Hotărârea nr. 169/2013

Hotărârea nr.169 din 31.05.2013 Hotărâre privind aprobarea suplimentării  Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

>/>

. ' \ < //Kt //f<t

^£oca/a/ O $n\fâa-căN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2013, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art. 19(1) lit. « a » din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.6/2013 privind asigurările sociale de stat pe anul 2013;

-Prevederile art.47 si art.l 17 lit.’’a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

-Hotărârea Guvernului nr.278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la Dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.L, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1: Se aprobă suplimentarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor Bugetare nr.lA, 1A1, 1A2, IC și a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M .

Art 2: Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică si Direcția Tehnică.

z r-° ' Aă

PREȘEDINTE DȘ ȘEDINȚĂ ■■ \ NOVAC DIACoInVLAJJREMTÎU !

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA 1 A LA HOTARARE NR^DIN. 31.05\ <£0(3


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM.l

TRIM.II

TR1M.III

TRIM.IV

TOTAL VENITURI 00.02+40.02-HJ0.1-M5.02)

1

00.01

683.142,54

0,00

489.811,71

72.634,43

59.727,42

60.968,98

VENITURI PROPRII (rd.00.02-11.02 - 37.02+r39.02)

2

48.02

172.975,19

0,00

56.946,88

44.972.00

35.928,12

35.128,19

I. VENITURI CURENTE (rd.4+51)

3

00.02

275.952,18

0,00

83.074,72

72.181.06

59.727,42

60.968,98

A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+48)

4

00.03

246.749.48

0,00

69.211.88

65.116,00

53.666,42

58.755,18

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+11 + 15)

5

00.04

99.884,44

0,00

28.744,88

23.960,00

20.987,12

26.192,44

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

6

00.05

2.446,00

0,00

602,00

600,00

600,00

644,00

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

8

01.02.01

0,00

Impozit pe venit (rd.10)

9

03.02

2.446.00

0,00

602,00

600,00

600,00

644,00

Impozit pe onorariul avocaților Si notarilor publici

10

03.02.17

0,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

2.446,00

602,00

600,00

600,00

644,00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd. 12)

12

00.06

97.398.44

0,00

28.132,88

23.350,00

20.377,12

25.538,44

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.l3)

13

04.02

97.398,44

0,00

28.132,88

23.350,00

20.377,12

25.538,44

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

96.000,00

27.782,88

23.000,00

20.027,12

25.190,00

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.02.04

1.398,44

350,00

350,00

350,00

348,44

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)

16

00.07

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd.l 7)

17

05.02

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)

19

00.09

29.323,95

0,00

10.160,00

9.330,00

4.890,00

4.943,95

Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+rd.23+rd.27+rd.28)

20

07.02

29.323,95

0,00

10,160,00

9.330,00

4.890,00

4.943,95

Impozit pe clădiri (rd.21+rd.22)

21

07.02.01

19.073,95

0,00

7.200,00

7.000,00

1.930,00

2.943,95

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

22

07.02.01.01

9.700,00

4.700,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice

23

07.02.01.02

9.373,95

2.500,00

4.000,00

930.00

1.943,95

Impozit și taxa pe teren (rd.24-rd.25 • rd.26)

24

07.02.02

4.800,00

0,00

1.460,00

1.130,00

1.210,00

1.000,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

25

07.02.02.01

2.370,00

950,00

420,00

500,00

500,00

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

26

07.02.02.02

2.400,00

500,00

700,00

700,00

500,00

Impozitul pe terenul din extravilan

27

07.02.02.03

30.00

10,00

10,00

10,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

28

07.02.03

3.100.00

900,00

600,00

1.100,00

500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

29

07.02.50

2.350.00

600,00

600,00

650,00

500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+37+39+42)

30

00.10

114.821,09

0,00

29.637,00

31.276,00

27.239,30

26.668,79

Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd 36)

31

11.02

102.963,09

0,00

26.122,00

27.201,00

23.799,30

25.840,79

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București

32

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

33

11.02.02

101.830,00

25.978,00

26.778,00

23.545,00

25.529,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

34

11.02.03

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizare, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice

35

11.02.04

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

36

11.02.05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

37

11.02.06

1.133,09

144,00

423,00

254,30

311,79

38

11.02.07

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.38)

39

12.02

182,00

0,00

50,00

42,00

40,00

50,00

Taxe hoteliere

40

12.02.07

182,00

50,00

42,00

40,00

50,00

Taxe pe servicii specifice (rd.40+41)

41

15.02

307.00

0,00

85,00

63,00

50,00

109,00

Impozit pe spectacole

42

15.02.01

180.00

50,00

20,00

20,00

90,00

Alte taxe pe servicii specifice

43

15.02.50

127,00

35,00

43,00

30,00

19,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.43+46+47)

44

16.02

11.369,00

0,00

3.380,00

3.970,00

3.350,00

669,00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44+45)

45

16.02.02

9.789,00

0,00

2.800,00

3.620,00

3.000,00

369,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane fizice

46

16.02.02.01

5.600,00

2.000,00

2.000,00

1.600,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane juridice

47

16.02.02.02

4.189,00

800,00

1.620,00

1.400,00

369,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

48

16.02.03

1.580,00

580,00

350.00

350,00

300,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

49

16.02.50

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.49)

50

00.11

2.720,00

0,00

670,00

550,00

550,00

950,00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.50)

51

18.02

2.720,00

0,00

670,00

550,00

550,00

950,00

Alte impozite si taxe

52

18.02.50

2.720,00

670,00

550,00

550,00

950,00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.52+61)

53

00.12

29.202,70

0,00

13.862,84

7.065.06

6.061,00

2.213,80

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.53+59)

54

00.13

2.334,00

0,00

2.003,00

102,00

127,00

102,00

Venituri din proprietate (rd.54 la rd.58)

55

30.02

2.326,00

0,00

2.001,00

100,00

125,00

100,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

56

30.02.01

25,00

25,00

Venituri din concesiuni si închirieri

57

30.02.05

2.300,00

2.000,00

100,00

100,00

100,00

Venituri din dividende

58

30.02.08

0,00

Alte venituri din proprietate

59

30.02.50

1,00

1,00

Venituri din dobânzi (rd.60)

60

31.02

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Alte venituri din dobânzi

61

31.02.03

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.62+70+73+78+82)

62

00.14

26.868,70

0,00

11.859,84

6.963,06

5.934,00

2.111,80

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la rd.69)

63

33.02

4.228,00

0,00

1.465,00

925,00

858,00

980,00

Venituri din prestări de servicii

64

33.02.08

2.920,00

805,00

705,00

490,00

920,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

65

33.02.10

400,00

140,00

200,00

60,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

66

33.02.12

0,00

Taxe din activități cadastrale si agricultura

67

33.02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

68

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații si despăgubiri

69

33.02.28

58,00

20,00

20,00

18,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

70

33.02.50

850,00

500,00

200,00

150,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.71+72)

71

34.02

1.977,00

0,00

1.051,00

550,00

376,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

72

34.02.02

1.926,00

1.000.00

550,00

376,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

73

34.02.50

51.00

51,00

Amenzi, penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

74

35.02

4.141,00

0,00

1.791,00

1.150,00

1.200,00

0,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

75

35.02.01

1.779,00

1.029,00

400,00

350,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

76

35.02.02

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit 1

77

35.02.03

12,00

12,00

Alte amenzi, penalități si confiscări

78

35.05.50

2.350,00

750,00

750.00

850,00

Diverse venituri (rd.79 la 81)

79

36.02

16.508,80

0,00

7.547,00

4.330.00

3.500,00

1.131,80

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

80

36.02.01

50,00

50,00

Varsaminte din veniturile instituțiilor publice

81

36.02.05

2,00

2,00

Taxe speciale

82

36.02.06

11.531,80

5.000,00

3.100,00

2.300,00

1.131,80

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

83

36.02.07

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

84

36.02.11

0,00

Alte venituri

85

36.02.50

4.925,00

2.495,00

1.230,00

1.200,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.83+84)

86

37.02

13,90

0,00

5,84

8,06

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

87

37.02.01

13,90

5,84

8,06

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

88

37.02.03

-36.500,00

-17.676,68

-10,607,31

-6.405,15

-1.810,86

Varsaminte din secțiunea de funcționare

89

37.02.04

36.500,00

17.676,68

10.607,31

6.405,15

1.810,86

Alte transferuri voluntare

90

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.86)

91

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.87 la rd.90)

92

39.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

93

39.02.01

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

94

39.02.03

0,00

Venituri din privatizare

95

39.02.04

0,00

Depozite soeciale pentru construcții de locuințe

96

39.02.10

0,00

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

97

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambrursarea împrumuturilor acordate (rd.93 la rd.97)

98

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

99

40.02..06

0,00

încasări din rambursarea microcreditelor de Ia persoane fizice și juridice

100

40.02.07

0,00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

101

40.02.10

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

102

40.02.11

0,00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

103

40.02.50

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.99)

104

00.17

222.584,15

0,00

222.130,78

453,37

0,00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.100+117)

105

00.18

222.584,15

0,00

222.130,78

453,37

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat (rd. 101+111)

106

42.02

222.584,15

0,00

222.130,78

453,37

0,00

0,00

A. De capital (rd.102 la rd.l 10)

107

00.19

222.121,24

0,00

222.121,24

0,00

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

108

42.02.01

0,00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

109

42.02.03

0,00

Aeroporturi de interes local

110

42.02.04

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

111

42.02.05

0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

112

42.02.06

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

113

42.02.07

0,00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

114

42.02.09

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

115

42.02.10

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

116

42.02.12

1.000,00

1.000,00

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

117

42.02.13

0,00

Finatarea cheltuielilor de capital ale unităților de invatamant

118

42.02.14

0,00

Subvcwnții primite din fondul național de dezvoltare

119

45,02,15

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanataate

120

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

121

42.02.16.01

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

122

42.02.16.02

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

123

42.02.16.03

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

124

42.02.17

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

125

42.02.18

15.500,00

0,00

15.500,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

126

42.02.18.01

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

127

42.02.18.02

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in san.

128

42.02.18.03

15.500,00

15.500,00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

129

42.02.19

0,00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru FEN post-aderare

130

42.02.20

205.621,24

205.621,24

B. Curente (rd. 112 la rd.l 16)

131

00.20

462,91

0,00

9,54

453,37

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

132

42.02.21

0,00

Subvenții primite din fondul de intervenție

133

42.02.28

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

134

42.02.29

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor Ia combustibili

135

42.02.32

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

136

42.02.33

0,00

Subvenții primite pentru incalzire cu lemne, cărbuni

137

42.02.34

19,40

9,54

9,86

Subvenții din bugertul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială

138

42.02.35

0,00

Subvenții trusou nau nascuti

139

42.02.36

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

140

42.02.37

0.00

Subvenții de la bugetul de stat oentru finanțarea sanatatii

141

42,02,41

443.51

443,51

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

142

42.02.54

0.00

Subvenții de la alte administrații

143

43.02.

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

144

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă

145

43.02.04

0,00

Subvenții de la bugetule locale pentru instituții de asistență socială

146

43.02.07

0,00

Alte subvenții

147

4302020

0,00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

148

45.02

184.606,21

0,00

184.606,21

0.00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

149

45.02.01

79.834,09

0.00

79.834,09

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

150

45.02.01.01

79.834.09

79.834,09

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

151

45.02.01.02

0,00

Prefinanțare

152

45.02.01.03

0,00

Fondul Social European

153

45.02.02

36,53

0,00

36,53

0,00

0.00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

154

45.02.02.01

36,53

36,53

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

155

45.02.02.02

0,00

Prefinanțare

156

45.02.02.03

0,00

Fondul de Coeziune

157

45.02.03

104.735,59

0,00

104.735,59

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

158

45.02.03.01

104.735,59

104.735,59

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

159

45.02.03.02

0,00

Prefinanțare

160

45.02.03.03

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

161

45.02.04

0,00

Fondul European de Pescuit

162

45.02.05

0.00

Instrumentul de Asistență pentru Pre-Aderare

163

45.02.07

0,00

Instrument European de Vecinătate si Parteneriat

164

45.02.08

0,00

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-2013

165

45.02.15

0,00

Alte facilități și instrumente post-aderare

166

45.02.16

0,00

167

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.161+229+268+422+491)

168

49.02

684.950,59

0,00

513.181,30

80.078,20

57.001,29

34.689,80

CHELTUIELI CURENTE (rd. 191+224+259+268+281+296+318+361+389+433+478+518+553+609+628+666)

169

01

621.480,06

0,00

476.720.12

66.629,74

48.655,70

29.474,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.l92+225+282+297+319+362+390+434+479+519+554+580+610+629-

170

10

102.129,00

0,00

27.307,00

28.909,15

26.360,70

19.552,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.193+226+260+283+298+320+363+391+435+480+520+555+581+611+630+6<

171

20

72.264,62

0,00

30.854,98

22.741,84

13.124,00

5.543.80

Din care

172

20.24

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.262)

173

30

13.469,65

0,00

5.840,00

3.276,55

3.476,55

876,55

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.263)

174

30.01

12.769,65

0,00

5.640,00

3.076,55

3.276,55

776,55

Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.264)

175

30.02

700,00

0,00

200,00

200,00

200.00

100,00

Alte dobânzi (rd.265)

176

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.582+631)

177

40

5.784,00

0,00

3.960,00

1.824,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.583+632)

178

40.03

5.784,00

0,00

3.960.00

1.824,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.227)

179

50

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (rd.228)

180

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(rd. 194+229+269+299+321+364+392+436+481+529+585+612+633+669)

181

51

8.657,16

0,00

3.699,20

3.238,51

1.294,45

425,00

Transferuri curente (rd.195+230+270+300+322+365+393+437+482+522+586+613+634)

182

51.01

7.574,20

0,00

3.349.20

2.695,00

1.175,00

355,00

Transferuri către instituții publice (rd. 196+231+323+366+394+438+483+523+587+614+635)

183

51.01.01

3.285,00

0,00

1.350,00

1.005,00

575,00

355,00

Acțiuni de sănătate (rd.301+367)

184

51.01.03

5.082,96

0,00

2.150,00

2.143,51

719,45

70,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.

185

51.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.27i

186

51.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate (rd.232)

187

51.01.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.273)

188

51.01.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (rd.368)

189

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (rd.369)

190

51.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 197+233+324+395+439+484+524+556+588+636+672)

191

55

1.674,03

0,00

985,00

689,03

0,00

0,00

A. Transferuri înteme.(rd. 198+234+325+396+440+485+525+55 7+589+637+673)

192

55.01

1.674,03

0,00

985,00

689,03

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235+441)

193

55.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd.199+236+442+526)

194

55.01.08

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat (rd.486+527+590+638)

195

55.01.12

521,50

0,00

295,00

226,50

0,00

0,00

Programe de dezvoltare (rd.237+558)

196

55.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.674)

197

55.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne (rd. 200+23 8+3 26+3 9 7+443+48 7+5 2 8+5 5 9+63 9+67 5)

198

55.01.18

536,53

0,00

350,00

186,53

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

199

56

390.431,40

0,00

390.431,40

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

200

56.01

113.024,98

0,00

113.024,98

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

201

56.02

36,53

0,00

36,53

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

202

56.03

277.369,89

0,00

277.369,89

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

203

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

204

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

205

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

206

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.327+370+444)

207

57

8.869,20

0,00

5.767,54

1.214,66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale (rd.328+371+445)

208

57.02

8.869,20

0,00

5.767,54

1.214,66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale in numerar (rd.329+3 72+446)

209

57.02.01

8.869.20

0,00

5.767,54

1.214,66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale in natura (rd.330+373+447)

210

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.201+331+398+448+488+676)

211

59

18.201,00

0,00

7.875,00

4.736,00

3.200,00

2.390,00

Burse (rd. 332)

212

59.01

1.801,00

0,00

800,00

401,00

400,00

200,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489+677)

213

59.02

0,50

0,00

0,50

0,00

0.00

0,00

Asociații si fundații (rd.333+399+449)

214

59.11

12.399,50

0,00

5.074,50

3.335,00

2.300,00

1.690,00

Susținerea cultelor (rd.400)

215

59.12

4.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

500,00

500,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.401)

216

59.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despăgubiri civile (rd.202)

217

59.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

218

65

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

219

65.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.203+239+284+302+334+374+402+450+490+529+560+592+615+640+678)

220

70

53.783,57

0,00

35.236,58

10.330,98

6.405,15

1.810,86

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.204+240+285+303+335+375+403+451+491+530+561+592+616+641)

221

71

51.533,57

0,00

32.986,58

10.330,98

6.405,15

1.810,86

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.205+241+286+304+336+404+452+492+531+562+593+617+642+(

222

71.01

51.533,57

0,00

32.986,58

10.330,98

6.405,15

1.810,86

Construcții(rd.206+242+287+305+337+377+405+453+493+532+563+594+618+643+681)

223

71.01.01

33.799,67

0,00

19.708,72

7.455,77

5.260,84

1.374.34

Mașini, echipamente si mijloace de transport(rd. 207+243+288+306+338+378+406+454+494+533+564+:

224

71.01.02

757,00

0,00

150,00

235,00

300,00

72,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporalefrd. 208+244+289+307+339+379+407+455+495+5344

225

71.01.03

309,00

0,00

174,80

134,20

0,00

0,00

Alte active fixe (rd. 209+245+290+308+340+380+408+456+496+535+566+597+621+646+684)

226

71.01.30

16.617,90

0,00

12.903,06

2.506,01

844,31

364,52

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.210+246+291+309+341+381+409+457+497+536+567+598+6224

227

71.03

1.843.95

0,00

1.845,72

-1,77

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.211+458+498+537+568+648+686)

228

72

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0.00

Active financiare (rd.212+459+499+538+569+649)

229

72.01

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.213+500+539+650)

230

72.01.01

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară (rd.214+460+501+540+570+691)

231

72.01.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.215+247+342+410+461+502+541+599+652)

232

79

9.533,65

0,00

1.617,00

3.126,89

1.662,88

3.126,88

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.687)

233

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

234

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

235

80.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

236

80.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte imprumuturi

237

80.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (rd.217+249+412+504+543+601+654)

238

81.01

2.928,00

0,00

0,00

1.464,00

0,00

1.464,00

Rambursări de credite interne (rd.218+250+413+463+505+544+602+655+691)

239

81.02

6.605,65

0,00

1.617,00

1.662,89

1.662,88

1.662,88

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

240

84

-665,64

0,00

-388,12

-277,52

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

241

85.01

-634,92

0,00

-388,12

-246,80

0,00

0,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.699)

242

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve (rd.700)

243

91.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent (rd.701)

244

92.01

29.005,31

0,00

0,00

0,00

2.726,13

26.279,18

Deficit (rd.702)

245

93.01

30.813,36

0,00

23.369,59

7.443,77

0,00

0,00

246

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

247

50.02

33.465,65

0,00

13.324,00

8.760,95

7.700,55

3.680,15

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

248

51.02

16.504,85

0,00

5.620,00

4.628,40

3.717,00

2.539,45

CHELTUIELI CURENTE <rd. 192+193+194+197+201)

249

01

8.592,12

0,00

3.002,57

2.823,50

2.000,00

766,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

250

10

5.616,05

1.700,00

1.750,00

1.500,00

666,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

251

20

2.976,07

1.302,57

1.073,50

500,00

100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 195)

252

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd. 196)

253

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Transferuri către instituții publice

254

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.198)

255

55

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri curente (rd. 199+200)

256

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă

257

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

258

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

259

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

260

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

261

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

262

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

263

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

264

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

265

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

266

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.202)

267

59

0,00

Despăgubiri civile

268

59.17

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

269

70

1.620,80

0,00

1.103,00

261,40

100,00

156,40

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

270

71

1.620,80

0,00

1.103,00

261,40

100,00

156,40

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.206 la rd.210)

271

71.01

1.620,80

0,00

1.103,00

261,40

100,00

156,40

Construcții

272

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

273

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

274

71.01.03

237,20

103,00

134,20

Alte active fixe

275

71.01.30

1.383,60

1.000,00

127,20

100,00

156,40

Reparații capitale aferente activelor fixe

276

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.212)

277

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.21 3+214)

278

72.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participarea la capitalul social al societăților comerciale

279

72.01.01

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

280

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

28!

79

6.468,00

0,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

282

80

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

283

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

284

80.08

0,00

Alte împrumuturi

285

80.30

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

286

81

6.468,00

0,00

1,617,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

Rambursări de credite externe

287

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

288

81.02

6.468,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

289

84

-176,07

0,00

-102,57

-73,50

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

290

85.01

-176,07

-102,57

-73,50

Din total capitol: (rd.220)

291

0,00

Autorități executive si legislative (rd.221)

292

51.02.01

16.504,85

0,00

5.620,00

4.628,40

3.717,00

2.539,45

Autorități executive

293

51.02.01.03

16.504,85

5.620,00

4.628,40

3.717,00

2.539,45

294

0,00

Alte servicii publice generale (rd.252 Ia rd. 256)

295

54.02

3.291,15

0,00

1.664,00

856,00

507,00

264,15

CHELTUIELI CURENTE (rd.225+226+227+229+233)

296

01

3.154,58

0,00

1.537,92

845,51

507,00

264,15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

297

10

837,15

250,00

225,00

225,00

137,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

298

20

1.662,43

732,92

520,51

282,00

127.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.228)

299

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

300

50.04

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.230)

301

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.231+232)

302

51.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

303

51.01.01

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrațiv-teritoriale în situații de extremă dificultate

304

51.01.24

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.234)

305

55

400,00

0,00

300,00

100,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne (rd.235+236+23 7+238)

306

55.01

400,00

0,00

300,00

100,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabilă

307

55.01.03

0,00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

308

55.01.08

0.00

Programe de dezvoltare (rd.498)

309

55.01.13

0,00

Alte transferuri curente interne

310

55.01.18

400,00

300,00

100,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

311

56

255,00

0,00

255,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

312

56.01

255,00

255,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

313

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

314

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

315

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

316

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

317

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

318

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.240)

319

70

159,00

0,00

139,00

20,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.241)

320

71

159,00

0,00

139,00

20,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 la rd.246)

321

71.01

159,00

0,00

139,00

20,00

0,00

0,00

Construcții

322

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

323

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

324

71.01.03

39,00

39,00

Alte active fixe

325

71.01.30

120,00

100,00

20,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

326

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.248)

327

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.249+250)

328

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

329

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

330

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

331

84

-22,43

0,00

-12,92

-9,51

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

332

85.01

-22,43

-12,92

-9,51

Din total capitol: (rd. 252+253+254+255+256)

333

3.291,15

0,00

1.664,00

856,00

507,00

264,15

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

334

54.02.05

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

335

54.02.06

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

336

54.02.07

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

337

54.02.10

896,15

344,00

208,00

215,00

129.15

Alte servicii publice generale

338

54.02.50

2.395,00

1.320,00

648,00

292,00

135,00

339

0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (rd.266)

340

55.02

13.669,65

0,00

6.040,00

3.276,55

3.476,55

876,55

CHELTUIELI CURENTE (rd 260+262)

341

01

13.669.65

0,00

6.040.00

3.276,55

3.476,55

876,55

TITLUL 11 BUNURI ȘI SERVICII (rd.261)

342

20

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

343

20.24

200,00

200,00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.263+264+265)

344

30

13.469,65

0,00

5.840,00

3.276,55

3.476,55

876,55

Dobânzi aferente datoriei publice interne

345

30.01

12.769,65

5.640,00

3.076,55

3.276,55

776,55

Dobânzi aferente datoriei publice externe

346

30.02

700,00

200,00

200.00

200,00

100.00

Alte dobânzi

347

30.03

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

348

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

349

85.01

0,00

350

0.00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (rd.274)

351

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 269)

352

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.27O)

353

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.271+272+273)

354

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

355

51.01.14

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

356

51.01.15

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

357

51.01.31

0,00

Din total capitol:

358

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

359

56.02.06

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

360

56.02.07

0,00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

361

56.02.09

0,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

362

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

363

57.02.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

364

0,00

Partea a U-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (rd.280+295)

365

59.02

4.662,20

0,00

2.206,60

1.809,60

623,00

23,00

Apărare (rd.292)

366

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.2282+283)

367

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

368

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

369

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

370

70

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

371

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd.287+288+289+290)

372

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

373

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

374

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

375

71.01.03

0,00

Alte active fixe

376

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

377

7 '■ .03

0,00

Din total capitol: (rd.293)

378

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apărare națională

379

85.01

0,00

380

Ordine publica si siguranța naționala (rd.310)

381

61.02

4.662.20

0,00

2.206,60

1.809,60

623,00

23,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.297+298+299)

382

01

4.538,34

0,00

2.155,98

1.736,36

623,00

23,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

383

10

95,00

25,00

24,00

23,00

23,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

384

20

154,14

131,78

22,36

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.300)

385

51

4.289,20

0,00

1.999,20

1.690,00

600,00

0,00

Transferuri curente (rd.301)

386

51.01

4.289,20

0,00

1.999,20

1.690,00

600,00

0,00

Transferuri către instituțiile publice

387

51.01.01

4.000,00

1.800,00

1.600,00

600,00

388

51.01.29

289,20

199,20

90,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.303)

389

70

128,00

0,00

53,00

75,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.304)

390

71

128,00

0,00

53,00

75,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.305 la 309)

391

71.01

128,00

0,00

53,00

75,00

0,00

0,00

Construcții

392

71.01.01

70,00

20,00

50,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

393

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

394

71.01.03

8,00

8,00

Alte active fixe

395

71.01.30

50,00

25,00

25,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

396

71.03

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

397

85

-4,14

0,00

-2,38

-1,76

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

398

85.01

-4,14

-2,38

-1,76

Din total capitol: (rd. 311 la rd. 314)

399

4.662,20

0,00

2.206,60

1.809,60

623,00

23,00

Ordine publică

400

61.02.03

0,00

Politie comunitara

401

61.02.03.04

4.289,20

1.999,20

1.690,00

600,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

402

61.02.05

373,00

207,40

119,60

23,00

23,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

403

61.02.50

0,00

404

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.317+360+388+432)

405

64.02

206.870,00

0,00

98.808,29

46.754,64

36.331,64

24.975,43

lnvatamant(rd.344)

406

65.02

99.660,93

0,00

29.982,59

28.320,71

23.286,63

18.071,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.319+320+321+324+327+331)

407

01

99.301,24

0,00

29.727,42

28.257,82

23.245,00

18.071,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

408

10

80.449,00

20.900,00

22.078.00

20.845,00

16.626,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

409

20

17.025,97

8.027,42

5.753,55

2.000.00

1.245.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.322)

410

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.323)

411

51.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

412

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.325)

413

55

25,27

0,00

0,00

25,27

0,00

0,00

A, Transferuri inteme.(rd.326)

414

55.01

25,27

0,00

0,00

25,27

0.00

0,00

Alte transferuri curente interne

415

55.01.18

25,27

25,27

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

416

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

417

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

418

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

419

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

420

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

421

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

422

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

423

56.08

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.328)

424

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (rd.329+330)

425

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

426

57.02.01

0,00

Ajutoare sociale in natura

427

57.02.02

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUI5'!.! (rd.332+333)

428

59

1.801,00

0,00

800,00

401,00

400,00

200,00

Burse (rd. 332)

429

59,01

1.801,00

800,00

401,00

400,00

200,00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

430

59,22

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.335)

431

70

393,22

0,00

281,59

70,00

41,63

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.336)

432

71

393,22

0,00

281,59

70,00

41,63

0,00

Active fixe (rd.337+338+339+340+341)

433

71.01

393,22

0,00

281,59

70,00

41,63

0,00

Construcții

434

71.01.01

80,00

80,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

435

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

436

71.01.03

0,00

Alte active fixe

437

71.01.30

313,22

201,59

70,00

41,63

Reparații capitale aferente activelor fixe

438

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.343)

439

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

440

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

441

84

-33,53

0,00

-26,42

-7,11

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

442

85.01

-33,53

-26,42

-7,11

443

85.02

0,00

0,00

Din total capitol: (rd.345+348+352+353+355+358)

444

99.660,93

0,00

29.982,59

28.320,71

23.286,63

18.071,00

învățământ preșcolar si primar (rd.346+347)

445

65.02.03

28.801,65

0,00

8.163,36

6.148,00

7.808.83

6.681,46

învățământ preșcolar

446

65.02.03.01

15.155,22

4.587,95

2.823,00

5.883,83

1.860,44

învățământ primar

447

65.02.03.02

13.646,43

3.575,41

3.325,00

1.925,00

4.821,02

învățământ secundar (rd.349+350+351)

448

65.02.04

70.455,03

21.731,12

22.072,71

15.477,80

11.173,40

învățământ secundar inferior

449

65.02.04.01

35.564,22

11.765,94

11.159,00

7.200,00

5.439,28

învățământ secundar superior

450

65.02.04.02

34.196,92

9.770,60

10.795,00

8.177,80

5.453,52

Invatamant profesional

451

65.02.04.03

693,89

194,58

118,71

100,00

280,60

învățământ posti iceal

452

65.02.05

404,25

88,11

100,00

216,14

învățământ nedefinibil prin nivel (rd. 354)

453

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ special

454

65.02.07.04

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.356+357)

455

65.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

456

65.02.11.03

0,00

Alte servicii auxiliare

457

65.02.11.30

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

458

65.02.50

0,00

459

0,00

Sănătate (rd.382)

460

66.02

21.495,64

0,00

18.105,00

2.156,07

887,01

347,56

CHELTUIELI CURENTE (rd.362+363+364+37O)

461

01

3.082,96

0,00

1.105,00

1.298,51

609,45

70,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

462

10

1.900,00

705,00

705,00

490,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

463

20

100,00

50,00

50,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.365+368)

464

51

1.082,96

0.00

350,00

543,51

119,45

70,00

Transferuri curente (rd.366+367)

465

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituțiile publice

466

51.01.01

0,00

Acțiuni de sănătate

467

51.01.03

1.082,96

350,00

543,51

119,45

70,00

Transferuri de capital (rd.369)

468

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

469

51.02.12

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

470

55

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

471

55,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

472

55,02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

473

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

474

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

475

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

476

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

477

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

478

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

479

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

480

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375)

481

70

17.587,68

0,00

17.000,00

587,68

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.376)

482

71

17.587,68

0,00

17.000.00

587,68

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.377+378+379+380)

483

71.01

17.587,68

0,00

17.000.00

587,68

0,00

0,00

Construcții

484

71.01.01

10.007,68

9.500,00

507,68

Mașini, echipamente si mijloace de transport

485

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

486

71.01.03

0,00

Alte active fixe

487

71.01.30

7.580,00

7.500,00

80,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

488

79

832,68

0,00

0,00

277,56

277,56

277,56

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

489

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

490

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

491

85,01

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

492

85,02

-7,68

-7,68

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

493

81

832,68

0,00

0,00

277,56

277,56

277,56

Rambursări de credite externe

494

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

495

81.02

832,68

277,56

277,56

277,56

Din total capitol: (rd.383+385)

496

21.495,64

0,00

18.105,00

2.156,07

887,01

347,56

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.384)

497

66.02.06

18.432,68

0,00

17.050,00

827,56

277,56

277,56

Servicii de srnrtaie publici

498

66.02.08

1.900,00

705,00

705,00

490,00

Spitale generale

499

66.02.06.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.386)

500

66.02.50

1.162,96

0,00

350,00

623,51

119,45

70,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

501

66.02.50.50

1.162.96

350,00

623,51

119,45

70,00

502

0,00

Cultura, recreere si religie (rd-414)

503

67.02

57.392,44

0,00

36.593,78

10.534,94

7.266,00

2.997,72

CHELTUIELI CURENTE (rd.390+391+392+395+398)

504

01

43.833,86

0,00

29.822,48

6.772.58

4.516,00

2.722,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

505

10

1.500,80

481,00

441,00

441,00

137,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

506

20

4.353,68

2.062,10

1.191,58

900,00

200,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.393)

507

51

3.285,00

0,00

1.350,00

1.005,00

575,00

355,00

Transferuri curente (rd.394)

508

51.01

3.285.00

0,00

1.350,00

1.005,00

575,00

355,00

Transferuri către instituții publice

509

51.01.01

3.285,00

1.350,00

1.005,00

575,00

355,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.396)

510

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.397)

511

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

512

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

513

56

19.094,38

0,00

19.094,38

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

514

56.01

19.094,38

19.094,38

Programe din Fondul Social European (FSE)

515

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

516

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

517

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

518

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

519

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

520

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.399 la 401)

521

59

15.600,00

0,00

6.835.00

4.135,00

2,600,00

2,030,00

Asociații și fundații

522

59.11

11.600,00

4.835,00

3.135,00

2.100,00

1.530,00

Susținerea cultelor

523

59.12

4.000,00

2.000,00

1.000,00

500,00

500,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

524

59.15

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.403)

525

70

13.686,38

0,00

6.826,80

3.834,66

2,750,00

274,92

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,404)

526

71

11.886,38

0,00

5.026,80

3.834,66

2.750,00

274,92

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.406 la rd.409)

527

71,01

11.886,38

0,00

5.026,80

3.834,66

2.750,00

274,92

Construcții

528

71.01.01

9.997,92

4.232,00

3.272,32

2.350,00

143,60

Ma$ini, echipamente si mijloace de transport

529

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

530

71.01.03

7,80

7,80

Alte active fixe

531

71.01.30

1.880,66

787,00

562,34

400,00

131,32

Participare la capitalul social al societăților comerciale

532

72

1.800,00

1.800,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd,411)

533

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.412+413)

534

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

535

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

536

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

537

84

-127,80

0,00

-55,50

-72,30

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

538

85.01

-97,08

-55,50

-41,58

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

539

85.02

-30,72

-30,72

Din total capitol: (rd.415+425+429+430)

540

57.392,44

0,00

36.593,78

10.534,94

7.266,00

2.997,72

Servicii culturale (rd.416 ia 424)

541

67.02.03

2.742.00

0,00

1.607,00

735,00

300,00

100,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

542

67.02.03.02

0,00

Muzee

543

67.02.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

544

67.02.03.04

2.742,00

1.607,00

735,00

300,00

100,00

Scoli populare de arta si meserii

545

67.02.03.05

0,00

Case de cultura

546

67.02.03.06

0,00

Cămine culturale

547

67.02.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

548

67.02.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

549

67.02,03,12

0,00

Alte servicii culturale

550

67,02,03,30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.426 la 428)

551

67,02,05

50.250,44

0,00

32.851,78

8.664,94

6.366,00

2,367,72

Sport

552

67.02.05.01

13.730,00

6.400,00

3,300,00

2,275,00

1.755,00

Tineret

553

67.02.05.02

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

554

67.02.05.03

36.520,44

26.451,78

5,364,94

4,091,00

612,72

Servicii religioase

555

67,02,06

4.000,00

2.000,00

1.000,00

500,00

500,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

556

67,02.50

400,00

135,00

135,00

100,00

30,00

557

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.464)

558

68.02

28.320,99

0,00

14.126,92

5.742,92

4.892,00

3.559,15

CHELTUIELI CURENTE (rd.434+435+436+437+439+444)

559

01

27.623,55

0,00

13.773,42

5.508,98

4.792,00

3.549,15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

560

10

8,350,15

1.988,00

2.300,00

2.100,00

1.962,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

561

20

6.347,64

2.532,58

1.783,06

1.292,00

740,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.437)

562

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.438)

563

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

564

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd,440)

565

55

11,26

0,00

0,00

11,26

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.441 la 443)

566

55.01

11.26

0,00

0.00

11,26

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabilă

567

55.01.03

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabiia

568

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

569

55.01.18

11,26

11,26

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

570

56

3.245,30

0,00

3.245,30

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

571

56.01

3.245,30

3.245,30

Programe din Fondul Social European (FSE)

572

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

573

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

574

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

575

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

576

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

577

56.08

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

578

57

8.869,20

0,00

5.767,54

1.214,66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale (rd.446+447)

579

57.02

8.869,20

0,00

5.767,54

1,214,66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale in numerar

580

57.02.01

8.869,20

5.767,54

1.214,66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale in natură

581

57.02.02

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.449)

582

59

800,00

0,00

240,00

200,00

200,00

160,00

Asociații și fundații

583

59.11

799,50

239,50

200,00

200,00

160,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale

584

59.02

0,50

0,50

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

585

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

586

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.451)

587

70

713,50

0,00

353,50

250,00

100,00

10,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.452)

588

71

713,50

0,00

353,50

250,00

100,00

10,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.453 la 457)

589

71.01

713,50

0,00

353,50

250,00

100,00

10,00

Construcții

590

71.01.01

279,00

150,00

129,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

591

71.01.02

85,00

50,00

35,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

592

71.01.03

3,50

3,50

Alte active fixe

593

71.01.30

346,00

150,00

86,00

100,00

10,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

594

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)

595

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.460)

596

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

597

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.462)

598

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

599

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne

600

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

601

84

-16,06

0,00

0,00

-16,06

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

602

85.01

-16,06

-16,06

Din total capitol: (rd.465+466+468+469+470+471 +474)

603

28.320,99

0.00

14.126,92

5.742,92

4.892,00

3.559,15

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

604

68.02.04

5.357,94

3.857,88

788,06

442,00

270,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.467)

605

68.02.05

8.917,00

0,00

2.218,00

2.400,00

2.400,00

1.899,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

606

68.02.05.02

8.917,00

2.218,00

2.400,00

2.400,00

1.899,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

607

68.02.06

0,00

Ajutoare pentru locuințe

608

68.02.10

0,00

Creșe

609

68.02.11

1.674,00

712,00

300,00

300,00

362,00

Prevenirea excluderii sociale (rd.472+473)

610

68.02.15

4.664,40

0,00

4.585,54

9,86

0,00

69,00

Ajutor social

611

68.02.15.01

4.664,40

4.585,54

9,86

69,00

Cantine de ajutor social

612

68.02.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

613

68.02.50

7.707,65

2.753,50

2.245,00

1.750,00

959,15

614

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.477+517)

615

69.02

44.810,20

0,00

22.674,99

12.799,54

6.182,25

3.153,42

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.506)

616

70.02

17.057,50

0,00

9.424,04

4.635,00

2.600,52

397,94

CHELTUIELI CURENTE (rd.479+480+481+484+488)

617

01

9.102,64

0,00

4.948,71

2,748.93

1.405,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

618

10

800,00

328,00

317,00

155,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

619

20

6.186,29

2.572,36

2,363,93

1.250,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.482+483)

620

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.429)

621

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea termica a clădirilor de locuit

622

51.01.32

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.485)

623

55

318,00

0,00

250,00

68,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.486+487)

624

55.01

318,00

0,00

250,00

68,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

625

55.01.12

318,00

250,00

68,00

Programe de dezvoltare

626

55,01,13

0,00

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

627

56

1.798,35

0,00

1.798,35

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

628

56.01

1.761,82

1.761,82

Programe din Fondul Social European (FSE)

629

56.02

36,53

36,53

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

630

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

631

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

632

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

633

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

634

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.489)

635

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

636

59,35

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

637

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

638

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.491+498)

639

70

8.019,92

0,00

4.524.69

1.901,77

1.195,52

397,94

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.492)

640

71

7.569,92

0,00

4.074,69

1.901,77

1.195,52

397,94

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.493 la 497)

641

71.01

7.569,92

0,00

4.074,69

1.901,77

1.195,52

397,94

Construcții

642

71.01.01

5.367,27

2.674,72

1.201,77

1.092,84

397,94

Mașini, echipamente si mijloace de transport

643

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

644

71.01.03

13,50

13,50

Alte active fixe

645

71.01.30

2.189,15

1.386,47

700,00

102,68

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

646

85,02

-6,05

-4,28

-1,77

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.499)

647

72

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.5OO+5Ol)

648

72.01

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

Participare ia capitalul social al societăților comerciale

649

72.01.01

450,00

450,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

650

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.503)

651

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.504+505)

652

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Rambursări de credite externe

653

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

654

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

655

84

-59,01

0,00

-45,08

-13,93

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

656

85.01

-59,01

-45,08

-13,93

Din total capitol: (rd. 507+510+513+514+514)

657

17.057,50

0,00

9.424,04

4.635,00

2.600,52

397,94

Locuințe (rd.508+509)

658

70.02.03

8.549,15

0.00

5.404,41

1.677,00

1.099,80

367,94

Dezvoltarea sistemului de locuințe

659

70.02.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

660

70.02.03.30

8.549,15

5.404,41

1.677,00

1.099,80

367,94

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.511+512)

661

70.02.05

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

662

70.02.05.01

0.00

Amenajări hidrotehnice

663

70.02.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

664

70.02.06

4.244.72

2.000,00

1.150,00

1.094,72

Alimentare cu gaze naturale in localități

665

70.02.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

666

70.02.50

4.263,63

2.019,63

1.808,00

406,00

30,00

667

0,00

Protecția mediului (rd.545)

668

74,02

27.752,70

0,00

13.250,95

8.164,54

3.581,73

2.755,48

CHELTUIELI CURENTE (rd.519+520+521+524)

669

01

22.342,32

0,00

11.985,89

6.063,78

3.160,85

1.131,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

670

10

2.000,00

795,00

844,15

360,85

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

671

20

15.726,37

6.624,94

5.169,63

2.800,00

1.131.80

65

672

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.523)

673

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

674

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.525)

675

55

100,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne, (rd.526+527+528)

676

55.01

100,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

677

55.01.08

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

678

55.01.12

0,00

Alte transferuri curente interne

679

55.01.18

100,00

50,00

50,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

680

56

4.515,95

0,00

4.515,95

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

681

56.01

4.515,95

4.515,95

Programe din Fondul Social European (FSE)

682

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

683

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

684

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

685

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

686

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

687

56.08

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

688

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

689

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 530+537)

690

70

2.614,30

0,00

1.390,00

685,50

400,00

138,80

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.531)

691

71

2.614,30

0,00

1.390,00

685,50

400,00

138,80

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.532 la rd. 536)

692

71.01

2.614,30

0,00

1.390,00

685,50

400,00

138,80

Construcții

693

71.01.01

1.361,00

1.051,00

310,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

694

71.01.02

672,00

100,00

200,00

300,00

72,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

695

71.01.03

0.00

Alte active fixe

696

71.01.30

581,30

239,00

175,50

100,00

66,80

Reparații capitale aferente activelor fixe

697

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.538)

698

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.539+540)

699

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

700

72.01.01

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

701

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.542)

702

79

2.990.65

0,00

0,00

1.484,89

20,88

1.484,88

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.543+544)

703

81

2.990,65

0,00

0.00

1.484,89

20,88

1.484,88

Rambursări de credite exteme

704

81.01

2.928,00

1.464,00

1.464,00

Rambursări de credite interne

705

81.02

62,65

20,89

20,88

20,88

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

706

84

-194,57

0,00

-124,94

-69,63

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

707

85.01

-194,57

-124,94

-69,63

708

85.02

0,00

Din total capitol: (rd.546+549)

709

27.752,70

0,00

13.250,95

8.164,54

3.581,73

2.755,48

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.547+548)

710

74.02.05

21.604,95

0,00

7.675,00

7.759,54

3.481,73

2.688,68

Salubritate

711

74.02.05.01

21.484,95

7.560,00

7.754.54

3.481,73

2.688,68

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

712

74.02.05.02

120,00

115,00

5,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

713

74.02.06

6.147,75

5.575,95

405,00

100,00

66,80

714

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.552+578)

715

79.02

395.142,54

0,00

376.167,42

9.953,47

6.163,85

2.857,80

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512)

716

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.494 la 496)

717

Ol

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

718

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

719

20

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

720

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.498+499)

721

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare

722

55.01.13

0,00

Alte transferuri curente interne

723

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 501)

724

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

725

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 la 506)

726

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

727

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

728

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

729

71.01.03

0,00

Alte active fixe

730

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

731

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

732

72

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.480)

733

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

734

72.01.02

0,00

Din total capitol:

735

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.513 la 516)

736

80.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

737

80.02.01.06

0,00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

738

80.02.01.09

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

739

80.02.01.10

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

740

80.02.01.30

0,00

741

0,00

Combustibili si energie (rd.603)

742

81.02

289.264,46

0,00

283.764,89

3.666,77

1.000,00

832,80

CHELTUIELI CURENTE (rd.580+581+582+585+588)

743

01

283.973,39

0,00

281.714,89

2.258,50

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

744

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

745

20

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.583+584)

746

40

5.784.00

0,00

3.960,00

1.824,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

747

40.03

5.784,00

3.960,00

1.824,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

748

40.20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.586+587)

749

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.526)

750

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către socitati pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

751

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.589)

752

55

819,50

0,00

385,00

434,50

0,00

0,00

A. Transferuri interne (rd.590)

753

55.01

819,50

0,00

385,00

434,50

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

754

55.01.12

203,50

45,00

158,50

755

55,01,18

616,00

340,00

276,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

756

56

277.369,89

0,00

277.369,89

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

757

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

758

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

759

56.03

277.369,89

277.369,89

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

760

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

761

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

762

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

763

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.592)

764

70

5.291,07

0,00

2.050,00

1.408,27

1.000,00

832,80

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.593)

765

71

5.291.07

0,00

2.050,00

1.408,27

1.000,00

832,80

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.594 la 598)

766

71.01

5.291,07

0,00

2.050,00

1.408,27

1.000,00

832,80

Construcții

767

71.01.01

3.832,80

1.020,00

980,00

1.000,00

832,80

Mașini, echipamente si mijloace de transport

768

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

769

71.01.03

0,00

Alte active fixe

770

71.01.30

1,408,27

980,00

428,27

Reparații capitale aferente activelor fixe

771

72

50,00

50,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.600)

772

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.601+602)

773

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

774

85

0,00

Programe cu finanțare externa nerambursabila

775

85.01

0,00

Din total capitol: (rd.604+605+606)

776

289.264,46

0,00

283.764,89

3.666,77

1.000,00

832,80

Energie termica

777

81.02.06

5.784,00

3.960,00

1.824,00

Al ți combustibili

778

81.02.07

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

779

81.02.50

283.480,46

279.804,89

1.842,77

1.000,00

832,80

780

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.565)

781

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.548 la 550)

782

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

783

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

784

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.55l)

785

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.552)

786

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

787

51.01.01

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

788

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

789

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

790

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

791

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

792

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

793

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

794

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

795

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.554)

796

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.555)

797

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.556 la 559)

798

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

799

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

800

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

801

71.01.03

0,00

Alte active fixe

802

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

803

71.03

0,00

Din total capitol:

804

0,00

Agricultura (rd.566+567)

805

83.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

806

83.02.03.30

0,00

807

0,00

Transporturi (rd.656)

808

84.02

105.878,08

0,00

92.402,53

6.286,70

5.163,85

2.025,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.629+630+631+633+636)

809

01

102.265.41

0,00

90.905,84

5.038,72

4.320,85

2.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

810

10

580,85

135,00

225,00

220,85

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

811

20

17.532,03

6.618,31

4.813,72

4.100,00

2.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.632)

812

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

813

40.03

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.634)

814

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.635)

815

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

816

51,01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.637)

817

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.638+639)

818

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

819

55.01.12

0,00

Alte transferuri curente interne

820

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

821

56

84.152,53

0,00

84.152,53

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

822

56.01

84.152,53

84.152,53

Programe din Fondul Social European (FSE)

823

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

824

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

825

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

826

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

827

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

828

56.08

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

829

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

830

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.641)

831

70

3.569,70

0,00

1,515,00

1.236,70

818,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.642)

832

71

3.569,70

0,00

1.515,00

1,236,70

818.00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.643 la 647)

833

71.01

3.569,70

0,00

1.515,00

1.236,70

818,00

0,00

Construcții

834

71.01.01

2.804,00

981,00

1.005,00

818,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

835

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

836

71.01.03

0,00

Alte active fixe

837

71.01.30

765,70

534,00

231,70

Reparații capitale aferente activelor fixe

838

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.649)

839

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.650+651)

840

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

841

72.01.01

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

842

72.01.02

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

843

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

844

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

845

80.08

0,00

Alte imprumuturi

846

80.30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.653)

847

79

75,00

0,00

0,00

25,00

25,00

25.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.654+655)

848

81

75,00

0,00

0,00

25,00

25,00

25,00

Rambursări de credite externe

849

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

850

81.02

75,00

25,00

25,00

25,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

851

84

-32,03

0,00

-18,31

-13,72

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

852

85.01

-32,03

-18,31

-13,72

853

85.02

0,00

Din total capitol: (rd.657+661+663)

854

105,878,08

0,00

92.402,53

6.286,70

5,163,85

2.025,00

Transport rutier (rd.658+659+660)

855

84.02.03

104.673,73

0,00

92.006,53

5.714,20

4.943,00

2.010,00

Drumuri si poduri

856

84.02.03.01

0,00

Transport în comun

857

84.02.03.02

0,00

Străzi

858

84.02.03.03

104.673,73

92.006,53

5.714,20

4.943,00

2.010,00

Transport aerian (rd.662)

859

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila

860

84.02.06.02

0,00

------------------------------------:--------

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

861

84.02.50

1.204,35

396,00

572,50

220,85

15.00

862

0,00

Alte acțiuni economice (rd.632 la 636)

863

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.607+608+611+615)

864

01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

865

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

866

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.609)

867

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.610)

868

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

869

52.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.612)

870

55

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.613+614)

871

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

872

55.01.15

0,00

Alte transferuri curente interne

873

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.616)

874

59

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

875

59.02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 618)

876

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619)

877

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.620 la 623)

878

71.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Construcții

879

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

880

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

881

71.01.03

0,00

Alte active fixe

882

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

883

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.625+628)

884

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.626+627)

885

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

886

80.03

0,00

Alte împrumuturi

887

80.30

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.629+630)

888

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

889

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

890

81.02

0,00

Din total capitol:

891

0,00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

892

87.02.01

0,00

Zone libere

893

87.02.03

0,00

Turism

894

87.02.04

0,00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

895

87.02.05

0,00

Alte acțiuni economice

896

87.02.50

0,00

897

0,00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

898

96.02

0,00

REZERVE

899

97.02

0,00

EXCEDENT

900

98.02

29.005,31

2.726,13

26.279,18

DEFICIT

901

99.02

30.813,36

23.369,59

7.443,77CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE OVIDIU POPOVICIROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA 1 A1 LA HOTARARE NR/g^DIN. 3/ . O5\ ÂOfc


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PE ANUL 2013

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM.l

TRIM.ll

TRIMJtl

TR1M.IV

TOTAL VENITURI 00.02+40.02+00.1+45.02)

1

00.01

239.915,09

0T00

65.407,58

62.027,12

53.322,27

59.158,12

VENITURI PROPRII (rd.00.02-11.02 - 37.02+r39.02)

2

48.02

136.489,09

0,00

39.276,04

34.372,75

29.522,97

33.317,33

1. VENITURI CURENTE (rd.4+51)

3

00.02

239.452,18

0,00

65.398,04

61.573,75

53.322,27

59.158,12

A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+48)

4

00.03

246.749,48

0,00

69.211,88

65.116,00

53.666,42

58.755,18

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+11+15)

5

00.04

99.884,44

0,00

28.744,88

23.960,00

20.987,12

26.192,44

A 1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

6

00.05

2.446,00

0,00

602,00

600,00

600,00

644,00

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

8

01.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe venit (rd. 10)

9

03.02

2.446,00

0,00

602,00

600,00

600,00

644,00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

10

03.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

2.446,00

0.00

602,00

600,00

600,00

644,00

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd. 12)

12

00.06

97.398,44

0,00

28.132,88

23.350,00

20.377,12

25.538,44

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd. 13)

13

04.02

97.398,44

0,00

28.132,88

23.350,00

20.377,12

25.538,44

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

96.000,00

0,00

27.782,88

23.000,00

20.027,12

25.190,00

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.02.04

1.398,44

0,00

350,00

350,00

350,00

348,44

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)

16

00.07

40.00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd. 17)

17

05.02

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd. 19)

19

00.09

29.323,95

0,00

10.160,00

9.330,00

4.890,00

4.943,95

Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+rd.23+rd.27+rd.28)

20

07.02

29.323,95

0,00

10.160,00

9.330,00

4.890,00

4.943,95

Impozit pe clădiri (rd.21+rd.22)

21

07.02.01

19.073,95

0,00

7.200,00

7.000,00

1.930,00

2.943,95

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

22

07.02.01.01

9.700,00

0,00

4.700,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

Impozitul și taxa pe clădiri de Ia persoane juridice

23

07.02.01.02

9.373,95

0,00

2.500,00

4.000,00

930,00

1.943,95

Impozit și taxa pe teren (rd.24+rd.25+rd.26)

24

07.02.02

4.800,00

0,00

1.460,00

1.130,00

1.210,00

1.000,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

25

07.02.02.01

2.370,00

0,00

950,00

420,00

500,00

500,00

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

26

07.02.02.02

2.400,00

0,00

500,00

700,00

700,00

500,00

Impozitul pe terenul din extravilan

27

07.02.02.03

30,00

0,00

10.00

10,00

10.00

0,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

28

07.02.03

3.100,00

0,00

900,00

600,00

1.100,00

500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

29

07.02.50

2.350,00

0,00

600,00

600,00

650,00

500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+37+39+42)

30

00.10

114.821,09

0,00

29.637,00

31.276,00

27.239,30

26.668,79

Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd 36)

31

11.02

102.963,09

0,00

26.122,00

27.201,00

23.799,30

25.840,79

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București

32

li.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

33

11.02.02

101.830,00

0,00

25.978,00

26.778,00

23.545,00

25.529,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

34

11.02.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizare, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice

35

11.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

36

11.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

37

11.02.06

1.133,09

0,00

144,00

423,00

254,30

311,79

38

11.02.07

0,00

0,00

0,00

o,ool

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.38)

39

12.02

182,00

0,00

50,00

42,00

40,00

50,00

Taxe hoteliere

40

12.02.07

182,00

0,00

50,00

42,00

40,00

50.00

Taxe pe servicii specifice (rd.40+41)

41

15.02

307,00

0,00

85,00

63,00

50,00

109,00

Impozit pe spectacole

42

15.02.01

180,00

0,00

50,00

20,00

20,00

90,00

Alte taxe pe servicii specifice

43

15.02.50

127,00

0,00

35,00

43,00

30,00

19.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.43+46+47)

44

16.02

11.369,00

0,00

3.380,00

3.970,00

3.350,00

669,00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44+45)

45

16.02.02

9.789,00

0,00

2.800,00

3.620,00

3.000,00

369,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane fizice

46

16.02.02.01

5.600,00

0,00

2.000,00

2.000,00

1.600,00

0,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane juridice

47

16.02.02.02

4.189,00

0,00

800,00

1.620,00

1.400,00

369,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

48

16.02.03

1.580,00

0,00

580,00

350,00

350,00

300,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

49

16.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.49)

50

00.11

2.720,00

0,00

670,00

550,00

550,00

950,00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.50)

51

18.02

2.720,00

0,00

670,00

550,00

550,00

950,00

Alte impozite si taxe

52

18.02.50

2.720,00

0,00

670,00

550,00

550,00

950,00

C, VENITURI NEFISCALE (rd.52+61)

53

00.12

-7.297,30

0,00

-3.813,84

-3.542,25

-344,15

402,94

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.53+59)

54

00.13

2.334,00

0,00

2.003,00

102,00

127,00

102,00

Venituri din proprietate (rd.54 la rd.58)

55

30.02

2.326,00

0,00

2.001,00

100,00

125,00

100,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

56

30.02.01

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

57

30.02.05

2.300,00

0,00

2.000,00

100,00

100,00

100,00

Venituri din dividende

58

30.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

59

30.02.50

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobânzi (rd.60)

60

31.02

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Alte venituri din dobânzi

61

31.02.03

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.62+7O+73+78+82)

62

00.14

-9.631,30

0,00

-5.816.84

-3.644,25

-471,15

300,94

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la rd.69)

63

33.02

4.228,00

0,00

1.465,00

925,00

858,00

980,00

Venituri din prestări de servicii

64

33.02.08

2.920,00

0,00

805.00

705,00

490,00

920,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cresc

65

33.02.10

400,00

0,00

140,00

0,00

200,00

60.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

66

33.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe din activități cadastrale si agricultura

67

33.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

68

33.02.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații si despăgubiri

69

33.02.28

58.00

0,00

20.00

20,00

18,00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

70

33.02.50

850,00

0,00

500,00

200,00

150,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.71+72)

71

34.02

1.977,00

0,00

1.051,00

550,00

376,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

72

34.02.02

1.926,00

0.00

1.000,00

550,00

376,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

73

34.02.50

51.00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

74

35.02

4.141,00

0,00

1.791,00

1.150,00

1.200,00

0,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

75

35.02.01

1.779,00

0,00

1.029.00

400,00

350,00

0,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

76

35.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit 1

77

35.02.03

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalități si confiscări

78

35.05.50

2.350.00

0,00

750,00

750,00

850,00

0,00

Diverse venituri (rd.79 la 81)

79

36.02

16.508,80

0,00

7.547,00

4.330,00

3.500,00

1.131,80

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

80

36.02.01

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din veniturile instituțiilor publice

81

36.02.05

2,00

0,00

2,00

0,00

0.00

0,00

Taxe speciale

82

36.02.06

11.531,80

0,00

5.000,00

3.100,00

2.300,00

1.131,80

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

83

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

84

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

85

36.02.50

4.925,00

0,00

2.495,00

1.230,00

1.200,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.83+84)

86

37.02

-36.486,10

0,00

-17.670,84

-10.599,25

-6.405,15

-1.810,86

Donații si sponsorizări

87

37.02.01

13,90

0,00

5,84

8,06

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

88

37.02.03

-36.500,00

0,00

-17.676,68

-10.607,31

-6.405,15

-1.810,86

Varsaminte din secțiunea de funcționare

89

37.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

90

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II, VENITURI DIN CAPITAL (rd.86)

91

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.87 la rd.90)

92

39.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

93

39.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

94

39.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

95

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

96

39.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

97

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambrursarea împrumuturilor acordate (rd.93 la rd.97)

98

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

99

40.02..06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

100

40.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

101

40.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

102

40.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

103

40.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.99)

104

00.17

462,91

0,00

9,54

453,37

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 100+117)

105

00.18

462.91

0,00

9,54

453,37

0,00

0,00

Subvenții de Ia bugetul de stat (rd. 101+111)

106

42.02

462,91

0,00

9,54

453,37

0,00

0,00

A, De capital (rd. 102 la rd. 110)

107

00.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termofîcare

108

42.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

109

42.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aeroporturi de interes local

110

42.02.04

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

111

42.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

112

42.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

113

42.02.07

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

114

42.02.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

115

42.02.10

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

116

42.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

117

42.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finatarea cheltuielilor de capital ale unitarilor de invatamant

118

42.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvewnții primite din fondul național de dezvoltare

119

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanataate

120

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

121

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

122

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investirii in sanatate

123

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

124

42.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

125

42.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

126

42.02.18.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

127

42.02.18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in san.

128

42.02.18.03

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

129

42.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru FEN post-aderare

130

42.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Curente (rd. 112 la rd. 116)

131

00.20

462,91

0,00

9,54

453,37

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

132

42.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din fondul de intervenție

133

42.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

134

42.02.29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

135

42.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

136

42.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite pentru incalzire cu lemne, cărbuni

137

42.02.34

19,40

0,00

9,54

9.86

0,00

0.00

Subvenții din bugertul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială

138

42.02.35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții trusou nau nascuti

139

42.02.36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

140

42.02.37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat oentru finanțarea sanatatii

141

42.02.41

443,51

0,00

0,00

443,51

0,00

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

142

42,02,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

143

43.02.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

144

43.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă

145

43.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetule locale pentru instituții de asistență socială

146

43.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte subvenții

147

43,02,20

0,00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

148

45,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

149

45.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

150

45.02.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

151

45.02.01.02

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Prefinanțare

152

45.02.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European

153

45.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

154

45.02.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

155

45.02.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

156

45.02.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune

157

45.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

158

45.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

159

45.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

160

45.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

161

45.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Pescuit

162

45.02.05

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Instrumentul de Asistență pentru Pre-Aderare

163

45.02.07

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Instrument European de Vecinătate si Parteneriat

164

45.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-2013

165

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte facilități și instrumente post-aderare

166

45.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.161+229+268+422+491)

168

49.02

239.915,09

0,00

86.969,12

69.470,89

50.596,14

32.878,94

CHELTUIELI CURENTE (rd.191+224+259+268+281+296+318+361+389+433+478+518+553+609+628+666)

169

01

230.346,46

0.00

85.744,52

66.471,74

48.655,70

29.474,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.192+225+282+297+319+362+390+434+479+519+554+580+610+629-

170

10

102.129,00

0,00

27.307,00

28.909,15

26.360,70

19.552,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.193+226+260+283+298+320+363+391+435+480+520+555+581+611+630+6'

171

20

72.264,62

0,00

30.854,98

22.741,84

13,124,00

5.543,80

Din care

172

20.24

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.262)

173

30

13.469,65

0,00

5.840,00

3,276,55

3.476,55

876,55

Dobânzi aferente datoriei publice inteme (rd.263)

174

30.01

12.769,65

0,00

5.640,00

3,076,55

3.276,55

776,55

Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.264)

175

30.02

700,00

0,00

200.00

200,00

200,00

100,00

Alte dobânzi (rd.265)

176

30.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.582+631)

177

40

5.784,00

0,00

3.960,00

1.824,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.583+632)

178

40.03

5.784,00

0,00

3.960,00

1.824,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.227)

179

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (rd.228)

180

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(rd. 194+229+269+299+321+364+392+436+481+529+585+612+633+669)

181

51

8.317,96

0,00

3.450,00

3.148,51

1.294,45

425,00

Transferuri curente (rd.195+230+270+300+322+365+393+437+482+522+586+613+634)

182

51.01

8.317,96

0,00

3.450,00

3.148,51

1.294,45

425,00

Transferuri către instituții publice (rd. 196+231+323+366+394+438+483+523+587+614+635)

183

51.01.01

3.235,00

0,00

1.300,00

1.005,00

575,00

355,00

Acțiuni de sănătate (rd.301+367)

184

51.01.03

5.082,96

0,00

2.150,00

2.143,51

719,45

70,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.

185

51.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.27i

186

51.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate (rd.232)

187

51.01.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.273)

188

51.01.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (rd.368)

189

51.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (rd.369)

190

51.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 197+233+324+395+439+484+524+556+588+636+672)

191

55

1.311,03

0,00

690,00

621.03

0,00

0,00

A. Transferuri înteme.(rd,198+234+325+396+440+485+525+557+589+637+673)

192

55.01

1.311,03

0,00

690,00

621,03

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235+441)

193

55.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd. 199+236+442+526)

194

55.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat (rd.486+527+590+638)

195

55.01.12

158,50

0,00

0,00

158,50

0,00

0,00

Programe de dezvoltare (rd.237+558)

196

55.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.674)

197

55.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne (rd.200+238+326+397+443+487+528+559+639+675)

198

55.01.18

536,53

0,00

350,00

186,53

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

199

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

200

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

201

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

202

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

203

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

204

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

205

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

206

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.3 27+3 70+444)

207

57

8.869,20

0,00

5.767,54

1.214,66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale (rd.328+371+445)

208

57.02

8.869,20

0,00

5.767,54

1.214,66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale in numerar (rd.329+372+446)

209

57.02.01

8.869,20

0,00

5.767,54

1.214,66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale in natura (rd.330+373+447)

210

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.201 +331 +398+448+488+676)

211

59

18.201,00

0,00

7.875,00

4.736.00

3.200.00

2.390,00

Burse (rd. 332)

212

59.0!

