Hotărârea nr. 168/2013

Hotărârea nr.168 din 15.05.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul Local "Insula cercetaşilor" Bacău, la organizarea proiectului "Festivalul Luminii 2013 - Redescoperă frumuseţea lucrurilor simple", care se va desfăşura în data de 19 mai 2013, în Bacău.


HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul Local „Insula cercetașilor” Bacău, la organizarea proiectului „Festivalul Luminii 2013 -Redescoperă frumusețea lucrurilor simple”, care se va desfășura în data de 19 mai 2013, în Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Referatul nr. 3442 din 10.05.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

  • - Adresa nr. 27271/ 09.05.2013 înaintată de Centrul Local „Insula cercetașilor” Bacău;

  • - Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, punctul 1,5 și 6 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul Local „Insula cercetașilor” Bacău, la organizarea proiectului „Festivalul Luminii 2013 -Redescoperă frumusețea lucrurilor simple”, care se va desfășura în data de 19 mai 2013, în Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 560 lei, reprezentând partea de cheltuieli ce revine municipiului Bacău pentru acoperirea cheltuielilor generate de organizarea evenimentului menționat la art. 1.

ART. 3. Alocarea celor 560 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART.4 Hotărârea va fi transmisă Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, precum și Centrului Local „Insula cercetașilor” Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU P