Hotărârea nr. 171/2013

Hotărârea nr.171 din 31.05.2013 Hotărâre privind aprobarea garantarii sumei de 8.000.000 euro din imprumutul extern de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de la BERD (MELF nr.8023/26.11.2004) si finantarii pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009RO161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Judetul Bacau".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea garantării sumei de 8.000.000 euro din împrumutul extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de către SC

Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr.8023/26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

 • - Prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2), art. 47, art. 49, art. 63 alin.

 • (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), ale art. 115, precum si ale art. 117, din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată și actualizată;

-Ordonanța de Urgenta a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

- Prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

-Prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

-Prevederile art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

-HCL 382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent listei de investiții, a indicatorilor tehnico-economici, a politicii de tarifare, a Listei de investiții si a planului de finanțare pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau”;

-HCL 73/07.03.2011 pentru modificarea HCL 382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent listei de investiții, a indicatorilor tehnico-economici, a politicii de tarifare, a Listei de investiții si a planului de finanțare pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau”;

-HCL 262/12.11.2012 pentru modificarea HCL 382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent listei de investiții, a indicatorilor tehnico-economici, a politicii de tarifare, a Listei de investiții si a planului de finanțare pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau”;

 • - Adresa nr.4289 din 27.05.2013 a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., înregistrata la Primăria Bacau cu nr.28792 din 27.05.2013;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

 • - Referatul nr. 3846/27.05.2013 al Unitarii Municipale pentru Monitorizare;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”b”, art.45, alin.(2), art.49, art.63 alin (1) lit.c) si alin.(4) lit.c), art. 115 si art.117 din Legea nr.215 din 23.04.2001 a adiministratiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aproba garantarea de către Municipiul Bacau a sumei de 8.000.000 euro (și/sau echivalentul in RON) reprezentând principal, dobânzi, comisioane și alte sume datorate în conformitate cu Contractul de Credit din împrumutul extern de la BERD ce va fi contract de către Compania de Apa Bacau, pentru o perioada de maturitate de pana la 15 ani si o perioada de tragere de pana la 4 ani. Termenii și condițiile de garantare vor fi agreate in contractul de garanție care urmează a fi încheiat de către Municipiul Bacau și BERD (Contractul de Garanție).

Art. 2. - Se ia la cunoștință de finanțarea rambursabila externa de pana la 16.400.000 euro care urmeaza a fi contractata de către Compania de Apa Bacau, conform Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre, de la BERD pentru (i) refmantarea pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de aceasta de la BERD in data de 26.11.2004 (MELF nr.8023) si (ii) co-finantarea pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau", finanțat din Fondurile de Coeziune al Uniunii Europene (contractul care va reglementa termenii și condițiile acestei finanțări fiind denumit în continuare Contractul de Credit);

Art. 3. - Garantarea principalului, dobânzilor, comisioanelor si a altor cheltuieli ocazionate cu finanțarea rambursabila menționata mai sus la art. 2 se va face in limita sumei prevăzute la art. 1 de mai sus;

Art. 4. - Din bugetul local al Municipiului Bacau se garantează plata:

 • a) serviciul anual al datoriei publice;

 • b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 2, conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 5. - (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația sa publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacau www.primariabacau.ro următoarele date:

 • a)  hotararea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si orice modificări si/sau completări ale acesteia;

 • b)  valoarea finanțării garantate in valuta de contract;

 • c)  gradul de îndatorare a Primăriei Municipiului Bacau;

 • d)  durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e)  dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabila.

 • (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecărui trimestru pentru trimestru expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6. (1) Garantarea prevăzută la art. 1. se va face din veniturile bugetului local al Municipiului Bacau.

 • (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României si acesta va fi plătit din bugetele locale sau/si din împrumuturi pentru refmantarea datoriei publice locale.

 • (3) Se împuternicește (mandateaza) Primarul Municipiului Bacau sa semneze in numele si pentru Municipiul Bacau toate documentele necesare obținerii autorizării de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanțe Publice.

Art. 7. Se mandateaza Primarul Municipiului Bacau, sa negocieze si semneze in numele si pe seama Municipiului Bacau, Contractul de Garanție conform art.l, precum si orice alte modificări si completări convenite de către părțile contractante si orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu incheierea si punerea in executare a Contractului de Garanție si a Contractului de Credit prevăzut la art.2.

Art. 8. La data refinantarii in totalitate si irevocabile de pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD in data de 26.11.2004 (MELF nr.8023) prevederile art.3 din Hotararea Consiliului Local Bacau nr.228/17.09.2004 isi inceteaza aplicabilitatea si valabilitatea;

Art. 9. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Bacau.

Art. 10. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul Secretarului Municipiului Bacau, in termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Bacau, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A si Prefectului Județului Bacau si se aduce la cunoștința publica prin publicarea in Monitorul Oficial precum si pe pagina de internet www.primariabacau.ro.

\rj A".  .. - 'ANR.171

DIN 31.05.2013

N.O.P.l.P./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 171 DIN 31.05.2013 A CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPQVICI

ACORD DE PRINCIPIU

S.C COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Acest acord de principiu este un rezumat al principalilor termeni si condiții propuse pentru finanțarea descrisa in acesta, toate fiind supuse modificării si aprobării finale de către Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare („Banca1'), precum si redactării documentației juridice adecvate. Acest document nu constituie un acord angajant din punct de vedere legal iu temeiul niciunei legi aplicabile.                                         __

Im prumutat

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA,

Acționari

Municipiul Bacau („Municipiul") si Județul Bacau {,Județul"), deținători majoritari a [51,36]% si respectiv [45,83]% din capitalul emis si aflat in circulație al împrumutatului.

Proiect

Re-fi nan tarea împrumutului MELE existent acordat de Banca împrumutatului si finanțarea programului de investiții al împrumutatului pana ia suma de i 14,5 milioane FUR in legătură cu Proiectul Fondurilor de Coeziune UE, după cum este stabilit in următorul plan de investiții.

Plan de finanțare Baeau

Utilizarea veniturilor

milion

ne EUR

nerambursabila UE

Buget de slut

C onslructii & Montaj, asistenta tehnica, proiectare, cheltuieli neprevăzute

88,7

13,5

Buget local împrumut BERD

2J

10,2

TOTAL

114,5

împrumut BERD

Restructurarea MELF

6,2

TOTAL

120,7

Acorduri de finanțare

 • a) Acordul de împrumut;

 • b) Actul de garanție si despăgubire dintre Municipiu si Banca pentru o suma de pana la 8 milioane EUR;

 • c)  Actul de susținere a proiectului (PSD) dintre Banca, Municipiu si Județ;

 • d) C'RS*D;si

 • e)  orice alte acorduri încheiate intre împrumutat si Banca si notificările, certificatele si cererile depuse de către împrumutat la Banca.

Garanție

Garanția constituita sau convenita a fi constituita in conformitate cu Documentele de garanție in vederea garantării tuturor sumelor datorate Băncii in temeiul Acordurilor de finanțare:

Acordul privind Contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei („CRSD") in conformitate cu care împrumutatul se va asigura ca începând cu prima îragere. si in orice moment ulterior, Contul.de Rezerva pentru Serviri . 1 Datoriei va dispune de o suma care nu va fi mai mica decât plățile serviciului datoriei pentru 6 luni (inclusiv dobânzi si rambursări de capi .11) in temeiul Acordului de împrumut.

Documentele proiectului

 • a)  Contract de delegare a gestiunii („CDG") trebuie sa fie in conformitate cu recomandările Comisiei UE. va respecta toate regulamentele aplicabile si va 11 satisfăcător si acceptabil pentru Banca:

 • b) Scrisoare de informare: si

 • c) orice alt acord sau document pe care ocazional Banca si împrumutatul il pot desemna ca fiind un Document a! proiectului

CONDIȚII PRINCIPALE ALE ACORDULUI DE ÎMPRUMUT

Suma si moneda

Pana la 16,4 milioane EUR in doua transe:

 • a) Transa 1 - pana la 10,2 milioane EUR. Veniturile Transei 1 vor fi folosite de către Împrumutat pentru a finanța pana la [8,85]% din valoarea contractuala a fiecărui contract de achiziție specificat in Anexa 1 la prezentul înscris sau al oricărui alt contract convenit de către Banca

 • b) Transa 2 - pana la 6.2 milioane EUR, cu condiția ca suma pentru Ti ansa 2 sa tic egala cu suma restanta (la data semnării Acordului de împrumut) in temeiul acordului de împrumut dintre împrumutat si Banca (..împrumutul MELE”) din data de 26 noiembrie 2004.