1.801,00

0,00

800,00

401,00

400,00

200,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489+677)

213

59.02

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

Asociații si fundații (rd.333+399+449)

214

59.11

12.399,50

0,00

5.074,50

3.335,00

2.300,00

1.690,00

Susținerea cultelor (rd.400)

215

59.12

4.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

500,00

500,00

Contribuții Ia salarizarea personalului neclerical (rd.401)

216

59.15

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Despăgubiri civile (rd.202)

217

59.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

218

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

219

65.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.2O3+239+284+302+334+374+402+450+490+529+560+592+615+640+678)

220

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.204+240+285+303+335+375+403+451+49I+530+561+592+616+641)

221

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.205+241+286+304+336+404+452+492+531+562+593+617+642+f

222

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții(rd.206+242+287+305+337+377+405+453+493+532+563+594+618+643+681)

223

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transportfrd. 207+243+288+306+338+378+406+454+494+533+564+:

224

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale(rd. 208+2441289 • 307 - 339- 379^407+455+495+534 -

225

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (rd. 209+245+290+308+340+380+408+456+496+535+566+597+621+646+684)

226

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.210+246+291+309+341+381+409+457+497+536+567+598+622^

227

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.211+458+498+537+568+648+686)

228

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.212+459+499+538+569+649)

229

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.213+500+539+650)

230

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară (rd.214+460+501+540+570+691)

231

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.215+247+342+410+461+502+541+599+652)

232

79

9.533,65

0,00

1.617,00

3.126,89

1.662,88

3.126,88

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.687)

233

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

234

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

235

80.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

236

80.08

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte împrumuturi

237

80.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (rd.217+249+412+504+543+601+654)

238

81.01

2.928,00

0,00

0,00

1.464,00

0,00

1.464,00

Rambursări de credite interne (rd.218+250+413+463+505+544+602+655+691)

239

81.02

6.605,65

0.00

1.617,00

1.662,89

1.662,88

1.662,88

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

240

84

-634,92

0,00

-388,12

-246,80

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

241

85.01

-634,92

0,00

-388,12

-246,80

0,00

0,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.699)

242

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve (rd.700)

243

91.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent (rd.701)

244

92.01

29.005,31

0,00

0,00

0,00

2.726,13

26.279,18

Deficit (rd.702)

245

93.01

29.005,31

0,00

21.561,54

7.443,77

0,00

0,00

246

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

247

50.02

31.430,85

0,00

11.827,00

8.479,55

7.600,55

3.523,75

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

248

51.02

14.884,05

0,00

4.517,00

4.367,00

3.617,00

2.383,05

CHELTUIELI CURENTE (rd. 192+193+194+197+201)

249

01

8.592,12

0,00

3.002,57

2.823,50

2.000,00

766,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

250

10

5.616,05

0,00

1.700,00

1.750,00

1.500,00

666,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

251

20

2.976,07

0,00

1.302,57

1.073,50

500,00

100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 195)

252

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd. 196)

253

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri către instituții publice

254

51.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 198)

255

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri curente (rd.199+200)

256

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă

257

55.01.08

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

258

55.01.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

259

56

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

260

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

261

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

262

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

263

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

264

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

265

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

266

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.202)

267

59

0,00

Despăgubiri civile

268

59.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

269

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

270

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.206 la rd.210)

271

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

272

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

273

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

274

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

275

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

276

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.212)

277

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.213+214)

278

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participarea la capitalul social al societăților comerciale

279

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții Ia constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

280

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

281

79

6.468,00

0,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

282

80

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

283

80.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

284

80.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte împrumuturi

285

80.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

286

81

6.468,00

0,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

Rambursări de credite externe

287

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne

288

81.02

6.468,00

0,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

289

84

-176,07

0,00

-102,57

-73,50

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

290

85.01

-176,07

0,00

-102,57

-73,50

0,00

0,00

Din total capitol: (rd.220)

291

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorități executive si legislative (rd.221)

292

51.02.01

14.884,05

0,00

4.517,00

4.367,00

3.617,00

2.383,05

Autorități executive

293

51.02.01.03

14.884,05

0,00

4.517,00

4.367,00

3.617,00

2.383,05

294

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii publice generale (rd.252 la rd. 256)

295

54.02

2.877,15

0,00

1.270,00

836,00

507,00

264,15

CHELTUIELI CURENTE (rd.225+226+227+229+233)

296

01

2.899,58

0,00

1.282,92

845,51

507,00

264,15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

297

10

837,15

0,00

250,00

225,00

225,00

137,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

298

20

1.662,43

0,00

732,92

520,51

282,00

127,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.228)

299

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

300

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.230)

301

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.231+232)

302

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

303

51.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

304

51.01.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.234)

305

55

400,00

0,00

300,00

100,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne (rd.235+236+237+238)

306

55.01

400,00

0,00

300,00

100,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabilă

307

55.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

308

55.01.08

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare (rd.498)

309

55.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

310

55.01.18

400,00

0,00

300,00

100,00

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

311

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

312

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

313

56.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

314

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

315

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

316

56.05

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

317

56.07

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

318

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.240)

319

70

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.241)

320

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 la rd.246)

321

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

322

71.01.01

0,00

0,00

o5o

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

323

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

324

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

325

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

326

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.248)

327

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.249+250)

328

81

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

329

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne

330

81.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

331

84

-22,43

0,00

-12,92

-9,51

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

332

85.01

-22,43

0,00

-12,92

-9,51

0,00

0,00

Din total capitol: (rd. 252+253+254+255+256)

333

2.877,15

0,00

1.270,00

836,00

507,00

264,15

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

334

54.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

335

54.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

336

54.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

337

54.02.10

857,15

0,00

305,00

208,00

215,00

129,15

Alte servicii publice generale

338

54.02.50

2.020,00

0,00

965,00

628,00

292,00

135,00

339

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (rd.266)

340

55.02

13.669,65

0,00

6.040,00

3.276,55

3.476,55

876,55

CHELTUIELI CURENTE (rd 260+262)

341

01

13.669,65

0,00

6.040,00

3.276,55

3.476,55

876,55

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (rd.261)

342

20

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

343

20.24

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.263+264+265)

344

30

13.469,65

0,00

5.840,00

3.276,55

3.476,55

876,55

Dobânzi aferente datoriei publice interne

345

30.01

12.769,65

0,00

5.640,00

3.076,55

3.276,55

776,55

Dobânzi aferente datoriei publice externe

346

30.02

700,00

0,00

200,00

200,00

200,00

100,00

Alte dobânzi

347

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

348

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

349

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (rd.274)

351

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 269)

352

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.270)

353

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.271+272+273)

354

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

355

51.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

356

51.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

357

51.01.31

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Din total capitol:

358

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

359

56.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

360

56.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

361

56.02.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

362

57.02

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

363

57.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (rd.280+295)

365

59.02

4.245,00

0,00

1.954,40

1.644,60

623,00

23,00

Apărare (rd.292)

366

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.2282+283)

367

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

368

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

369

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

370

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

371

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.287+288+289+290)

372

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

373

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

374

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

375

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

376

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

377

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol: (rd.293)

378

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apărare națională

379

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala (rd.310)

381

61.02

4.245,00

0,00

1.954,40

1.644,60

623,00

23,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.297+298+299)

382

01

4.249,14

0,00

1.956,78

1.646,36

623,00

23,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

383

10

95.00

0,00

25,00

24,00

23,00

23,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

384

20

154,14

0,00

131,78

22,36

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITÂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.300)

385

51

4.000,00

0,00

1.800,00

1.600,00

600,00

0,00

Transferuri curente (rd.301)

386

51.01

4.000,00

0,00

1.800,00

1.600,00

600,00

0,00

Transferuri către instituțiile publice

387

51.01.01

4.000,00

0,00

1.800,00

1.600,00

600,00

388

51.01.29

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.303)

389

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.304)

390

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.305 la 309)

391

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

392

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

393

71.01.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

394

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

395

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

396

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

397

85

-4,14

0,00

-2,38

-1,76

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

398

85.01

-4,14

0,00

-2,38

-1,76

0,00

0,00

Din total capitol: (rd. 311 la rd. 314)

399

4.245,00

0,00

1.954,40

1.644,60

623,00

23,00

Ordine publică

400

61.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politie comunitara

401

60.02.03.04

4.000,00

0,00

1.800,00

1.600,00

600,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

402

61.02.05

245.00

0,00

154,40

44,60

23,00

23,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

403

61.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.317+360+388+432)

405

64.02

152.137,94

0,00

51.956,72

42.050,70

33.440,01

24.690,51

lnvatamant(rd.344)

406

65.02

99.267,71

0,00

29.701,00

28.250,71

23.245,00

18.071,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.319+320+321+324+327+331)

407

01

99.301,24

0,00

29.727,42

28.257,82

23.245,00

18.071,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

408

10

80.449,00

0,00

20.900,00

22.078.00

20.845,00

16.626,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

409

20

17.025,97

0,00

8.027,42

5.753,55

2.000,00

1.245,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.322)

410

51

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.323)

411

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

412

51.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.325)

413

55

25,27

0,00

0,00

25,27

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.326)

414

55.01

25,27

0,00

0,00

25,27

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

415

55.01.18

25,27

0,00

0,00

25,27

0,00

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

416

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

417

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

418

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

419

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

420

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

421

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

422

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENP1)

423

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.328)

424

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (rd.329+330)

425

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

426

57.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

427

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.332+333)

428

59

1.801,00

0,00

800,00

401,00

400,00

200,00

Burse

429

59.01

1.801,00

0,00

800,00

401,00

400,00

200,00

Asociații și fundații

430

59.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.335)

431

70

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.336)

432

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.3 3 7+3 3 8+3 3 9+3 40+341)

433

71.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

434

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

435

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

436

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

437

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

438

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.343)

439

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

440

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

441

84

-33,53

0,00

-26,42

-7,11

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

442

85.01

-33,53

0,00

-26,42

-7,11

0,00

0,00

443

85.02

0,00

0,00

Din total capitol: (rd.345+348+352+353+355+358)

444

99.267,71

0,00

29.701,00

28.250,71

23.245,00

18.071,00

învățământ preșcolar si primar (rd.346+347)

445

65.02.03

28.571,23

0,00

8.014,57

6.086,41

7.788,79

6.681.46

învățământ preșcolar

446

65.02.03.01

14.936,39

0,00

4.439,16

2.773,00

5.863,79

1.860,44

învățământ primar

447

65.02.03.02

13.634,84

0,00

3.575,41

3.313,41

1.925,00

4.821,02

învățământ secundar (rd.349+350+351)

448

65.02.04

70.292,23

0,00

21.598,32

22.064,30

15.456,21

11.173,40

învățământ secundar inferior

449

65.02.04.01

35.564,22

0,00

11.765,94

11.159,00

7.200,00

5.439,28

învățământ secundar superior

450

65.02.04.02

34.034,12

0,00

9.637,80

10.786,59

8.156,21

5.453,52

lnvatamant profesional

451

65.02.04.03

693.89

0,00

194,58

118,71

100,00

280,60

învățământ postliceal

452

65.02.05

404.25

0,00

88,11

100,00

216,14

învățământ nedefinibil prin nivel (rd. 354)

453

65.02.07

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ special

454

65.02.07.04

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.356+357)

455

65.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

456

65.02.11.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

457

65.02.11.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

458

65.02.50

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sănătate (rd.382)

460

66.02

3.915,64

0,00

1.105,00

1.576,07

887,01

347,56

CHELTUIELI CURENTE (rd.362+363+364+370)

461

01

3.082,96

0,00

1.105,00

1.298,51

609,45

70,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

462

10

1.900,00

0,00

705,00

705,00

490.00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

463

20

100,00

0,00

50,00

50.00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.365+368)

464

51

1.082,96

0,00

350,00

543,51

119,45

70,00

Transferuri curente (rd.366+367)

465

51.01

1.082,96

0,00

350,00

543,51

119,45

70,00

Transferuri către instituțiile publice

466

51.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni de sănătate

467

51.01.03

1.082,96

0,00

350,00

543,51

119,45

70,00

Transferuri de capital (rd.369)

468

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

469

51.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

470

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

471

55,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

472

55,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

473

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

474

56.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

475

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

476

56.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

477

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

478

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

479

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

480

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375)

481

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.376)

482

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.377+378+379+380)

483

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

484

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

485

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

486

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

487

71.01.30

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

488

79

832,68

0,00

0,00

277.56

277.56

277.56

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

489

80

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

490

80.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

491

80.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte împrumuturi

492

80.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd, 217+218)

