Hotărârea nr. 176/2013

Hotărârea nr.176 din 31.05.2013 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Societatea Corala "Ateneu" a Cadrelor Didactice Bacău pentru organizarea proiectului "Muzică şi pasiune - 90 de ani de dăruire muzicală", care se va desfăşura la Bacau în perioada 01 - 25 iunie 2013.

HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Societatea Corala „Ateneu” a Cadrelor Didactice Bacău pentru organizarea proiectului „Muzică și pasiune - 90 de ani de dăruire muzicală”, care se va desfășura la Bacau în perioada 01 - 25 iunie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Adresa nr.59/14.05.2013 înaintată de Societatea Corala „Ateneu” a Cadrelor Didactice Bacău, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.28488/23.05.2013;

  • - Referatul nr.3759/23.05.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art.47 si ari. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », art. 36 (6) lit. « a », punct. 1 si 4 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE

ArLl. - Se aprobă participarea Municipiului Bacau în calitate de partener impreuna cu Societatea Corala „Ateneu” a Cadrelor Didactice Bacău pentru organizarea proiectului „Muzică și pasiune - 90 de ani de dăruire muzicală”, care se va desfășura la Bacau în perioada 01-25 iunie 2013.

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 3.000 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotarare.

ArtJ. - Alocarea celor 3.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, la solicitarea partenerului, iar justificarea cheltuielelor se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire si Societății Corale „Ateneu” a Cadrelor Didactice Bacău,


CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POP0VICI

CI


NR. 176

DIN 31.05.2013

N.O.P., C.F1./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2