Perioada angajamentului

Transa 1: Pana la a patra aniversarea Acordului de împrumut.

Trans i ?: Pana la 31/12/2013.

Suspendare si anulare de către Banca

Bănet     avea dreptul de a suspenda sau anula trageri ulterioare din

lmprim.it:

 • a)  daca prima tragere nu s-a efectuat pana la a doua aniversare a Acordului de împrumut; sau

 • b) daca a survenit un Eveniment de neindeplinire a obligațiilor si continua sa producă efecte; sau

 • c)  in cazul in care Consiliul Guvernatorilor Băncii a decis, in conformitate cu articolul 8, alineatul 3, din Acordul privind înființarea Băncii, ca accesarea de către Romania a resurselor Băncii trebuie sa fie suspendata sau modificata in alt fel.

T rageri

Transa 1: Suma tragerii minime: [0,25] milioane EUR.

Transa 2:0 tragere din suma totala a Transei 2 egala cu plata restanta curenta in temeiul Împrumutului MELE.

Marja ratei dobânzii

Transa 1:

 • a)  3.50% p.a, peste Baza ratei dobânzii;

 • b)  începând cu prima Data a plătii dobânzii, după punerea la dispoziție a situațiilor financiare auditate ale împrumutatului pentru 2016 si, cu condiția ca: (i) Împrumutul sa fi fost tras in întregime: si (ii) prima rambursare a capitalului Transei 1 sa fi avut Ic c, se va introduce un mecanism reversibil de reducere treptata in •legătura cu indicatorul Datorie totala/EBITDA al Împrumutatului s ai Rata de acoperire a serviciului datoriei (RASD) pe baza situațiilor financiare auditate ale împrumutatului, iar Marja se va calcula potrivit următorului tabel:

Datorie totala/EBI TDA > 4,0.x

3,50%

Datorie totala/EBITDA < 4,0x: SI

~ RASD egala cu sau mai mare decât 1.2.x: si egala cu sau mai mica decât 1,5x

2.75%

- Datorie totala/EBITDA < 4,0x; SI

RASD mai mare decât 1,5.x

2.50%

Transa 2:

a) 3,50% p.a. peste Baza ratei dobânzii, cu un mecanism reversibil de reducere treptata in legătură cu indicatorul Datorie totala/EBITDA al împrumutatului si cu Rata de acoperire a serviciului datoriei (RASD). pe baza situațiilor financiare auditatc ale împrumutatului. Marja se va calcula potrivit următorului tabel:

Baza ratei dobânzii


Datorie totala/EBITDA > 4,0x

3,50%

- Datorie totala/EBITDA < 4,0.x; SI

2,75%

RASD egala cu sau mai mare decât 1,2.x si

egala cu sau mai mica decât 1,5.x

Datorie totala/EBITDA < 4,0.x: SI

2.50%

RASD mai mare decât 1,5.x

EURIBOR la sase luni (alternativ ROBOR la trei luni după conversie, atunci când este cazul).

Perioadele dobânzii


Sase Iu.'î.


Datele plătii dobânzii


21 fel mărie si 21 august.

[NO'l A In cazul in care tragerea Transei 2 (cu refinantare simultana a împrumutului MELF) are loc la o alta data decât o Data a plătii dobânzii. împrumutatului i se pot percepe comisioane de renunțare in temeiul Acordului de împrumut MELF].


Dobanda penalizatoare


2% pe an peste Marja ratei dobânzii plus costul finanțării sumei restante.


Dobanda penalizatoare pentru

Garanție


2% pc an peste Marja ratei dobânzii in cazul in care împrumutatul incalca angajamentul negativ.


Comision angajament
Transa 1 - după 120 de zile dela semnarea Acordului de împrumut,

0,5% p.a. din orice suma netrasa din Transa I: si


b) Transa 2 - Nici un comision de angajament.


Comision de acordare


a) Transa I - 1.00% din Transa l, platibil la data primei trageri din Transa I sau la 30 de zile de la încheierea Acordului de împrumut, oricare survine mai intai; si


b) Transa 2 - 10.000 EUR, sumaplatibila la data primei trageri din Transă 1 său la 30 de zile de la încheierea Acordului de împrumut, oticare survine mai intai.


Comision         de

rambursare anticipata

 • a)  daca rambursarea anticipata are loc in termen de 5 ani de la dala Acordului de împrumut: 3% din sumele rambursate anticipat:

 • b) daca rambursarea anticipata are loc intre al 5-lea si al 6-lea an de la dala Acordului de împrumut: 2% din sumele rambursate anticipat: si

 • c)  daca rambursarea anticipata are loc in orice moment după al 6-lea an de la data Acordului de împrumut: 1% din sumele rambursate anticipat.

Suma   minima   a

ranibu rsarii anticipate

[2.0] milioane EUR (sau echivalentul in alte monede)

Grafic de rambursare

Transa 1: perioada de scadenta dc 15 ani. Rate semestriale, începând cu Data plătii dobânzii, imediat după a 4-a aniversare a Acordului de împrumut. pana cel târziu la Data plătii dobânzii imediat înainte de a 15-a aniversare a Acordului de împrumut.

Transa ?.: perioada de scadenta de 10 ani. Rate semestriale. începând cu Data plătii dobânzii după semnarea Acordului dc împrumut.

Opțiunea de conversie

Cu condiția ca împrumutul sa fie tras in întregime, împrumutatul va avea dreptul de a converti suma restanta a capitalului împrumutului din EUR in RON la o Data a plătii dobânzii. Conversia respectiva va însemn;? ca anumite prevederi ale împrumutului se vor transforma in prevederi specifice RON, inclusiv, fara limitare:

..ROPC’R"                  înseamnă, in legătură cu orice Perioada a

dobânzii:

 • (a)   rata oferita pentru depozite in RON. pentru o perioada egala cu Perioada dobânzii care apare pe pagina Reuters ,,RBOR", in coloana marcata AVERAGE (MEDIE) 11:00 (sau pe orice pagina sau in orice coloana care poate înlocui pagina sau coloana respectiva) la ora 11:00 (ora Bucurestiului) la Data stabilirii dobânzii (,,RBOR Reuters”);

 • (b)  (in cazul in care pagina RBOR

Reuters (sau orice pagina care poate înlocui pagina respectiva) nu oferă în mod obișnuit o astfel de rata pentru o perioada egala cu Perioada dobânzii)    rata stabilita prin

utilizarea    metodei interpolării

lineare in raport cu rata RBOR Reuters oferita pentru perioda armatoare mai scurta decât Perioada dobânzii si cu rata RBOR Reuters oferita pentru perioada următoare

mai lunga decât Perioada dobânzii:

 • (c)   (daca nu este posibila stabilirea unei rate in conformitate cu alineatul (b) de mai sus pentru Perioada dobânzii respective) rata pe an. care constituie media aritmetica (cu rotunjire in sus cu doua zecimale) a ratelor pe an cotate de cel puțin doua Banei de referința si notificate BERD la cererea BERD, ca fiind ratele Ia care acele Banei de referința sunt dispuse sa ofere un împrumut in RON instituțiilor financiare principale la Data relevanta de stabilire a dobânzii pana la limita unei sume care este comparabila cu suma împrumutului planificat a fi neachitat in timpul acelei Perioade a dobânzii si pentru o perioada pe care BERD o stabilește ca fiind in mod substanțial echivalenta cu acea Perioada a dobânzii, cu condiția ca, daca cinci sau mai multe astfel de cotatii sunt oferite, cotatia cea mai ridicata (sau, in caz de egalitate, una din cele mai ridicate cotatii) si cotatia cea mai redusa (sau, in caz de egalitate, una din cele mai reduse cotatii) sa nu fie luate in considerare la calcularea mediei aritmetice; sau

 • (d)   (daca nu se oferă nicio astfel de cotatie sau se oferă o singura cotatie) Costurile totale aplicabile.

..Costuri totale"              inseamna, pentru fiecare Perioada a

dobânzii sau Perioada a dobânzii penalizatoare conexa unui Împrumut denominat in RON, Costurile totale specifice ale BERD pentru acea perioada.

„Comision de lichidare RON” inseamna un comision ce se ridica la suma egala cu 1,0% din suma capitalului împrumutatului care urmeaza sa fie rambursat anticipat, anulat sau accelerat, după caz (dar, pentru evitarea oricărui dubiu, acest comision nu va fi perceput in măsură in care o rambursare anticipata este efectuata drept consecința a unui Eveniment de disfunctionalitate a pieței RON in care, după ce BERD si împrumutatul nu au reușit sa ajunga la un acord cu privire la o rata inlocuitoare a dobânzii, împrumutatul a ales sa efectueze rambursarea anticipata in cauza la următoarea Data a plătit dobânzii).

..Costuri totale specifice*' inseamna. pentru fiecare Perioada a dobânzii sau Perioada a dobânzii penalizatoare si pentru BERD, costurile totale (exprimate ca rata pe an) ale BERD pentru acea perioada de finanțare sau menținere a Împrumutului in Perioada dobânzii sau Perioada dobânzii penalizatoare din orice surse pentru care BERD poate opta in mod rezonabil. Sunt incluse:

 • (a)  dobanda (inclusiv dobanda compusa in cazul in care BERD nu poate egala scadenta aranjamentelor sale de finanțare cu durata Perioadei dobânzii sau a Perioadei dobânzii penalizatoare); si

 • (b)   toate comisioanele, taxele, onorariile, costurile (inclusiv costul respectării oricărei cerințe de rezerva care poate fi impusa persoanei in cauza in temeiul legii aplicabile) si cheltuielile, cu condiția ca, daca aceste sume sunt in alte monede decât RON, aceste sume sa fie convertite in RON pe baza unei rate de schimb valutar alese de BERD pentru conversia sumelor relevante la data relevanta.

..Eveniment de disfunctionalitate a pieței RON" inseamna:

(a) anterior începerii oricărei Perioade a dobânzii:

(i) ROBOR nu se poate stabili pentru Perioada dobânzii respective in conformitate cu alineatele (a), (b) sau (c) ale definiției ROBOR de mai jos;

(îi) BERD nu poate obține finanțare in RON pentru nicio parte a împrumutului pe durata Perioadei dobânzii respective; sau

(iii) Costurile totale ale BERD in

i'


legătură cu împrumutul sau cu orice parte a acestuia pe Perioada dobânzii respective depasesc (sau, daca BERD ar finanța împrumutul sau o parte a acestuia pe durata Perioadei           dobânzii

respective, ar depăși) suma ROBOR calculata in conformitate cu alineatele (a), (b) sau (c) ale definiției ROBOR, după caz, si 1,0% pe an;sau

(b) in orice moment, BERD nu poate refinanta aranjamentele de finanțare ajunse la scadenta conexe împrumutului sau oricărei parti a acestuia.


Alte prevederi


Standard pentru împrumuturi in moneda euro: despăgubire pentru convertirea monedei, suma bruta înainte de impozitare, costuri de lichidare, costuri majorate si ilegalitate.


Condiții suspensive ale Primei trageri


a) Banca a primit următoarele documente, potrivit formei si fondului satisfacatoare pentru Banca:

 • 1.  Originalele semnate ale tuturor Acordurilor de finanțare.

 • 2.  Copii legalizate ale tuturor Documentelor proiectului.

 • 3.  Copii legalizate ale actului constitutiv si, daca este cazul, certificatele de înregistrare ale împrumutatului si Acționarilor.

 • 4.  Copii legalizate ale tuturor autorizațiilor si aprobărilor corporative necesare.

 • 5.  Certificat constatator si de autorizare a împrumutatului si specimenele de semnătură pentru celelalte parti ale Acordurilor de finanțare.

 • 6.  Copii legalizate ale tuturor licențelor, aprobărilor si înregistrărilor guvernamentale, ale creditorilor si altor entitati. in temeiul CDG.

 • 7.  Un certificat de asigurare din care sa rezulte ca toate polițele necesare in temeiul CDG sunt in vigoare si produc efecte depline.

 • 8.  O scrisoare din partea împrumutatului către auditorii sai (in forma pusa la dispoziție de către Banca) prin care aceștia sunt autorizați sa comunice direct cu Banca.

 • 9. Confirmare de acceptare din partea agentilor pentru comunicarea actelor de procedura din Marea Britanie, desemnați de către împrumutat si celelalte parti ale Acordurilor de finanțare.10. -Avize juridice de la consilierii romani si britanici ai Băncii.

 • b) Garanția a fost constituita in mod valid si perfectata intr-un mod satisfăcător pentru Banca:

 • c)  Fondul IID (MRD) este finanțat in mod adecvat; si

 • d)  Planul tarifar, satisfăcător pentru Banca, este aprobat de către autoritatile locale competente si autoritatea naționala de reglementare in conformitate cuCDG.

Condiții suspensive ale tuturor tragerilor

 • a)  Toate documentele puse la dispoziția Băncii, pentru satisfacerea condițiilor suspensive ale primei trageri sunt in vigoare si produc efecte depline.

 • b)  Declarațiile făcute de împrumutat si de Acționari in Acordurile de finanțare sunt conforme cu realitatea si corecte la data tragerii.

 • c)  Nu a survenit si nu continua sa producă efecte sau, in opinia re/x nabila a Băncii, nu este iminent n ic iun Eveniment de nert spectare a obligațiilor sau niciun eveniment care, cu remiterea unui preaviz, cu trecerea timpului sau cu luarea unei decizii, sau orie-, combinație a acestora, ar deveni un Eveniment de nerespectarc a obligațiilor (un ..Potențial eveniment de nerespectarc a obligațiilor).

 • d) Ti agerea nu va avea drept rezultat o încălcare a actului constitutiv al Impiimuitalului, al vreunui acord sau al vreunei legi aplicabile.

 • e)  Pi jmetid sau Împrumutatul nu a suferit, in opinia rezonabila a Bam ii, nicio schimbare nefavorabila semnificativa.

 • f)  Vcivturile din tragere sunt necesare in scopul Proiectului, iar Banca a prmit orice dovada de folosire a veniturilor solicitata in mod re <o labil de aceasta.

 • g)  Banca a primit o cerere originala de tragere din partea Impiumutatului.

 • h) Banca a primit orice alte documente si avize juridice solicitate in mod rezonabil de aceasta.

 • i)  Conformitatea cu următorul indicator financiar care urmeaza sa fie calculat pe baza împrumutului care nu este acoperit de garanție in momentul Tragerii si care este calculat pe baza celor mai recente silii iții financiare auditate: Datorie negarantata/EBITDA < 4,0x.

Standarde        de

contabilitate

IFRS (standardele Internationale de Raportare Financiara). Toate situațiile financiare auditate vor fi prezentate in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate, aplicate in mod consecvent, întocmite de un auditor acceptabil pentru Banca.

Situațiile financiare interimare pot fi întocmite in conformitate cu GAAP (Principiile Contabile General Acceptate) romanești.

Exercițiu financiar

Perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a oricărui an

.Contract de ..leasing, maxime permise

0.5 milioane EUR

Îndatorare permisa

împrumutatul nu va efectua, asuma sau permite existenta niciunei

datorii financiare, cu excepția:

 • a)  celei prevăzute in temeiul Acordului de finanțare; si

 • b) datoriilor pe termen scurt pentru necesarul de fond de rulment de maxim 1 milion EUR (sau echivalentul in RON).

Limitări < apex

Nu mai mult de L5 milioane EUR pentru cheltuieli de capital pe Exercițiu financiar, cu excepția cheltuielilor de capital prevăzute in Planul de finanțare.

Devia rații

Declarații obișnuite in ceea ce privește puterea si autoritatea Împrumutatului, valabilitatea, legalitatea si aplicabilitatea Acordului de finanțare si Acordului de proiect, licențele guvernamentale, aprobările si înregistrările necesare pentru împrumut, clasificarea împrumutului si Garanției, precum si orice taxe pe documente perfectate exigibile in legătură cu Acordurile de finanțare, conformitatea cu legile si absenta fraudei ?au corupției.

Clauze financiare

c) Datorie totala maxima/EBITDA: 4.5, eu excepția anului 2013,

 • f)  Rata RASD minima: 1.2. cu excepția anului 2013, si

 • g) Rata de încasare minima:

 • (i) 85% pana in 2014; si

 • (ii) 90% ulterior.

Angajamente pozitive

Impn mutatul:

 • a)  V i executa Proiectul in conformitate cu prevederile tuturor Act1'durilor de finanțare si Acordurilor proiectului, inclusiv va participa pe deplin la desfasurarea exercițiului de standardizare ccndus de ARA (Asociația Romana a Apei), precum si in conformitate cu orice alt acord sau document pe care Banca si împrumutatul il pot desemna ocazional drept un Acord al proiectului.

 • b) V i aplica veniturile aferente tuturor Tragerilor exclusiv in scopul cheltuielilor suportate pentru implementarea Proiectului.

 • c)  Va menține existenta sa drept entitate corporativa in conformitate ci: toate legile aplicabile.

 • d)  Va desfasura activitatea cu diligenta si eficienta necesara, in conformitate cu bunele practici inginerești, financiare si de afaceri si potrivit tuturor legilor aplicabile.

 • e)  Va efectua achiziții in cadrul Proiectului in conformitate cu politicile si normele UE privind achizițiile, pentru a asigura o buna selecție a bunurilor si serviciilor, la o valoare de piața justa si pentru a asigura ca Împrumutatul realizează investiții de capital in mod rentabil.

 • f)  Va participa la si finaliza cu succes Exercițiul de standardizare a achizițiilor.

c) Va executa Proiectul in conformitate cu reglementările si stindardele de protecție a mediului înconjurător in vigoare in Remania.

h) Va implementa Planul de acțiune pentru mediu si Planul de acțiune

sociala.

 • i)  Va efectua majorări tarifare care vor viza toate domeniile serviciilor împrumutatului, pentru a asigura ca nivelurile de recuperare a costurilor si toate clauzele financiare, inclusiv cea referitoare la RASD minima de 1.2x, sunt respectate in permanenta. Daca va fi nevoie, va efectua majorări tarifare semestriale pentru a contracara inflația.

j)  V.i menține o asigurare împotriva pierderilor, daunelor si răspunderii, încheiate cu asigurători si reasiguratori satisfăcători pentru Banca, dar sub rezerva prevederilor CDG, Banca fiind numita unicul beneficiar in masora permisa de lege.

k) Va menține sisteme satisfacatoare de contabilitate, control al costurilor si informații de gestiune.

 • l)  Va menține auditori independenți, acceptabili pentru Banca, pentru întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu IF'RS, si ii va autoriza pentru a comunica in mod direct cu Banca.

m) Va obține, menține, reînnoi si respecta toate licențele, aprobările si înregistrările necesare.

n) Va crea, perfecta, menține si reînnoi Garanția, intr-un mod sadsfăcător pentru Banca.

o) Va tespecta toate acordurile încheiate cu Banca, la care constituie parte sau prin care împrumutatul sau oricare din proprietățile sau ac ti iele sale sunt angajate.

p) V i achita toate impozitele, taxele, onorariile sau alte comisioane exig bile in legătură cu semnarea, emiterea, punerea la dispoziție, iivei'istrarea sau legalizarea oricăror Acorduri de finanțare, oricăror A x 'duri de proiect si oricăror altor documente aferente prezentului Aug ti.

q)  Va stabili, menține si efectua operații cu conturi bancare, in conformitate cu CRSD sau cu orice alte acorduri relevante in cadrul acestui Proiect.

r)  V i menține si îndeplini obligațiile sale si îsi va exercita drepturile »n temeiul CDG,

s)  Va semna orice alte documente si va întreprinde orice alte acțiuni pe care Banca le considera drept necesare sau de cuviința pentru a pune in aplicare Acordul de finanțare si Acordul de proiect.

Angajamente negative

împrumutatul nu va proceda la următoarele fara consimțământul prealabil al Băncii:

 • a)  Nu va declara si nu va face nicio plata către Acționari, cu excepția plăților autorizate de legile aplicabile, decât daca:

fi) Nu a survenit si nu continua sa producă efecte niciun Eveniment de nerespectare a obligațiilor sau Potențial eveniment de nerespectare a obligațiilor; si

(ii) Rata de acoperire a serviciului datoriei, stabilita la ultima data de calcul, este egala cu sau mai mare decât [1,5].

 • b) Nu va permite si nu va face modificări semnificative in prestarea serviciilor in temeiul Contractului de delegare a

gestiunii, decât cu aprobarea Băncii.

 • c)  Nu va constitui si nu va permite existenta niciunui Drept de retentie asupra niciunei proprietăți, niciunui venit si niciunui alt activ, prezent sau viitor, a! împrumutatului, decât daca se oferă BERD o garanție avand același rang pari-passu.

 • d)  Nu va incheia acorduri privind rata dobânzii sau swap-urile valutare, acorduri privind rata maxima a dobânzii sau intervalul ratelor dobânzii, contracte forward pe rata dobânzii sau alte zanzactii pe baza ratei dobânzii, tranzacții cu valute sau tranzacții cu instrumente financiare derivate de acoperire pe mărfuri sau tranzacții cu instrumente financiare derivate similare.

 • e)  Nu va efectua, asuma sau permite existenta niciunei datorii financiare, cu excepția:

fi) datoriei stipulate in temeiul Acordului de finanțare (ii) datoriei pe termen scurt pentru necesarul de fond de rulment de maxim 1 milion EUR (sau echivalentul in RON).

 • f)  Nu va garanta obligațiile terților.

 • g)  Nu va incheia nicio tranzacție in afara celor cu preț determinat obiectiv,

 • h)  Nu va încheia niciun acord de parteneriat, de participare la erofît sau de redevente sau alte convenții similare, prin care *eniltil sau profiturile împrumutatului pot fi impartite cu orice ??rt. decât daca se stipulează in Contractul de delegare a . estiuni i.

 • i)  Nu va incheia niciun contract de gestiune sau convenție dmilara. prin care activitatea sau operațiunile împrumutatului sunt gestionate de orice alta persoana sau entitate.

 • j)  ’'Ju va constitui si nu va deține nicio sucursala, nu va face nicio investiție in si nu va acorda împrumuturi niciunui tert (in afara ■depunerilor la banei de renume si investițiilor in titluri de plasament pe termen scurt din categoria investițiilor).

 • k)  Nu va rezilia, modifica, renunța sau consimți la cesionarea niciunui Acord de Proiect sau Acord de Finanțare,

 • l)  Nu va modifica obiectul de activitate sau Proiectul si nu va oesfasura nicio alta activitate care ar putea avea drept rezultat modificarea obiectului sau de activitate si a Proiectului.

 • m) In conformitate cu prevederile Actului de Susținere a Proiectului. încheiat intre Municipiu, Județ si BERD. împrumutatul nu va permite modificarea capitalului sau, decât potrivit Planului de Finanțare sau in măsură necesara pentru regionalizarea sa viitoare, urmărind scopurile Proiectului, ale Acordului de Finanțare si Acordului de Proiect. Banca va fi informata in mod prompt cu privire la orice astfel de modificare înainte de semnarea acestuia.

 • n) In conformitate cu prevederile Actului de Susținere a Proiectului, încheiat intre Municipiu, Județ si BERD,

__ împrumutatul nu va permite modificarea actului sau constitutiv kiri.'scti Anamariu. cu nr. autorizație 21841/2009. CIF 23730462

sub niciun aspect semnificativ, decât in măsură in care acest lucru este necesar pentru rcgionalizarea sa viitoare, urmărind scopurile Proiectului, ale Acordului de Finanțare si Acordului de Proiect. Banca va fi informata in mod prompt cu privire la orice astfel de modificare înainte de semnarea acestuia.

o)  Nu va vinde, transfera, închiria sau înstrăina nicio parte substanțiala a activelor sale.

p) Nu va Întreprinde nîcio fuziune, consolidare sau reorganizare tara consimțământul prealabil scris al Băncii, decât daca se stipulează in Acordul de Delegare a Gestiunii.

q) Nu se va implica in acte de frauda sau corupție.

Angajamente suplimentare

împrumutatul:

 • a) Va implementa Planul de Acțiune pentru Mediu si Planul de Implicare a Pârtilor Interesate

 • b) Va achita toate impozitele, onorariile sau alte comisioane exigibile in legătură cu semnarea, emiterea, punerea la dispoziție, înregistrarea sau legalizarea oricărui Acord de Finanțare sau Acord de Proiect.

 • c) Va menține in vigoare, cu producerea efectelor depline, fara modificare, si va respecta toate Acordurile de Proiect la caro este parte.

 • d) Vi semna orice alte documente si va întreprinde orice alte acțiuni pe care Banca le stabilește ca fiind necesare sau de cuviința pentru a pi nu in aplicare Acordul de Finanțare si Acordul de Proiect.

Costuri si Cheltuieli

Impri mutatul va rambursa Băncii, la cerere, orice onorarii, costuri si cheltii'mli efectuate de către Banca in încercarea de a stabili daca a survenit o nerespectare o obligațiilor, in menținerea sau exercitarea drepturilor sale in temeiul Acordurilor de Finanțare sau in legătură cu orice modificare sau renunțare.

