Hotărârea nr. 17/2013

Hotărârea nr.17 din 29.01.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.3/04.01.2013 prin care au fost aprobate impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.3/04.01.2013 prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

-Prevederile O.G. nr.30/02.09.2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

-Prevederile art.3O alin.(l) și (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, actualizata; -Prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată si actualizata;

- Prevederile H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013 ; -Prevederile HCL nr.3/2013 prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile HG nr. 1309/27.12.2012;

-Referatul nr.298/15.01.2013 al Direcției Sport, Cultura Sanatate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art.27, art.36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c” și art. 45(2) din Legea nr.215/ 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba modificarea Anexei nr.l la HCL nr.3/04.01.2013 prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile HG nr. 1309/27.12.2012, in sensul ca la secțiunea „Taxe Bazin de înot ” la punctele 7 si 8 următoarele taxe vor fi după cum urmeaza: - „închiriere culuar al bazinului timp de 60 de minute, pentru sport de performanta (max. 15 persoane) -12 ron”.

-„închiriere bazin de sărituri timp de 60 de minute, pentru antrenament si sport de performanta (max. 15 persoane ) -12 ron ”.

Art.2. - Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Economice, Direcției Administrare, Direcției Sport, Cultura, Sanatate di ^șjfoil^rimariei Municipiului Bacau si va fi adus la cunoștința  publica in condițiile legii.^O/\

PREȘEDINT

BOGATU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI