Hotărârea nr. 172/2013

Hotărârea nr.172 din 31.05.2013 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 48 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după actele doveditoare, până la data de 15.05.2013.

HOTĂRÂRE

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 48 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de Ia căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 15.05.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

  • - Prevederile art.258 din Lega nr.287/2009 prin care a fost aprobat Codul Civil;

  • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 205/2006, modificată și completată prin Hotărârea nr. 280/2006;

  • - Referatul nr.3656/20.05.2013 întocmit de Compartimentul Informare Cetățeni având la bază cererile familiilor beneficiare însoțite de copii după acte doveditoare;

  • - Adresa nr.225143/17.05.2013 înaintată de către Serviciul Public de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2; lit, „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 48 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au depus cerere până la data de 15.05.2013 conform Anexei atașate prezentei hotărâri.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți de lege.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NOVAC DIACONII LAU^ENȚIU


CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDELLPOPOVICI


NR. 172

DIN 31.05.2013

N.O.P., B.A./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.       DIN <>l 0^ 2&H 5

TABEL NOMINAL

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de acte doveditoare, până la data de 15.05.2013

Nr. crt

Numele și prenumele soț + soție

1.

ONUMIHAI și VERONICA

2.

PĂDURARII ILIE și MARIA

3.

NICA PETRU și ELENA

4.

HRISCU IOAN și MARIA

5.

DIACONU IOAN și DORINA

6.

PERJU VASILE și OLIMPIA

7.

OJOG VASILE și CATINCA

8.

MUSCALU CONSTANTIN și MARIA

9.

DURUBALĂ GHEORGHE și EUGENIA

10.

CANDET CONSTANTIN și NATALI A

11.

ZALĂ CONSTANTIN și GEORGETA

12.

NEDELCU NECULAI și MARIA

13.

CARAMALĂU GHEORGHE și ANA

14.

CIUREA IOAN și POLIXENIA

15.

MIRON ION - MIHAI și MARIA

16.

VASILACHE VASILE și CORNELIA

17.

CIAPĂ GHEORGHE și EUGENIA

18.

POPA ION și ANA

19.

HURMUZACHE NECULAI și AURICA

20.

CHIRIBAȘA IFTIMIE și GABRIELA

21.

CARP lOSIFși ILEANA

22.

BĂLȚĂTESCU VASILE și ANA

23.

CUCU VASILE și MARIA

24.

PAGU ALECSANDRU și MARIA

25.

ALBU VASILE și ELISABETA

26.

DRAGOMIR GHEORGHE și VOICA

27.

VĂLEANU CONSTANTIN și SOFIEA

28.

GABĂRĂ MIHAI și SĂFTICA

29.

CHEPTINE VASILE și MARIA

30.

ȘOLDEANU CONSTANTIN și ANA

31.

MUNTEANU IONEL și ANA

32.

ZOTA NECULAI și MARIA

33.

MURARU MITICĂ și LUCREȚIA

34.

ARSENE CONSTANTIN și ORTANSA

35.

GOREA VASILE și ELENA

36.

IVU AUREL și ELENA

37.

ROȘU SANDU și ILEANA

38.

M1HALACHI VASILE și MARIA

39.

GHEORGHE ȘTEFAN și GICA

40.

MARCHIDAN GHEORGHE și LEONORA

41.

CĂLȚARU IONEL-STERIAN și AURELIA

42.

HUMINIC DUMITRU și MITR1ȚA


43.

JUNCU VASILE și VALER1A

44.

STRAT M1HAI și AURICA

45.

BÂRGĂOANU DUMITRU și VIORICA

46.

NECHITA GHEORGHE și ANICA

47.

POPA GHEORGHE și ELENA

48.

OPINCARU VASILE și ELENA

PREȘEDINTE DE ȘE1ÎH\ȚĂ  NOVAC DIACOND LAURE\ȚIU


Red. B.A/Ds.l


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Inspector de Specialitate,  Butn'aru Andreea