Hotărârea nr. 173/2013

Hotărârea nr.173 din 31.05.2013 Hotărâre privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei, doamnei  CHIRIBAU MARIA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani  la data de 11.05.2013.

HOTĂRÂRE privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei, doamnei CHIRIBAU MARIA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 11.05.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile Legii nr.5/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2013;

  • -  Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

  • -  Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

  • -  Hotararea Consiliului Local Bacau nr.78/2013 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investirii pe anul 2013 ale municipiului Bacau, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Prevederile H.C.L. nr.296/2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 de ani, modificată prin H.C.L. nr.436/2008;

Referatul nr. 3757 /23.05.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

  • -   Cererea d-nei Chiribau Maria înregistrata la instituția noastra cu nr.27588/14.05.2013;

  • -  Adresa nr. 225168/22.05.2013 a Direcției Publice de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau -Serviciul de Evidență a Persoanelor Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea doamnei Chiribau Maria cu domiciliul in Bacău str. Lupeni nr.3, a unui premiu în valoare de 5000 lei, motivat de faptul că a împlinit vârsta de 100 ani la data de 11.05.2013.

Art.2. - Acordarea acestui premiu se face, in baza prevederilor HCL Bacau nr.296/13.08.2007.

Art3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și beneficiarei prevăd

e art.kdin prezenta hotarare.


A. .

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PQPOVICI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

NOVĂ& DI^CONU LAURENȚIU


NR. 173

DIN 31.05.2013

N.O.P.,C.FI./ A.M./Ex.l/Ds.l-A-2