Hotărârea nr. 178/2013

Hotărârea nr.178 din 31.05.2013 Hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Asociatia Sportiva Bikers Brotherhood Bacau,  în vederea organizării evenimentului "Camp Rock editia a II-a Bacau 2013" ce se va desfăşura la Bacău în perioada 14-16 iunie 2013.

Jfto mâniaHOTĂRÂRE privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Asociația Sportiva Bikers Brotherhood Bacau, în vederea organizării evenimentului „Câmp Rock ediția a Il-a Bacau 2013” ce se va desfășură la Bacău în perioada 14-16 iunie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr.5/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2013;

  • -   Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

  • -  Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

  • -  Hotararea Consiliului Local Bacau nr.78/2013 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2013 ale municipiului Bacau, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Adresa înaintată de Asociația Sportiva Bikers Brotherhood Bacau, înregistrată la instituția noastră cu nr.26622/26.04.2013;

  • -  Referatul nr.3758/23.05.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

  • -  Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

  • -  Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „e”, art.36 (7) lit. „a” punctul 5 și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl, - Se aprobă incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Asociația Sportiva Bikers Brotherhood Bacau, în vederea organizării evenimentului „Câmp Rock ediția a Il-a Bacau 2013” ce se va desfășura la Bacău în perioada 14-16 iunie 2013.

Art.2, - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 12.500 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotarare.

Art.3. - Se aprobă ca, ulterior adoptării prezentei hotarari, sa fie incheiat un contract de parteneriat in care sa fie prevăzute in mod expres drepturile si obligațiile pârtilor.

Art.4. - Se împuternicește dl. Șuștac Mihai - Viceprimar al Municipiului Bacău, ca în numele și pentru Municipiul Bacău să semneze contractul de parteneriat si actele adiționale la acesta.

ArL5. - Alocarea celor 12.500 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire, precum si Asociației Sportive Bikers Brotherhood Bacau. ■

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIP NICOLNOVAC DIACOP

UI BACĂU

POVICINR. 178

DIN 31.05.2013

N.O.P., C.FI./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2