu strat de rulare din tratament, straturi bituminoase foarte subțiri sau covoare clasice

 • - Covoare bituminoase

 • - Pietruirea drumurilor din pământ : lucrări de terasamente pentru corectarea traseului în plan, profil longitudinal și profil transversal, inclusiv șanțuri, acostamente, taluzuri, aprovizionarea, așternerea și cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice

 • - Protejarea corpului și a platformei drumului

 • - Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare

 • - Șanțuri și rigole pavate

 • - Drenuri, șanțuri de garda, canale de evacuare

 • - Corecții locale de albii și torenți, în lungime de până la 200 m

 • - Ziduri de sprijin și de căptușire, cu un volum până la 200 mc

 • - Drumuri de acces și podețe laterale

 • - Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor

 • - întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrări cu adaus de material pietros până la 600 mc/km

Lucrările de siguranța rutiera cuprind:

 • - Aprovizionări noi cu : indicatoare rutiere, stâlpi, console și portaluri, stâlpișori de dirijare, parapete, indicatoare de km și hm, butoni reflectorizanți, inclusiv plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete.

 • - Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpișorilor de dirijare, parapetelor, bufonilor reflectorizanți, plăcuțelor reflectorizante etc.

 • - Executarea marcajelor longitudinale, laterale și transversale.

 • - Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotărilor (coșuri de gunoi, mese, bănci, jardiniere etc.).

 • - Amenajările intersecțiilor și eliminarea punctelor periculoase, prin lucrări care nu afectează elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate etc.)

 • - Plantații rutiere

întreținerea periodica a podurilor, pasajelor, podețelor și a tunelurilor.

înlocuirea completa a îmbrăcămintei pe cale și pe trotuare; înlocuirea hidroizolației pe cale și pe trotuare; refacerea trotuarelor în soluția cu tuburi PVC pentru cablări; înlocuirea bordurilor, înlocuirea parapetului mana curenta; montarea parapetului direcțional pe pod, inclusiv pe rampele podurilor; înlocuirea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilatație; înlocuirea aparatelor de reazem degradate; refaceri ale betonului degradat prin torcretare; cămășuieli din beton armat ale infrastructurilor; protecții și apărări de maluri din gabioane; refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, scări de acces; vopsitorie completa la tablierele metalice; continuizare cu placa de suprabetonare , consolidarea elementelor din beton armat și din beton precomprimat, efectuarea de profiluri transversale și longitudinale ale albiei sub poduri etc.

Ca strategie de execuție a lucrărilor de întreținere, acestea pot fi:

 • a) Strategie de tip curativ, care se aplică de regulă în condițiile unui buget restrictiv, când se execută lucrări punctuale, funcție de degradările ce apar, asigurându-se niveluri de serviciu scăzute cu o suprafață de rulare foarte eterogenă, necesitând personal numeros având în vedere volumul mare de lucrări de tip intervenție care au o productivitate și eficiență foarte scăzută;

 • b) Strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea și adaptarea sistemului rutier sau a elementului lucrării de artă (pod, podeț, pasaj, viaduct, etc.) sau de siguranța rutieră pentru nivelul de agresivitate la care este supus.

Lucrările de reparații a drumurilor publice constau în totalitatea lucrărilor fizice de intervenție care au ca scop compensarea parțială sau totală a uzurii fizice și morale produsă ca urmare a exploatării normale sau a acțiunii agenților de mediu, îmbunătățirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numărul de benzi de circulație existente, refacerea sau înlocuirea de elemente sau părți de construcții ieșite din uz care afectează rezistența, stabilitatea, siguranța în exploatare și protecția mediului.

Lucrările de reparații curente sunt cele care se executa periodic în scopul compensării parțiale sau totale a capacității portante și uzurii produse drumurilor, podurilor și anexelor acestora, pentru a li se reda condițiile normale de exploatare și de siguranța a circulației rutiere, acestea fiind:

 • - Lucrări accidentale; refaceri după inundații, alunecări de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere pentru aducerea drumurilor și a podurilor la starea tehnica inițială

 • - îmbrăcăminte bituminoasa ușoară

 • - Ranforsări ale sistemelor rutiere (cu lianți bituminoși sau hidraulici)

 • - Benzi suplimentare : banda a lll-a în rampe, pentru vehicule lente

 • - Eliminarea punctelor periculoase, amenajări de intersecții (care afectează elementele geometrice și sistemul rutier al drumului)

 • - Reparații curente la poduri: definitivări ale podețelor; înlocuirea elementelor degradate la suprastructura; consolidarea infrastructurilor, consolidarea provizorie la poduri în vederea efectuării unor transporturi agabaritice; variante provizorii de circulație; demolări și desființări de poduri

Lucrările de reparații capitale sunt cele care se executa periodic în scopul compensării totale a uzurii fizice și morale sau a ridicării caracteristicilor tehnice ale drumurilor, podurilor și anexelor acestora la nivelul impus de creșterea traficului rutier și în raport cu cerințele categoriei din care face parte drumul ținând seama atât de condițiile prezente cât și cele de perspectivă.

 • - Consolidarea corpului drumului, terasamentelor, versanților, ameliorări de albii, consolidarea zidurilor de sprijin de volum mare, a copertinelor de protecție împotriva avalanșelor

 • - Reabilitări ale sistemelor rutiere, amenajări ale variantelor ocolitoare pe trasee existente

_ - Consolidări și reabilitări de poduri și pasaje: definitivări ale podurilor având lungimea până la 40m inclusiv; consolidarea și reabilitarea podurilor, pasajelor și podețelor; lărgirea și ridicarea clasei de încărcare

DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE A DRUMURILOR

Durata normala de funcționare a drumurilor (inițiala sau dintre doua reparații capitale) se stabilește in funcție de tipul de îmbrăcăminte rutiera si de intensitatea medie zilnica anuala a traficului exprimata in vehicole fizice:

Nr.

Cit

Tip de îmbrăcăminte

Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in vehicole fizice

Sub

750

751-3500

3501-

8000

8001-

16000

Peste 16000

1

Pavaje din piatră cioplită

30

25

20

15

10

2

Beton de ciment

30

20

17

13

10

3

Imbrăcăminți bituminoase modificat cu polimeri sau din mixturi stabilizate cu fibre

-

8

7

5

4

Imbrăcăminți bituminoase realizate din betoane asfaltice de criblura; asfalt turnat pe binder de criblură

16

12

7

6

4

5

Imbrăcăminți bituminoase realizate din betoane asfaltice sau mortare asfaltice pe binder de mărgăritar; asfalturi turnate

13

9

6

-

-

6

Imbrăcăminți bituminoase realizate din covoare asfaltice pe împietruiri existente stabilizate cu lianți

8

6

5

-

-

7

Imbrăcăminți asfaltice ușoare

7

5

4

-

-

8

împietruiri realizate prin stabilizări complexe, procedeul în situ sau în instalații centralizate

3

2

-

-

-

9

Trotuare din imbrăcăminți asfaltice, dale de beton si beton monolit

20...30

în următorul tabel este prezentata durata normală de funcționare a podurilor și podețelor rutiere, pentru infrastructura și suprastructura, in funcție de tipul podului sau podețului:

Nr. crt.

Tipul podului sau podețului

Durata normala de funcționare in ani

Infrastructura

suprastructura

1

Poduri și podețe din lemn, din care:

 • - din lemn de brad

 • - din lemn de brad cu infrastructura din lemn de stejar

 • - din lemn de stejar

8

16

16

4

4

8

2

Poduri și podețe mixte cu infrastructura din zidărie, din care:

 • - cu suprastructura din lemn de brad

 • - cu suprastructura din lemn de stejar

30-50

30-50

4

9

3

Poduri metalice

30-50

30-50

4

Poduri și podețe din beton, zidărie sau piatră, din care :

 • - cu suprastructura din beton

 • - cu suprastructura din zidărie (bolți)

30-50

30-50

30-50

30-50

5

Poduri cu suprastructuri compuse sau realizate cu soluții deosebite (hobane, etc.)

30-50

30-50

Periodicitatea lucrărilor de intretinere si reparații curente pe drumurile publice se face in conformitate cu AND 554-2002 si a Normativului Departamental pentru lucrările de intretinere si reparații curente de străzi.

NIVELE DE PERFORMANTA

Nivelul de performanta reprezintă totalitatea cerințelor pe care trebuie sa le îndeplinească drumurile publice, corespunzător categoriei de drumuri.

Categorii de drumuri si străzi din punct de vedere funcțional si administrativ

Autostrăzi

Drumuri naționale europene

Drumuri expres

Drumuri naționale principale

Drumuri naționale secundare

Drumuri județene

Drumuri comunale

Drumuri vicinale

Străzi de categoria l-a si categoria a ll-a

Străzi de categoria a lll-a

Străzi de categ. a

IV-a

Nivel de performanta impus

N1     |    N1

N1 )    N2

N2

N3

N3

N4

Cerințele de calitate ale drumurilor publice se refera la:

 • 1. exigente ale suprafetelorde rulare

 • 2. rezistenta, stabilitate si siguranța in exploatare

 • 3. asigurarea evacuării apelor

 • 4. exigenta pe timp de iarna

 • 5. exigenta de vizibilitate

 • 6. exigenta de igiena, dotări si servicii

 • 7. exigenta ecustica

 • 8. exigenta de manevrabilitate

Exigenta suprafeței de rulare.

Acesta se exprima prin următoarele caracteristici: -planeitatea suprafeței de rulare -rugozitatea suprafeței de rulare

-capacitatea portanta a complexului rutier -starea de degradare a imbracamintii rutiere

Nr. Crt.

1

Caracteristica de evaluare

Nivele de performanta

N1

N2

N3

N4

Planeitatea suprafeței de rulare (indicele de planeitate, IRI, m/km)

£2.5

£3.5

<5.5

<6.5

2

Rugozitatea suprafeței de rulare

SRT

HS

SRT

HS

SRT

HS

SRT

HS

>80

>0.7

>70

50.6

>60

>0.55

>60

>0.55

3

Capacitatea portanta a complexului rutier (deflexiune caracteristica 0.01mm, masurata cu deflectometrul cu sarcina dinamica)

40...45

46...60

61...120

121...150

4

Starea de degradare a imbracamintii rutiere (indicele de degradare IG, ID, %)

IG

ID

IG

ID

IG

ID

IG

ID

>95

<5

91...95

5...7.5

£77

7.6...10

£77

10.1...13

Perioada de măsurare a caracteristicilor se stabilește in funcție de condițiile de

măsurare conform instrucțiunilor CD155.

Rezistenta, stabilitate si siguranța in exploatare,se exprima prin:


 • - rezistenta mecanica si stabilitatea se vor asigura prin dimensionarea structurii rutiere cat si prin execuția lucrărilor de intretinere

 • - se vor adopta soluții privind siguranța circulației prin:

 • - amenajarea curbelor in plan si spațiu, amenajarea intersecțiilor

 • - separarea fluxurilor de circulație prin bariere longitudinale

 • - semnalizare verticala si orizontala


 • - distante de vizibilitate corespunzătoare

 • - aplicarea unui sistem informațional ușor de perceput

 • - evitarea derapajelor prin amenajarea curbelor in spațiu

 • - in rampele abrupte se recomanda refugii in contrapanta pentru vehicolele scapate de sub control

 • - pe rampele prelungite mai mari de 4% se recomanda o banda de circulație pentru vehicolele lente

 • - transportul de mărfuri periculoase se va face respectând O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • - se evita amplasarea de panouri publicitare in apropierea drumurilor de natura sa influențeze negativ percepția conducătorului autu asupra semnalizării rutiere

Asigurarea evacuării apelor se va face prin grija administratorului.

Exigenta pe timp de iarna se va face funcție de nivelul de intervenție si a nivelulului de viabilitate pe timp de iarna conform instrucțiunilor in vigoare si a AND 525. Corelarea acestor nivele cu nivelul de performanta este următorul: NrT^——-  ——

crt.

1

2


Caracteristica de evaluare a exigentelor pe timp de iarna


Nivel de performanta


N3

2 si 3 IINivel de intervenție__

Nivel de viabilitate pe timp de iarna Exigenta de vizibilitate, trebuie sa asigure confortul op optice si a posibilităților de confuzie, luând următoarele masuri:

 • - marcajele rutiere trebuie refăcute periodic cu materiale reflectorizante pe carosabil, borduri, lucrări de arta si parapeti

 • - trebiue asigurata vizibilitatea in plan orizontal si in profil longitudinal pe distanta dintre doua vehicule care circula pe aceeași banda din sensuri contrare astfel incat sa poata fi evitata coliziunea

 • - in plan orizontal se degaja spatiile din interiorul curbelor de orice obstacole care reduc vizibilitatea

 • - in cazurile in care vizibilitatea nu poate fi asigurata se prevede o semnalizare conform reglementarilor de reducere a vitezei si de interzicere a depășirilor

 • -  pentru sporirea vizibilității pe noapte se recomanda iluminatul public

Exigenta de igiena, dotări cu spatii de serviciu siparcari, se asigura prin:

 • -  eliberarea drumului de obiecte si resturi ramase in urma accidentelor

 • -  eliberarea prafului de pe acostamente si de langa borduri

 • -  tunderea si fasonarea arborilor pentru asigurarea confortului optic

 • -  asigurea de parcari conf. O.G. nr. 43/1997

Exigente acustice. Pentru tronsoanele cu o intensitate a traficului ridicata se pot utiliza panouri cu rol de absortie fonica.

Exigenta de manevrabilitate, poate fi asigurata prin^supralargirea intersecțiilor pentru in condiții de siguranța de către


:ic si sa e


imine distorsiunile


a asigura executarea virajului la stanga si la autovehiculele articulate.Intocm ing. Ciubojah • - rezistenta mecanica si stabilitatea se vor asigura prin dimensionarea structurii rutiere cat si prin execuția lucrărilor de întreținere

 • - se vor adopta soluții privind siguranța circulației prin:

 • - amenajarea curbelor in plan si spațiu, amenajarea intersecțiilor

 • - separarea fluxurilor de circulație prin bariere longitudinale

 • - semnalizare verticala si orizontala

~ distante de vizibilitate corespunzătoare

 • - aplicarea unui sistem informațional ușor de perceput

 • - evitarea derapajelor prin amenajarea curbelor in spațiu

 • - in rampele abrupte se recomanda refugii in contrapanta pentru vehicolele scapate de sub control

 • - pe rampele prelungite mai mari de 4% se recomanda o banda de circulație pentru vehicolele lente

 • - transportul de mărfuri periculoase se va face respectând O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • - se evita amplasarea de panouri publicitare in apropierea drumurilor de natura sa influențeze negativ percepția conducătorului autu asupra semnalizării rutiere

Asigurarea evacuării apelor se va face prin grija administratorului.

Exigenta pe timp de iarna se va face funcție de nivelul de intervenție si a nivelulului de viabilitate pe timp de iarna conform instrucțiunilor in vigoare si a AND 525. Corelarea

Exigenta de vizibilitate, trebuie sa asigure confortul optic si sa elimine distorsiunile optice si a posibilităților de confuzie, luând următoarele masuri:

 • - marcajele rutiere trebuie refăcute periodic cu materiale reflectorizante pe carosabil, borduri, lucrări de arta si parapeti

 • - treblue asigurata vizibilitatea in plan orizontal si in profil longitudinal pe distanta dintre doua vehicule care circula pe aceeași banda din sensuri contrare astfel incat sa poata fi evitata coliziunea

 • - in plan orizontal se degaja spatiile din interiorul curbelor de orice obstacole care reduc vizibilitatea

 • - in cazurile in care vizibilitatea nu poate fi asigurata se prevede o semnalizare conform reglementarilor de reducere a vitezei si de interzicere a depășirilor

 • -   pentru sporirea vizibilității pe noapte se recomanda iluminatul public

Exigenta de igiena, dotări cu spatii de serviciu siparcari, se asigura prin:

 • -  eliberarea drumului de obiecte si resturi ramase in urma accidentelor

 • -  eliberarea prafului de pe acostamente si de langa borduri

 • -  tunderea si fasonarea arborilor pentru asigurarea confortului optic

 • -  asigurea de parcari conf. O.G. nr. 43/1997

Exigente acustice. Pentru tronsoanele cu o intensitate a traficului ridicata se pot utiliza panouri cu rol de absortie fonica.

Exigenta de manevrabilitate, poate fi asigurata prin supralargirea intersecțiilor pentru a asigura executarea virajului ia stanga si la dreapMin condiții de siguranța de către autovehiculele articulate.                       1 /

S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU Pr.nr.193- 2012 - P.TH. + D.T.A.C.

Construire strada Viselor, mun. Bacau


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării: Construire strada Viselor, mun. Bacau

in mii lei/mii euro la cursul B.N.R. din 25.07.2012Conform H.G. 28/09.01.2008

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.1

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.1

Geo

3.1.2

Topo

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2.3

Hidro

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.100

0.238

1.100

0.238

3.3

Proiectare si enginerie

7.000

1.516

1.680

8.680

1.880

Documentație CU

0.500

0.108

0.120

0.620

0.134

Documentație avize

0.500

0.108

0.120

0.620

0.134

PTH+Verificare

1.500

0.325

0.360

1.860

0.403

Expertiza tehnica

1.000

0.217

0.240

1.240

0.269

D.T.A.C.

1.500

0.325

0.360

1.860

0.403

Caiet de sarcini

0.250

0.054

0.060

0.310

0.067

Documentație de licitație

0.500

0.108

0.120

0.620

0.134

Plan SSM

0.250

0.054

0.060

0.310

0.067

D.E.

1.000

0.217

0.240

1.240

0.269

3.4

organizarea procedurilor de achiziție

3.200

0.693

0.768

3.968

0.859

3.4.1

Cheltuieli pentru intocmirea doc. de licitație pentru servicii si execuție

1.000

0.217

0.240

1.240

0.269

3.4.2

Organizarea licitației de servicii si execuție

2.200

0.476

0.528

2.728

0.590

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.1 Consultanta la intocmirea cererii de finanțare si menagementul investiției

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica

5.000

1.083

1.200

6.200

1.343

3.6.1

Supraveghere tehnica - Insp. Șantier

5.000

1.083

1.200

6.200

1.343

3.6.2

Asistenta proiectant

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 3

16.300

3.530

3.648

19.948

4.320

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bazaNr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

4.1

Construcții si Instalații

676.531

146.480

162.368

838.899

181.636

drumuri

329.453

71.332

79.069

408.522

88.452

apa canal

347.079

75.148

83.299

430.378

93.184

4.2

Monta] utilaj tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale fara montaj

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

676.531

146.460

162.368

838.899

181.636

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

20.296

4.394

4.871

25.167

5.449

5.1.1.lucrări de constructii-3%

20.296

4.394

4.871

25.167

5.449

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8.958

1.939

8.958

1.939

5.2.1. Taxa I.S.C.

5.575

1.207

5.575

1.207

*cf.Lege 10/95     0.7%

4.878

1.056

4.878

1.056

‘cf.Lege 453/2001 0.1%

0.697

0.151

0.697

0.151

5.2.2. Comision casa sociala constructor

3.383

0.732

3.383

0.732

5.2.3. Comision B.F.

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

69.283

15.001

16.628

85.911

18.601

TOTAL CAPITOL 5

98.537

21.334

21.499

120.036

25.989

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste sl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

791.368

171.344

187.515

978.883

211.945

Din care C+M

696.827

150.874

167.23Sf,

864.066

187.085


htocmit, 1/

ing. ftâtîibcjaplandi

Ițe


Construire strada Viselor, municipiul Bacau

COD LUCRARE

CATEGORIE DE LUCRĂRI

UM

CANTITATI

PREȚ

DRUMUR

E3

Terasamente - săpătură

mc

864,00

17596.95

E4

Pregătirea platformei drumului

mp

1970,00

5211.48

E5

Strat de forma din nisip in cale

mc

296,00

23133.21

R1a

Strat de fundație din balast in cale

mc

370,00

24933.45

R1b

Strat de fundație din balast in trotuare

mc

31,00

2248.31

R7

Strat de legătură - BADPC25, 6cm

t

242,00

88218.63

R8

Strat de uzura - BA16, 4cm

mp

1480,00

58112.05

R11

Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida,

0,50 kq/mp

mp

1480,00

2764.05

R19a

Borduri prefabricate beton 10x15 cm

ml

655,00

33759.89 I

R19b

Borduri prefabricate beton 20x25 cm

ml

300,00

23393.15

R20a

Pavele prefabricate pentru trotuare (6cm)

mp

310,00

20429.99

R20b

Pavele prefabricate pentru accese proprietăți (8cm)

mp

180,00

13093.23

R22

Dala de beton C16/20 pentru accese proprietăți (10cm)

mc

18,20

10468.35

R1c

Strat de fundație din balast pentru accese proprietăți

mc

36,00

2611.29

EQ11

Marcaje diverse si transversale

mp

28,00

3062.19

EQ20

Procurare si montare indicatoare rutiere

buc

2

416.63

TOTAL

329452.85


S.C. INTERPROIECT S.R.L. - BACAU

PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚIICOD LUCRARE

CATEGORIE DE LUCRĂRI

UM

CANTITAT1

PREȚ

LUCRĂRI

DE APA SI CANALIZARE

Ap 1.

Rețea apa PEHD 80, SDR 17,6 , PN 6 BAR, cu De 110 X 6,3 mm

ml

316.00

40841.46

Ap 2.

Rețea apa PEHD 80, SDR 17,6 , PN 6 BAR, cu De 63 x 3.6 mm

ml

48.00

5000.80

Ap 3.

Branșamente apa PEHD 80, SDR 17,6 , PN 6 BAR, cu De 32 x 1,9 mm

ml

297.00

24441.52

Ap 4.

Cămin de vane CVn1 din tuburi de beton 0 800 mm, H = 1.5 m

buc

1.00 !

26236.66

Ap 5.

Cămin apometru nou prefabricat din PE 0 550 mm, H 1100 mm — echipat — pentru o bucata cămin -

buc

10.00 :

12499.00

Ap 6.

Racordarea branșamentelor de apa noi din țeava din PE la branșamentele vechi din țeava din OL

- pentru o bucata de racordare -

buc

23.00

1692.83

Ap 7.

Hidrant subteran de incendiu DN 100 mm - pentru o bucata hidrant -

buc

3.00

9872.66

Cn 1.

Rețea de canalizare din tuburi de PVC multistrat

SN 4m, îmbinate cu mufe si garnituri din elastomeri, cu De 315 X 7,7mm

ml

322.00

65251.10

Cn 2.

Racorduri de canalizare din PVC multistrat cu De:

ml

45919.79

A - 160 x 4.0 mm

B -200 x 4.9 mm

330.00

91.00

Cn 3.

Cămin de vizitare din tuburi de beton 0 1000

mm, H = variabil conf. STAS 2448/82

- pentru o bucata cămin -

buc

20.00

27174.76

Cn 4.

Cămin individual de racord de canalizare prefabricat din PVC 0 400 mm

- pentru o bucata cămin -

buc

33.00

31017.79

Cn 5.

Gura de scurgere carosabila cu un gratar cu rama din fonta conf. STAS 2701/82

- pentru o bucata gura de scurgere -

buc

9.00

6842.68

Cn 6

Placa prefabricata din beton armat cu capac si rama din fonta tip IV carosabil

(1,3 x 1,3 x 0,20 m )

- pentru o bucata placa prefabricata -

buc

21.00

25036.59

LUCRĂRI DE GAZE

G1

Aducerea la cota rasuflatori existente pe conductele de gaze naturale

buc

78.00

8868.59

G2

Montare tuburi de proiecție pe conducte si branșamente gaze naturale existente

A - pe rețele - tub OL 0 200 mm

B - pe branșamente - tub OL 0 150 mm

ml

36.00

11.00

16382.41

TOTAL LII

CRARI DE APA CANALIZARE SI GAZE

347078.63

DESCRIERI PRETURI DRUMURI

PREȚ E3 TERASAMENTE - SĂPĂTURA

E3.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru excavarile de pamant de-a lungul profilului longitudinal in conformitate cu linia roșie proiectata, in conformitate cu prevederile proiectului.

E3.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

•• asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare;

 • - marcarea suprafeței de săpat;

 • - executarea săpăturii;

 • - luarea probelor si efectuarea testelor;

 • - încărcarea si transportul pământului la locul de punere in opera sau intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant;

 • - verificarea topografica a profilului proiectat;

 • - curățirea zonei de lucru.

E3.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru săpaturile de pamant in debleuri se va face la metru cub (rm) de săpătura. Volumul va fi calculat geometric in profilurile transversale.

Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau. tel/fax:0234 510 523 Cont R048BRDE040SV05456910400 - BRD Bacau Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal RO14901288

PREȚ E4 - PREGĂTIREA PLATFORMEI DRUMULUI

E4.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru nivelarea, udarea si compactarea patului drumului, in conformitate cu prevederile proiectului.

E4.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - nivelarea patului drumului;

 • - udarea pana la obținerea umidității optime de compactare;

 • - compactarea;

 • - corectarea suprafețelor;

 • - verificarea gradului de compactare;

 • - curățirea zonei de lucru.

E4.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru pregătirea platformei drumului, se va face la metru pătrat (ma) de suprafața nivelată.

PREȚ E5 - STRAT DE FORMA DIN NISIP

E5.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru consolidarea patului drumului (strat de forma), in conformitate cu prevederile proiectului.

E5.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - scarificarea platformei;

 • - procurarea si transportul agregatelor;

 • - imprastierea agregatelor si nivelarea;

 • - verificarea umidității amestecului sau a stratului de agregate si umezirea, daca este necesara;

 • - compactarea;

 • - luarea probelor si efectuarea testelor;

 • - executarea corecțiilor suprafețelor;

 • - verificarea gradului de compactare si a cotelor profilelor proiectate;

 • - protejarea suprafeței stratului pana la executarea stratului următor;

 • - curățarea zonei de lucru.

E5.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru executarea stratului de forma se va face la metru cub (rru) de strat pus in opera, gata compactat, realizat conform celor de mai sus.

Volumul va fi calculat geometric in profilurile transversale.

INTERPROIECT ■

j| ; j S.C. INTERPROIECT S.R.L. -BACAU

PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚII

PREȚ R1a - STRAT DE FUNDAȚIE DIN BALAST IN CALE

R1a.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast pentru fundația drumului, in conformitate cu prevederile proiectului,

R1a. 2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

• procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - asternerea balastului;

 • - umezirea si compactarea pana se obține gradul de compactare prescris;

 • - curățarea suprafeței;

 • - corectarea neregularitatilor suprafeței înainte si după compactare;

 • - luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

 • - nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

 • - curățarea terenului adiacent afectat de lucrări.

R1a.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru realizarea fundației din balast se va face la metru cub (nia) de balast pus in opera gata compactat.

Volumul va fi calculat geometric in profilurile transversale.

PREȚ R1b - STRAT DE FUNDAȚIE DIN BALAST IN TROTUARE

R1b.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast pentru fundația trotuarelor, in conformitate cu prevederile proiectului.

R1b. 2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - asternerea balastului;

 • - umezirea si compactarea pana se obține gradul de compactare prescris;

 • - curățarea suprafeței;

 • - corectarea neregularitatilor suprafeței înainte si după compactare;

 • - luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

 • - nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

 • - curățarea terenului adiacent afectat de lucrări.

R1b.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru realizarea fundației din balast se va face la metru cub (rm) de balast pus in opera gata compactat.

Volumul va fi calculat geometric in profilurile transversale.

PREȚ R7 - STRAT DE LEGĂTURA - BADPC25, 5cm

R7.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de legătura din beton asfaltic deschis, in conformitate cu prevederile proiectului.

R7.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - asigurarea pilotilor pentru dirijarea circulației

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un producător aprobat de către Consultant;

 • - asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea;

 • - verificarea grosimii si compactării stratului, inclusiv extragerea de carote, daca este cazul;

 • - verificarea suprafeței si corectarea cotelor după cotele finale proiectate, ținând cont de valoarea tolerantelor;

 • - luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

-umplerea golurilor după extragerea carotelor (curățarea, compactarea mixturii, finisarea suprafeței la nivelul celei adiacente);

 • - curățarea zonei de lucru.

NOTA:

In preț nu se include amorsarea stratului suport.

In preț se includ si cantitățile de mixtura suplimentara datorita tăierii marginilor benzilor de asfalt turnate anterior in cazul îmbinărilor intre benzi precum si evacuarea acestora.

R7. 3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru realizarea stratului de betonului asfaltic deschis, va fi făcuta pe tona (t) de betonului asfaltic deschis pus in opera gata compactată,

Volumul va fi calculat geometric in profilurile transversale.

Str. Vadu Bistriței nr. 29. Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont RO48BR,DE040SV0545 6910400- BRD Bacau

INTER PROIECT'

Al '

PREȚ R8 - STRAT DE UZURA ■ BA16, 4 CM

R8.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii bituminoase pentru stratul de uzura, in conformitate cu prevederile proiectului.

R8.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau din :

-procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

-asigurarea mijloacelor de transport;

-asigurarea forței de munca necesare;

-asigurarea pilotilor pentru dirijarea circulației

-toate transporturile si manipulările necesare ;

-prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea de la un producător aprobat de către Consultant;

-asternerea mixturii;

-verificarea grosimii si a gradului de compactare, inclusiv extragerea de carote, daca este cazul; -verificarea suprafeței si corectarea cotelor după cotele finale proiectate, ținând cont de valoarea tolerantelor;

-luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

-umplerea golurilor după extragerea caratelor (curățarea, compactarea mixturii, finisarea suprafeței la nivelul celei adiacente);

-curățarea zonei de lucru.

NOTA:

In preț nu se include amorsarea stratului sport.

R8.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic pentru stratul de uzura, se va face la metru pătrat (m2) de beton asfaltic pus in opera gata compactat.

PREȚ R11 - AMORSARE CU EMULSIE CATIONICACU RUPERE RAPIDA, 0,50 kg/mp

R11.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a straturilor rutiere, înainte de asternerea straturilor următoare, in conformitate cu prevederile proiectului.

R11.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producător acceptat de Consultant;

 • - curățarea, spălarea si uscarea stratului suport;

 • - evacuarea materialelor rezultate;

 • - asternerea peliculei de amorsare;

 • - așteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea circulației;

 • - luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

 • - curățarea zonei de lucru.

R11.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru amorsarea suprafețelor se va face la metru pătrat (m2) de pelicula de emulsie realizata.

PREȚ R19a - BORDURI PREFABRICATE BETON 10 x 15 cm

PREȚ R19b ■ BORDURI PREFABRICATE BETON 20 x 25 cm

R19.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea bordurilor prefabricate din beton, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerințele Consultantului.

R19. 2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - săpătura pentru fundație in conformitate cu proiectul;

-încărcarea si transportul pământului săpat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant;

 • - trasarea lucrărilor;

 • - verificarea cotei proiectate la săpătura;

-prepararea betonului pentru fundație sau procurarea acestuia de la un producător agreat de Consultant;

 • - turnarea betonului in fundație;

 • - turnarea mortarului de poza;

 • - montarea bordurilor la cota proiectata;

 • - rostuirea gu mortar de ciment;

 • - luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

 • - verificarea topografica a cotelor;

 • - curățarea zonei de lucru.

R19.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea bordurilor prefabricate se va face la metru liniar (m) de bordura montata.

Str. Vadu Bistriței nr. 29. Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont RQ48BRDE040SV05456910400- BRD Bacau Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670. Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal ROI4901288

PREȚ R20a - PAVELE PREFABRICATE PENTRU TROTUARE (6cm)

R20a.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea pavelelor prefabricate la trotuare in conformitate cu prevederile proiectului, cu instrucțiunile fabricantului si cu cerințele Consultantului.

R20a.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - asternerea stratului de poza din nisip sau mortar, in funcție de prevederile proiectului;

 • - montarea elementelor prefabricate, fixarea si compactarea lor;

 • - verificarea topografica a cotelor si a planeitatii;

 • - corectarea suprafețelor;

 • - curățarea zonei de lucru,

NOTA:

Se vor respecta instrucțiunile fabricantului privind tehnologia de realizare a stratului din pavele prefabricate.

R20a,3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru realizarea straturilor din elemente prefabricate se va face la metru pătrat (nn2) de suprafața finisata.

Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont R048BRDE040SV0545691Q400- BRD Bacau

Trezoreria Bacau RQ75TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal RO14901288


CERTIFICAT S R. 470/2/2/3

PREȚ R20b - PAVELE PREFABRICATE PENTRU ACCESE PROPRIETĂȚI (8cm)

R20b.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea pavelelor prefabricate la accese proprietăți in conformitate cu prevederile proiectului, cu instrucțiunile fabricantului si cu cerințele Consultantului.

R20b.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - asternerea stratului de poza din nisip sau mortar, in funcție de prevederile proiectului;

 • - montarea elementelor prefabricate, fixarea si compactarea lor;

 • - verificarea topografica a cotelor si a planeitatii;

 • - corectarea suprafețelor;

 • - curățarea zonei de lucru.

NOTA:

Se vor respecta instrucțiunile fabricantului privind tehnologia de realizare a stratului din pavele prefabricate.

R20b,3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru realizarea straturilor din elemente prefabricate se va face la metru pătrat (m2) de suprafața finisata.

Str. Vadu Bistriței nr. 29. Bacau, tel/fax:0234 5I0 523 Cont RQ48BRDEQ40SV05456910400 - BRD Bacau

Trezoreria Bacau R075TR.EZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal RO14901288


PREȚ R22 - DALA DE BETON C16/20 PENTRU ACCESE PROPRIETĂȚI (10CM)

R22. 1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment la accese proprietăți, in conformitate cu proiectul si cu cerințele Consultantului.

R22. 2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in :

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - prepararea betonului sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat;

 • - verificarea si curățarea fundației;

 • - pregătirea stratului suport înainte de asternere (folie, strat de nisip, etc);

 • - montarea si demontarea cofrajelor, daca este cazul;

 • - asternerea betonului si compactarea;

 • - verificarea si corectarea suprafeței si a denivelărilor ce depășesc tolerantele ;

 • - realizarea rosturilor;

 • - protejarea si tratarea betonului proaspăt turnat;

 • - luarea probelor si efectuarea testelor;

 • - verificarea topografica a cotelor;

 • - curățarea terenului adiacent afectat de lucrări.

R22. 3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face la metru cub (m3) de beton pus in opera.

Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont RQ48BRDE040SV0545 691.0400 - BRD Bacau Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului W657/25.09.2002, Cod Fiscal ROI4901288


S.C. INTERPROIECT S.R.L. - BACAU

PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚII


PREȚ R1c ■ STRAT DE FUNDAȚIE DIN BALAST PENTRU ACCESE PROPRIETĂȚI

R1C.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast pentru accese proprietăți, in conformitate cu prevederile proiectului.

R1c. 2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - asternerea balastului;

 • - umezirea si compactarea pana se obține gradul de compactare prescris;

 • - curățarea suprafeței;

 • - corectarea neregularitatilor suprafeței înainte si după compactare;

 • - luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

 • - nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

 • - curățarea terenului adiacent afectat de lucrări.

R1c.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru realizarea fundației din balast se va face la metru cub (irn) de balast pus in opera gata compactat.

Volumul va fi calculat geometric in profilurile transversale.

Str. Vadu Bistriței nr, 29. Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont R048BR.DE040SV05456910400 - BRD Bacau

Trezoreria Bacau RO75TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal R014901288

CERTIFICAT XR. 470/2/2/3


PREȚ EQ 11 - MARCAJE DIVERSE SI TRANSVERSALE

EQ11.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona intersecțiilor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerințele Consultantului.

EQ11.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrarea consta din:

 • - procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport;

 • - precum si a forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare;

 • - curățarea suprafeței stratului de uzura înainte de execuția marcajului;

 • - executarea premarcajului si a marcajului transversal final;

 • - semnalizarea drumului pe timpul execuției lucrării;

 • - efectuarea testelor;

 • - curățirea zonei de lucru după marcaj.

EQ11.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru marcajul transversal se va face la metru pătrat (1112) de marcaj realizat, cantitatea fiind măsurata pe proiect.

Str, Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont R048BRDE040SV054569104QQ - BRD Bacau Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal R014901288


PREȚ EQ20 - PROCURARE SI MONTARE INDICATOARE RUTIERE

EQ20.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea noilor indicatoare rutiere, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerințele Consultantului.

EQ20.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

 • - asigurarea mijloacelor de transport;

 • - asigurarea forței de munca necesare;

 • - toate transporturile si manipulările necesare ;

 • - prezentarea unei mostre pentru aprobarea Beneficiarului si Consultantului;

 • - executarea excavatiei si a fundației din beton C8/10;

 • - fixarea stâlpilor in teren;

 • - montarea plăcilor de aluminiu, panourilor, dispozitivelor de prindere.etc.

 • - curățirea zonei de lucru.

EQ20.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru indicatoarele rutiere se va face la bucata (buc) de indicator montat.

Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont R048BRDE040SV054569I0400- BRD Bacau

Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002. Cod Fiscal ROI4901288

DESCRIERE DE PRETURI str. Viselor APA - CANAL

PREȚ Ap 1. - REȚEA APA PEHD 80, SDR 17,6 , PN 6 BAR, CU De 110 X 6,3 mm

Ap 1.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea rețelei de apa PE 0110 mm, in conformitate cu prevederile proiectului.

Ap 1.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurare țeava si piese de legătură inclusiv pierderi tehnologice;

 • - procurare si punere in opera teuri, coturi, ramificații, capace electrosudabile, adaptoare cu flansa, teuri de branșament cu robineti de concesie;

 • - procurarere material lemnos ptr. parapete si podețe, susțineri de cabluri si conducte;

 • - procurare nisip;

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material, transport cu roaba;

 • - trasarea si luare de masuri la poziție;

 • - săpătură in pamant executata manual;

 • - montare parapete si podețe, susțineri de cable si conducte;

 • - montare semnalizare rutiera ptr. asigurarea continuității circulației in timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice;

 • - astemere pat de nisip;

 • - montare prin electrosudura conducta in sânt;

 • - spargeri pereți cămine vane existente ptr. bransare la rețelele de apa existente;

 • - etansare goluri in jurul conductelor la trecerea prin pereții căminelor de vane;

 • - bransarea rețelei proiectate la rețelele existente;

 • - închidere capete conducte pentru probe si verificări;

 • - spalare conducte, proba de etanșeitate la presiune a conductei si remedierea deficientelor;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactarea cu maiul de mana;

 • - incarcarea in auto si transportul pământului excedentar

Ap 1.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea rețelei de apa se va face la metru liniar (ml) de conducta montata.

PREȚ Ap 2. - REȚEA APA PEHD 80, SDR 17,6 , PN 6 BAR, CU De 63 x 3.6 mm

Ap 2.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea rețelei de apa PE 063 mm, in conformitate cu prevederile proiectului.

Ap 2.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurare țeava si piese de legătură inclusiv pierderi tehnologice;

 • - procurare si punere in opera teuri, coturi, ramificații, capace electrosudabile, adaptoare cu flansa;

 • - procurarere material lemnos ptr. parapete si podețe, susțineri de cabluri si conducte;

 • - procurare nisip;

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material, transport cu roaba;

 • - trasarea si luare de masuri la poziție;

 • - săpătură in pamant executata manual;

 • - montare parapete si podețe, susțineri de cable si conducte;

 • - montare semnalizare rutiera ptr. asigurarea continuității circulației in timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice;

 • - asternere pat de nisip;

 • - montare prin electrosudura conducta in sânt;

 • - închidere capete conducte pentru probe si verificări;

 • - spalare conducte, proba de etanșeitate la presiune a conductei si remedierea deficientelor;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactarea cu maiul de mana;

 • - incarcarea in auto si transportul pământului excedentar

Ap 2.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea rețelei de apa se va face la metru liniar (ml) de conducta montata.

Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont R048BRDE040SV05456910400 - BRD Bacau Trezoreria Bacau R.O75TREZ0615069XXX00I670. Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod fiscal RO14901288

PREȚ Ap 3. - BRANȘAMENTE APA PEHD 80, SDR 17,6 , PN 6 BAR, CU De 32 x 1,9 mm

Ap 3.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea branșamentelor de apa PE 032 mm, in conformitate cu prevederile proiectului.

Ap 3.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurare țeava si piese de legătură inclusiv pierderi tehnologice;

 • - procurare si punere in opera teuri, coturi, ramificații, capace electrosudabile, adaptoare cu flansa;

 • - procurarere material lemnos ptr. parapete si podețe, susțineri de cabluri si conducte;

 • - procurare nisip;

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material, transport cu roaba;

 • - trasarea si luare de masuri la poziție;

 • - săpătură in pamant executata manual;

 • - montare parapete si podețe, susțineri de cable si conducte;

 • - montare semnalizare rutiera ptr. asigurarea continuității circulației in timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice;

 • - asternere pat de nisip;

 • - montare prin electrosudura conducta in sânt;

 • - inchidere capete conducte pentru probe si verificări;

 • - spalare conducte, proba de etanșeitate la presiune a conductei si remedierea deficientelor;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactarea cu maiul de mana;

 • - incarnarea in auto si transportul pământului excedentar

Ap 3.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea rețelei de apa se va face la metru liniar (ml) de conducta montata.

PREȚ Ap 4, - CĂMIN DE VANE CVn1 DIN TUBURI DE BETON 0 800 mm, H = 1.5 m

Ap 4.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru executarea căminului de vane proiect CVn 1 pe rețeaua de apa PE 0110 mm, in conformitate cu prevederile proiectului.

Ap 4.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - saparea manuala a gropii de poziție ptr. executarea căminului;

 • - procurare si turnare beton C 8/10 in radier;

 • - procurare si montare tuburi din beton 0 800 mm;

 • - etansarea rosturilor la îmbinarea tuburilor de beton cu mortar M100 ;

~ procurare si montare placa prefabricata din beton armat cu capac si rama din fonta carosabil tip IV;

 • - procurare țeava si piese de legătură inclusiv pierderi tehnologice, conform proiect;

 • - procurare si montare armaturi -robineti conf. proiect;

 • - procurare si montare țeava de golire din PE05O mm si racordarea la rețeaua de canalizare;

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material, transport cu roaba;

 • - trasarea si luare de masuri la poziție;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactarea cu maiul de mana;

 • - incarcarea in auto si transportul pământului excedentar

Ap 4.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea căminului de vane pe rețeaua de apa se va face la bucata (buc) de cămin montat.

PREȚ Ap 5. - CĂMIN APOMETRU NOU PREFABRICAT DIN PE 0 550 mm, H 1100 mm -ECHIPAT

 • - pentru o bucata cămin -

Ap 5.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru executarea căminului apometru individual ce se va monta in conformitate cu prevederile proiectului.

Ap 5.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - saparea manuala a gropii de poziție ptr. executarea căminului;

 • - procurare si asternere pat de nisip ptr. montare cămin apomtru din PE;

 • - procurare si montare cămin apometru prefabricat din PE cu 0 550 mm si H 1100 mm, cu capac din PE;

 • - procurare si montare țeava din PEHD 80, SDR 17,6 , PN 6 BAR, cu De 0 32 x 1,9 mm, inclusiv pierderi tehnologice;

 • - procurare si montare contor de apa cu palete si mufe clasa "C" de precizie si piese de legătură, conform proiect;

 • - procurare si montare armaturi - robineti conf. proiect;

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material, transport cu roaba;

 • - trasarea si luare de masuri la poziție;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactarea cu maiul de mana;

 • - incarcarea in auto si transportul pământului excedentar

Ap 5.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea căminului apometru se va face la bucata (buc) de cămin montat.

Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont RQ48BRDE040SVQ5456910400-BRD.Bacau

Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Contertului J04/657/25.09.2002. Cod Fiscal R014901288

PREȚ Ap 6. - RACORDAREA BRANȘAMENTELOR DE APA NOI DIN ȚEAVA DIN PE LA BRANȘAMENTELE VECHI DIN ȚEAVA DIN OL

 • - pentru o bucata de racordare -

Ap 6.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru racordarea branșamentelor de apa noi la branșamentele de apa vechi.

Ap 6.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - sapare manuala groapa de poziție

 • - taierea țevii din otel;

 • - sudarea la branșamentul vechi din otel a unei mufe din ol 0 3/4";

 • - procurare si montarea pe branșamentul nou din PE a unui racord cu compresiune din PE tip FE cu 0 32-3/4";

 • - racordarea branșamentului nou din PE la branșamentul vechi din OL;

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material, transport cu roaba;

 • - trasarea si luare de masuri la poziție;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactarea cu maiul de mana;

 • - incarcarea in auto si transportul pământului excedentar

Ap 6.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru racordarea branșamentelor noi la branșamentele vechi se va face la bucata de racordare (buc),

Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax: 0234 510 523 Cont R048BRPE040SV05456910400 — BRD Bacau Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002. Cod Fiscal RO14901288


S.C. INTERPROIECT S.R.L. - BACAU

11


PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚIIPREȚ Ap 7. - HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU DN 100 mm

 • - pentru o bucata hidrant -

Ap 7.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica la montarea unui hidrant subteran de incendiu Dn 100 mm.

Ap 7.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - sapare manuala groapa de poziție;

 • - procurare hidrant subteran de incendiu Dn 100 mm tip A (adâncime de ingropare 1,00 m ), cu cot cu picior si cutie de protecție din fonta,

 • - procurare si montare piese de legătură;

 • - montare hidrant si accesorii

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material, transport cu roaba;

 • - trasarea si luare de masuri la poziție;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactarea cu maiul de mana;

 • - incarnarea in auto si transportul pământului excedentar

Ap 7.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru racordarea branșamentelor noi la branșamentele vechi se va face la bucata de racordare (buc).

Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont RO48BRDE040SV05456910400 - BRD Bacau Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Rcg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal R014901288


PREȚ Cn 1. - REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE PVC MULTISTRAT SN 4M, ÎMBINATE CU MUFE SI GARNITURI DIN ELASTOMERI, CU De 315 X 7,7mm,

Cn 1.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea rețelei de canalizare din tuburi PVC multistrat cu De 315 mm, in conformitate cu prevederile proiectului.

Cn 1.2, DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurare țeava si piese de legătură inclusiv pierderi tehnologice;

 • - procurare si punere in opera teuri, coturi, ramificații, capace electrosudabile, adaptoare cu flansa, teuri de branșament cu robineti de concesie;

 • - procurarere material lemnos ptr. parapete si podețe, susțineri de cabluri si conducte;

 • - procurare nisip;

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material, transport cu roaba;

 • - trasarea si luare de masuri la poziție;

 • - săpătură in pamant executata manual si/sau mecanizat conform proiect;

 • - săpăturile cu taluz vertical peste 1,5 m adâncime se vor executa cu sprijiniri;

 • - montare parapete si podețe, susțineri de cable si conducte;

 • - montare semnalizare rutiera ptr. asigurarea continuității circulației in timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice;

 • - asternere pat de nisip;

 • - montare prin îmbinare cu mufe si garnituri din elastomeri a tuburilor si pieselor de legătură ptr, canalizare;

 • - spargeri pereți cămine de vizitare existente ptr. racordare la rețelele de canalizare existente;

 • - etansare goluri in jurul conductelor la trecerea prin pereții căminelor;

 • - racordarea rețelei de canalizare proiectate la rețelele de canalizare existente;

 • - proba de etanșeitate a conductei de canalizare si remedierea deficientelor;

 • - umplutura de pamant manuala si mecanizata;

 • - compactarea cu maiul de mana si cu maiul mecanic;

 • - incarnarea in auto si transportul pământului excedentar

Cn 1.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea rețelei de canalizare se va face la metru liniar (ml) de conducta montata.

Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont RQ48BRDE040SV05456910400 BRD Bacau

PREȚ Cn 2. - RACORDURI DE CANALIZARE DIN TUBURI DE PVC MULTISTRAT SN 4M, ÎMBINATE CU MUFE SI GARNITURI DIN ELASTOMERI, CU De:

 • A. 160 x 4,0 mm

 • B. 200 x 4,9 mm

Cn 2.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea rețelei de canalizare din tuburi PVC multistrat cu De 200 mm si De 160 mm, in conformitate cu prevederile proiectului.

Cn 2.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurare țeava si piese de legătură inclusiv pierderi tehnologice;

 • - procurare si punere in opera teuri, coturi, ramificații, capace electrosudabile, adaptoare cu flansa, teuri de branșament cu robineti de concesie;

 • - procurarere material lemnos ptr. parapete si podețe, susțineri de cabluri si conducte;

 • - procurare nisip;

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material, transport cu roaba;

 • - trasarea si luare de masuri la poziție;

 • - săpătură in pamant executata manual si/sau mecanizat conform proiect;

 • - săpăturile cu taluz vertical peste 1,5 m adâncime se vor executa cu sprijiniri;

 • - montare parapete si podețe, susțineri de cable si conducte;

 • - montare semnalizare rutiera ptr. asigurarea continuității circulației in timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice;

 • - asternere pat de nisip;

 • - montare prin îmbinare cu mufe si garnituri din elastomeri a tuburilor si pieselor de legătură ptr. canalizare;

 • - spargeri pereți cămine de vizitare existente ptr. racordare la rețelele de canalizare existente;

 • - etansare goluri in jurul conductelor la trecerea prin pereții căminelor;

 • - racordarea rețelei de canalizare proiectate la rețelele de canalizare existente;

 • - proba de etanșeitate a conductei de canalizare si remedierea deficientelor;

~ umplutura de pamant manuala si mecanizata;

 • - compactarea cu maiul de mana si cu maiul mecanic;

 • - incarnarea in auto si transportul pământului excedentar

Cn 2.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea rețelei de canalizare se va face la metru liniar (ml) de conducta montata.

Str. Vadu Bistriței nr. 29. Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont R048BRDE040SV05456910400-BRD Bacau

ROCCRTJ

SREN ISO 9001:2008


CERTIFICAT ,XR. 470/3/3/1 SR EX ISO 14001:2005

CERTIFICAT XR. 470/2/2/2 SROHSAS 18001:2008

CERTIFICAT .XR. 470/2/2/3


PREȚ Cn 3. - CĂMIN DE VIZITARE DIN TUBURI DE BETON 0 1000 mm, H = VARIABIL cont. STAS 2448/82

 • - pentru o bucata cămin -

Cn 3.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru executarea căminelor de vizitare pe rețelele de canalizare conf. STAS2448/82 din tuburi din beton cu cep si buza 0 1000 mm, in conformitate cu prevederile proiectului.

Cn 3.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - saparea manuala sau mecanizata a gropii de poziție ptr. executarea căminului;

 • - procurare si turnare beton C8/10 in radier;

 • - montarea si etansarea tubului de canalizare din PVC in radier;

 • - procurare si montare tuburi din beton cu cep si buza 0 1000 mm;

 • - aducerea la cota a căminului de vizitare cu beton simplu monolit C8/10;

 • - etansarea rosturilor la îmbinarea tuburilor de beton cu mortar M100 ;

 • - procurare si montare placa prefabricata din beton armat cu capac si rama din fonta carosabil tip IV;

 • - procurare si montare trepte metalice din OB 20;

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactarea cu maiul de mana;

 • - incarnarea in auto si transportul pământului excedentar

Cn 3.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea căminului de vizitare pe rețeaua de canalizare se va face la bucata (buc) de cămin montat.

Str. Vadu Bistriței nr, 29, Bacau. (el/fax:O234 510 523 Cont RQ48BRDEp40SV05456910400 - BRD Bacau

S.C. INTERPROIECT S.R.L. - BACAU

PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚII


PREȚ Cn 4. - CĂMIN INDIVIDUAL DE RACORD DE CANALIZARE PREFABRICAT DIN PVC 0 400 mm

 • - pentru o bucata cămin -

Cn 4.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru executarea căminelor individuale de racord de canalizare in conformitate cu prevederile proiectului,

Cn 4.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - saparea manuala a gropii de poziție ptr. executarea căminului;

 • - asternere pat de nisip;

 • - procurare si montare cămin de vizitare prefabricat din PVC , cu baza 0 400 mm, cu o intrare si o ieșire 0 160 mm, tub PVC 0 400 mm, L- 1,0 m, capac din PE si garnituri de etansare;

 • - racordare cu garnituri tub 0 160 mm de la locuința la cămin si de la cămin la rețeaua stradala;

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactarea cu maiul de mana;

 • - incarcarea in auto si transportul pământului excedentar

Cn 4.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea căminului individual de canalizare se va face la bucata (buc) de cămin montat.

Str. Vadu Bistriței nr, 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont R048BRDE040SV05456910400-BRD Bacau Trezoreria Bacau RO75TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod fiscal RO14901288

CERTIFICAT XR. 470/2/2C1

PREȚ Cn 5 - GURA DE SCURGERE CAROSABILA CU UN GRATAR CU RAMA DIN FONTA CONF. STAS 2701/82

 • - pentru o bucata gura de scurgere -

Cn 5.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru executarea gurilor de scurgere de colectare a apelor pluviale conf. STAS 2701/82 din tuburi din beton cu cep si buza 0 500 mm, in conformitate cu prevederile proiectului.

Cn 5.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - saparea manuala sau mecanizata a gropii de poziție ptr. executarea gurii de scurgerei;

 • - procurare si turnare beton C8/10 in radier;

 • - procurare si montare tuburi din beton cu cep si buza 0 500 mm;

’ etansarea tubului de canalizare din beton simplu cu cep si buza 0500 mm;

 • - montarea si etansarea racordului de canalizare din PVC 0 200 mm in radier;

 • - aducerea la cota a gurii de scurgere cu beton simplu monolit C8/10;

 • - procurare si montarea grătarului cu rama din fonta carosabil;

 • - etansarea rosturilor la îmbinarea tuburilor de beton cu mortar M100 ;

 • - manipulare material;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactarea cu maiul de mana;

 • - incarnarea in auto si transportul pământului excedentar

Cn 5.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea gurii de scurgere se va face la bucata (buc) de gura de scurgere montata.

Str. Vadu Bistriței nr, 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont RQ48BRDE040SV05456910400 - BRD Bacau

PREȚ Cn 6. - PLACA PREFABRICATA DIN BETON ARMAT CU CAPAC SI RAMA DIN FONTA TIP IV CAROSABIL (1,3 x 1,3 x 0,20 m )

 • - pentru o bucata placa prefabricata -

Cn 6.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru executarea si montarea plăcii prefabricate din beton armat cu capac si rama din fonta tip IV carosabil

Cn 6.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - procurare si montare capac cu rama din fonta tip IV carosabil;

 • - procurare si turnare beton C16/20;

 • - procurare si montare armaturi OB 37 si PC 52;

 • - procurare si montare si demontare cofraje;

 • - transport placa prefabricata;

 • - manipulare placa prefabricata;

 • - montare placa prefabricata;

Cn 6.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru executarea si montarea plăcii prefabricate din b.a. se va face la bucata (buc) de placa prefabricata executata si montata.

Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont RQ48BRDE040SV05456910400 - BRD Bacau

DESCRIERE DE PRETURI str. Viselor LUCRĂRI DE GAZE

PREȚ G1 - ADUCEREA LA COTA RASUFLATORI EXISTENTE PE CONDUCTELE DE

GAZE NATURALE

G1.1 DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru executarea aducerii la cota finala a străzii sau a trotuarelor a rasuflatorilor existente pe conductele de gaze naturale, in conformitate cu prevederile proiectului.

G1.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - saparea manuala a gropii de poziție ptr. executarea aducerii la cota;

 • - demontarea rasuflatorii de gaze existente;

 • - revizuirea tijei din țeava si a rasuflatorii;

 • - ajustarea tijei din țeava ptr. noua cota de montare a rasuflatorii (scurtarea sau prelungirea acesteia după caz)

 • - montarea la cota din proiect a rasuflatorii de gaze;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactare cu maiul de mana;

G1.3 MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru aducerea la cota a rasuflatorii de gaze existente se va face la bucata (buc) de rasuflatoare adusa la cota.

Str. Vadu Bistriței nr, 29ț Bacau. teBfax;0234 510 523 Cont RO48BRDE04QSVQ5456910400 - BRD Bacau Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002. Cod Fiscal RO14901288

PREȚ G2 - MONTARE TUBURI DE PROTECȚIE PE REȚELELE SI BRANȘAMENTELE DE GAZE LA INTERSECȚIA CU CONDUCTELE DE APA SI DE CANALIZARE

A - pe rețelele

B - pe branșamente

G2.1. DEFINIȚIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea tuburile de protecție pe rețelele si pe branșamentele de gaze existente la intersecția cu conductele de apa si canalizare, in conformitate cu prevederile proiectului,

G 2.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările constau in:

 • - săpătură manuala

 • - procurare țeava ptr. tub de protecție - OL 0 150mm ptr, branșamente si OL 0 200mm ptr. rețele;

 • - procurare rasuflatori de gaze cu capac;

 • - trasarea si luarea de masuri la poziție (lungimea tubului de protecție trebuie sa fie de min. 1.0 m de o parte si de alta a conductei sau a grupului de conducte cu care se intersectează );

 • - taierea pe generatoare a tubului de protecție;

 • - motarea pe branșamentul sau a rețelei protejate a celor 2 jumatati a tubului de protecție;

 • - sudarea celor 2 jumatati a tubului de protecție;

 • - montarea prin sudura a tijei din țeava din OL 0 2“ a rasuflatorii;

 • - curatarea cu peria de sarma țevilor din otel in vederea execuției protecției anticorosive;

 • - grunduirea țevilor din otel;

 • - izolație anticoroziva la țevile din otel cu Impaslitura din fibre de sticla - izolație foarte intarita;

 • - montare la fiecare tub de protecție rasuflatoare cu capac;

 • - proba cu delegat E-ON GAZ;

 • - transport auto materiale la locul de punere in opera;

 • - manipulare material, transport cu roaba;

 • - umplutura de pamant;

 • - compactare;

 • - incarcarea in auto si transportul pământului excedentar

G 2.3. MĂSURĂTORI SI PLĂTI

Plata pentru montarea tuburilor de protecție pe branșamente si rețele de gaze se va face la (ml) de tub de protecție montat.

Sti. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont R048BRDE040SV0545691040p-BRDBacau

CAIET DE SARCINI LUCRĂRI DE TERASAMENTE I
CAPITOLUL I / GENERALITĂȚI      //

' '.'.T'-Ă

z 7\

'pentru

; comune..c^ire^i®să iipactarea, niV^lai^a și


Art.l. DOMENIU DE APLICARE                  ț.

Prezentul caiet de sarcini se aplică la executarea terasamentelor construcția și reconstrucția drumurilor publice. El cuprinde condițiile tdbpic* fie îndeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la coi finisarea lucrărilor precum și controlul calității și condițiile de recepție.

Art.2. PREVEDERI GENERALE

 • 2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 și alte standarde și normative în vigoare, la data execuției, în măsura în care acestea completează și nu contravin prezentului caiet de sarcini.

 • 2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unități de specialitate, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

 • 2.3. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea beneficiarului, și alte verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

 • 2.4. Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 • 2.5. Antreprenorul este obligat să țină evidența zilnică a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor și a celorlalte cerințe.

 • 2.6. în cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul poate dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun, pc cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL II MATERIALE FOLOSITE

Art.3. PĂMÂNT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafețelor ce urmează a fi însămânțate sau plantate se folosește pământ vegetal rezultat de la curățirea terenului și cel adus de pe alte suprafețe locale de teren.

Art.4. PĂMÂNTURI PENTRU TERASAMENTE

 • 4.1. Categoriile și tipurile de pământuri, clasificate conform STAS 1243 care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date în tabelele 1 .a și 1 .b.

 • 4.2. Pământurile clasificate ca foarte bune pot fi folosite în orice condiții climaterice și hidrologice, la orice înălțime de terasament, fără a se lua măsuri speciale.

 • 4.3. Pământurile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate în orice condiții climaterice, hidrologice și la orice înălțime de terasament, compactarea lor necesitând o tehnologie adecvată.

 • 4.4. Pământurile prăfoase și argiloase, clasificate ca mediocre în cazul când condițiile hidrologice locale sunt mediocre și nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind acțiunea fenomenului de îngheț-dezghet la lucrări de drum.

 • 4.5. în cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în pământuri rele sau foarte rele (vezi tabelul 1 b) sau a celor cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cm3, vor fi înlocuite cu pământuri de calitate satisfăcătoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianți (var, cenușă de furnal, etc.).

Materiale pentru terasamente

Categoriile și tipurile de pământuri clasificate conform STAS 1243

Tabel la


Denumirea ți caracterizarea principalelor lipurl de pământuri

Simbol

________________Granulozitate_______________ Conținut in părți fine in % din masa totală pt.

Coeficient dc neuni-fo rmi late U.

Indice de plasticitate t p pentru fracțiunea sub 0.5 mm

Umflare liberi

U,%

Calitate material pentru terasa-mente

d<0.005 min

d<0,05 min

d<0.25 min

1. Pământuri necoezive grațiere fracțiunea mai mare de 2 nun reprezintă mai muh dc 50% Blocuri, bolovani}, pietnț

cu foarte puține părți fine, neuniforme (granulozitate cont inuă)

insensibilitate la ingheț-dezgheț ți la variațiile

de umiditate

ia

< 1

< 10

<20

<5

0

foarte bună

idem la, insă uniforme (grzaulozitaie continuă)

’.b

S£5

foarte bună

2, Pământuri necoezive medii ți fine (fracțiunea mai mică de 2 mm reprezintă mai mult dc 50%) Nisip cu pier riș. nisip mare mijlociu sau Tin

cu părți fine, neuniforme (granulozitate continuă) sensibilitate mijlocie la îngheț- dezgheț, insensibile la variațiile de umiditate

2a

<6

<20

<10

> 5

10

1

s §

•2

idem 2a, insă uniforme (granulozitate disconnuă)

2h

S 5

bună

3. Pămănluri nwoczivc medii ți fine (fracțiunea mai mică de 2 nun reprezintă mai mult de 50%) cu liant constituit din pământuri coezivC- Nisip cu pictriț, nisip mare, mijlociu iau fui Cu liant prâfoj sau argilos

cu multe părți fine, foarte sensibile la îngheț- dezgheț, fracțiunea fină prezintă umflare liberă (respectiv contracție.) reduși

Ja

6

>20

S 10

' 10

<10

mediocră

idem 3a. insă fracțiunea fină ptetir.tă umflare liberă medie sau marc

îb

>40

mediocră

NOTA: în terasamente se poate folosi și material provenit din derocări, în condițiile arătate în prezentul tabel

Materiale pentru terasamente

Categoriile și tipurile de pământuri clasificate conform STAS 1243

TabelGranit lozita te


Denumirea ți caracterizarea principalelor tipuri de păinănluri


Simbol


Conform no mo gram ei Casagrar.de


anorganice cu compresibili tale ți om Ilare liberă reduse, sensibilitate mijlocie la îngheț-dezgheț


.mcrginice cu compresibiliiate mijlocie ți umflare liberă reduse sau medii, foarte sensibile la îngheț-dezgheț


1. PJmAnturi coezive: nisip prifos, praf nisipos, nisip aigilos, praf, praf argilos nisipos, praf argilos, argilă prăfoasă nisipoasă, argilă prăfoasă, argilă, argilă grasă


anorganice ( MO > 5%) • cu compresibilii ale ți umflare liberă reduse, sensibilitate mijlocie la îngheț-dezgheț


anorganice cu compresibilii ale si umflare liberă mare, sensibilitate mijlocie la îngheț-dezgheț


anorganice ( MO > 5%) * compresibilitate mijlocie ți umflare liberă reduși sau medic, foarie sensibile la ingheț-dezgbcț


anorganice (MO > 5%) * cu compresibiliiate mare, umflare liberă medie sau mare, foane sensibile la ingheț-dezgheț


I_____

*) Materiile organice sunt notate cu MO

Tndicc de plasticitate t p pentru fracțiunea sub 0,5 mm

Umflare liberă

U,%

Calitate mal mal pentru terasa mente

< 10

<40

mediocră

<35

> 70

mediocră

< 10

< 40

med iocrâ

> 35

>70

rea

<35

<75

rea

>40

foarte reaînlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toata lățimea platformei, la o adâncime de minimum 20 cm în cazul pământurilor rele și de minimum 50 cm în cazul pământurilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cm3. Adâncimea se va considera sub nivelul patului drumului și se va stabili în funcție de condițiile locale concrete, de către inginer.

Pentru pământurile argiloase, simbolul 4d, se recomandă fie înlocuirea, fie stabilizarea lor cu var, ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau când pământul din patul drumului are umiditatea relativă Wo > 0,55 se va executa un strat de separație din geotextil, rezistent și permeabil.


unde: W = umiditatea naturală, iar WL = limita de curgere

 • 4.6. Realizarea terasamentelor în rambleu, în care se utilizează pământuri simbol 4d (anorganice) și 4e (cu materii organice peste 5%) a căror calitate conform tabelului 1 .b este rea, este necesar ca alegerea soluției de punere în operă și eventualele măsuri de îmbunătățire să fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

 • 4.7. Nu se vor utiliza în ramblee pământurile organice, maluri, nămoluri, turbă și pământurile vegetale, pământurile cu consistență redusă (care au indicele de consistență sub 0,75%), precum și pământurile cu conținut mai mare de 5% de săruri solubile în apă. Nu se vor introduce în umpluturi, bulgări de pământ înghețat sau cu conținut de materii organice în putrefacție (brazde, frunziș, rădăcini, crengi, etc).

Art.5. APA DE COMPACTARE

 • 5.1. Apa necesară compactării rambleurilor nu trebuie să fie murdară și nu trebuie să conțină materii organice în suspensie.

 • 5.2. Apa salcie va putea fi folosită cu acordul Beneficiarului, cu excepția compactării terasamentelor din spatele lucrărilor de artă.

 • 5.3. Eventuala adăugare a unor produse, destinate să faciliteze compactarea nu se va face decât cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza și modalitățile de utilizare.

Arf.6. PĂMÂNTURI PENTRU STRATURI DE PROTECȚIE

Pământurile care se vor folosi la realizarea straturilor de protecție a rambleurilor erodabile trebuie să aibă calitățile pământurilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile și pietrișurile aluvionare. Aceste pământuri nu trebuie să aibă elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

Art.7 VERIFICAREA CALITĂȚII PĂMÂNTURILOR

 • 7.1. Verificarea calității pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale acestuia, prevăzute în tabelul 2,

Tabel 2

Nr.

crt.

Caracteristici care se verifică

Frecvente mini inc

Metode de determinare conform ST AS

1

Granuloziiate

19135-85

2

Limita de plasticitate

iu funcție de heterogenitatea pământului utilizat însă nu va fi mai mică decât o încercare la fiecare 5.000 m]

1913’4.86

3

Densitate uscată maxi mă

1913'3 76

4

Coeficientul de Neuniformitate

730 89

5

Caracteristicile de compactare

Pentru pământurile folosite in rambleurile din spatele ridurilor și pământurile folosite la protecția rambleurilor, o încercare la fiecare 1.000 tn3

1913 I3-S3

6

Umflare liberă

1913'12 S8

7

Sensibilitate la îngheț-dezgheț

o încercare la fiecare: - 2.000 mc pământ pentru rambleuri

- 250 ml de dram în debleu

170913-90

8

Umiditate

Zilnic sau la fiecare 500 nr

1913 1-82

 • 7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinărilor de laborator.

CAPITOLUL III
EXECUTAREA TERASAMENTELOR

Art.8. PICHETAJUL LUCRĂRILOR

 • 8.1. De regulă, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheți cu martori, iar vârfurile de unghi prin borne de beton legați de reperi amplasați în afara amprizei drumului.

Pichetajul este însoțit și de o rețea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasați în afara zonei drumului, cel puțin câte doi reperi pe km.

 • 8.2. în cazul când documentația este întocmită pe planuri fotogrametriee, traseul drumului proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmează să se facă la începerea lucrărilor de execuție pe baza planului de situație, a listei cu coordoonate pentru vârfurile de unghi și a reperilor de pe teren.

 • 8.3. înainte de începerea lucrărilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea și completarea pichetajului în cazul situației arătate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului complet nou în cazul situației de la pct.8.2. în ambele cazuri trebuie să se facă o pichetare detaliată a profilurilor transversale, la o distanță maximă între acestea de 30 m în aliniament și de 20 m în curbe. Picheții implantați în cadrul pichetajului complementar vor fi legați, în plan și în profil în lung, de aceiași reperi ca și picheții din pichetajul inițial.

 • 8.4. Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin țăruși și șabloane următoarele:

 • - înălțimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în ax, de-a lungul axului drumului;

 • - punctele de intersecții ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

 • - înclinarea taluzelor.

 • 8.5. Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picherilor și reperilor și are obligația de a-i restabili sau de a-i reamplasa dacă este necesar.

 • 8.6. în caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrărilor este efectuată de către Antreprenor, pe cheltuiala și răspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisă a Beneficiarului, cu notificare cu cel puțin 24 ore în devans.

 • 8.7. Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate și toate instalațiile subterane și aeriene, aflate în ampriza lucrărilor în vederea mutării sau protejării acestora.

Art.9. LUCRĂRI PREGĂTITOARE

 • 9.1. înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare în limita zonei expropriate:

 • - defrișări;

 • - curățirea terenului de resturi vegetale și buruieni;

 • - decaparea și depozitarea pământului vegetal;

 • - asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafață și adâncime;

 • - demolarea construcțiilor existente.

 • 9.2. Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor și arbuștilor, să scoată rădăcinile și buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, în caz că este nceesar, în conformitate cu legislația în vigoare. Scoaterea buturugilor și rădăcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înălțime mai mică de 2 m precum și la debleuri.

 • 9.3. Curățirea terenului de frunze, crengi, iarbă și buruieni și alte materiale se face pe întreaga suprafață a amprizei.

 • 9.4. Decaparea pământului vegetal se face pe întreaga suprafață a amprizei drumului și a gropilor de împrumut.

 • 9.5. Pământul decapat și orice alte pământuri care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate și depuse în depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pământul vegetal va fi pus în depozite provizorii, în vederea reutilizării.

 • 9.6. Pe porțiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin șanțuri de gardă care să colecteze și să evacueze apa în afara amprizei drumului. în general, dacă se impune, se vor executa lucrări de colectare, drenare și evacuare a apelor din ampriza drumului.

 • 9.7. Demolările construcțiilor existente vor fi executate până la adâncimea de 1,00 m sub nivelul platformei terasamentelor. Materialele provenite din demolare vor fi strânse cu grijă, pentru a fi reutilizate conform indicațiilor precizate în caietele de sarcini speciale sau în lipsa acestora, vor fi evacuate în groapa publică cea mai apropiată, transportul fiind în sarcina Antreprenorului.

 • 9.8. Toate golurile ca: puțuri, pivnițe, excavații, gropi rezultate după scoaterea buturugilor și rădăcinilor, etc. vor fi umplute cu pământ bun pentru umplutură, conform prevederilor art.4 și compactate pentru a obține gradul de compactare prevăzut în tabelul nr.5 punctul b.

 • 9.9. Antreprenorul nu va trece la execuția terasamentelor înainte ca Beneficiarul să constate și să accepte execuția lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol.

Această acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu menționată în registrul de șantier.

Art.10. MIȘCAREA PĂMÂNTULUI

 • 10.1. Mișcarea terasamentelor se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în profilurile cu umplutură ale proiectului. La începutul lucrărilor, Antreprenorul trebuie să prezinte Consultantului spre aprobare, o diagramă a cantităților ce se vor transporta (inclusiv un tabel de mișcare a terasamentelor), precum și toate informațiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distanțe, etc.).

 • 10.2. Excedentul de săpătură și pământurile din dcblcuri care sunt improprii realizării rambleurilor (în sensul prevederilor din. art.4) precum și pământul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie înlocuite (in sensul art.4) vor fi transportate în depozite definitive,

 • 10.3. Necesarul de pământ care nu poate fi asigurat din debIcuri, va proveni din gropi de împrumut.

 • 10.4. Recurgerea la debleuri și rambleuri în afara profilului din proiect, sub forma de supralărgire, trebuie să fie supusă aprobării Beneficiarului.

 • 10.5. Când, în cursul execuției lucrărilor, natura pământurilor provenite din debleuri și gropi de împrumut este incompatibilă cu prescripțiile prezentului caiet de sarcini și ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor și normativelor tehnice în vigoare, privind calitatea și condițiile de execuție a rambleurilor, Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul și să-i supună spre aprobare propuneri de modificare a provenienței pământului pentru umplutură, pe bază de măsurători și teste de laborator, demonstrând existența reală a materialelor și evaluarea cantităților de pământ ce se vor exploata.

 • 10.6. La lucrările importante, când beneficiarul consideră recesar, poate preciza, completa sau modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. în acest caz, Antreprenorul poate întocmi, în cadrul unui caiet de sarcini speciale, "Tabloul de corespondență a pământului" prin care se definește destinația fiecărei naturi a pământului provenit din debleuri sau gropi de împrumut.

 • 10.7. Transportul pământului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor, "Tabelul de mișcare a pământului" care definește în spațiu mișcările și localizarea finală a fiecărei cantități izolate de pământ din debleu sau din groapa de împrumut.

El ține cont dc "Tabloul de corespondență a pământului" stabilit de Beneficiar, dacă aceasta există, ca și de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport și de prescripțiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobării Beneficiarului în termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de începerea lucrărilor.

Art.l 1. GROPI DE ÎMPRUMUT ȘI DEPOZITE DE PĂMÂNT

 • 11.1. în cazul în care gropile de împrumut și depozitele de pământ nu sunt impuse prin proiect sau în caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Beneficiarului. Acest acord va trebui să fie solicitat cu minimum opt zile înainte de începerea exploatării gropilor de împrumut sau a depozitelor. Dacă Beneficiarul consideră că este necesar, cererea trebuie să fie însoțită de:

• un raport privind calitatea pământului din gropile de împrumut alese, în spiritul prevederilor articolului 4 din prezentul caiet dc sarcini, cheltuielile pentru sondajele și analizele de laborator executate pentru acest raport fiind în sarcina Antreprenorului;

 • • acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite și/sau pentru gropile de împrumut;

 • • un raport cu programul de exploatare a gropilor de împrumut și planul de refacere a mediului.

 • 11.2. La exploatarea gropilor de împrumut Antreprenorul va respecta următoarele reguli:

 • • pământul vegetal se va îndepărta și depozita în locurile aprobate și va fi refolosit conform prevederilor proiectului;

 • • crestele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie, în lipsa autorizației prealabile a Beneficiarului, să fie la o depărtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

 • • taluzurile gropilor de împrumut, pot fi executate în continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu condiția ca fundul săpăturii, la terminarea extragerii, să fie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor din precipitații, iar taluzurile să fie îngrijit executate;

 • • săpăturile în gropile de împrumut nu vor fi mai adânci decât cota practicată în debleuri sau sub cota șanțului de scurgere a apelor, în zona de rambleu;

 • • în albiile majore ale râurilor, gropile de împrumut vor fi executate în avalul drumului, amenajând o banchetă de 4,00 m lățime între piciorul taluzului drumului și groapa de împrumut;

 • • fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1...3% spre exterior și o pantă longitudinală care să asigure scurgerea și evacuarea apelor;

 • • taluzurile gropilor de împrumut amplasate în lungul drumului, se vor executa cu înclinarea de

1 :l,5,..l :3; când între piciorul taluzului drumului și marginea gropii de împrumut nu se lasă nici un fel de banchete, taluzul gropii de împrumut dinspre drum va fi de 1:3.

 • 11.3. Surplusul de săpătură din zonele dc debleu, poate fi depozitat în următoarele moduri:

 • • în continuarea terasamentului proiectat sau existent în rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat, compactat și taluzat conform prescripțiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafața superioară a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelată la o cotă cel mult egală cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat;

 • • la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în execuție sau ale celor existente și în afara firelor de scurgere a apelor; în ambele situații este necesar să se obțină aprobarea pentru ocuparea terenului și să se respecte condițiile impuse.

La amplasarea depozitelor în zona drumului se va urmări ca prin execuția acestora să nu se provoace înzăpezirea drumului.

 • 11.4. Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut și depozitele să nu compromită stabilitatea masivelor naturale și nici să nu riște antrenarea terasamentelor de către ape sau să cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. In acest caz, Antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube.

 • 11.5. Beneficiarul se va opune executării gropilor de împrumut sau depozitelor, susceptibile de a înrăutăți aspectul împrejurimilor și a scurgerii apelor, fără ca Antreprenorul să poată pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despăgubiri,

 • 11.6. Achiziționarea sau despăgubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pământuri ca și ale celor necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina Antreprenorului.

Art. 12. EXECUȚIA DEBLEURILOR

 • 12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini și caietul de sarcini speciale să fi fost verificat și recunoscut ca satisfăcător de către Beneficiarul lucrării. Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu să fie menționate în registrul de șantier.

 • 12.2. Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lățime și pe măsură ce avansează, se realizează și taluzarea, urmărind pantele taluzurilor menționate pe profilurile transversale.

 • 12.3. Nu se vor creea supraadâncimi în debleu. în cazul când în mod accidental apar asemenea situații se va trece la umplerea lor, conform modalităților pe care le va prescrie Beneficiarul lucrării și pe cheltuiala Antreprenorului.

 • 12.4. La săparea în terenuri sensibile la umezeală, terasamentele se vor executa progresiv, asigurându-se permanent drenarea și evacuarea apelor pluviale și evitarea destabilizării echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pământurilor. Toate lucrările preliminare de drenaj vor fi finalizate înainte de începerea săpăturilor, pentru a se asigura că lucrările se vor executa fără a fi afectate de ape.

 • 12.5. în cazul când terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calitățile stabilite și nu este de portanta prevăzută, se va putea prescrie realizarea unui strat de formă pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat de formă se va face la gradul de compactare de 100% Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal.

 • 12.6. înclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv.

Dacă acesta diferă de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui să aducă la cunoștința Beneficiarului neconcordanța constatată, urmând ca acesta să dispună o modificare a înclinării taluzurilor și modificarea volumului terasamentelor.

 • 12.7. Prevederile STAS 2914 privind înclinarea taluzurilor la deblee pentru adâncimi de maximum 12,00 m sunt date în tabelul 3, în funcție de natura materialelor existente în debleu.

Tabel 3

NATURA materialelor din debleu

ÎNCLINAREA TALUZURILOR

Pământuri argdoase. în genera) argile nisipoase sau prăfoase, nisipuri

1.0. 1.5

ajgiloase sau prafuri argifoasc

Pământuri mămoase

1,0 1.0 ...1.0 0.5

Pământuri macroporicc (loess ți pământuri loessoidc)

1.0:0.1

Roci stâncoase altcrabik. in funcție dc gradul dc alterabiliute și de adâncimea debleurilor

1.0 1 .5...1 ,0. 1.0

Roci stâncoase neaherabilc

!.0.0.1

Roci stâncoase (care nu se degradează) cu stratificarea favorabilă in ce

dc la 1.0 : 0.1 până la poziția

privește siabilihtea

verticală sau chiar in consolă

în debleuri mai adânci de 12,00 m sau amplasate în condiții hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltrații, zone de băltiri) indiferent de adâncimea lor, înclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate.

 • 12.8. Taluzurile vor trebui să fie curățate de pietre sau de bulgări de pământ care nu sunt perfect aderente sau incorporate în teren ca și rocile dislocate a căror stabilitate este incertă.

 • 12.9. Dacă pe parcursul lucrărilor de terasamente, masele de pământ devin instabile, Antreprenorul va lua măsuri imediate de stabilizare, anunțând în același timp Beneficiarul.

 • 12.10. Debleurile în terenuri moi, ajunse la cotă, se vor compacta până la 100% Proctor Normal, pe o adâncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct.c).

 • 12.11. în terenuri stâncoase, la săpăturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui să stabilească și apoi să adapteze planurile sale de derocare în așa fel încât după explozii să se obțină:

 • •  degajarea la gabarit a taluzurilor și platformei;

 • •  cea mai mare fracționare posibilă a rocii, evitând orice risc de deteriorare a lucrărilor.

 • 12.12. Pe timpul întregii durate a lucrului va trebui să se inspecteze, în mod frecvent și în special după explozie, taluzurile de debleuri și terenurile de deasupra acestora, în scopul de a se înlătura părțile de rocă, care ar putea să fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.

După execuția lucrărilor, se va verifica dacă adâncimea necesară este atinsă peste tot. Acolo unde aceasta nu este atinsă, Antreprenorul va trebui să execute derocarea suplimentară necesară.

 • 12.13. Toleranțele de execuție pentru suprafața platformei și nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date în tabelul 4.

Tabel 4

Profitul

Tolerințe admise

Roci necompacte

Roci compacte

Platformă cu strat de formă

+.'• 5 cm

+'- 5 cm

Platformă fără strat de formă

+.'-5 cm

10 cm

Tafuz de deblm ncacoperit

+A- 10 cm

variabil in funcție de natura rocii

 • 12.14. Metoda utilizată pentru nivelarea platformei în cazul terenurilor stâncoase este lăsata la alegerea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adâncime suplimentară, apoi de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pământ, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat așa cum este arătat în ari. 14.

 • 12.15. Dacă proiectul prevede executarea rambleurilor cu pământurile sensibile la umezeală, Beneficiarul va prescrie ca executarea săpăturilor în debleuri să se facă astfel:

în perioada ploioasă: extragerea verticală după perioada ploioasă: săpături în straturi, până la orizontul al cărui conținut în apă va fi superior cu 10 puncte, umidității optime Proctor Normal.

 • 12.16. în timpul execuției debleurilor, Antreprenorul este obligat să conducă lucrările astfel ca pământurile ce urmează să fie folosite în realizarea rambleurilor să nu fie degradate sau înmuiate de apele de ploaie. Va trebui, în special să se înceapă cu lucrările de dcbleu de la partea de jos a rampelor profilului în lung. Dacă topografia locurilor permite o evacuare gravitațională a apelor, Antreprenorul va trebui să mențină o pantă suficientă pentru scurgere, la suprafața părții excavate și să execute în timp util șanțuri, rigole, lucrări provizorii necesare evacuării apelor în timpul excavării.

Art.13. PREGĂTIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrările pregătitoare arătate la art.8 și 9 sunt comune atât sectoarelor de debleu cât și celor de rambleu. Pentru rambleuri mai sunt necesare și se vor executa și alte lucrări pregătitoare.

 • 13.1. Când linia de cea mai mare pantă a terenului este superioară lui 20%, Antreprenorul va trebui să execute trepte de înfrățire având o înălțime egală cu grosimea stratului prescris pentru umplutură, distantațe la maximum 1,00 m pe terenuri obișnuite și cu înclinarea de 4% spre exterior. Pe terenuri stâncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de "Beneficiar".

 • 13.2. Pe terenurile remaniate în cursul lucrărilor pregătitoare prevăzute la art.8 și 9, sau pe terenuri de portantă scăzută se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adâncime minimă de 30 cm, pentru a obține un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului 5.

Art.14. EXECUȚIA RAMBLEURILOR

 • 14.1. Prescripții generale

 • 14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului, indicate în caietul de sarcini și caietul de sarcini speciale, să fie verificate și acceptate de "inginer". Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, consemnată în caietul de șantier.

 • 14.1.2. Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

 • 14.1.3. Execuția rambleurilor trehuie să fie întreruptă în cazul când calitățile lor minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii. Execuția nu poate fi reluată decât după un timp fixat de "Beneficiar" sau reprezentantul său, la propunerea Antreprenorului.

 • 14.2. Modul de execuție a rambleurilor

 • 14.2.1. Rambleurile se execută în straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe întreaga lățime a platformei și în principiu pe întreaga lungime a rambleului, evitându-se segregările și variațiile de umiditate și granulometrie. Dacă dificultățile speciale, recunoscute de "Beneficiar", impun ca execuția straturilor elementare să fie executate pe lățimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alăturate, care împreună acoperă întreaga lățime a profilului, urmărind ca decalarea în înălțime între două benzi alăturate să nu depășească grosimea maximă impusă.

 • 14.2.2. Pământul adus pe platfomă este împrăștiat și nivelat pe întreaga lățime a platformei (sau a benzii de lucru) în grosimea optimă de compactare stabilită, urmărind realizarea unui profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv. Suprafața fiecărui strat intermediar, care va avea grosimea optimă de compactare, va fi plană și va avea o pantă transversală de 3...5% către exterior, iar suprafața ultimului strat va avea panta prescrisă conform articolului 16.

 • 14.2.3. La realizarea umpluturilor cu înălțimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri de piatră sau din beton cu dimensiunea maximă de 0,50 m cu condiția respectării următoarelor măsuri:

 • - împănarea golurilor cu pământ;

 • - asigurarea tasărilor în timp și luarea lor în considerare;

 • - realizarea unei umpluturi omogene din pământ de calitate corespuzătoare pe cel puțin 2,00 m grosime la partea superioară a rambleului.

 • 14.2.4. La punerea în operă a rambleului se va ține seama de umiditatea optimă de compactare. Pentru aceasta, laboratorul șantierului va face determinări ale umidității la sursă și se vor lua măsurile în consecință pentru punerea în operă, respectiv aștemerea și necompactarea imediată, lăsând pământul să se zvânte sau să se trateze cu var pentru a-și reduce umiditatea până cât mai aproape de cea optimă, sau din contra, udarea stratului așternut pentru a-1 aduce la valoarea umidității optime.

 • 14.3. Compactarea rambleurilor

 • 14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal prevăzut în STAS 2914, conform tabelului 5.

Tabel 5

Zonele din terasamente (la care se prescrie gradul de compactare)

Pământuri

Necoezive

Coezive

imbrăc ămi nț i permanente

îmbfâd minți semipcrir «tente

îmbrăcăminți pciTisaneme

îmb/ăc aminți srniipLTmanenie

a. Primii 30 cm ai terenului natural sub un

100

95

95

92

97

92

93

90

rambleu, cu înălțimea: h < 2,00 in h > 2,00 ni

b. in corpul rambleurilor, la adâncimea sub

100

100

100

100

patul drumului: h < 0,50 m

100

97

97

94

0,5 < h <. 2,00 m h>2,00 in

95

92

92

90

c. în debleuri, pe adâncimea de 30 cin sub patul drumului

100

100

100

100

NOTĂ:

Pentru pământurile necoezive, stancoase cu granule de 20 mm în proporție mai mare de 50% și unde raportul dintre densitatea în stare uscată a pământului compactat nu se poate determina, se va putea considera a ji de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, când după un anumit număr de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu lasă urme vizibile la controlul gradului de compactare.

 • 14.3.2. Antreprenorul va trebui să supună acordului Beneficiarului, cu ccl puțin opt zile înainte de începerea lucrărilor, grosimea maximă a stratului elementar pentru fiecare tip de pământ, care poate asigura obținerea (după compactare) a gradelor de compactare arătate în tabelul 5, cu echipamentele existente și folosite pe șantier. în acest scop, înainte de începerea lucrărilor, va realiza câte un tronson de încercare de minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pămâint. Dacă compactarea prescrisă nu poate fi obținută, Antreprenorul va trebui să realizeze o nouă planșă de încercare, după ce va aduce modificările necesare grosimii straturilor și utilajului folosit. Rezultatele acestor încercări trebuie să fie menționate în registrul de șantier. In cazurile când această obligație nu va putea fi realizată, grosimea straturilor succesive nu va depăși 20 cm după compactare.

 • 14.3.3. Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 3% sub îmbrăcămințile din beton de ciment și de 4% sub celelalte îmbrăcăminți și se acceptă în max. 10% din numărul punctelor de verificare.

 • 14.4. Controlul compactării

în timpul execuției, terasametele trebuie verificate după cum urmează:

 • a) controlul va fi pe fiecare strat;

 • b) frecvența minimă a testelor trebuie să fie potrivit tabelului 6.

  Tabel 6

  Denumirea in cer cărți

  Frecvența rainimaU a in cerc leilor

  Observații

  încercarea Proctor

  1 la 5.000 mJ

  Pentru frecare părnint

  Determinarea conținutului de apJ

  l la 250 re1 dc platformă

  Pe strat

  Determinarea gradului de compactare

  3 la 250 m‘dc plalforml

  Pe strat


Laboratorul Antreprenorului va ține un registru în care se vor consemna toate rezultatele privind încercarea Procter, determinarea umidității și a gradului de compactare realizat pe fiecare strat și sector de drum.

Antreprenorul poate să ceară recepția unui strat numai dacă toate gradele de compactare rezultate din determinări au valori minime sau peste valorile prescrise. Această recepție va trebui, în mod obligatoriu, menționată în registrul de șantier.

 • 14.5. Profiluri și taluzuri

 • 14.5.1. Lucrările trebuie să fie executate de așa manieră încât după cilindrare profilurile din proiect să fie realizate cu toleranțele admisibile.

Taluzul nu trebuie să prezinte nici scobituri și nici excrescențe, în afara celor rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. Profilul taluzului trebuie să fie obținut prin metoda umpluturii în adaos, dacă nu sunt dispoziții contrare în caietul de sarcini speciale.

 • 14.5.2. Taluzurile rambleurilor așezate pe terenuri de fundație cu capacitatea portantă corespunzătoare vor avea înclinarea 1:1,5 până la înălțimile maxime pe verticală indicate în tabelul

 • 7.

Tabel 7

Natura materialului în rambleu

Hni3X

(m)

Argile prăfoase sau argile nisipoase

6

Nisipuri argilctase sau praf argilos

7

Nisipuri

8

Pietrișuri sau balasturi

10

Panta taluzurilor trebuie verificată și asigurată numai după realizarea gradului de compactare indicat în tabelul 5:

 • 14.5.3. în cazul rambleurilor cu înălțimi mat mari decât cele arătate în tabelul 7, dar numai O până la maxim 12,00 m, înclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului în jos, va fi de 1:1,5,

iar pe restul înălțimii, până la baza rambleului, înclinarea va fi de 1:2.

 • 14.5.4. La ramblcuri mai înalte de 12,00 m, precum și la cele situate în albiile majore ale râurilor, ale văilor și în bălți, unde terenul de fundație este alcătuit din particule fine și foarte fine, înclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3....1,5.

 • 14.5.5. Taluzurile rambleurilor așezate pe terenuri de fundație cu capacitate portantă redusă, vor avea înclinarea 1:1,5 până la înălțimile maxime, hmax pe verticală indicate în tabelul 8, în funcție de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundație.

Tabel 8

Panta

Caracteristicile terenului de fundație

a) unghiul de

rec are internă în grade

terenului

5

0

IOa

15°

de

b) coeziunea materialului KPa

fundație

30

60

10

30

60

10J 30

60 1 80

înălțimea maximă a rambleului, hm„ (m)

0

3,00

1,00

3,00

5,00

6,00

4,00

6,00

8,00

10,00

1 : 10

2,00

3,00

2,00

4,00

5,00

3,00

5,00

6,00

7,00

1 : 5

1,00

2,00

1,00

2,00

3,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1 : 3

-

-

-

1,00

2,00

1,00

2,00

3,00

4,00

 • 14.5.6. Toleranțele de execuție pentru suprafața patului și a taluzurilor sunt următoarele:

 • - platformă tară strat de formă      47- 3 cm

 • - platformă cu strat de formă        +/- 5 cm

 • - taluz neacoperit                   +/- 10 cm

Denivelările sunt măsurate sub lata de 3 m lungime.

Toleranța pentru ampriza rambleului realizat, față de cea proiectă este de + 50 cm.

 • 14.6. Prescripții aplicabile pământurilor sensibile la apă

 • 14.6.1. Când la realizarea rambleurilor sunt folosite pământuri sensibile la apă, Beneficiarul va putea ordona Antreprenorului următoarele:

 • - aștemerea și compactarea imediată a pământurilor din debleuri sau gropi de împrumut cu un grad de umiditate convenabil;

 • - un timp de așteptare după aștemere și scarificarea, în vederea eliminării apei în exces prin evaporare;

 • - tratarea pământului cu var pentru reducerea umidității;

 • - practicarea de drenuri deschise, în vederea reducerii umidității pământurilor cu exces de apă

Când umiditatea naturală este mai mică decât cea optimă se vor executa stropiri succesive.

Pentru aceste pământuri Beneficiarul va putea impune Antreprenorului măsuri speciale pentru evacuarea apelor.

 • 14.7. Prescripții aplicabile rambleurilor din material stâncos

 • 14.7.1. Materialul stâncos rezultat din derocări se va împrăștia și nivela astfel încât să se obțină o umplutură omogenă și cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinată în funcție de dimensiunea materialului și posibilitățile mijloacelor de compactare. Această grosime nu va putea, în nici un caz, să depășeadcă 0,80 m în corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor conține blocuri mai mari de 0,20 m. Blocurile de stâncă ale căror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozițiile de mai sus vor fi fracționate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor în depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie să fie omogenă. Intercalarea straturilor de materiale fine și straturi din materiale stâncoase, prezentând un procentaj de goluri ridicat, este interzisă.

 • 14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 1246 tone cel puțin, sau cu utilaje cu șenile de 25 tone cel puțin. Această compactare va fi însoțită de o stropire cu apă, suficientă pentru a facilita aranjarea blocurilor. Controlul compactării va fi efectuat prin măsurarea parametrilor Q/S unde:

Q - reprezintă volumul rambleului pus în operă într-o zi, măsurat în mc după compactare;

S - reprezintă suprafața compactată într-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilită pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor ( Q/S ) va fi stabilită cu ajutorul unui tronson de încercare controlat prin încercări cu placa. Valoarea finală va fi cea a testului în care se obțin module de cel puțin 500 bari și un raport E2/E1 inferior lui 0,15. încercările se vor face de Antreprenor într-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi înscrise în registrul de șantier.

 • 14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelată, admițându-se aceleași toleranțe ca și în cazul debleurilor în material stâncos, tabelul 4. Denivelările pentru taluzurile neacoperite trebuie să asigure fixarea blocurilor pe cel puțin jumătate din grosimea lor.

 • 14.8. Prescripții aplicabile rambleurilor nisipoase

 • 14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizează concomitent cu îmbrăcarea taluzurilor, în scopul de a le proteja de eroziune. Pământul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai după corectarea granulometriei acestuia, pentru obținerea compactării prescrise.

 • 14.8.2. Straturile din pământuri nisipoase vor fi umezite și amestecate pentru obținerea unei umidități omogene pe întreaga grosime a stratului elementar.

 • 14.8.3. Platforma și taluzurile vor fi nivelate admițându-se toleranțele arătate în tabelul 4. Aceste toleranțe se aplică straturilor de pământ care protejează platforma și taluzurile nisipoase.

 • 14.9. Prescripții aplicabile rambleurilor din spatele lucrărilor de artă

(culei, aripi, ziduri de sprijin, etc.)

 • 14.9.1. In lipsa unor indicații contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrărilor de artă vor fi executate cu aceleași materiale ca și cele folosite în patul drumului, cu excepția materialelor stâncoase. Pe o lățime minimă de 1 metru, măsurată de la zidărie, mărimea maximă a materialului din carieră, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

 • 14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 și cu asigurarea integrității lucrărilor de artă. Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobării Beneficiarului sau reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artă întinderea zonei lor de folosire.

 • 14.10. Protecția împotriva apelor

Antreprenorul este obligat să asigure protecția rambleurilor contra apelor pluviale și inundațiilor provocate de ploi, a căror intensitate nu depășește intensitatea celei mai puternice ploi înregistrate în cursul ultimilor zece ani. Intensitatea precipitațiilor de care se va ține seama va fi cea furnizată de cea mai apropiată stație pluviometrică.

Art.15. EXECUȚIA ȘANȚURILOR ȘI RIGOLELOR

Șanțurile și rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, rcspectându-se secțiunea, cota fundului și distanța de la marginea amprizei.


Șanțul sau rigola trebuie să rămână constant, paralel cu piciorul taluzului. în nici un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism să fie întrerupt de prezența masivelor stâncoase. Paramentele șanțului sau ale rigolei vor trebui să fie plane iar blocurile în proeminență să fie tăiate.

La sfârșitul șantierului și înainte de recepția finală, șanțurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgări și blocuri căzute.

Art.16. FINISAREA PLATFORMEI

 • 16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat și completat respectând cotele în profil în lung și în profil transversal, declivitățile și lățimea prevăzute în proiect.

Gradul de compactare și toleranțele de nivelare sunt date în tabelul 5, respectiv, în tabelul 4.

în ce privește lățimea platformei și cotele de execuție abaterile limită sunt:

 • - la lățimea platformei se admit:

+/- 0,05 m, față de ax

+/- 0,10 m, pe întreaga lățime

 • - la cotele proiectului se admit:

+7- 0,05 m, față de cotele de nivel ale proiectului.

 • 16.2. Dacă execuția sistemului rutier nu urmează imediat după terminarea terasamentelor, platforma va fi nivelată transversal, urmărind realizarea unui profil acoperiș, în două ape, cu înclinarea de 4% spre marginea acestora. în curbe se va aplica deverul prevăzut în piesele desenate ale proiectului, care să coboare sub o pantă transversală de 4%.

Art.17 ACOPERIREA CU PĂMÂNT VEGETAL

Când acoperirea cu pământ vegetal trebuie să fie aplicată pe un taluz, aeesta este în prealabil tăiat în trepte sau întărit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pământ vegetal. Terenul vegetal trebuie să fie fărâmițat, curațat cu grija de pietre, rădăcini sau iarbă și umectat înainte de răspândire. După răspândire pământul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou ușor.

Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal este în principiu, suspendată pe timp de ploaie.

Art.18. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat să construiască drenuri în cazul în care apele nu pot fi evacuate gravitațional. Lucrările de drenarea apelor subterane, care s-ar putea să se dovedească necesare, vor fi definite prin dispoziții de șantier de către "Beneficiar" și reglementarea lor se va face, în lipsa unor alte dispoziții ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor clauzelor contractuale.

Art.19. ÎNTREȚINEREA ÎN TIMPUL TERMENULUI DE GARANȚIE

în timpul termenului de garanție, Antreprenorul va trebui să execute în timp util și pe cheltuiala sa lucrările de remediere a taluzurilor rambleurilor, să mențină scurgerea apelor, și să repare toate zonele identificate cu tasări datorită proastei execuții.

In afară de aceasta, Antreprenorul va trebui să execute în aceeași perioadă, la cererea scrisă a Beneficiarului, și toate lucrările de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este răspunzător.

Art.20. CONTROLUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

 • 20.1. Controlul calității lucrărilor de terasamente constă în:

 • - verificarea trasării axului, amprizei drumului și a tuturor celorlalți reperi de trasare;

 • - verificarea pregătirii terenului de fundație (de sub rambleu);

 • - verificarea calității și stării pământului utilizat pentru umpluturi;

 • - verificarea grosimii straturilor așternute;

 • - verificarea compactării umpluturilor;

 • - controlul caracteristicilor patului drumului.

 • 20.2. Antreprenorul este obligat să țină evidența zilnică, în registrul de laborator, a verificărilar efectuate asupra calității umidității pământului pus în operă și a rezultatelor obținute în urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrării ar executate.

Antreprenorul nu va trece la execuția următorului strat dacă stratul precedent nu a fost finalizat și aprobat de inginer. Antreprenorul va întreține pe cheltuiala sa straturile recepționate, până la acoperirea acestora cu stratul următor.

 • 20.3. Verificarea trasării axului și amprizei drumului și a tuturor celorlalți reperi de trasare Această verificare se va face înainte de începerea lucrărilor de execuție a terasamentelor urmărindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului. Toleranța admisibilă fiind de +/- 0,10 m în raport cu reperii pichetajului general.

 • 20.4. Verificarea pregătirii terenului de fundație (sub rambleu)

 • 20.4.1. înainte de începerea executării umpluturilor, după curățirea terenului, îndepărtarea stratului vegetal și compactarea pământului, se determină gradul de compactare și deformare a terenului de fundație.

 • 20.4.2. Numărul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de compactare este de 3 încercări pentru fiecare 2000 m2 suprafețe compactate. Natura și starea solului se vor testa la minim 2000 m3 umplutură.

 • 20.4.3. Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calității lucrărilor ascunse, specificându-se și eventuale remedieri necesare.

 • 20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin măsurători cu deflectometru cu pârghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide, indicativ CD 31-2002.

 • 20.4.5. Măsurătorile cu deflectometrul se vor efectua în profiluri transversale amplasate la max. 25 m unul după altul, în trei puncte (stânga, ax, dreapta).

 • 20.4.6. La nivelul terenului de fundație se consideră realizată capacitatea portantă necesară dacă deformația elastică, corespunzătoare vehiculului etalon de 10 KN, se încadrează în valorile din tabelul 9, admițându-se depășiri în cel mult 10% din punctele măsurate. Valorile admisibile ale deformației la nivelul terenului de fundație în funcție de tipul pămânlului de fundație sunt indicate în tabelul 9.

 • 20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundații se va face în corelație cu măsurătorile cu deflectometrul, în punctele în care rezultatele acestora atestă valori de capacitate portantă scăzută.

 • 20.5. Verificarea calității și stării pământului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calității pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale pământului, conform tabelului 2.

 • 20.6. Verificarea grosimii straturilor așternute

Va fi verificată grosimea fiecărui strat de pământ așternut la executarea rambleului. Grosimea măsurată trebuie să corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pământ respectiv și utilajele folosite la compactare.

 • 20.7. Verificarea compactării umpluturilor

 • 20.7.1. Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pământ pus în operă. în cazul pământurilor coezive se vor preleva câte 3 probe de la suprafața, mijlocul și baza stratului, când acesta are grosimi mai mari de 25 cm și numai de la suprafața și baza stratului când grosimea este mai mică de 25 cm. în cazul pământurilor necoezitive se va preleva o singură probă din fiecare punct, care trebuie să aibă un volum de min. 1000 cm3, conform STAS 2914. Pentru pământurile stâncoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densității în stare uscată a acestor probe cu densitatea în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Proctor, STAS 1913/13.

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face în minimum trei puncte repartizate stânga, 9 ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 m2 de strat compactat.

La stratul superior al rambleului și la patul drumului în debleu, verificarea gradului de compactare realizat se va face în minimum trei puncte repartizate stânga, ax, dreapta. Aceste puncte vor fi la cel puțin 1 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m.

 • 20.7.2. în cazul când valorile obținute la verificări nu sunt corespunzătoare celor prevăzute în tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactării, fie scarificarea și recompactarea stratului respectiv.

 • 20.7.3. Nu se va trece la execuția stratului următor decât numai după obținerea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioară a stratului ne mai fiind posibilă.

 • 20.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate ușor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu pârghie.

 • 20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului

 • 20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face după terminarea execuției terasamentelor și constă în verificarea cotelor realizate și determinarea deformabilității, cu ajutorul deflectometrului cu pârghie la nivelul patului drumului.

 • 20.8.2. Toleranțele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 O m fața de prevederile proiectului. în ce privește suprafațarea patului și nivelarea taluzunlor, toleranțele sunt cele arătate la pct.12.13 (tabelul 4) și la pct. 14.5.6 din prezentul caiet de sarcini. Verificările de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanță.

 • 20.8.3.  Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie. Conform Normativului CD 31, capacitatea portantă necesară la nivelul patului drumului se consideră realizată dacă, deformația elastică, corespunzătoare sub sarcina osiei etalon de 115 kN, are valori mai mari decât cele admisibile, indicate în tabelul 9, în cel mult 10% din numărul punctelor măsurate.

Tabel 9

Tipul de pământ conform STAS 1243

Valoarea admisibilă a deformației elastice 1/100 mm

Nisip prăfos, nisip argilos

350

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf

400

Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă nisipoasă, argilă

450

Când măsurarea deformației elastice, cu deflectometrul cu pârghie, nu este posibilă, Antreprenorul va putea folosi și alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de inginer, în cazul utilizării metodei de determinare a deformației liniare prevăzută în STAS 2914/4, frecvența încercărilor va fi de 3 încercări pe fiecare secțiune de drum de maxim 250 m lungime.

CAPITOLUL IV
RECEPȚIA LUCRĂRII

Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepții pe parcursul execuției (recepții pe faze de execuție), unei recepții preliminare și unei recepții finale.

Art.21. RECEPȚIA PE FAZE DE EXECUȚIE

 • 21.1. în cadrul recepției pe faze determinante (de lucrări ascunse) se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat cu HG 272/94 și conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinante, elaborată de MLPAT și publicată în Buletinul Construcțiilor volum 4/1996 și se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepționează s-a executat conform proiectului și atestă condițiile impuse de normativele tehnice în vigoare și de prezentul caiet de sarcini.

 • 21.2. în urma verificărilor se încheie proces verbal de recepție pe faze, în care se confirmă posibitatea trecerii execuției la faza imediat următoare,

 • 21.3. Recepția pe faze se efectuează de către Beneficiar și Antreprenor, iar documentul ce se încheie ca urmare a recepției va purta ambele semnături.

 • 21.4. Recepția pe faze se va face în mod obligatoriu Ia următoarele momente ale lucrării:

 • - trasarea și pichetarea lucrării;

 • - decaparea stratului vegetal și terminarea lucrărilor pregătitoare;

 • - compactarea terenului de fundație;

 • - în cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din înălțimea de umplutură și la realizarea umpluturii sub cota stratului de formă sau a patului drumului;

 • - în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii.

 • 21.5. Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziția organelor de control, cât și a comisiei de recepție preliminară sau finală.

 • 21.6. La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei părți din aceasta se va proceda la efectuarea recepției preliminare a lucrărilor, verificându-se:

 • - concordanța lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini și caietului de sarcini speciale și a proiectului de execuție;

 • - natura pământului din corpul drumului.

 • 21.7. Lucrările nu se vor recepționa daca:

 • - nu sunt realizate cotele și dimensiunile prevăzute în proiect;

 • - nu este realizat gradul de compactare atât la nivelul patului diurnului cât și pe fiecare strat în parte (atestate de procesele verbale de recepție pc faze);

 • - lucrările de scurgerea apelor sunt necorespunzătoare;

 • - nu s-au respectat pantele transversale și suprafațarea platformei;

 • - se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul tcrasamcntelor, ravinări ale taluzurilor, etc.;

 • - nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului.

Defecțiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va stabili și modul și termenele de remediere.

Art.22. RECEPȚIA PRELIMINARĂ, LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Recepția preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform Reguamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HG 273.

Art. 23. RECEPȚIA FINALĂ

La recepția finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele și dacă acestea au fost întreținute corespunzător în perioada de garanție a întregii lucrări, în condițiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273.

ANEXĂ

DOCUMENTE

I. ACTE NORMATIVE

Ordin comun MT/MI nr.411/1112/2000 publicat în MO 397/24.08,2000

Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instruire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.

Legea nr. 319/2006

Legea securității și sănătății în muncă;

H.G. nr. 1051/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni lombare;

H.G. nr. 1048/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

H.G. nr. 1876/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

H.G. nr. 493/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot;

H.G. nr. 971/2006

Hotărâre privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

H.G. nr. 1091/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă:

H.G. nr. 1028/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

H.G. nr. 1146/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

II.G. nr. 1218/2006

Hotărâre privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă      ■

pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

H.G. nr. 1136/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri magnetice;

H.G. nr. 1092/2006

Hotărâre privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

H.G. nr. 1093/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

NSPM nr.79/1998

Norme privind exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor

Ordin MI nr.775/1998

Norme de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu mijloace tehnice de stingere

Ordin AND nr. 116/1999

Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de ăntreținere, reparare și exploatare a drumurilor și podurilor

II. REGLEMENTĂRI TEHNICE

CD 31

Normativ pentru determinarea prin deflectografîe și deflcctometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide.

III. STANDARDE

STAS 730

Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate și drumuri. Metode de încercare

STAS 1243

Teren de fundare. Clasificarea și identificarea pământurilor.

STAS 1709/1

Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul.

STAS 1709/2

Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț. Prescripții tehnice.

STAS 1709/3

Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilității la îngheț a pământurilor de fundație. Metoda de determinare.

STAS 1913/1

Teren de fundare. Determinarea umidității

STAS 1913/3

Teren de fundare. Determinarea densității pământurilor

STAS 1913/4

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5

Teren de fundare. Determinarea granulozitățîi

STAS 1913/12

Teren de fondare. Determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale pământurilor cu umflări și contracții mari

STAS 1913/13

Teren de fondare. Determinarea caracteristicilor de compactare. încercarea Proctor.

STAS 1913/15

Teren de fondare. Determinarea greutății volumice pe teren.

STAS 2914

| Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice generalq de calitate.întocmit,


sri ficat,


ing. Ciubot
CAIET DE SARCINI STRAT DE FUNDAȚIE DIN BALAST LA DRUMURI
CAPITOLUL I GENERALITĂȚI

Art.l. Obiect și domeniu de aplicare                               V /    //

Prezentul caiet dc sarcini conține specificațiile tehnice privi\diexecuțiași reCvpțianteturilor de fundație din balast sau balast amestec optimal din sistemele ruti^rdcâle. driimurilor ptitflice și ale străzilor. El cuprinde condițiile tehnice care trebuie să fie îndeplinind^ materiaLle';de construcție folosite, prevăzute în SR 662 și de stratul de fundație realizat conform ST A^ 6400:

Art.2. Prevederi generale

 • 2.1. Stratul de fundație din balast sau balast optimal se realizează într-unul sau mai multe straturi, în funcție de grosimea stabilită prin proiect și variază conform prevederilor STAS 6400, între 15 și 30 cm.

 • 2.2.  Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 • 2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

 • 2.4. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea "Beneficiarului", verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

 • 2.5. în cazul în care se vor constată abateri de la prezentul caiet de sarcini, "Beneficiarul" va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun.

CAPITOLUL II
MATERIALE

Art.3. Agregate naturale

 • 3.1. Pentru execuția stratului de fundație se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula maximă de 63 mm.

 • 3.2. Balastul trebuie sa provină din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau îngheț, nu trebuie să conțină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

 • 3.3. în conformitate cu prevederile SR 662, pct. 2.3.4.2 balastul și balastul amestec optimal, pentru a fi folosite în stratul de fundație, trebuie să îndeplinească, caracteristicile calitative arătate în tabelul 1.

Tabel 1

CARACTERISTICI

CONDIȚII DE ADMISIBILII ATE

METODE DE VERIFICARE

CONFORM

AMESTEC OPTIM

FUNDAȚII RUTIERE

COMPLETAREA SISTEMULUI RUTIER LA ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ •STRAT DE FORMĂ-

Son

0-03

0-03

0-63

Cuniinui dc fracțiuni %

STAS 1913-5

Sub 0,02 mm

mac.3

max.3

mix 3

Sub 0,2 mm

4-)0

3-18

3-33

0-1 dini

12-22

4-38

4-53

Mmm

26-38

16-57

16-72

3-8 ram

35-50

25 70

25-80

0-16 mm

48-65

37-82

37-86

3-25 mID

60-75

50-90

50-90

3-50 ram

85-92

80-98

80-98

0-63 mm

100

100

100

Gnmufoaitalc

Conform

Coelkieol dc ncuoifermiiatc (Uo) minim

1“

.            '5       . ..

STAS 730

Echivalent de nisip (£N) mia un

30

30

30

Uzura cu mațina tip Los Angeles (LA) °/t max.

30

50

____


 • 3.4. Balastul amestec optimal se poate obține fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-63, fie direct din balast, dacă îndeplinește condițiile din tabelul 1,

 • 3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total în cazul balastului amestec optimal sunt aratate în tabelul 2.


intermediare, pentru a se asigura omogenitatea și constanța calității acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în operă se va face numai după efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerințele prezentului caiet de sarcini și după aprobarea inginerului.

 • 3.7, Laboratorul Antreprenorului va ține evidența calității balastului sau balastului amestec optimal astfel:

 • - într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;                  (J

 • - într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de laborator.

 • 3.8. Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în funcție de cantitatea necesară și de eșalonarea lucrărilor.

 • 3.9. în cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea și depozitarea acestora se va face astfel încât să se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

 • 3.10. în cazul în care la verificarea calității balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condițiilor calitative prevăzute.

Art.4. Apa

Apa necesară compactării stratului de balast sau balast amestec optimal poate să provină din rețeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conțină nici un fel de particule în suspensie.

Art.5. Controlul calitatii balastului sau a balastului amestec optimal înainte de           zș

realizarea stratului de fundație

Controlul calității se face de către Antreprenor, prin laboratorul său, în conformitate cu prevederile cuprinse în tabelul 3.

Tabel 3

Acțunea. procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifici

Frecvent» minimi

Metoda dc det canin ajc conform

1

Examinarea datelor Înscrise tn certificatul de calitate sau certificatul de garanție

La fiecare tot aprovizionai

2

Determinarea graculomcincă. Echivalentul de nisip. Neomogenitatea balastului

O probi la fiecare lot aprovizionat, de 300 tone, pentru fiecare sura! (daca este cazul pentru fiecare sort)

STAS ■1606

STAS

730

3

Umiditate

O probă pe schimb (ți son) Înainte de începerea hcrărilor ți ori de câte ori se observă o schimbare cauzală de condiții raetcoru logice

STAS

4606

A

Rezistențe la uzura cu mațina tip Los Angeles (LA)

O probi la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursă (sort) la fiecare 5000 tone

STAS

730

CAPITOLUL III
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

Art.6. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuție.

Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13 se stabilește: du max.P.M.- greutatea volumică în stare uscată, maximă exprimată în g/cnr Wopt P.M. = umiditate optimă de compactare, exprimată în %.

Art. 7. Caracteristicile erective de compactare

 • 7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul șantierului pe probe prelevate din lucrare și anume:

du ef = greutatea volumică, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/cm3

W ef= umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii

gradului de compactare gc.

du max.RAL

O

 • 7.2. La execuția stratului de fundație se va urmări realizarea gradului de compactare arătat la art. 13.

CAPITOLUL IV PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI

Art.8. Măsuri preliminare

 • 8.1. La execuția stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal se va trece numai după recepționarea lucrărilor de tcrasamente, sau de strat de formă, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări.

 • 8.2. înainte de începerea lucrărilor se vor verifica și regla utilajele și dispozitivele necesare punerii în operă a balastului sau balastului amestec optimal.

 • 8.3. înainte de aștemerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundații: drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole și racordurile stratului de fundație la acestea, precum și alte lucrări prevăzute în acest scop în proiect.

 • 8.4. în cazul straturilor de fundație prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum este caz$| la autostrăzi sau la lucrările la care drenarea apelor este prevăzută a se face printr-un strat drenam continuu, se va asigura în prealabil posibilitatea evacuării apelor în orice punct al traseului, la cel puțin 15 cm deasupra șanțului sau în cazul rambleelor deasupra terenului.

 • 8.5. în cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcție de sursa folosită, acestea fiind consemnate în registrul de șantier.

Art,9. Experimentarea punerii în opera a balastului sau a balastului amestec optimal

 • 9.1. înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să efectueze o experimentare pe un tronson de probă în lungime de minimum 30 m și o lățime de cel puțin 3,40 m (dublul lățimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiții de execuție curentă pe șantier, a componenței atelierului de compactare și a modului de acționare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum și reglarea utilajelor de răspândire, pentru realizarea grosimii din proiect și pentru o suprafațare corectă.

 • 9.2. Compactarea de probă pe tronsonul experimental se va face în prezența inginerului, efectuând controlul compactării prin încercări de laborator, stabilite de comun acord și efectuate de un laborator de specialitate. în cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obținut,

&

Antreprenorul va trebui să realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit. Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării și anume:

 • - grosimea maximă a stratului de balast pus în operă;

 • - condițiile de compactare (verificarea eficacității utilajeior de compactare și intensitatea de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S

Q = volumul de balast pus în operă, în unitatea dc timp (oră, zi, schimb), exprimat în mc;

S = suprafața compactată în intervalul de timp dat, exprimată în m2.

în cazul folosirii de utilaje de același tip, în tandem, suprafețele compactate de fiecare utilaj se cumulează.

 • 9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referință pentru restul lucrării. Caracteristicile obținute pe acest tronson se vor consemna în registrul de șantier, pentru a servi la urmărirea calității lucrărilor ce se vor executa.

Art.IO. Punerea în operă a balastului sau a balastului amestec optimal

 • 10.1. Pe terasamentul recepționat se așterne și se nivelează balastul sau balastul amestec optimal într-unul sau mai multe straturi, în funcție de grosimea prevăzută în proiect și de grosimea optimă de compactare stabilită pe tronsonul experimental. Aștemerea și nivelarea se face la șablon, cu respectarea lățimilor și pantelor prevăzute în proiect.

 • 10.2. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se stabilește de laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugă prin stropire. Stropirea va fi uniformă evitându-se supraumezirea locală.

 • 10.3. Compactarea straturilor de fundație din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectându~se componența atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia și intensitatea Q/S de compactare.

 • 10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundație nu se realizează pe întreaga lățime a platformei, acostamentele se completează și se compactează odată cu stratul de fundație, astfel ca acesta să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată și măsurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3.

 • 10.5. Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor dc fundație, sau care rămân după compactare, se corectează cu materiale de aport și se recompactează. Suprafețele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se renivelează și apoi se compactează din nou.

 • 10.6. Este interzisă folosirea balastului înghețat,

 • 10.7. Este interzisă aștemerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiță de gheață.

Art. 11. Controlul calității compactării balastului sau a balastului amestec optimal

 • 11.1. în timpul execuției stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru verificarea compactării, încercările și determinările arătate în tabelul 4.

Tabel 4

NR CRT.

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICA. CARE SE VERIFICĂ

FRECVENȚE MINIME LA LOCUL DE PUNERE ÎN OPERĂ

METODE DE VERIFICARE CONFORM

1

încercare Proctor modificată

STAS 19)3'13

2

Determinarea unttditIjii de compactare ți corelai ta “ nudității

zilnic, dar cel puțin un test la fieeare 250 m de tenrii de circulație

STAS4&0t

3

Determinarea grosimii stratului compactat

minim 3 probe ia o suprafață dc 2.000 mp de strat

4

Verificarea realizării intensității de compactare QS

zihic

5

Determină/ea gradului de compactare prin determinarea greutății volumice in stare uscată

zilnic in minim 3 puncte paiim suprafețe < 2.000 mp ți muțim 5 puncte pentiu suprafețe > 2.000 mp de strat

STAS 1913'15 STAS 12283

6

Determinarea opacității portante la nivelul superior al stratului de fundație

In câte două puncte situaie in profiluri transversale La dtsiAnțede 10 m unul dc altul pentru fiecare bandă cu lățime dc 7.5 m

Normativ CD3I

în ce privește capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determină prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflecto grafie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide, indicativ CD 31.

 • 11,2. Laboratorul Antreprenorului va ține următoarele evidențe privind calitatea stratului executat:

 • - compoziția granulometrică a balastului utilizat; caracteristicile optime de compactare, obținute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimă, densitate maximă uscată);

 • - caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă).

CAPITOLUL V
CONDIȚII TEHNICE, REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE

Art.12. Elemente geometrice

 • 12.1. Grosimea stratului de fundație din balast sau din balast amestec optimal este cea din

proiect. Abaterea limită la grosime poate fi de maximum ± 20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de strat executat. Grosimea stratului de fundație este media măsurătorilor obținute pe flecare sector de drum prezentat recepției.                                                                                                               /-j

 • 12.2. Lățimea stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal este prevăzută îrr proiect. Abaterile limită la lățime pot fi ± 5 cm. Verificarea lățimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului.

 • 12.3. Panta transversală a fundației de balast sau balast amestec optimal este cea a îmbrăcăminții sub care se execută, prevăzută în proiect. Denivelările admisibile sunt cu ± 0,5 cm diferile de cele admisibile pentru îmbrăcămintea respectivă și se măsoară la fiecare 25 m distanță..

 • 12.4. Declivitățile în profil longitudinal sunt conform proiectului. Abaterile limită la cotele fundației din balast, față de cotele din proiect pot fi dc ± 10 mm.

Art.13. Condiții de compactare

Straturile de fundație din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate până la realizarea următoarelor grade de compactare, minime din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor modificată conform STAS 1913/13:

 • - pentru drumurile din clasele tehnice I, II și III:

100%, în cel puțin 95% din punctele de măsurare;

98%, în cel mult 5% din punctele de măsurare la autostrăzi șă/în toate punctele de măsurare la drumurile de clasa tehnică II și III;

 • - pentru drumurile din clasele tehnice IV și V:

98%, în cel puțin 93% din punctele de măsurare;

95%, în toate punctele de măsurare.

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundație se consideră realizată dacă valorile deflexiunilor măsurate nu depășesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate în tabelul 5 (conform CD 31).

Tabel 5

Grosimea stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal h(cm)

Valorile deflexiunilor admisibile

Stratul superior al terasamentelor alcătuit din:

Strat de formă

Pământuri de tipul (cf. STAS 1243)

Cf.

STAS 12253

Nisip prâfos, nisip argilos (P3)

Praf nisipos, praf argilos-nisipos praf argilos Tj)

Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă nisipoasă (P5)

10

185

323

371

411

15

163

284

327

366

20

144

252

290

325

25

129

226

261

292

30

118

206

238

266

35

109

190

219

245

40

101

176

204

227

45

95

165

190

2)3

50

89

156

179

201

NOTĂ: Balastul din stratul de fundație trebuie să îndeplinească condițiile de admisibilitate din SR 662 și STAS 6400,

Măsurătorile de capacitate portantă se vor efectua în conformitate cu prevederile Normativului CD 31. Interpretarea măsurătorilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman efectuate în scopul calității execuției lucrărilor de fundații se va face prin examinarea modului de variație la suprafața stratului de fundație, a valorii deflexiunii corespunzătoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) și a valorii coeficientului de variație (Cv)

Uniformitatea execuției este satisfăcătoare dacă, la nivelul superior al stratului de fundație, valoarea coeficientului de variație este sub 35%.

Art.14. Caracteristicile suprafeței stratului de fundație

Verificarea denivelărilor suprafeței fundației se efectuează cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

 • - în profil longitudinal, măsurătorile se efectuează în axul fiecărei benzi de circulație și nu pot fi mai mari de ± 2,0 cm;

 • - în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul pro filelor arătate în proiect și nu pot fi mai mari de ± 1,0 cm.

în cazul apariției denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafeței fundației.

CAPITOLUL VI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Art.15. Recepția pe faza determinantă

Recepția pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții aprobat cu HG 272/94 și conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinante, elaborată de MLPAT și publicată în Buletinul Construcțiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentații sunt complet terminate și toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile Art.5, 11, 12, 13, și 14.

Comisia de recepție examinează lucrările și verifică îndeplinirea condițiilor de execuție și calitative impuse de proiect și caietul de sarcini precum și constatările consemnate pe parcursul execuției de către organele de control. în urma acestei recepții se încheie "Proces verbal" în registrul de lucrări ascunse.

Art.16. Recepția preliminară, la terminarea lucrărilor

Recepția preliminară se face odată cu recepția preliminară a întregii lucrări, conform Regulamentului de recepție a lucrărilor de constucții și instalații aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Art.17. Recepția finală

Recepția finală va avea loc după expirarea perioadei de garanție pentru întreaga lucrare și se va face în condițiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

<&>

ANEXĂ


DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

I. ACTE NORMATIVE                            1

Ordin comun MT/MI nr.411/1112/2000 publicat în MO 397/24.08.2000

Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instruire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului,

Legea nr. 319/2006

Legea securității și sănătății în muncă;

H.G.nr. 1051/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni lombare;

H.G. nr. 1048/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

H.G. nr. 1876/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

H.G. nr. 493/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot;

H.G. nr. 971/2006

Hotărâre privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

H.G. nr. 1091/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă:

H.G.nr. 1028/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

H.G. nr. 1146/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

H.G. nr. 1218/2006

Hotărâre privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

H.G. nr. 1136/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri magnetice;

H.G. nr. 1092/2006

Hotărâre privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

H.G. nr. 1093/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

NSPM nr.79/1998

Norme privind exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor

Ordin MI nr.775/1998

Norme de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu mijloace tehnice de stingere

Ordin AND nr. 116/1999

Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de ăntreținere, reparare și exploatare a drumurilor și podurilor

II. REGLEMENTĂRI TEHNICE

CD 31

Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide.

in. STANDARDE

SR 662

Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. Condiții tehnice de calitate

STAS 730

Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate și drumuri. Metode de încercare

STAS 1913/1

Teren de fundare. Determinarea umidității

STAS 1913/5

Teren de fundare. Determinarea granulozității

STAS 1913/13

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. încercarea Proctor.

STAS 1913/15

Teren de fundare. Determinarea greutății volumice pe teren.

STAS 4606

Agregaate naturale grele pentru mortare și betoane cu lianți minerali. Metode de încercare

STAS 6400

Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate

STAS 12288

Lucrări de drumuri. Determinarea densității straturilor rutiere cu dispozitivul cu con și nisipîntocmi/,

Ing. Ciubc

.. LX

1/ '

I

CAIET DE SARCINI V-


•v>.     \\

’ ■ %\\ ..Zi I /L / 7/ ----.                      .                   .     !" / fi/J!

IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECU'I ATE Î.A CALD

v- <• . ■ X

'

CAPITOLUL I GENERALITĂȚI

Art. 1, Obiect și domeniu de aplicare

 • 1.1. Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind îmbrăcămințile bituminoase rutiere cilindrate, executate la cald, din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale, filer și bitum neparafinos, bitum modificat cu polimeri, bitum aditivat și cuprinde condițiile tehnice de calitate prevăzute în SR 174-1 și SR 174-2, care trebuie să fie îndeplinite la prepararea, transportul, punerea în operă și controlul calității materialelor și straturilor executate.

 • 1.2. Caietul de sarcini se aplică la construcția, modernizarea și reabilitarea drumurilor publice și a străzilor, precum și la construcția drumurilor de exploatare.

 • 1.3. Tipul de îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată la cald se stabilește în proiect de către proiectant pe baza performantelor necesare.

 • 1.4. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplică îmbrăcăminților executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau executate cu mixturi asfaltice recuperate.

Art.2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice

 • 2.1. îmbrăcămințile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate executate la cald, fiind alcătuite, în general, din două straturi și anume:

 • - stratul superior, de uzură, la care se utilizează următoarele tipuri de mixturi asfaltice:

 • •  MASF8, MASF12.5 și MASF 16, mixturi asfaltice stabilizate cu fibre;

 • •  BA8, BAI2.5, BA16 și BA25, betoane asfaltice bogate în criblură,

 • •  BAR16, beton asfaltic rugos;

 • •  BAPC16, beton asfaltic cu pietriș concasat.

 • - stratul inferior, de legătură, la care se utilizează următoarele tipuri de mixturi asfaltice:

 • •  BAD20 si BAD25, beton asfaltic deschis, cu criblură;

 • •  BADPC25, beton asfaltic deschis, cu pietriș concasat;

 • •  BADPS25, beton asfaltic deschis, cu pietriș sortat.

 • 2.2. în cazurile în care îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată se execută într-un singur strat, acesta trebuie sa îndeplinească toate condițiile cerute pentru stratul de uzură.

 • 2.3. îmbrăcămințile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri se vor executa conform STAS 174-2.

îmbrăcămințile bituminoase cilindrate realizate cu alte tipuri de mixturi, se vor executa conform următoarelor normative:

AND 539 - stabilizate cu fibre de celuloză;

AND 549 - realizate cu bitum modificat cu polimeri;

AND 553 - realizate cu bitum aditivat.

CAPITOLUL II
NATURA, CALITATEA ȘI PREPARAREA MATERIALELOR

Art.3. Agregate

 • 3.1. Pentru îmbrăcăminți bituminoase se utilizează un amestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate și prelucrate care trebuie să îndeplinească, condițiile de calitate în conformitate cu prevederile standardelor după cum urmează:

 • - cribluri sort 4-8, 8-16 sau 16-25, conform SR 667, tabelul 8;

 • - nisip de concasare 0-4, conform SR 667, tabelul 10;

 • - nisip natural sort 0-4, conform SR 662, tabelul 5;

 • - pietriș și pietriș concasat, sorturi 4-8, 8-16 și 16-25(31), conform SR 662, tabelul 10.

Clasa minimă a rocii din care se obțin agregatele naturale de carieră, în funcție de clasa tehnică a drumului sau categoria străzii, trebuie să fie conform SR 667, tabelul 3.

Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de proveniență a agregatelor naturale de carieră trebuie să fie conform SR 667, tabelul 2.

Toate agregatele folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie să fie spălate în totalitate, înainte de a fi introduse în instalația de preparare. Fiecare tip și sort de agregate trebuie depozitat separat în padocuri, prevăzute cu platforme betonate, având pante de scurgere a apei și pereți despărțitori, pentru evitarea amestecării și impurificării agregatelor.

 • 3.2. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face după verificarea certificatelor de conformitate care atestă calitatea acestora.

 • 3.3. Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat in padocuri separate, avand pereți despărțitori si platforma betonata, prevăzută cu pante de scurgere a apelor pluviale, astfel incat sa nu existe posibilitatea amestecării sau a impurificării sorturilor.

 • 3.4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor au ochiuri patrate, conform SR EN 933-2.

Art.4. Filer

 • 4.1. Filerul care se utilizează la îmbrăcăminți rutiere bituminoase este de calcar sau de cretă, conform STAS 539, care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • - finețea (conținutul în părți fine 0,1 mm) min. 80%;

 • - umiditatea                              max. 2%;

 • - coeficientul de hidrofilie                  max. 1 %.

 • 4.2. Nu se admite folosirea altor materiale ca înlocuitor al flerului sau a fracțiuni fine recuperate de la exhaustorul stafiei de asfalt decât in cazul in care conținutul de argila determinat prin metoda valori de albastru, conform SR EN 933/9, este maxim 2%.

 • 4.3. în cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, filerul trebuie să corespundă prevederilor STAS 539 și condiției suplimentare ca minimum de particule sub 0,02 mm să fie de 20%.

 • 4.4. Filerul se depozitează în încăperi acoperite, ferite de umezeală sau în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

Art.S. Lianți

 • 5.1. Lianții care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini sunt:

 • - bitum neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 și tip D 80/100;

 • - bitum neparafinos pentru drumuri tip 35/50, 50/70, si 70/100 conform SR EN 12591

 • - bitum modificat cu polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari, conform SR EN 14023 clasele 3,4, si 5;

 • - bitum aditivat.

Aceștia se aplică în conformitate cu indicațiile din tabelul 1.

Tabel 1.

Tipul îmbrăcăminții bituminoase îmbrăcăminte bituminoasă di ti mixtură asfaltică stabilizată cu fibre:

- strat de uzură (cu adaos de fibre)

Tipul liantului

Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754: tip D 60/80, 50/70

sau

Bitum modificat cu polimeri

- strat de legătură (fără fibre)

Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754: Tip D 60/80, 35/50

îmbrăcăminle bituminoasă cu bitum cu polimeri: - strat de uzură

Bitum modificat cu polimeri

- strat dc legătură;

Bitum modificat cu polimeri

sau

Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754: tip D 60/80, 50/70, 35/50.

îmbrăcăminte bituminoasă cu bitum aditivat:

- strat de uzură ți strat de legătură

Bitum aditivat:

- lip D 60/80, 50/70^ - zona climaterică, caldă

- tip D 80/100, 70'100a - zona climaterică, rece

îmbrăcăminte bituminoasă cu bitum neparafinos pentru drumuri;

- strat de uzură și strat dc legătură

Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754:

- tip D 60/80,50/70,35/50 - zona climaterică, caldă - tip D 80/100, 70/100 - zona climaterică, rece

Zonele climaterice sunt delimitate conform figurii 9.

 • 5.2. Fata de cerințele SR EN 12591, bitumul trebuie sa indeplineasca următoarele condiții suplimentare:

 • - ductilitatea la 25°C conform SR 61

 • - mai mare de 100 cm pentru bitum neimbatranit D60/80, 50/70, 70/100 si D80/100

 • - mai mare de 50 cm pentru bitum neimbatranit 35/50

 • - mai mare de 50 cm pentru bitum 50/70 sau D68/80 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT

 • - mai mare de 75 cm pentru bitum 70/100 sau D80/100 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT

“ mai mare de 25 cm pentru bitum 35/50 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT

 • - punctul de rupere Fraass

 • - maxim -8°C pentru bitumul 35/50, 50/70 sau D60/80

 • - maxim *40°C pentru bitumul 70/100 sau D80/100,

Bitumul neparafinos pentru drumuri si bitumul modificat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de SR 754, SREN 14023 si SREN 12591 și o adezivitate de minimum 80% față de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. In caz contrar se utilizează bitum aditivat.

 • 5.3. Conform Normativului AND 549, pct. 1.1.2. și 1.1.3, în scopul creșterii rezistenței la deformării permanente la temperaturi ridicate și a rezistenței la fisurare la temperaturi scăzute, îmbrăcămințile bituminoase, pe drumuri de clasa tehnică I...II1 și pe străzi de categorie tehnică I și II, cu trafic greu și foarte greu și la alte lucrări speciale (locuri de parcare, zone cu accelerări și decelerări frecvente, etc.) se vor executa cu bitum modificat cu polimeri. în cazul utilizării bitumului modificat se vor respecta prevederile Normativului AND 549 și cele din Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. • 5.3. în funcție de calitatea bitumului și natura agregatelor, în cadrul testelor preliminare se va stabili utilitatea aditivării bitumului. Se va folosi numai bitum aditivat, în cazul în care adezivitatea bitumului pur față de agregate naturale este mai mică de 80%, indiferent de clasa tehnică a drumului sau de categoria tehnică a străzii, la care se folosește.

 • 5.4. Bitumul modificat cu polimeri și bitumul aditivat se depozitează separat, pe tipuri de bitum, astfel:

 • - bitumul se depozitează în rezervoare metalice prevăzute cu sistem de încălzire cu ulei, sistem de înregistrare a temperaturilor (pentru ulei și bitum), gură de aerisire, pompe de recirculare;

 • - bitumul modificat cu polimeri se depozitează în recipienți metalici verticali, prevăzuți cu sistem de încălzire cu ulei, sistem de recirculare sau agitare permanentă, pentru evitarea separării componentelor și sistem de înregistrare a temperaturii. Se recomandă ca perioada de stocare să nu depășească maximum 2 zile, iar temperatura bitumului modificat pe perioada de depozitare trebuie să fie de minimum 140°C;


 • - bitumul aditivat se depozitează în rezervoare metalice prevăzute cu sistem de încălzire cu ulei, pompe de recirculare, sistem de înregistrare a temperaturii (pentru ulei și bitum), gură de aerisire.

Se recomandă ca perioada de stocare să nu depășească 3 zile, iar temperatura bitumului aditivat pe perioada de depozitare să fie de (120 ... 140)°C.

 • 5.5. Pentru amorsări și badijonări se va folosi emulsie bituminoasă cu rupere rapidă sau bitum tăiat, cu respectarea prevederilor STAS 8877.

Emulsia bituminoasă cationică se va depozita în rezervoare metalice verticale, curățate în prealabil, prevăzute cu pompe de recirculare și eventual cu sistem de încălzire.

Art.6. Polimeri

Polimeri utilizați pentru prepararea bitumului modificat sunt de tipul elastomerilor termoplastici sau plastomerilor si trebuie sa fie agrementați tehnic conform reglementarilor in vigoare.

Art.7. Aditivi

Aditivii utilizați pentru prepararea bitumului aditivat folosit la execuția îmbrăcaminților bituminoase sunt produse tensioactive, cu compoziție și structură specifică polar-apolară, conform celor prevăzute în declarația de conformitate a calității emisă de producător.

Aditivii trebuie să fie agrementați tehnic conform reglementarilor în vigoare.

Aditivii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de bază:

 • - să fie compatibili cu bitumul;

 • - sa fie stabili termic până la minimum 200°C;

 • - să amelioreze adezivitatea bitumului față de agregatele naturale, fără a afecta celelalte caracteristici ale acestuia;

 • - să nu fie toxici, corozivi sau inflamabili.

Tipul de aditiv și dozajul acestuia în bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat, ținându-se seama de respectarea condițiilor tehnice impuse.

Aditivii care se intenționează a se utiliza, vor fi supuși aprobării Beneficiarului.

Pentru fiecare aditiv la care se cere aprobarea, Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic și certificatul de conformitate a calității.

Art.7. Fibre

Fibrele care pot fi folosite la prepararea mixturii asfaltice stabilizate cu fibre, pentru execuția îmbrăcaminților bituminoase, sunt fibre sau granule din celuloză, bitumate sau nebitumate, trebuie să fie agrementate tehnic conform reglementărilor în vigoare.

Tipul și dozajul de fibre în mixtura asfaltică se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat, cu respectarea următoarelor condiții tehnice:

epruvetele cilindrice tip Marshall se vor confecționa, în funcție de intensitatea de trafic, la temperatura de 135+5°C, conform reglementărilor în vigoare, iar încercările pe epruvetele cilindrice tip Marshall se vor face conform STAS 1338-2.

Art.8, Controlul calității materialelor înainte de anrobare

Materialele destinate fabricării mixturilor asfaltice pentru îmbrăcămințile bituminoase, se verifică în conformitate cu prescripțiile din standardele în vigoare ale materialelor respective și SR 174-2 pct. 3.1, pentru asigurarea condițiilor arătate la art. 3, 4, 5 și 6 din prezentul caiet dc sarcini.

CAPITOLUL III
MODUL DE PREPARARE A MIXTURILOR

Art.9. Compoziția mixturilor

 • 9.1. Mixturile asfaltice atât pentru stratul de uzură cât și pentru stratul de legătură, pot fi realizate integral din agregate naturale de carieră sau din amestec de agregate naturale de carieră și de balastieră, funcție de tipul mixturii asfaltice conform tabelului 2.

Compoziția mixturii asfaltice se stabilește pe baza unui studiu preliminar aprofundat, ținându-se seama de respectarea condițiilor tehnice precizate în prescripțiile tehnice impuse de caietul de sarcini.

Studiul îl face Antreprenorul în cadrul laboratorului său autorizat, sau îl comandă la un laborator autorizat.

 • 9.2, Formula de compoziție, stabilită pentru fiecare categorie de mixtură, susținută de studiile și încercările efectuate împreună cu rezultatele obținute se supune aprobării Beneficiarului. Aceste studii comportă cel puțin încercarea Marshall (stabilitatea la 60°C; indicele de curgere-fluaj

 • - la 60°C, densitatea aparentă, absorbția de apă), pentru cinci conținuturi de liant repartizate de o parte și de alta a conținutului de liant prestabilit. La confecționarea epruvetelor Marshall conform STAS 1338/1, numărul de lovituri vor fi de 75 pentru straturile de îmbrăcăminte la drumuri de clasa tehnică I, II, III (respectiv străzi de categoria I, II, III) și 50 lovituri pentru straturile de îmbrăcăminte pentru celelalte clase și categorii. După verificarea caracteristicilor obținute pentru compoziția propusă, Beneficiarul, dacă nu are obiecțiuni sau eventuale, propuneri de modificare, acceptă formula propusă de Antreprenor.

Tabelul 2

Tipul mixturii asfaltice

Agregate naturale utilizate

Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre

cribluri sort 4 - 8 ți 8 - 16

 • • nisip de concasare sort 0-4

 • • filer

Beton asfalt ic rugos

 • - cribluri sort 4 - 8 ți 8 - 16

 • - nisip de concasare sort 0 - 4

• filer

Betoane asfaltice bogate cu criblură

 • ■ cribluri sort 4 - 8,8 -16 ți 16-25

• nisip de concasare sort 0 - 4

 • ■ nisip natural sort 0 - 4")

- filer

Beton astaltic cu pietriș concasat

 • - pietriș concasat sort 4 - 8, 8 - 16,16 - 25

 • - nisip natural sortO - 4

 • - filer

Beton asfalt ic deschis cu criblură

-criblură sort 4 -8, 8 -16 și 16 - 25

 • - nisip de concasare sort 0 - 4

• nisip natural sortO - 4

 • - filer

Beton asfaltic deschis cu pietriș concasat

 • - pietriș concasat sort 4 - 8, 8 - 16 ți 16 - 25

 • - nisip de concasare sort 0 - 4

 • - nisip natural sort 0-4*)

 • - filer

Beton asfaltic deschis cu pietriș sortat

 • - pietriș sort 4 - 8,8 • 16 ți 16 - 25

 • - nisip de concasare sort 0-4

 • - nisip natural sort 0 - 4*)

 • - filer

*) Conform notei de la tabelul 4

Tabel 3

Fracțiuni de

Strat de uzură

Strat de legătură

agregate

Tipul

mixturii asfaltice

naturale din amestecul total

BAS

BA 12.5

BA12.5m

BA 16 BA 16m

BA 25

BAR 16

BAR

16m

MASF

8

MASF

12.5

MASF

16

BAPC

16

BAD20

BAD

25

BAD

25m

BADPC

25

BADPS

25

Filer ți fracțiuni din nisipuri sub 0,1 mm, %

8... 14

7...14

8... 13

6... 13

8...

11

11 ...

14

8...13

10 ...

14

8...13

4...9

3...8

3...8

3...8    /

Filer și nisip fracțiunea (0,1...4) mm, %

Diferență până la 100%

Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, %

22...44

34 ...48

34... 58

39...60

47

61

45 ...

60

60

...73

63 ...

75

--

55...72

55...72

-

--

Pietriș concasat cu dimensiunea peste 8 mm, %

-

-

--

-

••

--

-

-

15 ...

34

-

--

39   ...

58

-

Pietriș sortat cu dimensiunea peste 8 mm, %

--

--

-

-

-•

--

-

-

-

-•

-

-

39   ...

58

Tabel 4

Mărimea ochiului sitei conform

SR EN 933-

Tipuri dc mixturi asfaltice

BA 8

BAI 2,5 BA12,5m

BA 16 BA 16m

BA 25

BAR 16 BAR I6m

MASF 8

MASF

12.5

MASF

16

BAPC

16

BAD20

BAD 25,

BAD 25m, BADPC 25, BADPS 25

2

Treceri prin sile

cu ochiuri p<

Itrate-SR EN 933-2

31.5 mm

-

-

-

100

..

-

100

100

25 mm

-

-

100

90...100

100

100

-

90... 100

20 mm

-

-

-

-

90..100

-

16 nun

100

100

90...100

72...90

90...100

100

100

90... 100

95... 100

73...90

73,. .90

12.5 mm

-

90... 100

-

-

90... 100

-

-

-

8 mm

90.. 100

70...85

66...85

54...80

61... 74

90...100

50... 70

44...59

66...85

40... 60

42...61

4 mm

56-78

52...66

42...66

40...61

39...53

40...55

27...40

25... 37

42...66

28...45

28...45

2 mm

30..55

35... 50

30... 50

30...50

27...40

20...30

20...28

17...25

30... 50

20...35

20...35

1 mm

22-42

24...38

22...42

20...40

21...31

15. .22

16...22

16...22

22...42

14...30

14...32

0,63 mm

I8..35

-

18...35

15...35

18...25

13...20

-

13...20

18. .35

-

10...30

0,20 mm

H..25

-

11...25

8...25

11...15

12...16

-

11...15

11...25

5...20

O.l25mm

-

8...16

-

9--.14

--

5...10

-

0,10 mm

8..14

-

9...13

6...13

9 ...11

11...14

10...14

9...13

-

3...8

0.083 mm

7...11

5...10

7...10

5...10

7...9

10...12

8...I2

9...12

7...10

3...7

2...5

NOTĂ: La betoanele asfalticc bogate în criblură destinate stratului de uzură și la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de legătură se folosește nisip de concasaj sau amestec de nisip de concasaj cu nisip natural, din care nisipul natural este în proporție de maximum: 25% pentru BA8; BA 12,5; BAI6 și BA16m, 30% pentru BA25, 50% pentru BAD20, BAD25, BADPC 25; BADPS 25 Si BAD 25m.

 • 9.3. Toate dozajele privind agregatele și fi Ierul, sau unele adaosuri, sunt stabilile în funcție de greutatea totală a materialului granular în stare uscată, inclusiv părțile fine; dozajul, de bitum se stabilește la masa totală a mixturii,

 • 9.4. Limitele procentelor sorturilor componente din agregatul total sunt date în tabelul 3,

 • 9.5. Conținutul optim de liant se stabilește prin studiile preliminare de laborator conform STAS 1338/1,2, 3 și trebuie să se încadreze între limitele recomandate în tabelul 5,

Tabel 5

Tipul stratului

Tipul mixturii asfalticc

Conținutul de liant din masa mixturii asfaltice %

Clasa telurică a drumului

Categoria tehnică a străzii

Strat de uzură

MASF 8

MASF 12.5

MASF 16

7,0

I ... V

I ... IV

6,5

1 ...V

I... IV

6,2

I...V

I... IV

BAR I6m, BAR 16

5,7 ... 6,2

l ... HI

I... IU

BA12,5m BA I6m

6,0 ... 7.0

1 ... UI

l ... 111

BA 12.5 BAI 6

6,0 ... 7,5

IJ... IU

11

BA 8.

BAI 6

6,5 ...7,5

IV ... V

IV

BA25

5,5...7,0

IV ... V

IV

BADPC 16

6,0 ... 7,5

IV... V

IV

Strat de legătură

BAD20

Minim 4.5

1....1V

I....1V

BAD25m

4,0 ... 5,0

I... UI

1... III

BAD 25

4,0 ... 5,0

I ... V

I... IV

BADPC 25

4.0... 5,0

III... V

111 ... IV

BADPS 25

4,0 ... 5,0

IV... V

IV

 • 9.7. Raportul filer-liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice este conform tabelului 6.

Tipul stratului

Tipul mixturii asfaltice

Raport filer: liant (recomandat)

Strat de uzură

Betoane asfaltice rugoase

1,6... 1.8

Betoane asfaltice bogate în criblură:

 • - cu dimensiunea maximă a granulei de 16 mm

 • - cu dimensiunea maximă a granulei de 25 mm

1,3 ... 1,8

1,1... 1,8

Beton asfaltic cu pietriș concasat

1,6... 18

Strat de legătură

Betoane asfaltice deschise

0,5... 1,4

 • 9.8. Conținutul de fibre active în mixturile asfaltice stabilizate cu fibre MASF 8 și MASF 16 va fi în limitele (0,3 ... 1,0)% din masa mixturii asfaltice, în funcție de tipul fibrei utilizate.

Conținutul optim de fibre se stabilește prin studii preliminare dc laborator, de către un laborator de specialitate autorizat, ținându-se seama de respectarea condițiilor tehnice prevăzute.

Art.10. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

 • 10.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe corpuri de probă confecționate din mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea dozajelor optime și din probe prelevate de la malaxor sau de la aștemerea pe parcursul execuției, precum și din straturile îmbrăcăminții gata executate.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuției lucrărilor, precum și din stratul gata executat, se efectuează conform SR EN 12697-27.

 • 10.2.  în lipsa unor dispoziții contrare prevederilor caietului de sarcini speciale, caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri și cu bitum aditivat, trebuie să îndeplinească, în timpul studiului de laborator și în timpul controalelor de fabricație, condițiile arătate în tabelele 7 și 8.

  Tabel 7

  Tipul mixturii asfaltice

  Clasa tehnică a drumului

  Categoria tehnică a străzii

  Caracteristicile pe epruvete cilindrice lip Marshall

  Stabilitatea (S) la 60nC, kN, min

  Indicele de curgere (I) mm

  Raport

  S/I kN, mm

  Densitatea aparentă kg/mc, min

  Absorbția de apă % voi

  BAS BA 25

  IV...V

  IV

  6,0

  1.5... 4,5

  1,3 ... 4,0

  2 300

  1,5 ... 5

  IV.V

  IV

  6,0

  1,5 ... 4,5

  1,2 ... 3,6

  BA12.5, BA16

  II...III

  11.. III

  8,0

  1,5.....4,0

  2,0.....5,3

  2 300

  1,5....5

  BA 16 BAPCI6

  IV...V

  IV

  6,5

  1,5 ... 4,5

  1,4 ... 4,3

  2 300

  1,5 ... 5

  BAR 16

  I...1I

  I...II -l

  8,5

  1,5 ... 4,0

  2,1 ... 5,6

  2 300

  2 ... 6

  III

  III

  8,0

  1,5 ... 4,0

  2,0 ...5,3

  BAD 20 BAD25

  I ... V

  I ... IV

  5,0

  1,5 ...4,5

  1,1 ... 3,3

  2 250

  1,5 ... 6

  BADPC 25

  III... V

  III ... IV

  4,5

  1,5 ...4,5

  1,0 ...3,0

  2 250

  1,5 ..,6

  BADPS 25

  IV . .. V

  IV

  4,5

  1,5 ... 4,5

  1,0 ... 3,0

  2 250

  1,5 ... 6|o^

Tabel 8

Caracteristica

Tipul mixturii asfaltice

Strat uzura

Slrat legătura

Caracteristici pe cilindri confecționați la presa de compactare giratoriu;

 • - volum de goluri la 80 de girații, %, max.

 • - volum de goluri la 120 de girații, %, max.

5,0

9,5

Rezistența la deformații permanente: (fiuaj)

Defonnatii la 50°C, 300Kpa si 1800 impulsuri, pnvm, maxim

Viteza de deformatie la 50°C, 300KPa si si 1800 impulsuri, ptn/m/ciclu,maxim Fiuaj dinamic la 40ftC, 200Kpa și 1800 impulsuri, /mVm, maxim

Viteza de deformare la , 200Kpa și 1800 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim

30 000

3

20 000

2

Modulul de elasticitate la 15°C, Mpa, min.

4 500

4 000

Rezistență )a oboseală:

Numărul de cicluri până la fisurare la 15°C, min.

-

400 000

Caracteristici pe placi sau pe carote

Rezistenta la defonnatii permanente, 6O°C (omieraj)

- viteza de deformatie la omieraj, mm1000 cicluri, maxim Număr mediu de vehicule

>6000

-adancimea făgașului, ptr. Grosimea probei de 50 mm, maxim Număr mediu de vehicule

>6000

1

9

 • 10.3. Caracteristicile frzico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat trebuie să se încadreze în limitele din tabelul 9.

Tabel 9

Caracteristica

Tipul mixturii asfaltice              ;

BA 12.5, BA )6m

BAR 16m

BAD 25m

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall:

 • - stabilitate (S) la 60"C, kN, min

 • - indice de curgere (1) la 60"C, mm

 • - densitate aparentă, kg/mc, min

 • - absorbție de apă, % voi

10,0

2,0... 5,0

2 300

2 ...5

10,0

2,0 ... 5,0

2 300

2 ...5

8,0

2,0 ...4,5

2 300

2 ...5

Caracteristici pe cilindri confecționați cu presa de compactare gira tor ic:

 • - volum de goluri la 80 de girații, %, max.

 • - volum de goluri la 120 de girații, %, max.

5,0

5.0

9,5

Rezistența la defonnatii pcnnanentc

Fiuaj dinamic la 50°C, 300KPa și 1800 pulsuri, fim/m, max.

Viteza de deformatie la 50r’C, 300KPa și 1800 pulsuri, pm/ni/ciclu, max.

Deformatia la 40oC, 200KPa șî 1800 pulsuri, /tm/m, max.

Viteza de deformatie la 40°C, 200KPa și 1800 pulsuri, /tm/in/ciclu, max.

25 000

2,5

25 000

2,0

20 000

2

Modulul de elasticitate la 15*'C, MPa, min

4 500

4 500

4 000

Rezistență la oboseaală:

Numărul de cicluri până la fisurare la I511C, min.

-

--

400 000

Caracteristici pe placi sau pe carote

Rezistenta la deformații permanente, 60°C (oinicraj)

- viteza de deformatie la omieraj, min/1000 cicluri, maxim

Număr mediu de vehicule

 • 1500., .3000, maxim

 • 3000.. , 6000, maxim

>6000, maxim

-adancimea făgașului, ptr. Grosimea probei de 50 mm, maxim

Număr mediu de vehicule

 • 1500.. .3000, maxim

 • 3000.. .6000, maxim

>6000

1

0.9

0,7

9

8

7

0,9

0,7

0,5

9

8

7

-

 • 10.4. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie să se încadreze în limitele din tebelul 10.

Tabel 10

Caracteristica                                    '

Tipu

MASF 8

mixturii asfaltice        1

MASF 12.5, MASF 16

Test Schellenberg, %, mas

0,2

0.2

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall:

 • - stabilitate (S) la 60°C, kN, mîn

 • - indice de curgere (I) la 60°C, mm

 • - densitate aparentă, kg/mc, min

 • - volum de goluri, %

7,0

 • 1.5 ... 3,5

2 350

 • 2.5 ... 3,5

7,0

1.5 ... 3,5

 • 2 350

 • 3 ... 4

Rezistența la deformații permanenteffluaj dinamic)

Fluaj dinamic la 50°C, 300KPa și 1800 impulsuri, ftnVm, max.

Viteza de deformatie la 50°C, 300KPași 1800 impulsuri, /tm/m/ciclu, max.

30 000

3

30 000

3

Modul de rigiditate la 15UC, Mpa minim

4 000

4 500

Viteza de deformajie la 60uC omieraj (VDOP), mm/h Numărul mediu de vehicule n mm/1000 cicluri

< 1500, max

1500 ... 3000, max

3000 ,,. 6000, max

>6000

1

0.9

0,8

0,9

0.7

0,6

Adâncimea făgașului %,pentru grosimea probei de 50 mm: Numărul mediu de vehicule 11

< 1500, max

1500 ... 3000, max

3000... 6000, max

>6000

9

9

8

9

8

7

Deformația permanantă la oboseală (3600 impulsuri) la 15nC, mm, max

1,2

1,0

1 ~ vehicule de transport marfa și autobuze, în 24 h, calculat pentru traficul de perspectivă


o

 • 10.5, Determinarea caracteristicilor fizico mecanicc pe epruvete cilindrice tip Marshall ale mixturilor asfaltice cu bitum, bitum modificat și bitum aditivat se face conform SREN 12697-6 și SREN 12697-34.

 • 10.6, Caracteristicile prevăzute în tabelele 8, 9 și 10 se determină conform metodologii lor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare.

Testul Schellenberg se efectuează conform SREN 12697-18.

 • 10.7, Bitumul conținut în mixtura asfaltică prelevată pe parcursul execuției lucrărilor, de la malaxor sau de la aștemere, trebuie să prezinte un punct de înmuiere IB cu maximum 9°C mai mare decât bitumul inițial utilizat la prepararea mixturii asfaltice respective. Se exceptează verificarea bitumului din mixturile asfaltice tip MASF.

Determinarea punctului de înmuiere IB se face conform STAS 60.

Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27, iar pregătirea probelor de mixtură asfaltică în vederea extragerii bitumului din mixtura asfaltică se face conform SR EN 12697-28.

Extragerea și recuperarea bitumului din mixtură, pentru determinarea acestuia, se face conform SR EN 12697-1, SR EN 12697-3 și SR EN 12697-4. în cazul în care nu se dispune de aparatura prevăzută de SR EN 12697-3 sau SR EN 12697-4, recuperarea bitumului se face conform STAS 1338-2.

Art.ll. Stația de asfalt

Stația de asfalt va trebui să fie dotată și să prezinte caracteristici tehnice care să permită obținerea performanțelor cerute de diferitele categorii de mixturi prevăzute de Caietul de sarcini.

 • 11.1. Instalația de preparare a mixturilor asfaltice

 • 11.1.1. Centralele de preparare trebuie să fie automatizate și dotate cu dispozitive de predozare, uscare, resortare și dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului și filerului, precum și dispozitiv de malaxare forțată a agregatelor cu liantul bituminos.

Resortarea este obligatorie pentru instalațiile în flux discontinuu. în cazul instalațiilor în flux continuu, coreția de umiditate, respectiv corelarea cantității de agregat natural total cu cantitatea de bitum introdusă în uscător-malaxor se face automat, pe computer.

 • 11.1.2. Indiferent de tipul instalației, aceasta trebuie dotată cu sisteme de înregistrare și afișare a temperaturii bitumului, a agregatelor naturale și a mixturii asfaltice și să asigure o precizie a dozării de +3% pentru agregatele naturale și de +2% pentru bitum și filer.

|oT

In cazul dozării volumetrice a bitumului se va ține seama de faptul că densitatea acestuia, variază cu temperatura astfel încât la 150°C...180°C, 1 kg de bitum rutier are un volum de (1,09...1,11)

 • 11.1.3. Instalația de preparare a mixturilor asfaltice trebuie să aibă capacitatea de fabricație de minimum 80 t/h la o umiditate de 5%.

 • 11.2. Stocarea, încălzirea și dozarea bitumului

 • 11.2.1. Stația de asfalt trebuie să aibă rezervoare pentru depozitarea unei cantități de bitum mai mare sau cel puțin egală cu media zilnică de consum. Fiecare dintre rezervoare trebuie să aibă un indicator de nivel gradat și un dispozitiv de încălzire a liantului până la temperatura necesară, evitându-se supraîncălzirea acestuia.

Se interzice încălzirea agregatelor naturale și a bitumului peste 190°C, în scopul evitării modificării caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic,

 • 11.2.2. Pentru controlul temperaturii, rezervoarele calde, recipientele de bitum și echipamentul de uscare trebuie să fie dotate cu termometre, a căror funcționare trebuie verificată frecvent. Datele privind verificările trebuie trecute într-un registru specific.

 • 11.2.3. Instalația de preparare a bitumurilor asfaltice trebuie să fie dotată cu un sistem automat de alimentare și dozare a bitumului. Abaterea pentru conținutul de bitum față de dozajul stabilit prin rețeta aprobată de Inginer privind compoziția mixturii asfaltice este de +0,3%.

 • 11.3. Stocarea și dozarea filerului

La stația de asfalt, filerul trebuie să fie depozitat în silozuri prevăzute cu dispozitive de alimentare și extragere corespunzătoare (pneumatică), care să permită dozarea filemlui, cu toleranța (pe volum) de + 1 ,5% față de dozajul din rețeta aprobată de Inginer.

Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

 • 11.4. Stocarea, dozarea, uscarea și încălzirea agregatelor

 • 11.4.1. Antreprenorul va trebui să asigure stocarea a cel puțin o treime din agregatele necesare lucrării pentru 1 an de lucru. Depozitarea se va face pe sorturi, în silozuri de tip descoperit, etichetate, pe platforme amenajate cu pereți despărțitori pentru evitarea contaminării sorturilor. Zona în care sunt depozitate agregatele trebuie să fie ușor accesibilă și cu scurgerea apelor asigurată. Platformele trebuie să fie pavate (cu beton de ciment sau asfalt, și suficient de late, astfel încât să permită depozitarea volumului de agregate necesar lucrărilor, având în vedere că depozitele nu trebuie să fie mai înalte de 6 m și cu un raport de lungime/lățime de 3.

 • 11.4.2, Instalația de preparare a mixturilor asfaltice trebuie să dispună de echipamentul mecanic necesar pentru alimentarea uniformă a agregatelor astfel încât să se mențină o producție constantă. Agregatele trebuie să fie dozate gravimetric iar instalația de dozare trebuie să permită alimentarea agregatelor conform rețetei aprobată de Inginer privind compoziția mixturii asfaltice, cu abaterile admise față de granulozitatea prescrisă din tabelul 11 (conform SR 174-2, tabel 4).

Tabel 11

Fracțiunea, mm

Abateri admise față de dozaj, %

25...31,5

±5

16. .. 25

±5

8 ... 16

±5

4 ... 8

±5

1 ...4

± 4

0,20   0,63

±3

0,1 ...0,2

±2

0 ... 0,1

± 1,5

 • 11.4.3. Instalația de preparare a mixturilor asfaltice va fi dotată și cu echipamentul mecanic necesar pentru uscarea și încălzirea agregatelor.

11.5. Malaxarea

Instalația de preparare a mixturilor trebuie să fie echipată cu un malaxor capabil de a produce mixturi asfaltice omogene. Dacă, cuva malaxorului nu este închisă, ea trebuie să fie prevăzută cu o capotă pentru a împiedica pierderea prafului prin dispersie. Instalația trebuie să fie prevăzută cu un sistem de blocare pentru împiedicarea golirii malaxorului înainte de terminarea duratei de malaxare.

Durata de malaxare va fi funcție de tipul de instalații de preparare și tipul de mixturi și se va stabili în cadrul operațiunii de reglare a stației de asfalt înaintea începerii fabricației.

11.6. Stocarea și încărcarea mixturilor

La ieșirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive și luate măsuri speciale pentru evitarea segregării mixturii asfaltice în timpul stocării și/sau la încărcarea în mijloacele de transport.

Dacă se folosește buncăr de stocare, acesta va trebui să fie încălzit.

Art.12. Autorizarea statiei de asfalt

A                                                   ’

Înaintea începerii execuției, Antreprenorul trebuie să supună acceptării Beneficiarului lucrării, stația de asfalt care va fi utilizată la realizarea lucrărilor.

Beneficiarul va verifica atestarea stație de asfalt și va autoriza punerea ei în funcțiune după ce va constata că debitele fiecărui constituent permit amestecul prescris, în limitele toleranțelor admise, că dispozitivele de măsurare a temperaturilor sunt etalonate și că malaxorul funcționează corespunzător, fără pierderi de materiale.

Condiția pentru autorizare o constituie și existența tuturor dotărilor și amenajărilor la stație, a depozitelor la stație și a celor intermediare, a căilor de acces la depozite și la instalația de preparare a mixturilor, amenajarea corespunzătoare a depozitelor de agregate (betonarea platformelor, existența pereților despărțitori între sorturile de agregate, suprafețe suficiente de depozitare, asigurarea scurgerii și îndepărtării apelor, etc.).

Dacă amenajările nu sunt terminate sau prezintă deficiențe, acestea se vor completa sau se vor reface înainte de autorizarea stației de asfalt de către Inginer.

(>


Art.13. Fabricarea mixturilor asfaltice

Fabricarea mixturilor asfaltice pentru îmbrăcămințile rutiere bituminoase va trebui realizată numai în stații automate de asfalt.

 • 13.1. O atenție deosebită se va da în special respectării prevederilor privind conținutul de liant și se va urmări prin, observații vizuale, ca anrobarea celor mai mari granule sa fie asigurată într-un mod corespunzător.

 • 13.2. Conform SR 174-2, pct. 2.2.2. și tabel 1, temperaturile diferitelor tipuri de bitumuri la prepararea mixturilor asfaltice trebuie să fie cuprinse între următoarele valori:

 • - 165°C la 175°C pentru mixturi cu bitum D 60/80;

 • - 160°C la 170°C pentru mixturi cu bitum D 80/100.

Temperaturile din partea superioară a intervalului se utilizează la execuția îmbrăcăminților rutiere bituminoase în zone climatice reci (vezi figura 9).

Toleranta admisă a temperaturii bitumului este de +3 C.

Trebuie evitată încălzirea prelungită a bilumului sau reîncălzirea aceluiași bitum de mai multe ori.

Dacă totuși din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci (J^ este necesară determinarea penetrației acestuia. Dacă penetrația bitumului nu este corespunzătoare se renunță la utilizarea lui.

 • 13.3. încălzirea agregatelor naturale se va face în uscătorul instalației de preparare a mixturilor asfaltice. Conform SR 174-2, pct. 2.2.2. și tabel 1, temperatura agregatelor naturale în uscător trebuie să fie între următoarele valori:

 • - 170°C ,..190°C pentru mixturi cu bitum D 60180:

 • - 165°C ...180°C pentru mixturi cu bitum D 80/100.

Temperaturile din partea superioară a intervalului se utilizează la execuția îmbrăcăminților rutiere bituminoase în zone climatice reci (vezi figura 9). Se interzice încălzirea agregatelor peste 190°C, pentru a evita arderea liantului.

Conținutul de apă al agregatelor după uscare, trebuie să nu depășească 0,5% și trebuie verificat cel puțin odată pe zi.

 • 13.4. După încălzirea agregatelor naturale în uscător, acestea se resortează pe ciururile instalației apoi se cântăresc, conform dozajelor stabilite și se introduc în malaxor unde se amestecă, cu filerul rece, dozat separat. Se introduce bitumul încălzit, dozat în prealabil și se continuă amestecarea.

Durata de amestecare este în funcție de tipul instalației și trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei amobări complete și uniforme a agregatelor naturale și a filerului cu liantul bituminos.

 • 13.5. Conform SR 174-2 pct. 2.2.2. și tabel 1, temperatura mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor trebuie să fie între următoarele valori:

 • - 160°C ... 180°C pentru mixturi cu bitum D 60/80;

 • - 155°C ... 170°C pentru mixturi cu bitum D 80/100.

Temperaturile din partea superioară a intervalului se utilizează la execuția îmbrăcăminților rutiere bituminoase în zone climatice reci (vezi figura 9),

Toleranța admisă a temperaturii mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor este de +5%.

Temperatura mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor va fi stabilită astfel ca, ținând seama de răcirea care are loc în timpul transportului și a așteptărilor în condițiile climatice concrete, să sc asigure temperatura cerută la aștemerea și compactarea mixturii.

Art.14, Reglarea instalației de preparare a mixturilor asfaltice

 • 14.1. înainte de autorizarea stației de asfalt, predozatoarele instalației de preparare a mixturilor asfaltice trebuie reglate prin încercări, astfel încât curba de granulozitate a amestecului de agregate naturale obținută, să corespundă celei calculate în laborator, în limitele de toleranță din tabelul 11.

 • 14.2. După autorizarea stației de asfalt de către Beneficiarul lucrării, Antreprenorul trece la operațiuni de reglare și etalonare:

 • - calibrarea dozatoarelor calde și reci pentru agregate;

 • - calibrarea dozatorului pentru liant;

 • - calibrarea dozatorului pentru filcr;

 • - a dispozitivelor de măsurare a temperaturilor;

 • - verificarea ecranului dozatorului;

 • - verificarea funcționării malaxorului.

 • 14.3. Autorizația de punere în exploatare va fi dată de Inginer după ce va constata că debitele fiecărui constituent permit să se obțină amestecul prescris în limitele toleranțe lor admise.

 • 14.4. Dacă, urmare reglajelor, anumite aparate sau dispozitive ale instalației se dovedesc defectuoase, Antreprenorul va trebui să le înlocuiască, să efectueze din nou reglajul, după care să supună din nou aprobării Beneficiarului autorizația de punere în exploatare.

 • 14.5. Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plată pentru imobilizarea utilajului și/sau a personalului care-1 deservește, în tot timpul cât durează operațiunile pentru obținerea autorizației de punere în exploatare, cu atât mai mult în caz de anulare a autorizației.

Art.15. Controlul fabricației

Controlul calității mixturilor asfaltice trebuie făcut prin verificări preliminare, verificări de rutină în timpul execuției și verificări în cadrul recepției la terminarea lucrărilor, cu frecvența menționată în tebelul 12.

Tabel 12

Faza

Natura controlului sau verificării

Categoria * controlului

Frecvența controlului sau a verificării

A

B

c

Studiu

Studiul compoziției mixturii

X

pentru fiecare tip de produs

Execuție

Controlul reglajului instalației de preparare a mixturii, inclusiv stabilirea duratei de malaxare

X

X

înaintea începerii fabricației fiecărui tip de mixtură

încadrarea agregatelor în zona de granulozitate indicată în caietul de sarcini pentni tipul de mixtură asfaltică proiectat, inclusiv starea de curățenie (conținutul de impurități) a agregatelor

X

la începutul campaniei de lucru sau ori de câte ori se utilizează alte agregate

Temperatura liantului la introducerea în malaxor

X

permanent

Temperatura agregatelor naturale uscate și încălzite la ieșirea din toba de uscare

X

pennanent

Funcționarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare

X

la începutul fiecărei zile de lucru

Granulozitatea amestecului de agregate naturale la ieșirea din malaxor, înainte de adăugarea liantului (aceasta trebuie corelată cu dozajul de bitum stabilit pentru mixtură, inclusiv abaterile admisibile la conținutul de liant)

X

zilnic sau ori de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor asfaltice

Temperatura mixturilor asfaltice la preparare

X

în fiecare oră a programului de lucru

încadrarea dozajului de bitum în dozajul stabilit în laborator

X

zilnic, prin extracții

Verificarea compoziției mixturii asfaltice: granulozitatea agregatelor și dozajul de bitum, care trebuie să corespundă dozajelor stabilite de laborator, cu toleranțele admise în tabelul 11 și la pct. 10.2.2. din caietul de sarcini

X

zilnic

Caracteristicile fizico-mecanice: Stabilitatea la 60°C Indicele de curgere, Fluaj Densitatea aparentă Marshall Absorbția de apă Marshall

X

câte o probă de 20 kg la fiecare 200 -

400 tone de mixtură, în funcție de productivitatea stației

CAPITOLUL IV MODUL DE PUNERE ÎN OPERĂ

Art.16. Transportul mixturilor asfaltice

 • 16.1. Transportul pe șantier a mixturii asfaltice preparate, se efectuează cu autocamioanele cu bene metalice bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatură care trebuie să fie curățate de orice corp străin și uscate înainte de încărcare. La distanțe de transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum și pe vreme rece (+10°C.. .+15°C), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat după încărcare.

Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta (motorină, păcură, etc.) este interzisă.

 • 16.2. Volumul mijloacelor de transport, este determinat de productivitatea instalației de preparare a mixturii asfaltice și de punerea în operă, astfel încât să fie evitate întreruperile procesului de execuție a îmbrăcăminții.

Art,17. Lucrări pregătitoare

 • 17.1. Pregătirea stratului suport

 • 17.1.1. înainte de aștemerea mixturii, stratul suport trebuie bine curățat. Materialele neaderente, praful și orice poate afecta legătura între stratul suport și îmbrăcămintea bituminoasă trebuie îndepărtat. în cazul stratului suport din macadam, acesta se curăță și se mătură, urmărin-du-se degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare.


 • 17.1.2. După curățare se vor verifica, cotele stratului suport, care trebuie să fie conform proiectului de execuție. în cazul în care stratul suport este constituit din îmbrăcăminți existente, aducerea acestuia la cotele prevăzute în proiectul de execuție se realizează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură asfaltică, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de execuție.

 • 17.1.3. Compactarea și umiditatea trebuie să fie uniformă pe toată suprafața stratului

suport.

 • 17.1.4. Suprafața stratului suport trebuie să fie uscată.

17.2. Amorsarea

 • 17.2.1. La executarea îmbrăcăminților bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru și stratul suport cu o emulsie de bitum cationică cu rupere rapida. Amorsarea stratului suport se va face cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru pătrat în funcție de natura stratului suport.

 • 17.2.2. Stratul suport se va amorsa obligatoriu in următoarele cazuri:

 • - pentru strat de legătură pe stratul de bază din mixtură asfaltică sau pe stratul suport din îmbrăcăminți asfaltice existente;

 • - pentru strat de uzură pe strat de legătură când stratul de uzură se execută la interval mai mare de trei zile de la execuția stratului de legătură.

După amorsare se așteaptă timpul necesar pentru ruperea și uscarea emulsiei bituminoase.

 • 17.2.3. In funcție de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rămasă după aplicarea amorsajului, trebuie să fie de (0,3 ... 0,5) kg/mp. Caracteristicile emulsiei trebuie să fie de așa natură încât ruperea să fie efectivă înaintea aștemerii mixturii bituminoase.

Liantul trebuie să fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturii asfaltice.

 • 17.2.4. Amorsarea se va face în fața finisorului la o distanță maximă de 100 m.

 • 17.2.5. La îmbrăcămințile bituminoase executate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat, când grosimea totală a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mică de 15 cm, rosturile se acoperă pe o lățime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic. în cazul în care stratul suport de beton de ciment prezintă fisuri sau crăpături se recomandă acoperirea totală a zonei respective cu straturi bituminoase, armate cu geosintetice.

Materialele geosintetice se aplică pe un strat nou de mixtură asfaltică în grosime de minimum 2 cm. Punerea în lucru a geogrilelor și/sau a materialelor geotextile combinate se va face conform prevederilor din Anexa nr.4 și Anexa nr.5.

Art.18. Așternerea

 • 18.1. Așternerea mixturilor asfaltice se face în perioada marție-octombrie la temperaturi atmosferice de peste 10°C, în condițiile unui timp uscat. La utilizarea bitumului tip D 60/80 așternerea se face până la 15 septembrie.

 • 18.2. Așternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevăzute cu sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnică I, II și III și care asigură o precompactare. In cazul lucrărilor executate în spații înguste (zona casetelor) așternerea mixturilor asfaltice se poate face manual. Mixtura asfaltică trebuie așternută continuu pe fiecare strat și pe toată lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă.

 • 18.3. în cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii mixturii rămasă necompactată în amplasamentul repartizatorului, până la 120°C, se procedează la scoaterea acestui utilaj din zona de întrerupere, se compactează imediat suprafața nivelată și se îndepărtează resturile de mixturi, rămase în capătul benzii. Concomitent se efectuează și curățirea buncărului și grinzii vibratoare a repartizatorului.

Această operație se face în afara zonelor pe care există sau urmează a se așterne mixtura asfaltică. Capătul benzii întrerupte se tratează ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la pct. 18.10.

 • 18.4. Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aștemere și compactare, în funcție de tipul liantului, temperaturile prevăzute în tabelul 13.

Tabel 13

Tipul liantului

Temperatura mixturii asfaltice la aștemere °C, min.

Temperatura mixturii asfaltice la compactare cC, mm.

început

sfârșit

O 60/80

145

140

110

D 80/100

140

135

100

Măsurarea temperaturii va fi efectuată din masa mixturii, în buncărul finisorului.

Mixturile asfaltice a căror temperatură este sub cea prevăzută în tabelul 13 vor fi refuzate și evacuate urgent din șantier.

în același fel se va proceda și cu mixturile asfaltice care se răcesc în buncărul finisorului, ca urmare a unei întreruperi accidentale.

 • 18.5. Mixtura asfaltică trebuie așternută continuu, în mod unifonn, atât din punct de vedere al grosimii cât și cel al afânării. Așternerea se va face pe întreaga lățime a căii de rulare.

Atunci când acest lucru nu este posibil, Antreprenorul supune aprobării Beneficiarului, lățimea benzilor de aștemere și poziția rosturilor longitudinale ce urmează să fie executate.

 • 18.6. Grosimea maximală a mixturii răspândite printr-o singură trecere este cea fixată de caietul de prescripții speciale sau de Inginer, la propunerea Antreprenorului, după realizarea unui sector experimental.

 • 18.7. Viteza de aștemere cu finisorul trebuie să fie adaptată cadenței de sosire a mixturilor de la stație și cât se poate de constantă ca să se evite total întreruperile.

 • 18.8. Antreprenorul trebuie să dispună de un personal calificat pentru a corecta eventualele denivelări, imediat după aștemere, cu ajutorul unui aport de material proaspăt depus înainte de compactare.

 • 18.9. In buncărul utilajului de aștemere, trebuie să existe în permanență, suficientă mixtură necesară pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului.

 • 18.10. La executarea îmbrăcăminților bituminoase o atenție deosebită se va acorda realizării rosturilor de lucru, longitudinale și transversale, care trebuie să fie foarte regulate și etanșe.

La reluarea lucrului pe aceeași bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal și/sau transversal, se taie pe toată grosimea stratului, astfel încât să rezulte o muchie vie verticală. In cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeași zi, tăierea nu mai este necesară.

Suprafața nou creată prin tăiere va fi amorsată, iar mixtura pentru banda adiacentă se așterne, depășind rostul cu 5... 10 cm, acest surplus de mixtură repartizată, împingându-se înapoi cu o racletă, astfel încât să apară rostul, operație după care se efectuează compactarea pe noua bandă.

Rosturile de lucru longitudinale și transversale ale stratului de uzură se vor decala cu minimum 10 cm față de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. Atunci când există și strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa întrețesut.

 • 18.11. Legătura transversală dintre un strat de asfalt nou și un strat de asfalt existent al drumului se va face după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă în funcție de grosimea noului strat, astfel încât să se obțină o grosime constantă a acestuia, cu panta de 0,5%. în plan liniile de decapare, se recomandă să fie în formă de V, la 45°. Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafeței, urmată de aștemerea și compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al ambelor straturi (nou și existent).

Art.19. Compactarea

 • 19.1. La compactarea mixturilor asfaltice se aplică tehnologii corespunzătoare, care să asigure caracteristicile tehnice și gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică și fiecare strat în parte. Operația de compactare a mixturilor asfaltice se realizează cu compactoare cu pneuri și compactare cu rulouri netede, prevăzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel încât să se obțină un grad de compactare conform tabelului 15.

 • 19.2. Pentru obținerea gradului de compactare prevăzut se determină, pe un sector experimental, numărul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, în funcție de performanțele acestora, de tipul și grosimea stratului de îmbrăcăminte.

Această experimentare se face înainte de începerea aștemerii stratului în lucrarea respectivă, utilizând mixturi asfaltice preparate în condiții similare cu cele stabilite pentru producția curentă.

încercările de etalonare vor fi efectuate sub responsabilitatea Antreprenorului.

Beneficiarul poate cere intervenția unui laborator autorizat, care să efectueze testele de compactare necesare, pe cheltuiala Antreprenorului.

Urmare acestor încercări, Antreprenorul propune Beneficiarului:

 • - sarcina și alte specificații tehnice ale fiecărui utilaj;

 • - planul de lucru al fiecărui utilaj, pentru a asigura un număr de treceri pe cât posibil constant, în fiecare punct al stratului;

 • - viteza de mers a fiecărui utilaj;

 • - presiunea de umflare a pneurilor și încărcătura compactorului;

 • - temperatura de aștemere, fără ca aceasta să fie inferioară celei minime fixată în articolul precedent.

 • 19.3. Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă se obține pe sectorul experimental gradul de compactare minim menționat la pct. 18.1.

 • 19.4. Conform pct. 2.4.4. din SR 174-2, pentru obținerea gradului de compactare prevăzut se consideră că numărul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel menționat în tabelul 14.

Compactarea se execută pentru fiecare strat în parte.

Tabel 14

Tipul stratului

Ateliere de compactare

A

B

Compactor cu Pneuri,de 160 kN

Compactor cu roluri netede, de 120 kN

Compactor cu raluri netede, de 120 kN

Număr de treceri minime

Strat de uzură

10

4

12

Strat de legătură

12

4

14


Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu șorțuri de protecție.

Numărul atelierelor de compactare se va stabili în funcție de dotarea Antreprenorului cu compactoare (grele, în tandem, etc.) și de numărul punctelor de aștemere-compactare.

 • 19.4. Operația de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executată astfel încât să se obțină valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate și suprafațare.

 • 19.5. Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. Pe sectoarele în rampă, prima trecere se face cu utilajul de compactare în urcare.

Compactoarele trebuie să lucreze fără șocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita vălurirea îmbrăcăminții și nu se vor îndepărta mai mult de 50 m în spatele repartizatorului.

Locurile inaccesibile compactorului, în special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale căminelor de vizitare, se compactează cu maiul mecanic sau cu maiul manual.

 • 19.6. Suprafața stratului se controlează în permanență, iar micile denivelări care apar pe suprafața îmbrăcăminții vor fi corectate după prima trecere a rulouri lor compactoare pe toată lățimea benzii.

 • 19.7. Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu șorturi de protecție.

Art.20. Tratarea suprafeței îmbrăcămintei

Pentru sectoarele ce se execută după 1 octombrie sau executate înainte de această dată în zone umbrite și cu umiditate excesivă sau cu trafic redus, suprafața imbrăcămintei va fi protejată, aceasta realizându-se numai cu aprobarea Beneficiarului, pe baza constatărilor pe teren.

Protejarea se va face prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationică, cu rupere rapidă cu 60% bitum diluat cu apă (o parte emulsie cu 60% bitum pentru o parte apă curată nealcalină) și răspândire de nisip 0...4 mm cu un conținut cât mai redus de praf, sub 0,1 mm, în următoarele cantități:

 • a. - stropire cu bitum 0,5 kg/mp;

 • - răspândire de nisip (de preferință de concasaj) 3 ... 5 kg/mp;

 • b. - stropire cu emulsie cationică cu 60% bitum diluat cu apă (0,8-1) kg/mp;

 • - răspândire nisip 3...5 kg/mp.

Art.21. Controlul punerii în operă

 • 21.1. în cursul execuției îmbrăcăminților rutiere bituminoase, trebuie să se verifice cu frecvența menționată mai jos următoarele:

 • - pregătirea stmtului suport: zilnic la începerea lucrări lor pe sectorul respectiv;

 • - temperaturile mixturilor asfaltice la aștemere și compactare: cel puțin de două ori pe zi;

 • - modul de compactare: zilnic;

 • - modul de execuție a rosturilor: zilnic.

 • 21.2. Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se face pe epruvete Marshall prelevate de la malaxor sau de la aștemere, înainte de compactare: câte o probă de 20 kg pentru fiecare 200...400 tone de mixtură asfaltică, indiferent de tipul mixturii, în funcție de productivitatea instalației.

 • 21.3. Verificarea calității stratului bituminos executat se va face pe o placă de minimum (40 x 40) cm pentru fiecare 7.000 m2 suprafață executată (conform SR 174-2:1997/C1:1998) pe care se vor determina următoarele caracteristici:

- la toate tipurile de mixturi asfaltice, pentru stratul de uzură și stratul de legătură:

• densitatea aparentă

17

 • •  absorbția de apă

 • •  gradul de compactare

aceste caracteristici trebuie să fie conforme cu cele din tabelul 15.

Tabe

15

Tipul mixturii

Densitatea aparentă, kg/mc, min

Absorbția de apă, % voi

Grad de compactare, %, min

Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre: MASF 8, MASF 16

2300

2...

6

97

Beton asfaltic rugos- BAR 16m, BAR 16

2300

4 ...

7

96

Beton asfaltic bogat în criblură - BA 16m, BA12,5m, BA 8, BA 12,5, BA 16, BA 25, BAPC 16

2300

2...

6

96

Beton asfaltic deschis - BAD 25m

BAD 20, BAD 25. BADPC 25, BADPS 25

2250

3 ...

8

96

Rezistența la deformării permanente se măsoară prin determinarea vitezei de deformație la omieraj și/sau adâncimea făgașului, la temperatura de 60°C conform metodologiei stabilite de reglementările tehnice în vigoare.

 • 21.4. Controlul compactării

 • 21.4.1. în cursul execuției compactării, Antreprenorul trebuie să vegheze în permanență la:

* etapele execuției să fie cele stabilite la încercări;

 • - utilajele prescrise atelierului de compactare să fie efectiv pe șantier și în funcțiune continuă și regulată;


 • - elementele definite practic în timpul încercărilor (sarcina fiecărui utilaj, planul de mers, viteza, presiunea în pneuri, distanța maximă de depărtare între finisor și primul compactor cu pneuri) să fie respectate cu strictețe.

Beneficiarul lucrării își rezervă dreptul ca, în cazul unui autocontrol insuficient din partea Antreprenorului, să oprească lucrările pe șantier până când Antreprenorul va lua măsurile necesare de remediere.

 • 21.4.2. Calitatea compactării straturi lor îmbrac aminti lor bituminoase, se va determina de către Antreprenor, pe tot parcursul execuției, prin analize de laborator sau in situ.

Verificarea gradului de compactare în laborator se efectuează pe epruvete formate din probe intacte, prelevate din îmbrăcăminte (pe fiecare strat în parte), prin determinarea densității aparente pe plăcuțe sau carote și raportarea acesteia la densitatea aparentă a aceluiași tip de mixtură asfaltică prelevată de la malaxor sau aștemere (înainte de compactare).

Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparentă a mixturii asfaltice din strat și densitatea aparentă determinată pe cilindrii Marshall pregătiți în laborator, din aceeași mixtură asfaltică.

în cazul analizelor de laborator se determină densitatea aparentă, absorbția de apă și gradul de compactare al mixturilor asfaltice din care sunt realizate îmbrăcămințile. Determinările se vor face conform STAS 1338/1 și STAS 1338/2.

Probele intacte, se iau în prezența delegatului Antreprenorului și Beneficiarului, la aproximativ 1 m de la marginea îmbrăcăminții, încheindu-se un proces verbal.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel încât ele să prezinte cât mai corect aspectul calitativ al îmbrăcăminții executate. Pentru caracterizarea unor sectoare, limitate și izolate cu defecțiuni vizibile, stabilite de Inginer sau de comisia de recepție se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o mențiune specială.

Condițiile tehnice pentru aceste caracteristici sunt prezentate în tabelul 15.

 • 21.5. Reglarea nivelmentului

Atunci când caietul de prescripții speciale prevede o reglare a nivelmentului în raport cu repere independente șoselei, verificarea cotelor este făcută în contradictoriu, pe suprafețe corespunzătoare a fiecărei zi de lucru, în ax și la margine (între 0,2 și 0,3 m de la marginea stratului) ca și în fiecare dintre pro filele transversale ale proiectului și eventual în toate celelalte puncte fixate de Inginer.


Toleranța pentru ecarturile constatate în raport cu cotele prescrise pentru ambele straturi (de legătură și/sau de uzură) este ±1,5 cm.

Dacă toleranțele sunt respectate în 95% din punctele controlate, reglarea este considerată convenabilă.

CA PITOLUL V
CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE ALE ÎMBRĂCĂMINTEI EXECUTATE

Art.22. Caracteristicile suprafeței îmbrăcămintei

îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată la cald trebuie să îndeplinească condițiile din tabelul 17.

Tabe

17

Caracteristica

Condiții de admisibilitate

Metoda dc încercare

Planeitatea în profil longitudinal l)

Reglementări tehnice în vigoare privind masurarea indicelui dc planeitate

Indicele de planeitate, 1RI, m/km:

-drumuri de clasă tehnică 1... 11

<2,5

-drumuri de clasă tehnică III

<3,5

-drumun de clasă tehnică IV

<4,5

-drumuri de clasă tehnică V

<5,5

Uniformitatea în profil longitudinal 11

SREN 13036-7

Devinelări admisibile măsurate sub dreptarulde 3m, mm

- drumuri dc clasă tehnică I și străzi de catcg. tehn. 1... 111

<3.0

- drumuri dc clasă tehnică I și străzi de catcg. IV în alte zone decât cele din zona rigolelor

<4,0

- drumuri de clasă tehnică 111.. .V

<5,0

Rugozitatea21

SREN 13036-4

SR EN 13036-1

Rugozitatea cu pendulul SRT, unități SRT:

- drumuri de clasa tehnică I...II

> 80

- drumuri de clasa tehnică III

> 70

- drumuri dc clasa tehnică IV.. .V

> 60

Rugozitatea geometrică, HS, mm:

- drumuri de clasa tehnică l.. .11

> 0,7

- drumuri de clasa tehnică III

> 0,6

- drumuri de clasa tehnică IV... V

> 0,55

Coeficient de frecare (mGT):

Reglementări tehnice în vigoare cu aparatul de măsură

Gip Tester

- drumuri de clasa tehnică I...II

> 0,95

- drumuri de clasa tehnică III.. .V

> 0,7

Omogenitate. Aspectul suprafeței

Aspect fără degradări sub formă de exces de bitum, fisuri, tone poroase, deschise, șlefuite

Vizual

NOTE:

 • 1 - Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de planeitate 1RI, fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m. uniformitatea suprafeței de rulare în profil longitudinal se verifică în axă la drumuri ți în axă și la rigole la străzi.

 • 2 - Rugozitatea se determină fie prin măsurări cu pendulul SRT. fie prin măsurarea rugozității geometrice HS. în caz de litigiu se determină rugozitatea cu pendulul SRT. Determinarea caracteristicilor suprafeței îmbrăcămintei se efectuează în termen de o lună de la executarea acestora, înainte de data recepției la terminarea lucrărilor.

Art.23. Elemente geometrice și abateri limită

Verificarea elementelor geometrice include și îndeplinirea condițiilor de calitate pentru stratul suport și fundație, înainte de aștemerea mixturilor asfaltice, în conformitate cu prevederile STAS 6400.

 • 23.1. Grosimea straturilor trebuie să fie cea prevăzută în profilul transversal tip din proiect.

Verificarea grosimii îmbrăcăminții se face în funcție de datele înscrise în buletinele de analiză întocmite pe baza încercării probelor din îmbrăcămintea gata executată, iar la aprecierea comisiei de recepție prin maximum două sondaje pe km, efectuate la 1 m de marginea îmbrăcămintii.

Abaterile în plus nu constituie motiv de respingere a lucrării, pe când abaterile in minus nu se admit.

 • 23.2. Lățimile pârtii carosabile vor fi cele prevăzute în proiect. Eventualele abateri limită locale admise pot fi de maximum ±50 mm.


 • 23.3. Pantele profilului transversal și ale celui longitudinal sunt indicate în proiect.

Abaterile limita admise la pante le profilelor transversale pot fi cuprinse în intervalul ±5 mm/m fata de cotele profilului adopatat, atât pentru stratul de legătură cât și pentru stratul de uzură la drumuri și în intervalul ±2,5 mm/m pentru străzi.

 • 23.4, Abaterile limită locale la cote le profilului longitudinal sunt de ±5 mm, față de cotele profilului proiectat și cu condiția respectării pasului de proiectare prevăzut.


CAPITOLUL VI
RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Art.24. Recepția pe faze determinante

Recepția pe faze determinante, stabilite în proiectul tehnic, privind straturile de legătură și de uzură, se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții aprobat cu HG 272/94 și conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinante, elaborată de MLPAT și publicată in Buletinul Construcțiilor volumul 4 din 1996.

Art.25. Recepția preliminară (la terminarea lucrărilor)

Recepția preliminară a lucrărilor de către beneficiar se efectuează conform Regulamentului de recepție a lucrărilor în construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Comisia de recepție examinează lucrările executate față de documentația tehnică aprobată și de documentația de control întocmită în timpul execuției.

Verificarea uniformității suprafeței de rulare se face conform pct. 20.5.

Verificarea cotelor profilului longitudinal se face în axa drumului pe minimum 10% din lungimea traseului.

La străzi cota în axă se verifică în proporție de 20% din lungimea traseului, iar cotele rigolelor, pe toată lungimea traseului în punctele de schimbare ale declivităților.

Verificarea grosimii se face ca la punctul 21.1. și pe probe ce se iau pentru verificarea calității îmbrăcăminții.

Evidența tuturor verificărilor în timpul execuției lucrărilor face parte din documentația de control a recepției preliminare.

în perioada de verificare a comportării în exploatare a lucrărilor definitive, care este de un an de la data recepției preliminare a îmbrăcăminții, toate eventualele defecțiuni ce vor apare se vor remedia de către Antreprenor.

Art.26, Recepția finală

Recepția finală se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 după expirarea perioadei de verificare a comportării în exploatare a lucrărilor definitive.Ordinul MT nr.43/1998


Ordinul MT nr.45/1998


Ordinul MT nr.46/1998


Ordinul MT/MI


nr.411/1112/2000


publicat în MO

397/24.08.2000


ANEXA

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ


I. ACTE NORMATIVE

Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național


Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor


Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice


Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instruire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.Legea nr. 319/2006


H.G.nr. 1051/2006


Legea securității și sănătății în muncă;

Hotărâre privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuală a

H.G. nr. 1048/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

H.G. nr. 1876/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

H.G. nr. 493/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot;

H.G. nr. 971/2006

Hotărâre privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

H.G. nr. 1091/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă:

H.G. nr. 1028/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

H.G. nr. 1146/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

H.G. nr. 1218/2006

Hotărâre privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

H.G. nr. 1136/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri magnetice;

H.G. nr. 1092/2006

Hotărâre privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

H.G. nr. 1093/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

NSPM nr.79/1998

Norme privind exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor

Ordin MI nr.775/1998

Norme de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu mijloace tehnice de stingere

Ordin AND nr.l 16/1999

Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreținere, reparare și exploatare a drumurilor și podurilor

II. REGLEMENTĂRI TEHNICE

AND 539

Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză, destinate executării îmbrăcăminților bituminoase rutiere

AND 549

Normativ privind îmbrăcămințile bituminoase cilindrate la cald, realizate cu bitum modificat cu polimeri

AND 553

Normativ privind execuția îmbrăcăminților bituminoase cilindrate la cald realizate din mixtură asfaltică, cu bitum aditivat

AND 559

Normativ privind execuția îmbrăcăminților bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat

III, STANDARDE

STAS 42

Bitumuri. Determinarea penetrației

STAS 60

Bitumuri. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel și bilă.

21

SR61

Bitumuri, Determinarea ductilității

STAS 113

Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraass

SR 174-1

Lucrări de drumuri, îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald. Condiții tehnice de calitate

SR 174-2 +

SR 174-2/C1

Lucrări de drumuri. îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald. Condiții tehnice pentru prepararea și punerea în operă a mixturilor asfaltice și recepția îmbrâcăminților executate

STAS 539

Filer de calcar, filer de cretă și filer de var stins în pulbere.

SR 662

Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. Condiții tehnice de calitate

SR 667

Agregate naturale și piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiții tehnice de calitate.

SR754

Bitum neparafmos pentru drumuri

STAS 863

Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare.

SR EN 933-2

încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2;

Analiza granulometrică. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor.

O

STAS 1338/1

Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor, pregătirea probelor și confecționarea epruvetelor

STAS 1338/2

Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald. Metode de determinare și încercare

STAS 1338/3

Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald. Tipare și accesorii metalice pentru confecționarea și decofrarea epruvetelor

STAS 6400

Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate

STAS 8849

Lucrări de drumuri. Rugozitatea suprafețelor de rulare. Metode de măsurare.

STAS 8877

Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă pentru lucrările de drumuri

STAS 10969/3

Lucrări de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metoda de determinare cantitativă.

SREN 12697-1 +

SREN 12697-1/AC

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Conținutul de bitum solubil

SREN 12697-3 +

SREN 12697-3/AC

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3: Recuperarea bitumului; Evaporator rotativ

SREN 12697-4 +

SREN 12697-4/AC

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: Coloana de fracționare

SREN 12697-27

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prevalarea probelor

SREN 1267-28

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 28: pregătirea probelor pentru determinarea conținutului de bitum, a conținutului de apă și a compoziției granulometrice.

întocmit, /( ing. CiubotamG^tâî]

Verificat,

Ir---'                                            ing. Premia Ioan

CAIET DE SARCINI

încadrarea trotuarelor cu borduri prefabricate și execuția trotuarelor din pavele din beton

 • 1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE

  • 1.1. Prezentul Caiet de Sarcini se aplică la realizarea trotuarelor din pșivdl^de beton montate pe pat de nisip și încadrarea acestora cu borduri prefabricate din beton, triolete pe fundație din beton simplu.

   ,..... J

   Bordurile de beton se folosesc pentru încadrarea îmbrăcămihților, trotuarelor si^erfer

   LJ         1 **-« I A                            .4 4 M           44 A A  A —vx..__„rrt      A A. <3 4- A. ■J'A''’ a'a'IU-J 43 A A 4/ ^1 A  A-A   £>-*^444^


   2. MATERIALE


   2.1. Borduri


   \ ■Z î ;     ' r, i

   •       . ! r ț

   / /


   ..OE

   Bordurile prefabricate din beton se aprovizionează însoțite dKcietli'ficăt de. conformitate emis de producător.                                                              ■  ...• ■ >

   Acestea au formele și dimensiunile prezentate în tabelul următor conform STAS 1139-87:


Tabelul nr, 1

TIP

Marimea

Latimea

b±2

înălțime h±2

Lungime

Panta

n±2

c±2

(inalt.prag)

d±2 (lățime prag)

A

Al        , 200

250

100

330

4

A3

240

250

5

B

Bl

100

150

750;500;

1000

B2

100

150

B4

150

150

I

I

300

300

600

100

60

P

P

600

300

400

100

60

Caracteristicile fizice se adoptă în conformitate cu cele prevăzute în STAS 1139-87 și sunt prezentate în tabelul nr. 2 :

Tabelul nr. 2

Caracteristica

Condiții de admisibilitate

Rezistența la încovoiere (N/mm2) (valori minime)

5,0

Clasa betonului

C 30/37

Rezistența la îngheț-dezgheț

După încercare să nu apară fisuri sau știrbituri la nici o bordură de probă

Uzura cu nisip normal monogranular, mm, maxim

1,3

Condițiile de aspect ce trebuie îndeplinite sunt prezentate în tabelul nr. 3 :

Tabelul nr. 3

Condiția de aspect

Condiții de admisibilitate

Culoarea

Uniformă pe aceeași bordură și cu mici diferențe de nuanță între bordurile din același lot

Abatere de la planeitate (săgeată maximă) a fețelor văzute, mm/m, maxim

3

Deformări la fețele văzute mai mari de

2 mm

Nu se admit

Abatere de la unghiul de 90°, mm/m (grade) maxim

3(0°10')

Stirbituri, milimetri, maxim : lungime adâncime

3

2

La 25% din lot. La muchiile rotunjite nu se admit știrbituri.                   (

Verificarea calității se face pe loturi de 1.000 bucăți, de aceeași dimensiune, format, variantă și finisare prin :

• verificări de lot, care constau din verificarea formei, a dimensiunilor și a aspectului;

- verificări periodice, care se fac trimestrial pe unul din loturile supuse verificărilor de lot și constau din :

 • •  verificarea rezistenței la încovoiere pe minim 3 bucăți bordură ;

 • •  verificarea clasei de beton pe minim 3 epruvete la fiecare 50 mc beton cu aceeași compoziție;

 • •  verificarea rezistenței la îngheț-dezgheț pe minim 3 bucăți bordură ;

 • •  verificarea uzurii pe minim 3 epruvete.

Volumul lotului și al eșantionului, precum și modul de acceptare sau respingere al lotului sunt conform STAS 3160/2-84. Lotul respins poate fi prezentat la o nouă verificare numai după o sortare bucată cu bucată.

Verificările periodice (cu excepția clasei betonului) se efectuează pe probe alese aleatoriu, din eșantion sau din lot și care corespund verificării dimensionale și de aspect.


Metodele de verificare cuprind modul de realizare a verificării formei și dimensiunilor, a aspectului, determinarea rezistenței la încovoiere, verificarea clasei de beton și determinarea uzurii conform STAS 1139-87.

De asemeni bordurile utilizate vor trebui sa indeplineasaca caracteristicile fizice si mecanice din SR EN 1340 :2004 : Absortia de apa pentru clasa B, Rezistenta la inghet dezgheț cu săruri de dezghețare pentru clasa D, rezistenta la încovoiere pentru clasa 2, rezistenta la uzura pentru clasa 3, rezistenta la alunecare/ derapare,

 • 2.2. Ciment

Caracteristici

Caracteristicile cimenturilor vor fi verificate in conformitate cu :SR EN 197-1/2002, SR EN 196-1/95-SR EN 196-4/95, SR 227/2-94, SR 227/5-94, NE 012-2007.

Controlul calitatii

-la aprovizionare: prin verificarea certificatului de calitate /garanție emis de producător sau de baza de livrare;

-inainte de utilizare, de către un laborator autorizat.


Livrarea

In cazul in care utilizatorul procura cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea cimentului va fi insolita de o declarație de conformitate, in care se va menționa: -tipul de ciment si fabrica producătoare;

-data sosirii in depozit;

-nr. certificatului de calitate eliberat de producător;

-nr. buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuata de un laborator autorizat

Depozitarea

Depozitarea cimentului se poate face:

 • - in vrac, in celule tip siloz in care nu au mai fost depozitate alte materiale;

 • - ambalat in saci, in incaperi închise, așezați in stive pe scânduri dispuse cu interspatii pentru a asigura circulația aerului.

Cimentul trebuie folosit înainte de termenul de expirare.

 • 2.3. Agregate

Se vor utiliza agregate din roci dure conform SR 667-2001 si SR EN 12620. Controlul calitatii agregatelor

In cazul procurării ca atare a agregatelor, acestea vor fi achiziționate de la statii de producere autorizate.

Controlul calitatii agregatelor se va face la fiecare lot aprovizionat, conform din NE 012/2007, iar metodele de verificare vor tine cont de STAS 4606/1980.

Laboratorul șantierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: -intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la furnizor; -intr-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate in laborator.

Transportul agregatelor

Agregatele vor fi expediate cu mijloace de transport curate si bine inchise. Fiecare transport va fi insotit de foaia de expediție in care se vor arata: numărul si data eliberării foii, marca de fabrica (balastiera), destinatarul, felul si sortul agregatelor, cantitatea livrata, numărul certificatului de calitate.

Depozitarea agregatelor

Se vor depozita pe platforme betonate, avand pante si rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea diferitelor sorturi se vor amenaja compartimente cu inaltimea corespunzătoare in vederea evitării amestecării sorturilor.

Nu se admite depozitarea directa pe pamant sau pe platformele balastate.

 • 2.4. Betonul

Cerințele de baza pe care trebuie sa le îndeplinească betoanelc vor fi conform “Cod de Practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton artnat si beton precomprimat” Indicativ NE 012-2007. După modul de expunere al construcțiilor prevăzute in documentație in funcție de condițiile de mediu, se Stabilește claselor de expunere XF4 si XM2.

Betonul proaspăt

Compoziția betoanelor

Compoziția betoanelor este definita de proporția in volume a diverselor categorii de agregate uscate, greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat si determinate înainte de a începe prepararea acestuia de către Antreprenor.

Determinările caracteristicilor fizice ale betonului proaspăt precum si limitele admisibile ale valorilor acestora vor respecta tabelul 4.

Tabel nr. 4

Caracteristici

Conform STAS

Valoarea admisibila

încercarea la tasare

SR EN 12350-2

Conform cu NE 012/1999

încercarea Vebe

SR EN 12350-3

Determinarea gradului de compactare

SREN 12350-4

încercarea cu masa raspandita

SR EN 12350-5

Prepararea si transportul betonului

Pepararea betonului se va face respectându-se rețetele elaborate de un laborator autorizat în conformitate cu NE 012/2007.

Betonul intarit

Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristica fck cil (f ck cub), care este rezistenta la compresiune in N/mm2 determinata pe cilindri de 150/300 mm (sau pe cuburi cu latura de 150mm) la varsta de 28 zile, sub ale cărei valori se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate.

Determinările caracteristicilor fizice ale betonului intarit precum si limitele admisibile ale valorilor acestora vor respecta tabelul 5.

Tabel nr. 5

Caracteristici

Conform STAS

Valoarea admisibila

Rezistenta la compresiune

SR EN 12390-3

Conform cu NE 012/1999

Rezistenta la tracțiune prin despicare

SR EN 12390-6

Masa volumica

SR EN 12390-7

Rezistenta la uzura

Definirea clasei are in vedere pastrarea epruvetelor conform STAS 1275/88.

Controlul calitatii lucrărilor de betoane turnate pe șantier, se va realiza conform STAS 1275-88, STAS 1759-88, STAS 2320-88, STAS 2414/91.

Transportul betonului se va face cu autoagitatoare. La descărcare se vor lua masuri pentru evitarea segregării betonului.

 • 2.5. Apa

Poate sa provină din rețeaua publica sau dintr-o alta sursa, dar in acest caz trebuie sa îndeplinească condițiile din SR EN 1008/2003. In cazul in care apa provine din alta sursa, verificarea se va face de către un laborator de specialitate in conformitate cu precizările din repectivul standard.

In timpul utilizării pe șantier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii organice, uleiuri vegetale, argile etc.

 • 2.6. Pavele din beton

Avantajele folosirii pavajelor:

-aspect estetic deosebit;

-rezistenta la uzura foarte buna datorita materialului dens, omogen, obtinut prin vibrare; -refacerea rapida a suprafețelor pavate după investiții la rețelele subterane;

-recuperarea integrala la desființarea pavajului.

Informații utile

Inițial se vor face următoarele verificări: dacă pavajul este perfect drept, declarațiile de conformitate garantand clasa C25/30, garanție confirmata de încercările de laborator.

Pavajele din beton se fabrica intr-o gama larga de grosimi, modele si culori, alegerea facandu-se de autoritatea contractanta. Grosimea pavajului se alege funcție de destinația acestuia, astfel:

Greutati admise pentru circulație pc pavajele autoblocantc așezate:

Pe un pat de nisip:

-3,5 tone pentru pavajele cu o grosime de 3,5-4,5cm.

-7 tone pentru pavajele cu o grosie intre 4,8-5,5cm

-20 tone pentru pavajele cu o grosime intre7-8 cm

Pe sapa de beton:

-pavaje pietonale, cu o grosime intre 2,2-2,8cm

-10 tone pentru pavajele cu o grosime intre 3,5 cm

-40 tone pentru pavajele cu o grosime intre 7-8 cm -pavajele cu grosimi mai mici de 3,5 cm sunt numai pentru trafic pietonal si se pun numai pe un pat format din sapa de beton

Principalele caracteristici ale pavelelor din beton sunt următoarele:

Caracteristici

Standardul după care se face încercarea

Valori ce trebuie îndeplinite

Rezistenta la întindere prin despicare

SREN 1338/2004

Min. 3,6 N/mm2

Absortiadeapa

SR EN 1338/2004

Maxim 6%

Masa pierduta după încercarea la inghet dezgheț

SR EN 1338/2004

Max lkg/mp

Rezistenta la abraziune

SR EN 1338/2004

Min. ISOOOmm2 /5000 mm2

 • 3, EXECUȚIA LUCRĂRILOR

  • 3.1. Lucrări pregătitoare

înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucrările pregătitoare:

 • - semnalizarea zonei de lucru;

 • - verificarea existentei si poziției eventualelor utiliti in ampriza sau in vecinătatea acesteia; se vor lua toate masurile pentru executatrea lucrărilor in siguranța;

 • - trasarea lucrărilor;

 • - asigurarea scurgerii apei de pe amplasament.

 • 3.2. Săpătură

La executarea săpăturilor se vor respecta prevederile corespunzătoare din Caietul de Sarcini pentru Terasamente.

Când execuția săpăturilor implica dezvelirea unor rețele subterane existente (apa, gaze, electrice etc) ce raman in funcțiune, trebuie luate masuri pentru protejarea acestora împotriva deteriorării. Daca aceste rețele nu se cunosc si apar pe parcursul executării săpăturii, se vor opri lucrările si se va anunța Consultantul pentru a lua masurile necesare.

 • 3.3. Montare borduri

Bordurile de beton se aseaza pe o fundație pozata la cota necesara, din beton de ciment C 8/10. Dimensiunile fundației sunt:

-20x10 cm pentru borduri cu lățime de 10 cm

-30x15 cm pentru borduri cu lățime de 20 cm

Abaterile admisibile de la montaj sunt de max.3mm/m de la planeitate.

 • 3,4. Turnarea si protecția betonului

Turnarea betonului si tratarea ulterioara a acestuia se va face respectând prevederile din NE 012/2007 “normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite si a conectorilor pentru lucrări de camasueli si suprabetonari.

Turnarea betonului trebuie realizata după : -terminarea săpăturilor;

-recepția cotei si naturii terenului de fundare;

In baza verificării condițiilor de mai sus, pe baza proceselor verbale de lucrări ascunse si/sau de faze determinate se va aproba inceperea betonarii. Betonul trebuie sa fie răspândit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea dimensiunii fundației pentru borduri.

 • 3.5. Montare pavele

Lucrările inițiale constau în decopertarea terenul vegetal: se ajunge Ia nivelul dorit prin decopertare de 30 -40 cm, după care se întinde un strat de piatra sparta sau balast corespunzător ca si granulometrie, grosimea acestui strat va fi:

 • - 20 - 30 cm pentru zone carosabile (parcari mijloace grele de transport)

 • - 10 - 20 cm pentru zone necarosabile (parcari autovehicule ușoare);

După astemerea materialelor de umplutura, acestea vor fi compactate corespunzător pe straturi pana la atingerea gradului de compactare necesar.

Aștemem apoi stratul de poză din nisip afanat 3 - 5 cm pe care se vor poza pavelele, acesta trebuie sa fie format din nisip de rau sau de concasaj provenit din materiale aluvionare sau din materiale de cariera de mare rezistenta mecanica. Din punct de vedere granulometrie, materialul trebuie sa fie constituit din elemente cu diametrul de pana la 8 mm si care sa nu treaca prin ciurul de 4 mm mai puțin de 70% in greutate.

Nu trebuie sa conțină mal, argila sau resturi de concasare mai mult de 3% in greutate.

Stratul de poza trebuie sa aiba o grosime cuprinsa intre 6-10 cm, înainte de punerea in opera a pavelelor. Grosimea este funcție de doua variabile: Grosimea de 10 cm va fi, in orice caz, adaptata la suprafețe de infrastructura deosebit de rigide (de exemplu pe amestecuri cimentate sau betonate), in timp ce grosimi mai mici vor putea fi adaptate la suprafețe finite realizate din agregate mixte granulate.

In prezenta unor infrastructuri sau placi impermeabile este obligatoriu sa se prevăd a posibilitatea de drenare a stratului de poza fara a interveni modificări ale caracteristicilor granulometrice ale nisipului. In acest scop pot fi utilizate agregate cu caracteristici ridicate de duritate, sau amestecuri uscate obținute prin adaugarea de parii fine sau lianți in proporție de cel mult 5% din greutatea agregatelor.

Punerea in opera a primelor pavele necesita o grija deosebita, fapt ce se va răsfrânge asupra intregii aranjari a elementelor succesive.

Fiecare pavela trebuie sa fie pozata cu atentie, pentru a nu deranja pavela adiacenta si pana ce nu s-au pozat trei sau patru rânduri nu se poate trece la lucrul intr-un ritm normal, planeitatea lor se asigura prin baterea cu un ciocan de cauciuc.

Ordinea de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate ușor si in asa fel incat sa nu trebuiască niciodată sa se forțeze o pavela intre cele deja pozate.

Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibratoarelor, nu trebuie sa fie supus la alte incarcari in afara de trecerea pavatorului si a utlilajelor sale.

Pentru nici un motiv, pe timpul operației de pozare, pavajul nu trebuie sa fie deranjat sau modificat stratul de poza, șantierul va fi, deci, in asa fel organizat incat atat pavatorii cat si aprovizionarea sa nu treaca peste pavajul deja pozat.

Supunerea la sarcini de exploatare a pavajelor înainte de compactare si de colmatarea completa a rosturilor, poate cauza reacții intre pavele, avand drept consecința ciobirea muchiilor.


Colmatarea rosturilor

Umplerea rosturilor dintre pavele se realizează in general cu un nisip diferit de cel utilizat pentru stratul de poza, nisip ce trebuie compactat corespunzător pentru a garanta efectul autoblocant intre pavele. Nisipul trebuie sa fie uscat, de origine aluvionala sau, daca acesta este de concasaj, sa fie alcătuit din elemente de piatra sanatoasa si rezistenta, cu granulometrie de 0,8 - 2,0 mm. lipsite de impurități sau parti foarte fine si/sau maloase.

Compactarea

Prin compactare se intelege acțiunea de tasare a pavelelor pe patul de poza. înainte de a efectua compactarea trebuie sa ne asiguram ca suprafața pavajului si placa vibratorului sunt bine curatate si uscate. Aceasta operație se va efectua, după terminarea pozării pavelelor, prin utilizarea vibratoarelor cu placa sau a rulourilor compresoare mecanice, statice sau dinamice.

Intensitatea forței de vibrare si greutatea rulourilor compresoare mecanice trebuie sa fie proporționale cu grosimea si cu forma pavelelor, cu caracteristicile stratului de poza precum si cu cele ale infrastructurii.

La compactarea suprafețelor înclinate se recomanda ca aceasta sa fie făcută perpendicular pe panta si incepand de jos in sus.

Colmatarea rosturilor la terminarea executării pavajului

Odata compactat pavajul, peste stratul de pavele se intindc inca o data un strat subțire de nisip. Aceasta operație este menita sa garanteze o perfecta închidere a rosturilor, permițând pavajului o mai buna funcționare mecanica. Colmatarea completa a rosturilor este in toate cazurile obligatorie si consta in imprasticrca atenta a nisipului, care trebuie sa fie curat si perfect uscat intrucat colmatarea rosturilor este graduala si necesita faze succesive de imprastiere a nisipului.

Distribuirea presiunilor care se produc datorita încărcărilor din trafic si preluarea eforturilor verticale in asa fel incat sa fie suportate de terenul natural fara cedări semnificative sau cedări împreuna cu pavajul.

Nota:

 • - panta suprafeței de finisaj, nu trebuie să fie mai mica de 1%, trebuie sa permită o corecta evacuare a apelor superficiale.

 • - definitivarea stratului de poza nu este permis sa se faca la temperaturi de sub 10° C.

 • - stratul de nisip va fi așternut fara nici un fel de compactare.

 • - in cazul pavajelor dintr-o singura culoare este necesar ca pavatorii sa se servească simultan cu pavele din cel puțin TREI PACHETE DIFERITE pentru a obține o cat mai mare uniformitate cromatica.

 • - taierea pavelelor pentru realizarea unor dimensiuni mai mici se va face cu o mașina corespunzătoare de taiat (un fel de ghilotina), recomandam a se efectua aceasta operație Ia finalizarea lucrării.

 • - se recomanda folosirea plăcilor vibratoare si rulourilor compresoare acoperite cu CAUCIUC DE PROTECȚIE pentru a garanta o uniformitate mai mare si a evita producerea degradării pavelelor.

 • - se recomanda sa nu se efectueze imediat curățirea finala.

 • - pavajul se va proteja de substanțe chimice (clor acizi, sare), nu se vor folosi

  S.C. “ INTERPROIECT" SRL BACAU


Nr. 86/2012 faza PTh onstruire str, Viselor Mun. Bacau


CAIET DE SARCINI7 Rețele de apa si canalizare

CAP.I. GENERALITĂȚI

A. Obligații ale contractantului                              G ,

înaintea de începerea lucrărilor

Pentru realizarea in bune condiții a tuturor lucrărilor clîK'’ fHc-'=obiectul acestei investiții contractantul (antreprenorul sau/si subantreprenorii) vor desfășura următoarele activități:

studierea aprofundata a proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentele precum si legislația, normativele, standardele, instrucțiunile tehnice de execuție a lucrărilor sau alte documentații si prescripții de execuție la care se face trimitere, astfel ca până la începerea execuției să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate,

- va sesiza proiectantul in termen legal de eventualele neconcordante intre elementele grafice si cifrice sau va prezenta obiecțiuni in vederea rezolvării si concilierii celor prezentate.

In timpul execuției

în timpul execuției contractantul va desfășura următoarele activități:

va asigura aprovizionarea ritmică cu materiale și produsele cuprinse in cantitățile și sortimentele necesare.

va asigura forța de muncă și mijloacele de mecanizare ritmic in concordanță cu graficul de execuție și cu termenele parțiale sau finale stabilite

va respecta cu strictețe tehnologia de lucru, dimensiunile materialele și caracteristicile acestora (grosimi pereți, diametre, tipul materialului, adâncimea de pozare etc.)

Contractantul este obligat să păstreze la șantier, la punctul de lucru, pe toată perioada de execuție întreaga documentație, pe baza căreia se execută lucrările respective, inclusiv dispozițiile de șantier date pe parcurs.

Aceasta documentație împreună cu: procesele verbale de lucrări ascunse procese verbale ale sudurilor rezultatul încercărilor și probelor de presiune

 • -   documentele CTC - care să ateste calitatea materialelor izolațiilor și sudurilor precum și celelalte documente care să ateste buna execuție sau modificările stipulate de proiectant în urma deplasărilor pe teren vor fi puse la dispoziția tuturor organelor tehnice de îndrumare și control.

Modificarea oricât de neînsemnată a prevederilor documentației tehnice se va face numai cu avizul scris, dat de proiectantul de specialitate cu avizul șefului de proiect.

Modificările consemnate în caietul de procese - verbale, vor fi stipulate și materializate și în partea desenată a documentației în scopul cunoașterii de către beneficiar, la punerea in funcțiune a elementelor principale reale din teren (trasee, materiale, adâncimi pozare, diametre etc.)

In cazul nerespectării celor stipulate anterior referitor la modificările fata de documentație executantul devine direct răspunzător, împreuna cu emitentul modificării de eventualele consecințe negative, economice, funcționale sau estetice, cauzate de nerespectarea documentațiilor.

B. Obligații ale beneficiarului

 • -   sa asigure proiectul necesar execuției lucrărilor

 • -   sa recepționeze documentația primita de la proiectant verificând piesele scrise si desenate coroborarea dintre ele, exactitatea elementelor; lungimi, diametre, cămine

 • -   sa sesizeze proiectantul de orice neconcordanta sau de situațiile specifice apărute in execuție in scopul analizei comunei si găsirii rezolvării urgente.

 • -   sa anunțe proiectantul in vederea prezentării sale la fazele determinante, trasare, probe presiune, punere in funcțiune, precum si in alte situații in care prezenta acestuia este necesara.

sa nu accepte modificări față de documentația de execuție (materiale, diametre, poziționare, etc) decât cu avizul proiectantului si cu viza șefului de proiect.


sa urmărească ritmic execuția lucrărilor in scopul respectării documentației, participând conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calității lucrărilor la confirmarea lucrărilor ascunse si a cantităților de lucrări efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinate.

sa nu accepte sub nici un motiv trecerea la o alta faza sau recepția lucrărilor executate fără atestarea tuturor elementelor care concura la o buna calitate a materialelor si execuției (aviz CTC al materialelor, sudurilor, îmbinărilor).

pentru orice nerespectarea prevederilor documentației, beneficiarul prin dirigintele de șantier va solicita proiectantul in scopul clarificării problemelor;

 • -   cate un exemplar din observațiile sesizărilor si dispozițiilor sale se vor păstra la punctul de lucru pentru a putea fi consultat de proiectant si organele de control a calității construcțiilor in cazul nerespectării documentației de către executant sau când modificările sunt acceptate de beneficiar fără aprobarea proiectantului de specialitate si însușirea șefului de proiect, diriginte de șantier sau persoana care a dictat modificarea, răspunde direct împreuna cu executantul de eventualele consecințe negative de ordin funcțional sau economic.

 • -   va asigura accesul si toate autorizațiile necesare pentru a permite contractantului sa aibă acces la locul șantierului.

va asigura autorizațiile necesare pentru terenurile afectate de șantier aparținând altor proprietari.

va asigura asistenta tehnica de specialitate la execuția săpăturilor pentru depistarea conductelor si a cablelor existente pe traseele conductelor de apa proiectate, pentru evitarea deterorarii acestora

 • C. Principalele lucrări

Principale lucrări sunt:

 • - execuție rețea apa din tubulatura si fitinguri din PE 80 ( polietilena de înalta densitate), SDR

 • 17,6, PN6, 0 32-125 mm;

 • - execuție rețea canalizare din tubulatura si piese de legătură din PVC Ms ( multistrat ) SN 4 M, 0 200 - 315mm, imbinate cu garnituri din elastomeri.

 • D, Standarde si Normative

a) Materialele si modul de realizare a lucrărilor vor corespunde standardelor si normativelor existente in vigoare precizate in lista anexa.

Materialele si confecțiile procurate din import vor corespunde standardelor ISO Euronorm (EN) sau in cazuri speciale standardele țevilor din care se procura materiale respective.

Toți furnizorii pentru materialele si bunurile ce urmează a fi procurate conform listei de cantități vor fi atestați prin ISI 9001 sau EN 2901.

Materialele sau confecțiile importate vor trebui sa aibă agrement tehnic pentru a fi folosite in România, eliberat de ÎNCERC, Ministerul Sănătății si MLPAT.

Orice material sau confecții care se propune de către constructor după alta norma sau standard trebuie prezentate Managerului de Proiect cu cel puțin 28 de zile înainte de data la care se dorește obținerea aprobării.

Contractorul va obține si va păstra in permanenta o copie după lista standardelor si normativelor indicate in prezentele specificații sau care au fost introduse si acceptate pe parcurs. Copiile acestora vor fi ținute in permanenta la șantier pentru a putea fi verificate de șeful de proiect sau de ICLPUAT (Inspecția in Construcții) Bacău.

Toate standardele utilizate vor fi in vigoare la data executării lucrărilor. Un ofertant care propune sa folosească alte versiuni alternative ale standardelor si normativelor specificate vor transmite aceste versiuni alternative Managerului de proiect pentru aprobare, in conformitate cu prevederile programului anterior.

Toate materialele si confecțiile care nu sunt cuprinse in lista anexa vor avea clasa I de calitate si vor corespunde climatului din Bacău si naturii terenului din zona de execuție.

Orice nepotrivire intre standardele aplicate si cerințele acestor specificații sau prevederile din proiectul tehnic va fi prezentata șefului de proiect pentru clarificare înainte de execuția lucrărilor aferente.

Standardele prezentate sunt minime, contractantul poate oferi materiale la standarde mai

înalte.Dovada autentificata a unui contract va fi furnizata de contractor împreuna cu detaliile de asigurare a sistemului de calitate folosit cu respectarea controlului din punctul fabricației inclusiv producerea părților folosite la asamblarea echipamentului, testarea echipamentului si ambalarea pentru expediție.

b) Utilajele, materialele si manopera sunt in conformitate cu standardele romanești, excepție făcând cazurile in care se specifica altfel: utilajele, materialele si manopera, exceptând cele cuprinse in lista de cantități vor corespunde cu standardele relevante si normativele emise de IRS sau alte organisme abilitate.

Standarde, normative, de referința ce guvernează execuția de ansamblu a lucrării.

-  122-99

Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localităților

- SR 1343 -1/2006

Alimentări cu apă . determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati

 • -   19/1996

 • -  SR 4163/1-95

 • -  SR 4163/2,3-96

 • -  SR 1846-1/2006

Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare Alimentări cu apă. Rețele exterioare de distribuție in localitati urbane

Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Parteal: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare

- SR 1846-2/2007

Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice

 • -  STAS 3051/1981

 • -  STAS 2448/ 82

 • -  STAS 6701-82

 • -  STAS 2308-81

 • -  STAS 3272 - 80

 • -  SREN 14339/2006

 • -  NP084 -03

Canale ale rețelelor exterioare de canalizare

Canalizări - Cămine de vizitare

Canalizări - Guri de scurgere cu sifon și depozit

Capac cu ramă din fontă

Gratare din fonta ptr. guri de scurgere

Hidranti de incendiu subterani

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizând conducte din materiale plastice

 • -   IS0161

 • -  ISO/TR 7474

 • -  EN 1401 -1/98

 • -  SR 8591-97

 • -  ISO/DTR 7073/1988

 • -  STAS 9824/5-85

 • -  STAS 6054-77

 • -  ISO/TR 7474

 • -  C16-84

Tuburi din materiale termoplastice pentru distribuirea lichidelor

Tuburi si fitinguri din PE

Sisteme de canalizare din materiale plastice ingropate

Rețele edilitare subterane . Condiții de amplasare

Recomandări pentru punerea in opera a conductelor din PVC Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, cable Adâncimi de îngheț

Țevi si accesorii din polietilena de inalta densitate.

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente.

- C 56 - 02

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente

 • - Legea nr10-95

 • - Legea nr. 319 - 2006

 • - Legea 319/2006

Legea calitatii in construcții

Legea securității si sanatatii in munca

- Legea Securității si sanatatii in munca; Regulamentul privind protecția si igiena muncii in constructii( modificata, completata si actualizata )

- P 118 -1999

Normativ de proiectare și execuție a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului.

-  C300- 1994

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării construcțiilor si a instalațiilor aferente acestora

Norme departamentale de prevenirea și stingere a incendiilor Cârti si atestate tehnice ale producatarilor de materiale

 • E. Planșe

Planșele se regăsesc in volumul de piese desenate.

Planul de situație identifica poziția si traseul aproximativ a conductei, aceasta cerând a fi trasata de contractor cu proiectantul si beneficiarul, pe teren.

 • F. Materiale si Produse

 • -   țevi si fitinguri de presiune din polietilena de inaita densitate PE80, SDR 17,6 Pn 6 bar, îmbinate prin electrosudura Dn 25-110 mm ;

robinete de secționare din fonta cu sfera, cu mufe sau flanse si robinete de reținere din fonta cu clapa

cămine de vane si cămine de vizitare din tuburi de beton

 • -  tubulatura si piese de legătură din PVC Ms ( multistrat ) SN 4 M, 0 160 - 315 mm, imbinate cu garnituri din elestomeri.

capace cu rama din fonta cu închizător - sarcina de rupere - 40 to

 • G. Livrare, depozitare, manipulare

Toate materialele și produsele sunt livrate de producător cu certificate de calitate pentru fiecare sortiment în parte.

Se stabilesc exact din extrasele de materiale din proiect si prin măsurare directa la teren, cantitățile necesare și se face comanda la producători.

în timpul transportului se va avea grijă ca materialele și produsele să nu sufere degradări de natură să le compromită tehnic și calitativ. Manipularea și transportarea materialelor di PE si PVC se va face cu mare atenție pentru a le feri de lovituri, zgârieturi, spargeri (nu vor fi aruncate).

Depozitarea materialelor și produselor se va face în spații special amenajate în condiții în care să fie asigurată buna lor conservare și securitate deplină.

Se vor pregăti sculele necesare în funcție de lucrările ce se vor executa.

Depozitarea tuburilor se face pe o platformă dreaptă cu asigurarea contra rostogolirii când acestea sunt depozitate în stive.

CAP.2, EXECUTAREA LUCRĂRILOR

EXECUTAREA REȚELELOR DE APA SI CANALIZARE

Executarea rețelelor de apa va începe in ordinea următoare;

 • -   trasarea rețelelor de apa si canalizare ;

trasarea căminelor de vane si de vizitare; montarea conductelor de alimentare cu apa si canalizare si a căminelor de vane ;

 • -   efectuarea probelor si a verificărilor

recepția lucrărilor

Operațiunile lucrărilor

 • 1.  recunoașterea terenului

 • 2.  trasarea pe teren

 • 3. asigurarea cu forța de munca, materiale, scule si utilaje

 • 4.  desfacerea sistemului rutier ( daca este cazul)

 • 5.  executarea săpăturilor

 • 6.  executarea patului de nisip

 • 7. executarea căminelor de vane

 • 8.  montarea conductelor si a armaturilor aferente rețelelor de alimentare cu apa si canalizare

 • 9.  verificări si probe

 • 10. spalarea conductelor

 • 11. execuția umpluturilor si a compactărilor

 • 12. refacerea sistemului rutier ( daca este cazul)

Lucrările si accesoriile pe conducte cuprind:

cămine de vane pe rețelele de apa;

 • -   cămine de vizitare pe rețelele de canalizare;

guri de scurgere.

 • 1. Recunoașterea terenului

Prima operațiune înainte de începerea lucrărilor o constituie recunoașterea terenului.

Aceasta operațiune de posibilitatea executantului sa stabilească condițiile de execuție implicit de organizare a punctului de lucru, sa poată să-și pregătească forța de munca prin formațiile de lucru, dotarea cu scule, dispozitive si utilaje, aprovizionarea cu materiale, stabilirea fluxului de lucru.

Ido

 • 2. Trasarea pe teren

Trasarea pe teren a conductelor si a accesoriilor reprezintă faza determinata si se va face de către executant in prezenta proiectantului si a dirigintelui de șantier încheindu-se procesul verbal de predare - primire a amplasamentului.

Trasarea propriu-zisa se va face prin materializarea pe teren prin țăruși (buloane) amplasați pe axul conductei in punctele caracteristice.

in axa căminelor de vane si de vizitare

in punctele caracteristice ale lucrărilor de arta

in punctele de schimbare a diametrului sau a tipului de conducta

la sosire (punctul terminus de interconectare, legătura)

Fiecare dintre țărușii de ax va avea doi martori amplasați perpendicular pe axa traseului al o distanta care să-i asigure împotriva degradării in timpul executării lucrărilor (săpături, depozitarea pământului si a materialelor, circulația pe marginea șanțurilor.

pentru determinarea adâncimii săpăturii se utilizează rigle si cruci de vizare cotele riglelor de vizare se stabilesc fata de țărușii reper de nivelment plantați, respectarea întocmai a cotelor de pozare si a pantei conductei prevăzute in proiect, reprezintă o deosebita importanta pentru evacuarea în bune condițiuni a apelor menajere și meteorice.

 • 3. Asigurarea cu forța de muncă, materiale, scule dispozitive

Asigurarea cu forță de munca calificata, materiale, scule, dispozitive face parte integranta din operațiunile de organizare premergătoare executării lucrărilor.

Organizarea executării lucrărilor are la baza stabilirea componentei formației de lucrători in sensul utilizării celor cu calificare superioara la operațiunile cu grad de complexitate avansat si a celor cu calificare mediu sau inferioara la operațiunile ce nu cer îndemânare si cunoștințe speciale.

Pentru ca formația de lucru sa-si poată desfășura activitatea in condiții care sa permită realizări cât mai ritmice si cât mai bune, este necesar sa se asigure din timp front de lucru in raport cu numărul de muncitori, asigurarea materialelor, sculelor, dispozitivelor, utilajelor.

In ceea ce privește asigurarea cu materiale necesare, trebuie sa se ia masuri ca aprovizionarea sa se facă in timp, funcție de ritmul de execuție.

Sculele si dispozitivele, inclusiv, utilajele necesare diferitelor operațiuni vor fi in buna stare de funcționare pentru a nu se crea strangulări sau întreruperi ale activității.

Aprovizionarea locului de munca cu materialele si semifabricatele sau prefabricatele necesare se va face la începutul sarcinii de lucru in așa fel încât in cazul unor lucrări cu volum mai mare sa nu se creeze o aglomerare la locul de munca, ținându-se seama de posibilitățile de manipulare a materialelor si folosirea judicioasa a spațiului de lucru.

Materialele, sculele si dispozitivele trebuie așezate in imediata apropiere a muncitorului, la nivelul mâinilor lui, iar materialele si piesele mici se vor păstra in lădițe sau cutii.

 • 4. Desfacerea sistemului rutier

- Săpătură propriu-zisa pentru pozarea conductelor pe anumite tronsoane incepe cu desfacerea sistemului rutier.

 • 5. Executarea săpăturilor

Localizară si protejarea instalațiilor subterane

Executantul va solicita de la Beneficiar traseele rețelelor tehnico-edilitare existente in zona si asistenta tehnica de specialitate la execuția săpăturilor pe traseele lucrărilor subterane proiectate, pentru depistarea conductelor si a cablelor existente, in vederea evitării deterorarii acestora.

Beneficiarul si executantul sunt responsabili pentru exactitatea localizării instalațiilor subterane existente și vor lua toate masurile pentru a nu la deteriora în timpul execuției. In caz de necesitate se vor lua masuri de protecție - susținere a acestora pe toata durata execuției.

In cazul unor stricăciuni ale instalațiilor subterane existente, contractorul va anunța urgent beneficiarul și va lua masuri de reparare prompta.

Daca se întâlnește o instalație sau orice alt obstacol în lungul traseului conductei proiectate, contractorul va informa imediat șeful de proiect indicandu-i tipul obstacolului dimensiuni, adâncimi, iar acesta va preciza în timp util masurile care urmeaza a fi luate.

începerea săpăturilor

Metodele de execuție a săpăturilor sunt determinate de natura solului, adâncimea de pozare a conductelor, necesitatea si modul de susținere a pereților specificate in proiect. Executantul are obligația sa verifice daca natura terenului corespunde prevederilor din proiect si in caz de nepotriviri se cere schimbarea soluției. O atenție deosebită se va da asigurării stabilității construcțiilor si instalațiilor învecinate tranșeei, luând uneori masuri de protecție consolidare.

Săpăturile pent6ru pozarea conductelor se vor executa:

 • a. manual 1 - fără sprijiniri

2 - cu sprijiniri

 • b. mecanizat

a1. Săpături manuale fără sprijiniri

Datorită pozării conductelor in zone de circulație supuse traficului, implicit, datorită numărului de conducte aparținând zestrei subterane existente (conducte apă, gaze, cable electrice, telecomunicații) majoritatea traseelor impun execuția manuala a săpăturilor.

Săpăturile manuale se execută în săpături cu taluz vertical, fără sprijiniri pentru lățimi ale tranșei până la L = 1,0 m și adâncimi:

- H = 0,75 m pentru teren slab coeziv;

H = 1,25 m pentru teren cu coeziune mijlocie;

H - 2,0 m pentru teren cu coeziune foarte mare.

Pentru celelalte săpături cu adâncimea mai mare decât cele menționate mai sus, se execută cu sprijiniri obligatorii respectării normelor de protecția muncii. Săpăturile manuale se execută obligatoriu când în soi sunt pozate și alte conducte, cable, canale, etc. în funcțiune, execuția mecanizată putând duce la provocarea de avarii sau accidente de muncă, pe lângă pagubele directe (distrugerea instalațiilor respective) apărând și întreruperi ale serviciului respectiv (electricitate, telefon, gaze, etc.).

Săparea manuală a șanțurilor și a gropilor pentru căminele de vizitare cu adâncime mică în teren cu umiditate naturală, în care nu există ape freatice se execută cu pereți verticali fără consolidări în teren foarte tare la adâncimi până la 1,5 m.

Săparea și îndepărtarea pământului se va face în straturi de 15 - 20 cm.

Pentru săpăturile fără sprijiniri, pământul provenit din săpătură nu se depozitează la o distanță mai mică de 1,0 m de la marginea săpăturii, pentru săpături mai mici de 1,0 m distanța se poate lua egală cu adâncimea săpăturii.

Se vor lua măsuri de înlăturare rapidă a apelor de precipitații sau provenite accidental.

Dispunerea materialelor sau a stivelor de materiale: nu se vor așeza față de marginea de sus a peretelui gropii sau tranșeei, la mai puțin de distanțele menționate mai sus.

a2. Săpături manuale cu sprijiniri

Pentru săpăturile cu pereți verticali cu adâncimi mai mari decât cele prezentate la punctul a.1, se va executa sprijinirea pereților pentru evitarea surpării după cum urmează:

pentru terenuri obișnuite cu umiditate normală și adâncimi până la 3 m. - sprijiniri orizontale cu interspații de o scândură;

pentru terenuri obișnuite cu umiditate normală la adâncimi 3 - 6 m., sprijiniri orizontale continui (fără interspații).

Latimea minima a tranșeei spaturilor manuale executate cu sprijiniri va fi de 1,00 m.

Sprijinirile se execută de regulă, în lipsa de inventar de consolidare, cu dulapi având grosimea cel puțin 5 cm. și lățimi 20 - 25 cm lipiți de peretele săpăturii și presați la fiecare 1,5 - 2,0 m. cu șpraițuri și așezați în aceiași secțiune, atât orizontal cât și perpendicular

Sprijinirile orizontale se confecționează din grinzișoare de 13 -18 cm sau lemn rotund.

Scândurile verticale ale sprijinirilor trebuie să iasă deasupra șanțului sau a gropii de fundație cu minim 15 cm. pentru a forma un parapet care să prevină căderea materialelor sau a muncitorilor.

La sprijinirile orizontale continue, distanța dintre sprijinirile verticale trebuie să fie de 1,5 - 2 m. după adâncimea săpăturii și natura terenului.

Distanța pe verticală între sprijinirile orizontale trebuie să fie 0,6 -1,0 m.

în cazul în care se scot sprijinirile din săpături iarna, ele trebuie montate din nou primăvara.

Demontarea sprijinirilor și îndepărtarea acestora din gropile de fundație, sau șanțuri, la terminarea lucrărilor, trebuie să se facă de jos în sus pe măsura astupării acestora cu pământ sau a execuției fundației și numai sub supravegherea maistrului.

Numărul de dulapi care se îndepărtează simultan nu trebuie să fie mai mare de 3 (trei).

în timpul îndepărtării dulapilor, trebuie mutate corespunzător protecțiile verticale și orizontale.

La executarea lucrărilor de terasamente pe arterele de circulație, când pe tronsonul respectiv, aceasta nu se poate devia, se impune:

 • -   îngrădirea acestor lucrări cu parapete cu înălțimea de cel puțin 1 m.

 • -   avertizarea reducerii vitezei în zona lucrărilor la v = 10 km/h.

în timpul nopții aceste îngrădiri trebuie iluminate pentru prevenirea accidentelor.

Lucrările de consolidare subterană care se execută în zone carosabile se vor desfășura respectându-se următoarele reguli:

 • a.  înainte de începerea lucrărilor se vor anunța organele de pompieri și poliție.

 • b. Săpăturile pentru traversarea străzilor se vor executa în două etape, adică de fiecare dată câte o jumătate de stradă.

b1 . Săpăturile mecanizate

 • - Săpătura mecanizată a terenului se poate realiza funcție de destinația lucrării cu excavatorul, buldozerul, screpersau greder.

Pentru execuția săpăturilor mecanizate, utilajul folosit va fi excavatorul.

Săpăturile mecanizate vor fi utilizate în cadrul actualului proiect, în zonele și pe traseele unde rețeaua este pozată singular (nu mai există și alte conducte) sau unde până la alte conducte există suficientă distanță, astfel încât utilizarea acestei tehnologii să nu afecteze gospodăria subterană existentă.

La executarea mecanizată a lucrărilor de săpătură cu pereți verticali, aceștia se vor consolida cu panouri dinainte confecționate, care se vor introduce pe măsura avansării lucrărilor.

în timpul lucrului este interzisă circulația sau staționarea lucrătorilor în zona de acțiune a utilajului. Distanța minimă între cea mai proeminentă parte a mecanismelor și marginea săpăturii trebuie să fie de cel puțin 1,5 m. funcție de natura terenului.

 • - La descărcarea pământului excedentar direct în autovehicule, conducerea cupei dinspre partea dinapoi a autovehiculului către partea din față, oprindu-se deasupra platformei de încărcare, la mijloc.

 • - Se va coborî apoi cupa atât cât permite descărcarea.

 • - Se interzice trecerea cupei pe deasupra cabinei autovehicolului, descărcarea de la înălțime și staționarea pe autovehicul în momentul descărcării.

 • 6. Asternerea patului de nisip

După executarea săpăturilor, pe fundul transei se realizează un pat de nisip de 10 cm grosime, compactat, pentru protejarea conductei la compresiune.

 • 7. Execuția căminelor de vane, a căminelor de vizitare si a gurilor de scurgere

Căminele de vane si căminele de vizitare se vor executa conform STAS2448/82 din tuburi de beton cu Dn 800 -1000 mm cu fundații din beton simplu monolit.

Pentru acoperirea căminelor se vor folosi capace si rame din fonta tip IV - carosabile, fixate in placi din b.a. prefabricate.

Racordurile individuale de canalizare se vor branșa in căminele de vizitare, prin goluri practicate manual in tuburile de beton 0 1000 mm.

Etansarea dintre tuburile de beton si racordurile de canalizare din PVC Ms, se va realiza cu mortar de ciment M100.

 • 8. Montarea tuburilor

8a Montarea tuburilor din polietilena de inalta densitate

Transportul corect al tubulaturilor din PEHD necesita un plan de prindere neted, lipsit de asperitati. Sarcina trebuie sa fie fixata cu fasii si benzi in colivii nemetalice. In punctele de lucru de legare, in cazul tuburilor de grosime mica, se recomanda folosirea suportilor de distribuție a solicitărilor de legare.

Descărcarea si eventualele mutări pe șantier trebuie sa fie efectuate cu ajutorul motostivuitoarelor, macaralelor sau excavatoarelor dotate cu balanța .

Este indicata depozitarea tuburile in stive, pe o fundație plana, lipsita de asperitati; colacii pot fi depozitați in poziție inclinata si sprijiniți de un perete vertical, plan; pentru tipurile cu grosime mica (tip PN 4/6), este indicata stivui rea pe orizontala, pentru a fi mai bine protejate de eventualele deformatii.

Barele trebuie sa fie depozitate pe teren curat, in stive (nu mai înalte de 1,50 m in cazul tuburilor tip PN 2,5; 3,2; 4 si 6).

O depozitare corecta usureaza in mod sensibil viitoarele operații de manipulare a tubulaturilor.

Montarea tuburilor si a pieselor de legătură din PEHD, va cuprinde următoarele faze :

 • -  verificarea materialelor din punct de vedere calitativ;

 • -  formarea tronsoanelor reduse de 40-50 ml pe malul șanțului și după o probă preliminară și se lansează în șanț cu ajutorul frânghiilor, chingilor, asamblarea tronsoanelor și efectuarea probei generale de rezistenta

Tuburile din PE 80 0 ^110mm, se livrează In role de 100 sau 50 m.

Tuburile cu 0 > 110 mm se livrează in bare de 12 m.

Conducta magistrala de apa se va executa din țeava din PE80, SDR 17,6 Pn 6 bar 0 160 mm, iar racordurile de apa din țevi din PE 80, SDR 17,6 Pn 6 bar 0 32 - 110 mm.

îmbinarea țevilor din PE si a fitingurilor aferente se va face prin doua procedee, astfel:

 • -  eîectrosudura ;

îmbinarea prin electrosudura

Este o metoda de îmbinare tipica a rășinilor termoplastice care s-a dezvoltat odata cu evoluția polimerilor; este caracterizata de o mare încredere derivata din simplitatea intrinseca a operației.

Procedura de sudura cuprinde următoarele faze:

 • 1.  introducerea capetelor de sudura intr-un suport cu menghine reglabile

 • 2.  curățirea si așezarea in același plan a celor doua capete cu ajutorul unei freze cu cutite

 • 3.  preincalzirea suprafețelor care vor fi lipite prin compresia către o termoplaca (210°C) teflonata

 • 4.  extragerea plăcii încălzite si imediata compresie a celor doua capete

 • 5.  răcire in mașina pana la circa 60°C

 • 6.  scoaterea din mașina si începerea unei noi suduri

Mașina de sudat este formata dintr-un suport cu menghine mobile care se pot deschide. Mișcarea de apropiere si îndepărtare este realizata prin intermediul unui piston hidraulic alimentat si comandat de la o centrala oleodinamica portabila. Freza este formata din doua placi rotitoare, cu lame cutit, care sunt presate intre cele doua capete prin intermediul prinderii hidraulice a tuburilor. Placa termostatica are rezistente înecate si este acoperita cu un strat antiadeziv de teflon pentru a evita lipirea poiietilenei încălzite. Temperatura este controlata de un termostat. Fiecare mașina este prevăzută cu o gama proprie de diametre de sudat. Procedura de sudare este extrem de simpla, dar pentru a se obține rezultate optime, este necesara respectarea următoarelor cerințe:

 • •  o buna aliniere axiala a conductelor;

 • •   control si corecții ale eventualelor ovalizari prezente la capetele tuburilor;

 • •  curățirea corpurilor străine, urmelor de unsoare, a apei, a suprafețelor de sudat, a mașinii si a frezei; spalati-va pe mâini;

 • •   buna funcționare a sculelor;

« respectarea presiunilor specifice de preincalzire si sudare, aplicând 0,5 Kg/cm2 pentru sudare;

 • •  respectarea temperaturii plăcii (210°C);

 • •  respectarea timpilor de preincalzîre, sudare si răcire;

 • •  fiecare mașina de sudura trebuie sa indice parametrii tipurilor de tub pe care le poate suda;

 • •  racirea trebuie sa se faca natural; evitati metodele de răcire brusca (cu apa sau cu aer);

 • •  fixarea sudurii trebuie sa fie ferita de intemperii si de temperaturile mai joase de 0°C prin intermediul unor suporți sau al altor acoperitori;

 • •  temperatura mediului in jurul sudurii trebuie sa fie cuprinsa in plaja 0 -r 45°C.

Conductele se introduc in căminele de vane din PE, prin golurile create cu frezele speciale necesare acestei operații si se etanseaza conducta de pereții căminului cu garnituri speciale din cauciuc.

Robinetii se montează in căminele de vane pe conducte cu flanse si mufe filetate.

La montarea tuburilor si a fitingurilor din PE se va tine cont si de recomandările producătorului stipulate in Cartea tehnica ce insoteste produsele.

Motarea hidrant!lor subterani de incendiu

Pentru racordarea hidrantului la rețeaua de alimentare cu apa se montează pe rețea un teu cu flanse sau se sudeaza o ramificație cu o flansa care se imbina cu cotul cu flansa al piciorului hidrantului.

Piciorul hidrantului se sprijină pe un bloc de beton turnat direct in sânt, verificând verticalitatea corpului Rolul acestui bloc este de a nu permite deplasarea in jos a hidrantului in timpul exploatării.

Se va respecta cu strictete adancimea de montaj a hidrantului, astfel incat legarea la rețea sa fie sub adancimea de inghet a solului - in aceasta zona - min.90 cm .

înainte de montare se verifica daca hidrantul este in stare de funcționare, daca se inchide-deschide in mod normal, daca orificiul de descărcare nu este infundat si daca intre flanse exista garniture de cauciuc cu inserție de panza .

Se unge tija hidrantului cu vaselina in punctele in care au loc frecări.

Pentru absorbția apei ce se scurge din hidrant la inchidere.se executa un drenaj.cu trei găleți de pietriș turnate in dreptul orificiului de golire.

Poziția de golire a hidrantului trebuie sa fie obligatoriu indreptata in jos.

Partea superioara a hidrantului e obligatoriu sa fie poziționată in centrul cutiei de protecție din fonta montata la suprafața solului pentru a avea acces la elementele de acționare ale hidrantului.

In timpul probei .hidrantul se sprijină cu bile scurte de lemn ,pentru a nu se deplasa.

8b Montarea tuburilor din PVC M - multistrat

O pozare bine gândită a conductelor asigură întregii rețele de tuburi o durata mare de exploatare. Fundul șanțului de pozare trebuie sa fie neted, lipsit de rădăcini sau pietre și să conțină material granular. Conducta trebuie să se rezeme pe toată lungimea ei pe fundul șanțului de pozare, în situația în care, datorită împrejurărilor date, acest lucru nu este posibil, atunci se va așterne un strat uniform de nisip lipsit de pietre în grosime de circa 10 cm. In jurul tubului, pămîntul trebuie uniform compactat. Deasupra tubului, până la o înălțime de 30 cm trebuie presărat materialul granular, apoi se poate umple tranșeea cu materialul rezultat la săpătură.

Esențialul la îmbinarea uscată cu inel de cauciuc este;

 • - capătul tubului sau a piesei anexă să fie fasonat în forma de trunchi de con, corespunzător prescripțiilor;

 • - din punct de vedere al materialului lubrifiant, trebuie folosit lubrefiantul indicat de producător.

 • - la terminarea îmbinării cu inelul de cauciuc, tubul sau piesa anexă trebuie trasă înapoi 10 mm, pentru asigurarea dilatației termice.

La montarea tuburilor si a pieselor de legătură din PVC Ms, se va tine cont si de recomandările producătorului stipulate in Cartea tehnica ce insoteste produsele.

â.Verificari si probe

9 a . Conducte de apa

Conductele subterane exterioare de apa se verifica astfel:

 • a) Verificarea transeii si a patului conductelor si verificarea conductei montate in tranșee pe tronsoane de cel mult 100m, controlindu-se in timpul montării conductei daca nu au ramas corpuri străine in conducta si daca imbinarile sunt corect executate; la verificarea transeei si a patului de nisip se va urmări adancimea transeei, aliniamentul si natura terenului.

Se admit:

 • - la cotele transeei ± 5 cm fata de cotele proiectate.

Nu se admit:

 • -   denivelări;

 • -   neuniformitatl ale stratului de așezare pe toata lungimea sântului.

 • b) Verificarea hidraulica de rezistenta si etansietate se face inainte de executarea umpluturilor.

încercarea se face pe porțiuni de conducta la care au fost montate toate armaturile si a căror lungime nu trebuie sa depasesca 200 m.

încercările se încep după ce conducta a fost acoperita cu un strat de pamant de cca. 30 cm, lasandu-se libere imbinarile.

Tronsoanele se vor realiza intre 2 cămine de vane de linie, unde se vor monta flanse oarbe la căpătui opus tronsonului supus încercării, la robinetii ce sfera si flase.

In flansele oarbe se vor realiza stufuri din OL 0 1’cu robinete, pentru umplerea cu apa a tronsonului supus probelor si eliminarea aerului.

Presiunea de incercare a a rețelelor exterioare de apa va fi de 1.5 x presiunea de regim, dar nu mai mica de 6 bar.

Umplerea cu apa a tronsoanelor de conducta, se va de la rețelele de apa existente sau cu cisternele

Presiunea apei in instalație, după umplerea acesteia, se va realiza cu o pompa de mana cu piston. Nu se admit pompe centrifugale.

Ridicarea presiunii se va face treptat ridicând cu cca. 0,2 bar la 15 minute, pana la realizarea presiunii de încercare de 6 bar.

Instalația se va tine sub presiune timp de min 2 ore.

încercarea se considera reușita daca după trecerea intervalului de 2 ore scăderea presiunii in tronsonul incercat nu depășește 5% din presiunea de încercare si nu apar scurgeri vizibile de apa.

Daca aceste condiții nu sunt îndeplinite, se revizuiește tronsonul supus încercării si se repeta incercarea pana la obținerea rezultatului cerut.

Spalarea si dezinfectarea conductelor

După ce proba de presiune a fost încheiata cu succes, se trece la spalarea conductelor.

Spalarea conductelor se face ce către contractor cu sprijinul beneficiarului , cu apa potabila, pana la indepartarea tuturor impurităților din conducte.

Dezinfectarea se face imediat după spalare.

Dezinfectarea se face cu apa conținând clor activ 25...30 mg la 1 litru apa.

Soluția se menține in rețea 24 ore după care se face o noua spalare.

9 b . Rețeaua de canalizare

Conductele subterane exterioare de canalizare se verifica astfel:

Verificarea transeii si a patului conductelor si verificarea conductei montate in tranșee pe tronsoane de cel mult 100m, controlindu-se in timpul montării conductei daca nu au ramas corpuri străine in conducta si daca îmbinările sunt corect executate; la verificarea transeei si a patului de nisip se va urmări adancimea transeei, aliniamentul si natura terenului.

Se va verifica panta conductelor după așezarea pe patul de nisip, insa inainte de executarea umpluturilor

Nu se admit:

denivelări;

neuniformitati ale stratului de așezare pe toata lungimea sântului, schimbarea sensului pantei fata de prevederile proiectului.

Se admit:

 • - la cotele transeei ± 5 cm fata de cotele proiectate.

 • -  toleranta de + 10% la valoarea pantei.

Rețelele exterioare de canalizare se vor proba preliminar la fiecare tronson, pe marginea sântului.

Proba finala se poate realiza pe mai multe tronsoane dar numai in sânt. înaintea probei de etanșeitate, transeea se umple patial pina la 20-30 cm peste partea superioara a tubului lasindu-se îmbinările libere.

Pentru realizarea probei de etanșeitate se închid etanș toate orificiile si se blochează extremitățile canalelor si a tuturor punctelor susceptibile de a se deplasa In timpul probei.

Proba de etanșeitate se va efectua intre cămine consecutive, umplerea canalului cu apa, faclndu-se de la căpătui aval.

Umplerea cu apa se va face pana la + 5 cm deasupra racordurilor din căminele de vizitare.

Durata de încercare este de minim 15 minute.

Nu sunt admise pierderi de apa vizibile.

După efectuarea probei de etanșeitate se va realiza umplerea totala a transeei si compactarea umplturilor.

Probele de etanșeitate nu se vor executa la temperaturi exterioare mai mici de + 5 0 C.

 • 10. Umpluturi si compactări

Umpluturi de pământ

După montarea conductelor se va trece la realizarea umpluturilor.

Materialul de umplutura plasat lângă conducte sau construcții anexe va fi distribuit uniform de fiecare parte a conductei in straturi de 100 + 200 mm in funcție de tipul materialului si metoda de compactare. Acest material trebuie sa fie lipsit de bolovani si fragmente de roca cu dimensiunea mai mare de 50 mm. In general se recomanda sa se folosească in zona de umplutura din jurul conductei material granular adus din alte surse. Solurile naturale din grupa 4 nu sunt recomandate pentru realizarea umpluturii.

\t£>

Trebuie evitata la minim căderea libera a materialelor pe generatoarea tubului precum si acordarea unei atenții deosebite la umplerea completa a tranșeei in jurul conductei pentru înlăturarea formarii de goluri sub curbura inferioara a conductei.

In teren natural nisipos bun este posibila realizarea fundului tranșeei fără a mai fi necesara folosirea patului de pozare.

După realizarea unul strat de umplutura compactată peste conducta de cca. 30 cm, executata manual, se pot efectua umpluturi si compactări executate mecanizat.

Compactarea

Contractantul va executa umplutura în straturi de 15-30 cm. și le va compacta manual cu maiul de mână după ce a fost udat - până se obține gradul de compactare specificat. Dacă nu a fost specificat altfel, cerințele de compactare standard vor fi de 95% din densitatea maximă a materialului uscat, în conformitate cu STAS 1913/13-83.

 • 11. Refacerea pavajelor

După executarea umpluturilor, a compactărilor si transportarea molozului si a pământului excedentar, pavajele sparte pentru pozarea conductelor se vor reface, aducandu-le la starea inițiala.întocmit,/

< pr. Viorel BWa
Proiectat


Desenat


Sef Proiect


Ing. Ioan EremiaCONSTRUIRE STRADA VISELOR, MUNICIPIUL BACAU


PLAN DE ÎNCADRARE


PROIECT nr. 193/2012


Planșa nr.: DODISTANTE


157.00 V


157.00

7Z ~


[Km000+069.771 m]


DISTANTE


«M ifl

1.00

2.00

2.00

co

O

d


— S3D—

1.71

1.56


■țF IO

1.00

2.00

2.00

CD

CC1

o

dDISTANTE


[Km0QC + 096.034m]


DISTANTE


TIST PROIECTATE


2 CO%


O <D

1.00

2.00

2.00

CO rj

6

O


2.501


2.501Proiectat


DesenatReferat

cod FO3-7.5

CONSTRUIRE STRADA VISELOR, MUNICIPIUL BACAU

FAZA: P TH.*C.S *P.E.*D.L.

u™-- .

- SCARA

1:100

PROFILURI TRANSVERSALE

4;5;6;7;9;11;12

data

PLansa ft*.:

2D12

PROIECT nr. 19312012

03PROFIL TRANSVERSAL TIP

Sc. 1:50


1.00


4,00


2.00%


2,50%pavele prefabricate - 6 cm

__________strat nisip - 5 cm

fundație din balast -10 cm


bordura prefabricata 10x15 fundație 10x20 de beton C8/10


strat de uzura BA16 - 4cm

NOTA: Accesele la proprietăți au latimea de 3,00 m si următorul sistem rutiel*fele prefabricate

 • -  5 cm nisip

-10 cm dala de beton C16/20

 • - 20 cm fundație de balast

Verificator |Prof.univ,dr,ing. Vasile Boboc 1^**^Proiectat


Desenat Sef ProiectIng, Rolandi Babluc


Ing. Ioan Eremia


A4;B2;D | ReferatCONSTRUIRE STRADA VISELOR, MUNICIPIUL BACAU


FAZA: P.TH.+C.S.4-D.E.+D.L.


SCARA

50


DATA

2012


PROFIL TRANSVERSAL TIP


PROIECT nr. 193/2012Planșa nr.: D6

CAPAC PREFABRICAT - CĂMIN CAROSABILv

a:


CM

CM

T


Secțiunea -Section A-A

Capac fonta tip IV - Carosabil

12i 22*

1 34*

)    Cont STAS 2308/81

Cast tron ffd <V - Carosabte


1    A

5               5

r 30

Î12 1 22*(

«22* «12

I 34*

614

34*'

1.30
EXTRASDE ARMARE ptr o bucata

£ ăJ

|

<T>

Lung, unei bare

(m)

Bare pe etern.

Nr. elen

Nr. bare asem.

Lung, pe diametre (m)

OB37

Pc52

48

410

412

414

418

■a.

1

18

3.30

2

1

2

-

-

6.60

2

12

3.15

3

1

3

-

9.45

3

12

3.85

2

1

2

-

7 7D

-

4

12

4.65

4

1

4

-

18.60

-

5

12

5.20

4

1

4

-

20.80

-

6

8

0.85

30

1

30

25.50

-

-

7

8

0.90

30

1

30

2700

-

-

8

8

1.00

30

1

30

30.00

-

-

9

12

0.90

4

1

4

-

3.60

-

-

0

-

-

-

-

TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU

82.50

0.00

60.15

0.00

6.60

GREUTATEA PE METRU

0.395

0.617

0.888

1.208

1.998

TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU

34.18

0.00

56.07

0.00

13.84

TOTAL GENERAL (kg)

34 kg

70 kg


NOTA:

-Rama se va ingloba la turnarea betonului in capac.

-La etheri, cotele sunt calculate pentru

partea interioara a etrierului.

Corelat:

Pentru pczit a țevilor se vor consulta planșele de specialitate.


Caracteristici


Denumire element

Volum beton Bc 20

Greutate element

(kg)

Otel beton (kg)

DB 37

PC52

Capac prefabricat cămin carosabil

0.39

975

33

65

k' /

p__n

U|=J

|L q

J    *

*


1 - capac si rama din fonta tip IV - carosabil, STAS 2308/81

 • 3 - aducere la cota cu beton simplu monolit BC 10

 • 4 - tuburi din beton 0 1000 mm, L = 1000 mm, STAS 816/80

 • 5 - trepte din OB 37, 0 20. 438-1/80

 • 6 - mortar pentru etansare - mortar de ciment M100

 • 7 - tub din PVC Ms ( multistrat), 0 300 mm

 • 8 - fundare din beton simplu - BC 7,5

 • 9 - placa prefabricata din b.a. conform STAS 2448/82

  [L-p


ADAPTAT CONF. STAS 2448/82 ( VALABIL )

Veriftcator“T

S.C. "ir<TER PROIECT" S.R.L.

XȚftwfawlnrV,,.n,j.                  ...

l i ■ A» ) 7    Bcneflcten MUNICOTUL BACAU

Proiectat


lnsușt Sef Proiect


pr. Vtorci BuigaFAZA: P.TH.tC.S.+D.E*Dl

«JAS @


1        cvpJ

31 P, PVC««0 2°(L,

CAe  ©T'

9         -i-i-  11 PE 0 63tKwBoo i o»<aa


[KmOOCH.020.3


;KmO+OO3.677mJ .


Cvne CVnp CVex


rețea apa existenta rețea canalizare existenta rețea apa proiectata din PE ( polietilena de inalta densitate ) rețea canalizare proiectata din PVC Ms ( PVC multistrat) branșament apa proiectat din țeava PE 0 32 mm racord canalizare proiectat din țeava PVCMs 0 160 mm cămin de vane existent cămin de vane proiectat cămin de vizitare existent cămin de vane proiectat cămin apometru existent cămin apometru proiectat cămin de racord canalizare proiectat hidrant subteran de incendiu 0 100 mm, proiectat gura de scurgere proiectata


NOTA : Deoarece la data eleborarii prezentului proiect, str. Licurici era in execuție, la trasarea rețelei de canalizare proiectate se va verifica obligatoriu in mod TOPOGRAFIC cotele radier ale căminelor de vizitare existente pe rețeaua de canalizare de pe str. Licurici in care se va racorda rețeaua de canalizare proiectata pe str. Viselor.

Orice neconcordanta intre cotele existente si cele proiectate, va fi adusa la cunoștința Proiectantului, pentru recorelare.                        &

fir

______________________________ ___A>..     .                              _                ---


Srsrcm de proiecție STEREO-70 Steiem de referința altimetric MAREA NEACRA[Km0+263 934m}

—O CAe


[Xffl000+294.726m1


CONSTRUIRE STRADA VISELOR, MUNICIPIUL BACAU
[Kn>00(M.OJije0mj^23


--G—


CVne CVnp CVex CVp

rețea apa existenta rețea canalizare existenta rețea gaze naturale existenta branșament gaze naturale presiune redusa existent tub de protecție pe conducta de gaze naturale rețea apa proie'țtata din PE { polietilena de inalta densitate ) rețea canalizare proiectata din PVC Ms ( PVC multistrat) branșament apa proiectat din țeava PE 0 25 mm racord canalizare proiectat din țeava PVCMs 0 160 mm cămin de vane existent cămin de vane proiectat cămin de vizitare existent cămin de vane proiectat cămin apometru existent cămin apometru proiectat cămin de racord canalizare proiectat hidrant subteran de incendiu 0 100 mm. gura de scurgere proiectata


[KmO+25J.Î34mJ

-OCAe


NOTA : Deoarece la data eJeborarii prezentului proiect, str. Licurici era in execuție, la trasarea rețelei de canalizare proiectate se va verifica obligatoriu in mod TOPOGRAFIC cotele radier ale căminelor de vizitare existente pe rețeaua de canalizare de pe str. Licurici in care se va racorda rețeaua de canalizare proiectata pe str. Viselor.

Orice neconcordanta intre cotele existente si cele proiectate, va fi adusa la cunoștința Proiectantului, pentru recorelare.                              A

l


DETALIU BORDURA SI ACCES PERSOANE CU HANDICAP