Hotărârea nr. 170/2013

Hotărârea nr.170 din 31.05.2013 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

Prevederile art.57(l)din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile Legii nr.294/2011 privind asigurările sociale de stat pe anul 2012;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

- Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a" si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic : Se aproba contul de incheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012, al Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr. 1 si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare in structura următoare :

a) ța venituri :

L

prevederi bugetare aprobate inițial

644.986.960 lei

2.

prevederi bugetare definitive

717.752.880 lei

3.

incasari realizate

342.686.340 lei

b) la cheltuieli:

1.

credite bugetare aprobate inițial

691.188.280 lei

2.

credite bugetare definitive

763.954.200 lei

3.

plăti efectuate

387.079.618 IeiROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR. RO DIN 31.05.2013

cod 20                  4ei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale 2012

definitive 2012 TRIM.I+ll+lll+IV

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL(cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02}

00.01

644.986.960

717.752.880

432.781.940

74.066.024

358.715.916

342.686.340

0

90.095.600

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-

37.02+00.15+00.16)

48.02

192.039.000

195.795.000

260.969.243

74.066.024

186.903.219

170.873.643

0

90.095.600

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

280.170.000

341.559.310

405.755.993

74.047.214

331.708.779

315.799.318

0

89.956.675

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.111

00.03

247.630.260

302.078.350

329.213.273

32.193.172

297.020.101

286.318.121

0

42.895.152

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

102.584.000

104.421.000

100.719.083

0

100.719.083

100.719.083

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

2.500.000

2.500.000

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FtZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

100.044.000

101.881.000

100.719.013

0

100.719.013

100.719.013

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2.500.000

2.500.000

2.206.779

0

2.206.779

2.206.779

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2.500.000

2.500.000

2.206.779

0

2.206.779

2.206.779

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

100.044.000

101.881.000

98.512.234

0

98.512.234

98.512.234

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

100.000.000

100.000.000

96.629.267

0

96.629.267

96.629.267

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

44.000

1.881.000

1.882.967

0

1.882.967

1.882.967

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITALfcod 05.02)

00.07

40.000

40.000

70

0

70

70

0

0

Alte impozite pe venit, profit șî câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50}

05.02

40.000

40.000

70

0

70

70

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

40.000

40.000

70

0

70

70

0

0

A

-6

1

2

3=4+5 zk.   4

5

6

7

8=3-6-7

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) -Restante anii anteriori -

- - f                      - -

0

0

4

0

0

0

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

40.926.260

37.285.000

55.414.317

19.882.513

35.531.804

27.701.072

0

27.713.245

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

40.926.260

37.285.000

55.414.317

19.882.513

35.531.804

27.701.072

0

27.713.245

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

29.398.260

29.035.000

42.899.760

15.596.266

27.303.494

20.423.628

0

22.476.132

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

11.957.260

13.789.000

12.762.616

4.151.068

8.611.548

8.055.616

4.707.000

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

17.441.000

15.246.000

30.137.144

11.445.198

18.691.946

12.368.012

17.769.132

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

5.528.000

3.800.000

7.760.881

3.728.019

4.032.862

2.995.341

0

4.765.540

Impozit pe terenuri de ia persoane fizice

07.02.02.01

2.588.000

1.670.000

3.814.361

2.199.931

1.614.430

1.289.506

2.524.855

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

2.900.000

2.100.000

3.916.191

1.516.645

2.399.546

1.698.088

0

2.218.103

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

40.000

30.000

30.329

11.443

18.886

7.747

0

22.582

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

3.500.000

2.600.000

2.662.718

40.942

2.621.776

2.627.120

0

35.598

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.500.000

1.850.000

2.090.958

517.286

1.573.672

1.654.983

0

435.975

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

101.800.000

157.652.350

169.924.431

11.653.589

158.270.842

155.923.738

0

14.000.693

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)

11.02

88.131.000

145.794.350

145.425.703

0

145.425.703

145.425.703

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

84.591.000

95.445.600

95.076.953

0

95.076.953

95.076.953

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

3.540.000

50.348.750

50.348.750

0

50.348.750

50.348.750

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

0

0

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

182.000

182.000

159.457

40.255

119.202

148.046

0

11.411

O J

A

1

2

3=4+5 U 4

5

6

7

8=3-6-7

Taxe hoteliere

1^^.O7

182.000

182.000

159.451

P 40.255

119.202

148.046

0

11.411

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

307.000

307.000

218.968

8.267

210.701

211.930

0

7.038

Impozit pe spectacole

15.02.01

180.000

180.000

123.768

8.267

115.501

116.730

7.038

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

127.000

127.000

95.200

0

95.200

95.200

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

13.180.000

11.369.000

24.120.303

11.605.067

12.515.236

10.138.059

0

13.982.244

Impozit pe mijloacele de transport                   (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

11.800.000

9.989.000

22.996.228

11.587.711

11.408.517

9.026.619

0

13.969.609

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

6.400.000

5.200.000

12.963.003

7.239.363

5.723.640

4.322.916

8.640.087

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

5.400.000

4.789.000

10.033.225

4.348.348

5.684.877

4.703.703

0

5.329.522

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

1.380.000

1.380.000

1.124.075

17.356

1.106.719

1.111.440

0

12.635

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

2.320.000

2.720.000

3.155.442

657.070

2.498.372

1.974.228

0

1.181.214

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

2.320.000

2.720.000

3.155.442

657.070

2.498.372

1.974.228

0

1.181.214

Alte impozite și taxe

18.02.50

2.320.000

2.720.000

3.155.442

657.070

2.498.372

1.974.228

0

1.181.214

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

32.539.740

39.480.960

76.542.720

41.854.042

34.688.678

29.481.197

0

47.061.523

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5.753.000

8.358.000

9.501.416

2.754.191

6.747.225

7.027.265

0

2.474.151

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

5.745.000

8.350.000

9.501.416

2.754.191

6.747.225

7.027.265

0

2.474.151

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților Și companiilor naționale

30.02.01

25.000

25.000

0

0

0

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

5.719.000

8.324.000

9.501.416

2.754.191

6.747.225

7.027.265

0

2.474.151

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

1.000

1.000

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

8.000

8.000

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

8.000

8.000

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

26.786.740

31.122.960

67.041.304

39.099.851

27.941.453

22.453.932

0

44.587.372

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

4.791.000

5.791.000

3.614.222

136.138

3.478.084

3.494.551

0

119.671

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

3.683.000

4.683.000

2.695.703

0

2.695.703

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

400.000

400.000

330.423

0

330.423

330.423

0

0

J )

A

1

2

3=4+5 K   4

5

6

7

8=3-6-7

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

%£.12

0

0

o

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

58.000

58.000

149.925

136.138

13.787

30.254

0

119.671

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

650.000

650.000

438.171

0

438.171

438.171

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2.077.000

3.077.000

1.598.381

0

1.598.381

1.598.381

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.026.000

3.026.000

1.598.381

0

1.598.381

1.598.381

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

51.000

51.000

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3.862.000

6.528.260

38.709.198

30.435.237

8.273.961

3.603.560

0

35.105.638

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

850.000

3.416.260

21.656.323

17.709.668

3.946.655

689.911

20.966.412

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

12.000

12.000

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

3.000.000

3.100.000

17.052.875

12.725.569

4.327.306

2.913.649

0

14.139.226

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11 +36.02.50))

36.02

16.056.740

15.656.740

23.049.539

8.528.476

14.521.063

13.687.476

0

9.362.063

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

50.000

50.000

0

0

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

2.000

2.000

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

11.079.740

10.679.740

19.857.606

8.528.476

11.329.130

10.495.543

9.362.063

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

4.925.000

4.925.000

3.191.933

0

3.191.933

3.191.933

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

0

69.960

69.964

0

69.964

69.964

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

69.960

69.964

0

69.964

69.964

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-59.999.990

-60.366.140

-47.093.630

0

-47.093.630

-47.093.630

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

59.999.990

60.366.140

47.093.630

0

47.093.630

47.093.630

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

100.000

708.917

18.810

690.107

569.992

0

138.925

Venituri din valorificarea unor bunuri îcod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

0

100.000

708.917

18.810

690.107

569.992

0

138.925


A

1

2

3=4+5 K 4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

4^.01

13.47i(

P     0

13.475

13.475

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

14.863

0

14.863

13.495

0

1.368

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

100.000

680.579

18.810

661.769

543.022

0

137.557

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

185.105.470

196.307.080

20.342.329

0

20.342.329

20.342.329

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

185.105.470

196.307.080

20.342.329

0

20.342.329

20.342.329

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.031a 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)