493

81

832,68

0,00

0,00

277,56

277,56

277,56

Rambursări de credite externe

494

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne

495

81.02

832,68

0,00

0,00

277,56

277.56

277.56

Reparații capitale aferente activelor fixe

496

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din loial capitol; (rd.383+385)

497

3.915,64

0,00

1.105,00

1.576.07

887.01

347,56

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.384)

498

66.02.06

932,68

0,00

50,00

327,56

277,56

277,56

Servicii de sfnjtate publicf

499

66.02.08

1.900,00

0.00

705,00

705,00

490,00

0.00

Spitale generale

500

66.02.06.01

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.386)

501

66.02.50

1.082,96

0,00

350,00

543,51

119,45

70,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

502

66.02.50.50

1.082,96

0,00

350,00

543,51

119,45

70,00

503

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.414)

504

67.02

24.592,40

0,00

10.622,60

6.731,00

4.516,00

2.722,80

CHELTUIELI CURENTE (rd.390+391+392+395+398)

505

01

24.689,48

0,00

10.678,10

6.772,58

4.516,00

2.722,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

506

10

1.500,80

0,00

481,00

441,00

441.00

137,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

507

20

4.353,68

0,00

2.062,10

1.191,58

900,00

200,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.393)

508

51

3.235,00

0,00

1.300,00

1.005,00

575,00

355,00

Transferuri curente (rd.394)

509

51.01

3.235,00

0,00

1.300,00

1.005,00

575,00

355.00

Transferuri către instituții publice

510

51.01.01

3.235,00

0,00

1.300,00

1.005,00

575,00

355,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.396)

511

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.397)

512

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte transferuri curente interne

513

55.01.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

514

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

515

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

516

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

517

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

518

56.04

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

519

56.05

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

520

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

521

56.08

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.399 la 401)

522

59

15.600,00

0,00

6.835,00

4.135,00

2.600,00

2.030,00

Asociații și fundații

523

59.11

11.600,00

0,00

4.835,00

3.135,00

2.100,00

1.530,00

Susținerea cultelor

524

59.12

4.000.00

0,00

2.000,00

1.000,00

500,00

500,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

525

59.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.4O3)

526

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.404)

527

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.406 la rd.409)

528

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

529

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

530

71.01.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

531

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

532

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

533

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.411)

534

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.412+413)

535

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Rambursări de credite exteme

536

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne

537

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

538

84

-97,08

0,00

-55,50

-41,58

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

539

85.01

-97,08

0,00

-55,50

-41,58

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

540

85.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol: (rd.4l5+425+429+430)

541

24.592,40

0,00

10.622,60

6.731,00

4.516,00

2.722,80

Servicii culturale (rd.416 la 424)

542

67.02.03

1.955,00

0,00

850,00

705,00

300,00

100,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

543

67.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzee

544

67.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

545

67.02.03.04

1.955,00

0,00

850,00

705,00

300,00

100,00

Scoli populare de arta si meserii

546

67.02.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

547

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cămine culturale

548

67.02.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

549

67.02.03.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

550

67.02.03.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

551

67.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.426 la 428)

552

67.02.05

18.237,40

0,00

7.637,60

4.891,00

3.616,00

2.092,80

Sport

553

67.02.05.01

12.480,00

0,00

5.150,00

3.300,00

2.275,00

1.755,00

Tineret

554

67.02.05.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

555

67.02.05.03

5.757,40

0,00

2.487,60

1.591,00

1.341,00

337,80

Servicii religioase

556

67.02.06

4.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

500,00

500,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

557

67.02.50

400,00

0,00

135,00

135,00

100,00

30,00

558

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.464)

559

68.02

24.362,19

0,00

10.528,12

5.492,92

4.792,00

3.549,15

CHELTUIELI CURENTE (rd.434+43 5+43 6+43 7+43 9+444)

560

01

24.378,25

0,00

10.528,12

5.508,98

4.792,00

3.549,15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

561

10

8.350,15

0,00

1.988,00

2.300,00

2.100,00

1.962,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

562

20

6.347,64

0,00

2,532,58

1.783,06

1.292,00

740,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITÂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.437)

563

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.438)

564

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

565

51.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.440)

566

55

11,26

0,00

0,00

11,26

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.441 la 443)

567

55.01

11,26

0,00

0,00

11,26

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabilă

568

55.01.03

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

569

55.01.08

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

570

55.01.18

1 1.26

0,00

0,00

11,26

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri exteme nerambursabile

571

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

572

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

573

56.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

574

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

575

56.04

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

576

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

577

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPJ)

578

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

579

57

8.869,20

0,00

5.767,54

1.214,66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale (rd.446+447)

580

57.02

8.869,20

0.00

5.767,54

1.214.66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale in numerar

581

57.02.01

8.869,20

0,00

5.767,54

1.214.66

1.200,00

687,00

Ajutoare sociale in natură

582

57.02.02

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.449)

583

59

800,00

0,00

240,00

200,00

200,00

160,00

Asociații și fundații

584

59.11

799,50

0,00

239,50

200,00

200,00

160,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale

585

59.02

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

586

65

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

587

65.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.451)

588

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.452)

589

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.453 la 457)

590

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

591

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

592

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

593

71.01.03

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

594

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

595

71.03

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)

596

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.460)

597

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

598

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.462)

599

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

600

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne

601

81.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT •

602

84

*16,06

0,00

0,00

-16,06

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

603

85.01

-16,06

0,00

0,00

-16,06

0,00

0,00

Din total capitol:(rd.465+466+468+469+470+471 +474)

604

24.362,19

0,00

10.528,12

5.492,92

4.792,00

3.549,15

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

605

68.02.04

2.007,64

0,00

702,58

703,06

342,00

260,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.467)

606

68.02.05

8.917.00

0,00

2.218,00

2.400,00

2.400,00

1.899,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

607

68.02.05.02

8.917,00

0,00

2.218,00

2.400,00

2.400,00

1.899,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

608

68.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

609

68.02.10

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Creșe

610

68.02.11

1.674,00

0,00

712,00

300,00

300,00

362,00

Prevenirea excluderii sociale (rd.472+473)

611

68.02.15

4.664,40

0,00

4.585,54

9,86

0,00

69,00

Ajutor social

612

68.02.15.01

4.664,40

0,00

4.585,54

9,86

0,00

69,00

Cantine de ajutor social

613

68.02.15.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

614

68.02.50

7.099,15

0,00

2.310,00

2.080,00

1.750,00

959,15

615

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.477+517)

616

69.02

27.545,45

0,00

10.196,00

10.146,04

4.586,73

2.616,68

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.506)

617

70.02

6.923,00

0,00

2.851,00

2.667,00

1.405,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.479+480+481 +484+488)

618

01

6.986,29

0,00

2.900,36

2.680,93

1.405,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

619

10

800,00

0,00

328,00

317,00

155,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

620

20

6.186,29

0,00

2.572,36

2.363,93

1.250,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.482+483)

621

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.429)

622

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea termica a clădirilor de locuit

623

51.01.32

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.485)

624

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.486+487)

625

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

626

55.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

627

55.01.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

628

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

629

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

630

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

631

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

632

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

633

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

634

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

635

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.489)

636

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

637

59,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

638

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

639

65.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.491+498)

640

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.492)

641

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.493 la 497)

642

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

643

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

644

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

645

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

646

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

647

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.499)

648

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.500+501)

649

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

650

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

651

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd,503)

652

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.504+505)

653

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

654

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne

655

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

656

84

-59,01

0,00

-45,08

-13,93

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

657

85.01

-59,01

0,00

-45,08

-13,93

0,00

0,00

Din iota! capitol: (rd. 507+510+513+514+514)

658

6.923.00

0,00

2.851.00

2.667,00

1.405.00

0,00

Locuințe (rd.508+509)

659

70.02.03

334,00

0,00

160,00

177,00

27,00

-30,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

660

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

661

70.02.03.30

334,00

0,00

160,00

177,00

27,00

-30,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd,511+512)

662

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Alimentare cu apa

663

70.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Amenajări hidrotehnice

664

70.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

665

70.02.06

3.800,00

0,00

1.800.00

1.000,00

1.000,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

666

70.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

667

70.02.50

2.789.00

0,00

891,00

1.490.00

378.00

30,00

668

0,00

Protecția mediului (rd.545)

669

74.02

20.622,45

0,00

7.345,00

7.479,04

3.181,73

2.616,68

CHELTUIELI CURENTE (rd.519+520+521+524)

670

01

17.826.37

0,00

7.469,94

6.063,78

3.160,85

1.131,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

671

10

2.000,00

0,00

795,00

844,15

360.85

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

672

20

15.726,37

0,00

6.624,94

5.169.63

2.800,00

1.131,80

65

673

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.523)

674

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

675

51.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.525)

676

55

100,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne, (rd. 526+5 27+5 28)

677

55.01

100,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

678

55.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

679

55.01.12

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

680

55.01.18

100,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

681

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

682

56.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

683

56.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

684

56.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

685

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

686

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

687

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

688

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

689

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

690

65.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 530+537)

691

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.531)

692

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.532 la rd. 536)

693

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

694

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

695

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

696

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

697

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

698

71.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.538)

699

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.539+540)

700

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

701

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

702

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.542)

703

79

2.990,65

0,00

0,00

1.484,89

20,88

1.484,88

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.543+544)

704

81

2.990,65

0,00

0,00

1.484,89

20,88

1.484,88

Rambursări de credite externe

705

81.01

2.928,00

0,00

0,00

1.464,00

0,00

1.464,00

Rambursări de credite interne

706

81.02

62,65

0,00

0,00

20,89

20,88

20,88

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

707

84

-194,57

0,00

-124,94

-69,63

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

708

85.01

-194,57

0.00

-124,94

-69,63

0,00

0,00

709

85.02

Din total capitol: (rd.546+549)

710

20.622,45

0,00

7.345,00

7.479,04

3.181,73

2.616,68

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.547+548)

711

74.02.05

20.622,45

0,00

7.345,00

7.479,04

3.181,73

2.616.68

Salubritate

712

74.02.05.01

20.622,45

0,00

7.345,00

7.479,04

3.181,73

2.616,68

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

713

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

714

74.02.06

0,00

0,00

715

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.552+578)

716

79.02

24.555,85

0,00

11.035,00

7.150,00

4.345,85

2.025,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512)

717

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.494 la 496)

718

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

719

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

720

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

721

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.498+499)

722

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare

723

55.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

724

55.01.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 501)

725

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

726

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 la 506)

727

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

728

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

729

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

730

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

731

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

732

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

733

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.480)

734

72.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

735

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

736

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.513 la 516)

737

80.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

738

80.02.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

739

80.02.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

740

80.02.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

741

80.02.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

742

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie (rd.603)

743

81.02

6.400,00

0,00

4.300,00

2.100,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.58O+581+582+585+588)

744

01

6.558,50

0,00

4.300,00

2.258,50

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

745

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

746

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.583+584)

747

40

5.784,00

0,00

3.960,00

1.824,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

748

40.03

5.784,00

0,00

3.960,00

1.824,00

0,00

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili