Hotărârea nr. 167/2013

Hotărârea nr.167 din 15.05.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Asociatia Club Sportiv Adamas, pentru organizarea Concursului Naţional de dans sportiv Cupa Adamas - ediţia II , ce se va desfăşura la Bacău în perioada 17-19.05.2013.

HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Asociația Club Sportiv Adamas, pentru organizarea « Concursului Național de dans sportiv Cupa Adamas -ediția II«, ce se va desfășura la Bacău în perioada 17-19.05.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată; -Prevederile art. 3 (1) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului;

-Adresa nr. 10/03.04.2013 înaintată de Asociația “Club Sportiv Adamas”, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.27282/09.05.2013;

-Referatul nr.3441/10.05.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Prevederile art.47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.« d », art. 36 (6) lit. « a », punctul 6 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. - Se aprobă participarea Municipiului Bacau în calitate de partener împreuna cu Asociația Club Sportiv Adamas, pentru organizarea « Concursului Național cu participare internaționala de dans sportiv Cupa Adamas - ediția a-II -a», ce se va desfășura la Bacău în perioada 17-19.05.2013.

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 8.000 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.3. - Alocarea celor 8.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, la solicitarea partenerului, iar justificarea cheltuielelor se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire si Asociației Club Sportiv Adamas.

NR. 167

DIN 15.05.2013

N.O.P.,C.FI./ R.T7Ex.1/Ds.I-A-2



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVJDIU POPOVICF