Hotărârea nr. 177/2013

Hotărârea nr.177 din 31.05.2013 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării competitiei "Crosul 1 iunie - Crosul Olimpic".

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării competiției „Crosul 1 iunie - Crosul Olimpic”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • -  Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

  • -   Prevederile art.3(l)dm Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată;

  • -  Prevederile art.47 si art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • -  Adresa nr. 1114/20.05.2013 înaintata de Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau;

  • -  Referatul nr.3789/24.05.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

  • -   Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în

vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art,36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctul 6 și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l,Se aprobă participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării competiției „Crosul 1 iunie - Crosul Olimpic”.

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 6.000 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotarare.

Art.3, - Alocarea celor 6.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire si Direcției Județene pentru Tineret si Sport Bacau.

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚA^

NOVAC DIA


NR. W-

DIN 31.05.2013

N.O.P., C.F1../ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICi^ULUI BACĂU NICOLAE-OVIDÎU^OPOVICI