Furnizarea informațiilor

 • a)  Împrumutatul va furniza Băncii, in termen de 180 de ziie de Ia încheierea fiecărui Exercițiu Financiar, Situațiile Financiare Auditate.

 • b)  Împrumutatul va furniza Băncii, in termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui semestru, Situațiile Financiare Interimare pentru semestrul respectiv.

 • c)  Împrumutatul va furniza Băncii, in termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, o situație trimestriala de lucrări, oferind informații actualizate cu privire la orice evoluție legata de Proiect, inclusiv informații detaliate referitoare la implementarea prefectului (inclusiv detalii ale fiecărui contract cu o valoare ce depășește 100.000 EUR, o situație a tranzacțiilor cu entitatile afiliate si acționarii cu o valoare ce depășește 50.000 EUR), precum si un Raport de Gestiune si de Performanta, conform cerințelor de raportare din cadrul CDG.

 • d)  Împrumutatul va furniza Băncii, in termen de 60 de zile de la încheierea Exercițiului Financiar, un raport satisfăcător pentru

Banca, referitor la probleme de mediu, sanatate si siguranța survenite in legătură cu Împrumutatul sau cu Proiectul pe parcursul Exercițiului financiar.

 • e)  împrumutatul va transmite Băncii, in termen de 45 de zile de la încheierea oricărei polițe de asigurare noi sau reînnoite necesare in conformitate cu CDG, un certificat original din partea asigurătorului sau brokerului de asigurare al împrumutatului,

 • f)  împrumutatul va notifica de indata Banca in legătură cu si va obține in nod prompt consimțământul Băncii pentru orice modificări semnificative posibile/preconizate aduse obiectului de activitate sau operațiunilor împrumutatului.

 • g)  împrumutatul va notifica de indata Banca in legatara cu orice creanța de asigurare ce depășește 500.000 EUR.

li) împrumutatul va notifica de indata Banca in legătură cu orice exer-iment, condiție sau adresa de Ia orice autoritate competenta care poate avea efect semnificativ asupra Proiectului, activitatii împrumutatului, situației financiare sau abililatii acestuia de a-si îndeplini obligațiile.

 • i)  împrumutatul va notifica dc indata Banca in legătură cu orice modificare a legilor sau reglementarilor care au efect semnificativ asupra Proiectului.

j)  împrumutatul va notifica de indata Banca in legătură cu orice aba'donare sau suspendare a Proiectului.

k)  împrumutatul va notifica de indata Banca in legatara cu orice penalizări sau daune-interese compensatorii plătite sau de plătit, caic depasesc 350.000 EUR.

 • l)  împrumutatul va notifica de indata Banca in legătură cu orice litigiu intre împrumutat si orice alte parii relevante, inclusiv cu pi iv ire la orice încălcări ale CDG.

m) Împrumutatul va notifica de indata Banca in legătură cu orice Eveniment de Nerespectare a Obligațiilor.

n)  împrumutatul va furniza Băncii orice alte informații legate de împrumutat, de activele sale sau de Proiect, pe care Banca le poate solicita ocazional in mod rezonabil (inclusiv accesul la Proiect si la spatiile, registrele contabile si evidentele împrumutatului).

Evenimente       de

Ne respecta re        a

Obligațiilor

Următoarele evenimente si alte astfel de evenimente care sunt obișnuite in situația unei finanțări de acest fel, convenind de comun acord (daca este cazul) asupra semnificației si excepțiilor si incluzând rezultatele procedurii de precauție. Printre altele: Neplata de către împrumutat, neplata asociata, incalcarea oricărui angajament, inclusiv incaicarea angajamentului negativ, incalcarea altor obligații din cadrul documentației, declarațiile neconforme cu realitatea, orice eveniment care survine si este susceptibil a avea efect negativ semnificativ asupra activitatii sau situației financiare a împrumutatului sau asupra capacitatii Împrumutatului de a îndeplini obligațiile sale semnificative, modificarea legislației MRD.            .         ____ _________ .

Termenii Principali ai Actului de Garanție si Despăgubire

Ga ranî

Municipiul

Suina Garanției

Pana la 8 milioane EUR.

Angajamentele Garantului

Garantul va pune la dispoziție informații semestriale cu privire la bugetul sau si va dovedi conformitatea cu clauzele financiare, inclusiv:

Rata de acoperire a serviciului datoriei > l,5x

Datorie total a/Excedent curent < 5,0x

PREVEDERI GENERALE

Limba

Toate Acordurile de Finanțare vor fi in limba engleza. Toate celelalte documente transmise Băncii si întreaga corespondenta dintre Banca si împrumutat vor fi in limba engleza sau vor fi insolite de o traducere autorizata in limba engleza, iar versiunea in limba engleza va guverna.

Legea           care

guvernează

Legis'a.ia britanica pentru Acordurile de Finanțare.

Legisdria romana pentru Documentele de Garanție.

Soluționarea litigiilor

Arbitim desfasurat in Londra, in conformitate cu Regulile UNCITRAL, sau. la alegerea Băncii, convenirea asupra jurisdicției neexclusive a instanie.or britanice. împrumutatul si toate părțile Acordurilor de Finantaie vor menține in permanenta un agent pentru comunicarea actek r de procedura in Marea Britanie.

European Bank

tor Kcconstruftion and Developnieni

Mr. Leonard Padureanu,

Financial Director of Bacau City

Bacau City Hal]

6 Marasesti Street

600017 Bacau

Roniania

22 May 2013

Dear Mr. Padureanu

Subjcct:     Romanța / Cohesion Fund Co-financing Loan front EBRD to

Compania Regionala de Apa Bacau

Picase tind atlauhed. as rtquested. the Tenn Sheet agreed in principie for the Loan uud Guaranlee to Compania Regionala de Apa Bacau in order to co-finance their FohcGan fund investment programme.

1 fiirthcnnore attach an indicative repayment scheduîe for the Loan.

t hioe Kibrik

Principal Banker

Municipal and Environmental Infrastructure

On-- E.whar.gr Square, London EC2A 2JN, United Kingdom

i f !n 7    MMM) ->r + 14 20 71'6 6000 Fax: +44 20 7338 6100 m +44 20 74966100 www.ebrtl.cotn


European Bank

for Heconstniclion and Developnienl

TERM SHEET

S C COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

; This i enn Sheet is a summary of the principal terms and conditions proposed for the financing ; Jescribed herein. al! of which are subject to change and final approval by European Bank ' for Rcconstruction and Development (the "Bank”) and to execution of appropriate legal documentat ion. Thts document does not constitute a legally binding agreement underany applicable law.

■ BorrtHs ci

i Shareholders


! ib i)ji Cl


S.C. C ompania Regionala de Apa Bacau SA.

I City of Bacau (“City’ ) and County of Bacau ("County”), majority-

I owners of [51.36]% and [45.83]% respectively of the issued and ! outsta k! ng capital of the Borrower.

Re-financing of the Bank’s existing MELF Loan to the Borrower and financir.g of the Borrower's investmcnt programme of up to EUR 114.5 1 millio •* in respect of the EU Cohesion Funds Project as set forth in the 1 follov ;ng investment plan.

Br cau Financing Plan

/. '.'i\<’ /''l'tigcf

~ TOTAL

LRR i > l.fiqii

total' '.....


Esc of procecds

Construction & Installation, Technical Assistance, Design, Conîingencies


ț Financing Agreements | a)

|

i

i

i

i


d)


the Loan Agreement;

Dced of Guarantee and Indemnity between the City and the Bank fo * an amount capped at EUR 8 mii 1 ion;

Pioy.-ct Support Deed (PSD) among the Bank, the City, and the C’oL-ity;

DSRA; and


e) any other agreements entered into between the Borrower and the | Bank and notices, certificates and applications issued by the I Bonowerto the Bank.


ț........     ‘

i Securii)


The Security created or agreed to be created pursuant to the Security Docuniînts to secure all amounts owing to the Bank under the Financing Agreements:


Debt -Serviee Reserve Account Agreement (“DSRA”) in accordance_. wîth which the Borrower shall procure that starting front the first_


One Kx<■han:!^, Squair. London EC2A 2JN. United Kingdom

i !: - I I 2u 73^8 oOOti-jr+ (■{ 20 ”4’>u 6(100 lux:+44 20 7338 6100 or+44 20 7496 6100 www.ebrd.com( Disbursement and at all times thcreafter. the Debt Service Reservc Account shall have an amount which is not less than 6 months debt service payments (including interests and principal repayments) under

■ the Loa.n Agreement,

Project Documents


[ a) Deiegation Management Contract ("DMC") în line with the i recommendations of EU Comrnission and shall comply with all applicable regulations and be satisfactory and acceptable to the Bank;

 • b) Lelt< r of Information; and

 • c) an / other agreement or document which the Bank and the Borrower may from time to time designate as a Project Document

PRINCIPAL TERMS OF THE LOAN AGREEMENT

Amount and eurrency


Up to EUR 16.4 million in two tranches:

a) Tranche 1 - up to EUR 10,2 million. The proceeds of Tranche 1 shill be used by the Borrower to linance up to [8.85]% of the contract value of each procurement contract specified in Schedule 1 hereto or any other contract agreed by the Bank

b) Tranche 2 - up to EUR 6.2 million provided that the amount for Tranche 2 will be equal to the outstanding amount (as of the date of signing of the Loan Agreement)under the loan agreement between th : Borrower and the Bank (the "MELF Loan") dated 26 November 2(0 L

■ Commitment Period ■ Tranche 1: Until the fourth anniversary of the Loan Agreement.

;                          . Trancne 2: Until 31/12/2013.

Suspension       and I The Bank will have the right to suspend or cancel further disbursemenis

Cancellation by the | of the Loan:

ja) if the fîrst disbursement has not been made by the second

! armversary of the Loan Agreement; or

1 b) if an Event of Default has occuned and is continuing; or

| c) if the Board of Governors of the Bank has decided in accordance |    with Article 8, paragraph 3, of the Agreement Establishing the

i    Bank that access by România to Bank resources should be

suspended or otherwise modifîed.

Oisbursements        l Tranche 1: Minimum disbursementamount: EUR [0.25] million.

|                        | Tranche 2; One disbursement of the full amount of the Tranche 2 equal

[                        | to the current outstanding payment under the MELF Loan.

i Interest Rate Margiu ! Țranche J;

.                          I a) 3.50% p.a. above the înterest Rate Basis;’ h) Siarfing trom the First înterest Payment Date after the delivery of the Borrower’s 2016 audited financial statements and, provided !     tbat: (i) the Loan has been fully disbursed; and (ii) the first

i     repayment of the principal of the Tranche 1 has occurred, a

; revcrsible step down mechanism linked to the Borrower’s Total 1 Debt / EBITDA ratio and Debt Service Coverage Ratio (DSCR) |    performance based on the Borrower’s audited financial statements,

!     will be introduced and the Margin will be calculated as set forth in

| the following table:

( Tot aT Debt 7 EBITD A > 4 .Ox _ J........~~  73750%' ' ?

ț -   Total Debt / EBITDA < 4.0.x; AND .....i 2.75%

> -   DSCR equal to or higher than 1.2x and equal I

;          to or below 1.5x   _______ '         _____

-   TotaÎDebt7 EBITDA <4.0x: AND  ’      ' 2.50% _ j

DSCR higher than 1.5x

Tranche 2:

a) 3.5C% p.a. above the înterest Rate Basis with a reversible step down mechanism linked to the Borrower’s Total Debt / EBITDA ra’ ic- and Debt Service Coverage Ratio (DSCR) performance based on re Borrower’s audited financial statements. The Margin will be ca ■; Jated as set forth in the following table:

loial Debt / EBITDA > 4.Ox

3.50%      |

- Total Debt / EBITDA < 4.Ox; AND

2.75%     I

DSCR equal to or higher than 1.2x and

equal to or below 1.5x

i

- Total Debt / EBITDA <4.Ox; AND

"7.50%     i

DSCR higher than 1.5x

.........)

Înterest Rate Basîs


Înterest Periods


î Six r.ionths EURIBOR (altematively three months ROBOR after ! conversion when applicable).

Six m jJiths.

! înterest Payment

! Dates

j


i

■ Default înterest


21 February and 21 August.

[NOTE: lf the disbursement of Tranche 2 (with simultaneous re-financing of the MELF Loan) occurs on a date other than an Înterest Payment Date, the Borrower may incur break-up fees under the MELF Loan Agreement].

j-----—— *-----------------------. 1---------------.-------------

l 2% por annum over the înterest Rate Margin plus the cost of funding of 1 the oterdue amount.

! Securitv       Default * 2% per annum over the înterest Rațe Margin in the event the Borrowef


IniercM                | breaches the negative pledge covenant.

 • a) Tranche 1 - starting from 120 days after sîgning of the Loan Agreement, 0.5% p.a. on any undisbursed amount of Tranche 1; and

 • b) 1 ranche 2 - No commitment charge.

  I Front-End

  [ Contmission


 • a)  Tranche 1 -1.00% on Tranche 1, payable on the earlier of the date of the first disbursement under Tranche 1 or 30 days froin the execution of the Loan Agreement; and

 • b) Tranche 2 - EUR 10,000 payable on the earlier of the date of the first disbursement under Tranche 1 or 30 days from the execution of the Loan Agreement.

  Preoavment fee


a) If prepayment occurs within 5 years from the date of the Loan Agreement; 3% of the amounts being prepaid;

i b) if prepayment occurs bctwcen 5 years and 6 years from the date of

■ the Loan Agreement: 2% of the amounts being prepaid; and

I

1 c) il prepayment occurs anytime after 6 years from date of the Loan

j Agreement: 1% of the amounts being prepaid.

: Minimum prepayment amount

i Repayment schedule


i Conversion option

!


EUR 0] mi li ion (or equivalcnt inother currencies)

Tranc h: 1: 15-ycars tenor. Equal senii annual instalments starting on Intert st Payment Date immediately after the 4th anniversary date of the Loan Agreement andendingno later than on the Interest Payment Date immediately beforc I5th anniversary of the Loan Agreement.

I Tranche 2: 10-vear tenor. Equal semi-annual instalments starting with | the first Interest Payment Date after signîng of the loan agreement.

; Provided that the Loan has been fully disbursed, the Borrower will ■. have a right to convert the outstanding principie amount of the Loan | from EUR to RON on an Interest Payment Date. Such conversion will i mean iHt certam provision of the Loan will switch to specific RON | provi.' ioas, including, but not limited to:

i

”ROBOR"                  means, in relation to any Interest Period:

 • (a) the offered rate for deposits in RON for a period equal to the Interest Period which appears on the Reuters Screen "RBOR" Page in the column marked AVERAGE 11:00 (or any page or column that may replace that page or column) as of 11:00 a.m. (Bucharest time) on the Interest Determinat ion Date

('Reuters RBOR");

 • (b)  (in the event that the Reuters RBOR page (or any page that may replace that page) does not ordinarily provide such a rate for a period equaî to the Interest Period) the rate as determined through the use of straight-Iine interpoiation by reference to the Reuters RBOR rate provided for the period that is next shorter than the Interest Period and the Reuters RBOR rate provided for the period which is next longer than the Interest Period;

 • (c)   (if it is not possibîe to determine a rate in accordance with the above paragraph (b) for that Interest Period) the rate per annum that is the arithmetic mean (rounded upwards to two decimal places) of the rates per annum quoted by at least two Reference Banks to EBRD, at EBRD's request, as being the rates at which those Reference Banks are willing to extend a RON loan to prime fînancial institutions on the relevant Interest Determination Date in an amount that is comparable to the amount of the Loan scheduled to be outstanding during that Interest Period and for a period which EBRD determines to be substantially equivalent to that Interest Period, provided that, if five or more such quotations are provided, the highest quotation (or, in the event of equality, one of the highest) and the lowest quotation (or, in the event of equality, one of the lowest) wil! be disregarded in calculating the arithmetic mean; or

 • (d)  (if no such quotation, or only one such quotation, is provided) the applicable All-in Costs.

means. for each Interest Period or Default

Interest Period relating to a Loan denominated in RON, the Specific AH- in Costs for EBRD for that period.

"RON ’Jnwind Fee"        means a fee in an amount equal to 1.0%

of the principal amount of the Loan to be prepaid, cancelled or accclerated, as the case may be (but, for the avoidance of doubt. such fee shall not be chargeable to the extent that a prepayment is made as a consequence of a RON Market Disruption Event where, after EBRD and the Borrovver havc failed to reach agreement on a substitute interest rate, the Borrower has elected to make such prepayment on the ncxt Interest Payment Date).

"Specific AII- in-Costs" means, for each Interest Period or Default Interest Period and for EBRD, the all-in costs (expresscd as a rate per annum) to EBRD for that period of funding or maintaining the Loan durtng such Interest Period or Default Interest Period, front whatever sources EBRD may reasonably select. This includes:

 • (a)  interest (including compounded interest in the event that EBRD is unable to match the maturity of its funding arrangements with the duration of such Interest Period or Default Interest Period); and

 • (b)  all fees, charges, commissions, costs (including the cost of complying with any reserve requirement that may be imposed on such person under applicable law) and expenses, provided that, if any such amounts are in currencîes other than RON, such amounts shall be converted into RON based on a foreign exchange rate selected by EBRD for the conversion of the relevant amounts on the relevant date.

"RON Market Disruption Event" means:

______________<a) prior to the commencement of any

6


Interest Period:

 • (i)    ROBOR cannot be estabhshed for such Interest Period pursuant to paragraphs (a), (b) or (c) of the definition of ROBOR below;

 • (ii)    EBRD is unable to obtaîn funding in RON for any portion of the Loan for the duration of such Interest Period; or

 • (iii)   the All-in Costs to EBRD in respect of the Loan or any portion thereof for such Interest Period, exceeds (or, if EBRD were to fund the Loan or such portion thereof for the duration of such Interest Period, would exceed) the sum of ROBOR calculated pursuant to paragraphs (a), (b) or (c) of the definition of ROBOR as applicable and i .0% per annum: or

(b) at any tirne EBRD is unable to refl năuce matur ing funding arrangcmenls related to the Loan or any portion thereof.

ș Other provisions


Standard for eurocurrency loans: currency indemnity, tax gross-up, unwinding costs, increased costs and Hlegality.

i Conditîons Precedent

| ta First Disbursement


 • a) The Bank has received the following documents in form and substance satisfactory to the Bank:

1. Executed originals of all Financing Agreements.

j    2. Certified copies of all Project Documents.

|     3. Certified copies of the charter[s] and, if relevant, certificates of

i egistration of the Borrower and the Shareholders.

------4. "Certified ropie^ of all necessary corporale authorisations andapprovals.

 • 5  Certificate of incumbency and authority of the Borrower and specimen signatura certificates for the other parties to the Financing Agreements.

 • 6  Certified copies of all necessary govemmental, creditors' and other licenses, approvals and registrations as required under the DMC.

 • 7.  An Insurance certificate showing all requîred policies under the DMC are in fu li force and effect.

 • 8.  A letter from the Borrower to its auditors (in a form supplied by .he Bank) authorising them to communicate dîrectiy with the Bank.

 • 9.  Confirmation of acceptance from the agents for service of process in England appointcd by the Borrower and the other oarties to the Financing Agreements.

1T regal opinions from the Bank's Romanian and English counsels.

Tu Security has been validly creatcd and perfected in a manner safifactory to the Bank;

IV R.D is properly funded; and

T.iriff plan, satisfactory to the Bank, approved by the relevant local anrhorities and the național regulator in line with the DMC.

i Conditions Precedent

1

I to AII Disbursements

i


 • i) A’l documents delîvered to the Bank in satisfaction of the conditions precedent to the first disbursement are in full force and el rect.

 • b) The representations made by the Borrower and the Shareholders in the Financing Agreements are true and correct as of the disbursement date.

:) No Event of Default, or event which, with the giving of notice, the passage of time or the making of any determination, or any combination thereof, would become an Event of Default (a 'Torențial Event of Default"), has occurred and is continuing or, in the Bank's reasonable opinion, is imminent.

 • d) The disbursement will not result in a violation of the Borrower's charter, any agreement or any applîcable law.

 • e) No material adverse change has, in the Bank's reasonable opinion, occurred in the Project or the Borrower.

 • f)  The proceeds of the disbursement are needed for the purpose of the Pio^ct and the Bank has recehed any evîdence of use of proceeds that it reasonably requests.

 • g) The Bank has received an original disbursement application from


the Borrower.

h) The Bank has received such other documents and legal opinions as it may reasonably requcst.

i > Cornpltance with the following financial ratio to be computed on the portion of the Loan which is not covered by the guarantee at the time of the Disbursement and computed on the late st available audited financial statements: Non-Guaranteed Debt ! EBITDA < 4.0x.

Accounting standards

IFRS A11 audited financial Information will be presented in accordance with International Accounting Standards, consistently applied, perfonred by an auditor acceptable to the Bank.

lnterim financial statements can be under Romanian GAAP.

Financial Year

Period from 1 January to 31 December of any year

Maximum pcrmitted leases

EUR 0 i million

Fermii led

1 indcbtcdness

The Borrower shall not inctir, assume or permit to exist any financial debt :xcept:

 • a) th?t provided under the Financing Agreement; and

 • b) shre-term debt for working capital needs of EUR 1 million mn?mum (or RON equivalent).

!

! Capex Limitations

Not nio/e than EUR 1.5 million capital expenditures per Financial Year except the capital expenditures provided in the Financing Plan.

Representations

i

1

Usua’ represenlations regarding the power and authority of the Borrower, the validity, legality andenforceability of the Financing and Project Agreements, the govemmental licenses, approvals and registrations necessary for the Loan, the ranking of the Loan and the Secui it? and any documentary taxes payable in connection with the Financing Agreements, compliance with law and no fraud or corruption.

| Financial covcnants

I

1

l

1

j

i

i

î

 • e) Maximum Total Debt/ EBITDA: 4.5 except for 2013,

 • f)  Minimum DSCR ratio: 1.2 except for 2013 and

 • g) Minimum Collection Ratio:

'i) 85% until 2014 ; and

hi) 90% thereafter.

Affirmative covenants

The E oirower will:

a) C;.'Ty out the Project in accordance with the provisions of all Fiaancing and Project Agreements, including Tuli participation in the performance benchmarking exercise led by ARA (the Romanian

Water Association), and any other agreement or document which the Bank and the Borrower may from time to time designate as a Pîoject Agreement.

 • b) App’y the proceeds of’ aii Disbursements cxclusively towards expenditure incurredto implement the Project.

 • c) Maintain its corporale existence in compliance with aii applicable laws.

 • d) Conduct its business with due diligence and efficiency, in accordance with sound cngineering, Financial and business practices and :n compliance with all applicable laws,

 • e) Conduct procurement under the Project according to the EU procurement policies and rules to ensure a sound selection of goods and Services at fair market value and that the Borrower îs making its capital investments in a costeffective manner.

t) Participate and successfully complete the Procurement Bcni-hmarking Excrcise,

 • g) Carry out the Project in accordance with environmental regulatîons and standards in effect in Romania.

 • h) Implement the Environmental and Social Action Plan.

 • i)  Conduct tariff increases covering all areas of the Borrower’s service to t isure cost recovery levels and that all Financial covenants, inrl.ding min DSCR at i.2x, are met at all times. If necessary in:r; ase tariffs semi-annually toaddress inflatîon.

 • j)  Maintain Insurance against loss, damage and liability with insurers and re-insurers satisfactory to the Bank, but subject to the pr -visions of DMC with the Bank being names sole loss payee to the extent permitted by law.

 • k) Maintain satisfactory accounting, cost control and management information Systems.

 • l)  Maintain independent auditors acceptable to the Bank to prepare Financial statements in accordance with IFRS and authorise them to ccir municate directly with the Bank.

 • m) Obtîin, maintain, renew and comply with all necessary licences, approvals and registrations.

 • n) Create, perfect, maintain and renew the Security in a manner satisfactory to the Bank.

 • o) Comply with all agreements with the Bank to which it is a party or by which it or any of its properties or assets is bound.

 • p) Pfcy all taxes, duties, fees or other charges payable in connection with the execution, issue, delivery, registration or notarisation of any Financing Agreements, any Project Agreements and any other document related to tfii’s Agreement.


 • q) Establish, maintain and operate bank accounts in accordance with DSRA or any other relevant agreements under this Project,

 • r)  Maintain, perform its oblîgations and enforcc its rights under the DMC.

 • s)  Execute any other documents and take any other actions that the Bank determines are necessary or desirable to give effect to the Financing and Project Agreements.

  ; Negative covenants


The Bonrower will not. withoutthe Bank’s prior consent

a) Declare or make any payment to Shareholders except for payments mandated by applicable laws unless:

 • (i)   No Event of Default or Potențial Event ot Default has occurred and is continuing; and

 • (ii)  The Debt Service Coverage Ratio as determined at the last calculation date, is equai to or higher than ți.5].

b; Allow or make any material changes to the provision of Services under the Delegated Management Contract, unless approved by the Bank,

c; Create or permit to exist any Lien on any property, revenues or other assets, present or future, of the Borrower unless the EBRD is offered same-ranking securîty pari-passu.

d' Iinter into any interest rate or currency swap, interest rate cap or i ollar, forward rate agreement or other interest rate, currency or corn mod ity hedge or similar derivative transaction.

 • e)  Incur, assume or permit to exist any financial debt except:

 • (i)   That provided under the Financing Agreement

 • (ii)  Short-term debt for workîng capital needs of EUR 1 million maximum (or RON equivalent).

 • f)  (Juarantee the oblîgations ofthird parties

 • g)  Enter înto any transaction other than on an arm’s length basis.

 • h) 1 inter into any partnership, profît-sharîng or royalty agreement or other similar arrangements, whereby the Borrower’s income or profits might be shared with any third party except if stipulated under the Delegated Management Contract,

 • i)  Enter into any management contract or similar arrangement whereby the Borrower’s business or operations are managed by any other person or entity.

 • j)  Form or have any subsidiary or make any investment in or loan to any third party (other than deposits with reputable banks and investments in investment grade short-term marketable securities).

 • k) -Terminate, amend,. waive or consent to the asșignment of any Project Agreement or Financing Agreement.

11 • l)  Change its business, the Project or carry out any business or activ ily which would rcsult in change of its business and the Project.

 • m) In accordance with the provisions of the Project Support Deed between the the City, the County and the EBRD, the Borrower shall not allow changing its capital except in accordance with the Financing Plan or to the extent necessary for its further regionalisation in line with the purposes of the Project, Financing and Project Agreements. The Bank will bc promptly infonned of any such change prior to its execution.

 • n) In accordance with the provisions of the Project Support Deed between the City, the County and the EBRD, the Borrower shall not allow changing its Charter in any material respect except to the extent necessary for its further regionalisation in line with the purposes of the Project, Financing and Project Agreements. The Bank will be promptly informed of any such change prior to its execution.

 • o)  SelI, transfer, lease or dispose of a substanțial part of its assets.

 • p) Undertake any merger, consolidat ion or reorganisation without the Bank’s prior written consent unless stîpulated in the Delegation Management Agreement.

q j Engage in fraud or corruption.

Additional covenants 1 The Bcrrower will:

 • a)  Lii/lement the Environmental Action Plan and Stakeholder Engagement Plan

 • b) Pay all taxes, fees or other charges payable in connection with the erecution, issue, delivery, registration or notarisation of any Financing Agreement or Project Agreement.

 • c)  Maintain in full force and cffect without modification, and comply u ;t! . al! Proiect Agreements to which it îs aparty.

 • d) Dwute an\ ether documenls and take any other actions that the

Bank determines are necessary or desirabîe to give effect to the Financing and Project Agreements._____

j Costs and Expenses

t

i

i

• Furnishing

i Information

l


of


The Borrower will reimbursc the Bank on detnand for any fccs, costs and «wpenses incurrcd by the Bank in delermining whether a default has ocaiiTcd. in the preservation or enloiccment of its rights under I inancmg Agrcemenis or in connection with any amendmcnt or waiver.

a) The Borrower will fumish to the Bank within 180 days after the end of each Financial Year Audited Financial Statements.

i b) The Borrower will fumish to the Bank within 60 days after eăch


] seniester interim Financial Statcmciits for such seniester.

j

j c) The Borrower will furnish to the Bank within 30 days after the end i of each quarter a quarterly progress report providing update on all j ac*'elopments related to the Project, including detailed information î on project implementation (including details of each contract with a value in excess of EUR 100,000, a statement of transactions with its affi liates and shareholders in excess of EUR 50,000) as well as a Management and Performance Report as per reporting requirements under the DMC.

 • d) The Borrower will furnish to the Bank within 60 days after the end of Financial Year report satisfactory to the Bank, on envîronmental, h.i'Jth and safety issues arisîng in relation to the Borrower or the Project during such Financial Year.

 • e) 1 h ’ Borrower shall submit to the Bank within 45 days of any new or tenewed insurance policy rcquired under the DMC an original certificate from the Borrower’s insurcr or Insurance broker.

i) The Borrower shall immediately notify the Bank of and promptly obtuin the Bank’s consent to any possible/expected material cnanges, the business or operations of the Borrower.

 • g) The Borrower shall immediately notify the Bank of any Insurance cui m exceeding EUR 500,000.

 • h) The Borrower shall immediately notify the Bank of any event, conlition or noticc received from any competent authority which n ig.it have a material effect on the Project, the Borrower’s business, Financial condition or its ability to perfonn any of its obl’gations.

 • i)  The Borrower shall immediately notify the Bank of any changes in la a s or regulations which have material effect on the Project.

 • j)  The Borrower shall immediately notify the Bank of any abandonment or suspension of the Project.

■ k) The Borrower shall immediately notify the Bank of any penalties or liqu idated damages paid or payabie in excess of EUR 350,000.

 • l)  The Borrower shall immediately notify the Bank of any dispute btiween the Borrower and any other relevant parties, including any breaches to the DMC.

m) The Borrower shall immediately notify the Bank of any Event of Default.

n) The Borrower shall furnish the Bank with such other information related to the Borrower, its assets or the Project as the Bank from dine to time reasonable request (including access to the Project and to tliî Borrower’s premises, books of account and records).

Events of Default


The following and such others as are customary for a ftnancing of this nature with materiality and exceptions to be mutually agreed (where


appropriate) and incorporating the results of the due dîligence. Inter alia: Non-payment by the Borrower, cross-default provisions, breach of any covenant, including breach of the negative pledge, breach of other obligalions under the documentation, representations are untrue, any event ro occur which îs likely to have a material adverse effect on the business or financial condition of the Borrower or on the ability of the Borrower to perform its material obligatîons, change of MRD legislation.

Principal Torins of the Deed of Guarantee and Indemnity

Guarantor

the Cit}

Amount         the

, Guarantee

Capped at EUR 8 million

1 Guarantor

Undertakings

The ijiiarantor will provide semi-annual Information on its budget and shov. compliance with financial covenants, including:

Debt Service Coverage Ratio > 1,5x

Total Debt / Current Surplus < 5,0x

GENERAL PROVISIONS

Language

AH Fir.incing Agreements will be in the English language. AII other documente submitted to the Bank and all correspondence between the Bank and the Borrower will be in the English language or will be accompanied by a certifled English translation and the English version will govem.

i Governing Law

English law for the Financing Agreements.

1

i

Romanian law for the Security Documents.

| Dispute Settlcment

ț

i

i

Arbit a :<on in London under UNC1TRAL Rules or, at the option of the Bank non-exclusive jurisdiction of English courts. The Borrower and all patlies to the Financing Agreements will at all times maintain an agent for service of process in England.

European Bank

iar RcronMrurlion ynd Developmeiil

R2CF BACAU

REPAYMENT SCHEDULE

(INDICATIVE, DEPENDING ON THE EXCHANGE RATE and the AMOUNT OUTSTANDING FROM THE MELE LOAN)

Date

Currency

Total (EUR niillîon) ;

21 08 2013

EUR

0.31 '

?) 02'2014

EUR

.                             0.31 î

21 08-2014

EUR

;                               o.3i ]

2 J 02 2015

EUR

0.31 I

21 08-2015

EUR

0.31 -

2 1 -'02'20 i 6

EUR

:                             0.31 j

21'08'2016

EUR

l                         0.31

21/02/2017

EUR

0.31

21/08'2017

EUR

;                        0.77

21:02/2018

EUR

0.77 i

21/08/2018

EUR

;                           0.77 ;

21,02/2019

EUR

’                           0.77 i

21/08/2019

EUR

0.77 Ș

2 1/02 '2020

EUR

0.77 :

2 i 08'2020

EUR

0.77 '

21.02/2021

EUR

!                        0.77

21/08/2021

EUR

1                        0.77

21/02/2022

EUR

0.77

2170822022

EUR

0.77 .1

21/02/2023

EUR

0.77

21/08/2023

EUR

0.46

21'02/2024

EUR

0.46

2h'08/2024

EUR

0.46

21/02/2025

EUR

0.46

21'08/2025

EUR

0.46

21'02'2026

EUR

:                        0.46

21 08/2026

EUR

0.46

21 '02/2027

EUR

i         ...........0.46

21'08/2027

EUR

0.46

21 '02/2028

EUR

i                        0.46

TOTAL

!                   16.40

Om- Exclianjie Squure, London EC2A 2JN. United Kingdom

r 11   7338 NUH i >,r + 14 20 7-196 6000 Fax: +44 20 7338 6100 or +44 20 7490 6100 www.ehnl.com