42.02

185.105.470

196.032.080

20.072.310

0

20.072.310

20.072.310

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

3.500.000

489.789

0

489.789

489.789

0

0

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

0

0

0


A

1

2

3=4+5 k   4

5

6

7

8=3-6-7

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 la 42.02.09.03)

0

0

H     0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

1.000.000

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

1.250.000

1.213.303

0

1.213.303

1.213.303

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

5.000.000

5.000.000

0

5.000.000

5.000.000

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urqentă în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

5.000.000

5.000.000

0

5.000.000

5.000.000

0

0

A

1

2

3=4+5 L   4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

4^2.19

0

0

î

|j|         o

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

185.105.470

185.105.470

13.197.699

0

13.197.699

13.197.699

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

26.610

26.611

0

26.611

26.611

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți

42.02.36

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

150.000

144.908

144.908

144.908

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Subvenții de la alte administrații fcod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)

43.02

0

275.000

270.019

0

270.019

270.019

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A

g

1

2

3=4+5        4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

y     0

0

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.20

275.000

270.019

0

270.019

270.019

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)

45,02

179.711.490

179.786.490

5.974.701

0

5.974.701

5.974.701

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod

45.02.01.01 la 45.02.01.03)

45.02.01

79.672.420

79.747.420

2.473.792

0

2.473.792

2.473.792

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

73.228.320

73.303.320

75.802

0

75.802

75.802

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

6.444.100

6.444.100

2.218.358

0

2.218.358

2.218.358

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

179.632

0

179.632

179.632

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)

45.02.02

0

0

149.427

0

149.427

149.427

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

149.427

0

149.427

149.427

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

100.039.070

100.039.070

3.351.482

0

3.351.482

3.351.482

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

99.711.370

99.711.370

3.302.646

0

3.302.646

3.302.646

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

48.836

0

48.836

48.836

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

327.700

327.700

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07'03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5

-4

5

6

7

8=3-6-7

Prefinantare

45.02.0^

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 ia 45.02.18.03)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

! ' V \-

X-'-.

V/’CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU


CONTUL DE ÎNCHEIERE AL BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI 31.12.2012


A1NDAA INI. %

LA HOTARAREA NR. lX) DIN 31.05.2013


■y

>-■


LSERVICH PUBLICE GENERALE (cod SI.02

50.02

416211563

691188281

763WR(M

74651442:

50326600*

387079611

1161863%

275706121

AUTOR1TATI PUBLICE (cod 51.02.05)

51.02

17199961

15585991

14694841

14541397

14393277

148121

1532511

i

Autoritari executive

51.02.05

17I9996C

1558599(

14694841

1454139*

1439327"

148126

1532511:

4

Alte servicii publice generale

54.02

3196501

4091001

3526903

3471262

3471263

(

366176'

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

54.02.05

6

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe garantate de administrații

54.02.07

150001

15000C

60734

6073‘

6073^

(

6073-1

$

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

71050C

75650C

685172

648142

648142

6

654865

5

Alte servicii publice generale

54.02.50

233600C

318450C

2780997

2762386

2762386

6

294616î

IC

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

14400000

1477369(1

13150000

13027691

13027691

(

13027691

11

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20

40000C

40000C

I5000C

119050

11905C

C

119056

12

Dobânzi

30

14000000

14373690

13000000

12908641

12908641

6

1290864

13

Plăti efectuate in anii precedent)

85

(

14

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

0

0

0

0

(

Transferuri din bug locale pentru instituțiile de asis soc pentru pers hand

56.02.07

c

15

Transferuri din bug locale către bugetul fondului de asigurați de sanatate

56.02.09

0

16

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

4843840

5089300

4996546

4807439

4807439

0

3852404

17

Politia comunitara

61.02.03.04

4423640

4874500

4789500

4603011

4603011

0

3588643

Protecție civila

61.02.05

420200

214800

207046

204428

204428

o

263761

l9

Alte cheltuieli in domeniul ordinii si siguranței naționale

61.02.50

0

2C

III. CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE (cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

64.02

204878150

220746090

217272091

213262118

187073897

26188221

145109456

21

INVATAMANT (cod 57.02.02 la 57.02.14}

65.02

87861480

95898480

95898480

94872773

9331764(1

1555133

95038165

22

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

14095817

15920850

15920850

15908350

15795700

112650

15441274

23

Invatamant primar si gimnazial

65.02.03.02

10368958

10696932

10696932

10195850

10033323

162527

10080763

24

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

31980840

37277404

37277404

36989873

36389686

600187

37145784

25

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

31233117

31773132

31773132

31548622

30874279

674343

32123981

26

Invatamant profesional

65.02.04.03

23307

23307

23223

21595

1628

24521

27

Invatamant postiliceal

65.02.07.05

182748

206855

206855

206855

203057

3798

221842

28

Internate, cămine si cantine pentru elevi si studcnti

65.02.11.03

0

29

SANATATE (cod 58.02.03 ta 58.02.50)

66.02

22339540

35932460

35127059

33547068

33547068

0

3371539

3C

Spitale generale

66.02.06.01

19473040

3279118C

32020370

30483651

30483651

0

22037C

31

Servicii de sanatate publica

66.02.08

2370000

2479000

2476489

2471643

2471643

0

26705 IC

32

Alte institut» si acțiuni sanitare

66.02.50.50

496500

662280

630200

591774

591774

0

480659

33

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

68697880

59927260

58572848

57381279

38509766

18871513

23118068

34

biblioteci publice comunale, orășenești, municipale si județene

67.02.03.02

0

35

vfuzee

67.02.03.03

0

36

nstitutii de spectacole si concerte

67.02.03.04

4032000

4006000

3943282

3653767

3653767

0

1762319

37

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

38

Case de cultura

67.02.03.06

0

39

Cămine culturale

67.02.03.07

0

4C

Centre de conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

41

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

42

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0


DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI 31,12^2

43

Sport

67.02.05.01

15540000

14™ 00

14900474

14676249

14676249

0

12793864

44

Tineret

67.02.05.02

0

45

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

45825880

37638260

36429092

35976511

17104998

18871513

5487133

46

Servicii religioase

67.02.06

2800000

2800000

2800000

2676761

2676761

0

2676761

47

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

500000

500000

500000

397991

397991

0

397991

48

ASISTENTA SI ASISTENTA SOCIALA,

68.02

2745297

25979250

28987890

27673704

27460998

21699423

5761575

23581684

49

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

2745297

5945000

5836550

5766612

5766609

2000285

3766324

1876901

50

Asistenta sociala in caz de invalidități

68.02.05

5053000

8352000

8113241

8113241

8113241

0

8262380

51

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

52

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

Q

53

Crese

68.02.11

1576250

1572500

1546496

1373621

1373621

0

1527822

54

Ajutor social

68.02.15.01

6440000

6366954

5816805

5816481

4216481

1600000

5535708

55

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

56

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

6965000

6859886

6430550

6391046

5995795

395251

6378873

57

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

3169271

17130150

16243390

13019755

9467561

9427934

39627

7339128

58

Locuințe

70.02.03

4510480

3709288

1228773

936747

936747

C

1031865

59

Alimentari cu apa si amenajau hidrotehnice

70.02.05

0

60

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

3992880

4234600

4079471

4044989

4044989

0

4229134

61

Alimentari cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

62

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezv comunale

70.02.50

3169271

■ 8626790

8299502

7711511

4485825

4446198

39627

2078129

63

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

18031480

20971470

19984474

19805606

19538180

267426

18705555

64

Salubritate

74.02.05.01

15970260

19812660

19614474

19507029

19239603

267426

18705555

65

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

75.02.05.02

0

66

Colectare si statii de epurare pentru ape uzate

74.02.06

2061220

1158810

370000

298577

298577

0

0

67

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

343192389

322642380

373335470

368575322

134254560

112919699

21334861

49520581

68

Energie termica

81.02.06

10000000

49860880

49860880

49520581

49520581

0

49520581

69

Alte cheltuieli privind combustibili si energie

81.02.50

343192389

312642380

323474590

318714442

84733979

63399118

21334861

0

70

TRANSPORTURI

84.02

67104606

88865820

93117800

91294484

90628372

22420238

68208134

19164432

71

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

72

Transport in comun

84.02.03.02

0

73

Străzi

84.02.03.03

67104606

87475820

92080350

90387649

89723191

21515057

68208134

18192787

74

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

1390000

1037450

906835

905181

905181

0

971645

75

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 69.02.03 la 69.02.50)

87.02

0

0

0

0

76

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

77

Zone libere

87.02.03

0

78

Turism

87.02.04

0

79

Protecție si dezvoltarea multifuncționala

87.02.05 |

--------—J


PREȘEDINȚIE ȘEDU^X?\ NOVAC DIACOftt LAURENȚIU


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICI NICOLAE-OVI


OPOVICI