Hotărârea nr. 174/2013

Hotărârea nr.174 din 31.05.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Retragere şi în Rezervă din SRI - Filiala Bacău a "Zilei Rezervistului Militar", eveniment ce se va desfăşura în data de 31 mai 2013, la Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Retragere și în Rezervă din SRI - Filiala Bacău a „Zilei Rezervistului Militar”, eveniment ce se va desfășură în data de 31 mai 2013, la Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Adresa nr. 384/ 14.05.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 27569/ 14.05.2013 înaintată de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Retragere și în Rezervă din SRI, filiala Bacău;

  • - Referatul nr. 3559/ 15.05.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Prevederile art 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în

vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (9) și art 45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Retragere și în Rezervă din SRI - Filiala Bacău a „Zilei Rezervistului Militar”, eveniment ce se va desfășura în data de 31 mai 2013, la Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 4000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 dm prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 4000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Retragere și în Rezervă din SRI, filiala Bacău.

PREȘEDINTE

NOVACDIN 31.05.2013N.O.P., I.D./ A.M JEx.l/Ds.I-A-2