Hotărârea nr. 166/2013

Hotărârea nr.166 din 15.05.2013 Hotarare privind  modificarea HCL nr.319/27.12.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul "Reabilitare infrastructură urbană str. Ştefan cel Mare, municipiul Bacău" şi a HCL nr.43/27.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza proiect tehnic şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului)  la obiectivul "Reabilitare infrastructură urbană strada Ştefan cel Mare, municipiul Bacău".

HOTĂRÂRE

privind modificarea HOL nr. 319/ 27.12.2012 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza D.A.L.I. la Obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” și a HCL nr. 43/ 27.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului) la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

 • •   Referatul nr. 3491 / 13.05.2013 al Direcției Drumuri Publice;

 • •   Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • •   Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

 • •   Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

 • •   HCL nr. 319/ 2012 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul,Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău”;

 • •   HCL nr. 43/ 2013 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului) la obiectivul .Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău”;

 • •   Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

 • •   Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

 • •   Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l și 2 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă modificarea HCL nr. 319/ 27.12.2012 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza D.A.L.I. la Obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău”, în sensul înlocuirii documentației tehnico - economice faza D.A.L.I. (Anexa nr. 1), cu una nouă, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2, - Se aprobă modificarea HCL nr. 43/ 27.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului) la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău”, în sensul înlocuirii bugetului proiectului (Anexa nr. 3), cu unul nou, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3, - Celelalte prevederi ale HCL nr. 319/ 2012 și ale HCL nr. 43/ 2013 sunt și rămân în vigoare.

ART.4, - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ.


SECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE-OVIDIU P

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

S.C. INTERPROIECT S.R.L.-BACAU


PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚIIProiect nr. 198/2012


ANEXA Nr. 1 LA HOTARAREA NR.166 DIN 15.05.2013

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU


alt' Yo i£\ )

1 V.


CONTRASEMNEAZĂ,

\ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*      NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

cEcmpianu 1-


Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

-2012-

Sir, Vadu Bisirnei nr, 29, Boem». tel/fax:O234 U0 523 Cont RQ4aBRDE040SV054569 10400 unu h.^-u. Trezoreria Sacou RO75TREZ0615069XXX00I67O, Rcg Comerțului 304'657/25.09 2002.Cod Fiscal ROI 490(288

'ilfTERPhMECT

U_JL_b S.C. INTERPROIECT S.R.L

14 dV                ........


.. - BACAUPROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚIICod FOI-7.5


LISTA DE SEMNATURIColectiv de proiectare:


DRUMURI


APA CANAL


REZISTENTA


ANALIZA ECONOMICA


ing. IOAN EREMIA


ing. CĂTĂLIN CIUBOTARU


ing.VLAD POPA


ing. ADRIAN ADUMITRE$EIec. ALINA SECARA


ing. MIHA1GELIMAN

......'""4JKarîJfiLnr. 29.A21 Bacau. id fax O2.M510523 < unt RQ48BRDEO4OSVQ545ffl((>400 BRD Bacau


Proiector. 198 2012


cod F04-7.5


BORDEROU

PIESE SCRISE

 • •  Foaie de capat

 • •  Lista de semnaturi

 • •  Borderou

 • •  Memoriu de prezentare

 • •  Indicatori de apreciere a eficientei economice

 • •  Breviar de calcul

 • •  Analiza cost beneficiu

 • •  Graficul general valoric de realizare al investiției

 • •  Deviz general

 • •  Centralizator financiar devize pe obiecte

 • •  Devize pe obiecte

 • •  Evaluare lucrări

PIESE DESENATE

 • •  DO- Plan de incadrare in zona.

  sc. 1:5000


  sc. 1:500

  sc. 1:500

  sc. 1:500

  sc. 1:500

  sc. 1:500

  sc. 1:500


DRUMURI

 • •  Dl- Plan de situație nr. 1,

 • •   D 2 - Plan de situație nr. 2,

 • •   D 3 - Plan de situație nr, 3,

 • •   D 4 - Plan de situație nr. 4,

 • •   D 5 - Plan de situație nr. 5,

 • •   D 6 - Plan de situație nr. 6,

Șir. ai.Mr.!U2?. A 22.B|^                            WEYflMWMIO. PRD toiMU

 • •  D 7 - Plan de situație nr. 7,

  sc. 1:500 sc. 1:500

  sc. 1:500

  sc. 1:500 sc. 1:50

  sc. 1:20; 1:5


 • •  D 8- Plan de situație nr. 8,

 • •  D 9 - Plan de situație nr. 9,

 • •   D 10 - Plan de situație nr. 10,

 • •  DII- Profil transversal tip,

 • •  D 12 - Detaliu acces persone cu handicap,

APA CANAL

 • •  HI- Plan de situație rețele apa canal, nr. I,                        sc. 1500

 • •  H 2 ~ Plan de situație rețele apa canal, nr. 2,                          sc.

 • •  H 3 - Plan de situație rețele apa canal, nr. 3,                        sc.

 • •  H 4 - Plan de situație rețele apa canal, nr. 4,                          sc.

 • •  H 5 " Plan de situație rețele apa canal, nr. 5,                          sc.

 • •  H 6 - Plan de situație rețele apa canal, nr. 6,                          sc.

 • •  H 7 - Plan de situație rețele apa canal, nr. 7,                          sc.

 • •  H 8 - Plan de situație rețele apa canal, nr. 8,                          sc.

 • •  H 8 - Plan de situație rețele apa canal, nr. 9,                          sc.

 • •  H 10 - Plan de situație rețele apa canal, nr. 10.                       sc. 1500

 • •  H 11 - Detaliu cămin de vane tip I,

 • •  H 12 - Detaliu cămin de vane tip II,

 • •  H 13 - Detaliu hydrant de incendiu exterior,

 • •  H 14-Detaliu cămin de vizitare de colt,

 • •  H 15 - Detaliu cămin de vizitare de linie,

  • H 16 - Detaliu gura de scurgere cu depozit, sifon si gratar carosabil,


C 1 - Plan de situație coordinator rețele, nr. 1,                        sc.

C 2 - Plan de situație coordinator rețele, nr. 2,                        sc.

C 3 - Plan de situație coordinator rețele, nr. 3,                        sc.

C 4 - Plan de situație coordinator rețele, nr. 4,                        sc.

C 5 - Plan de situație coordinator rețele, nr. 5,                        sc.

C 6 - Plan de situație coordinator rețele, nr. 6,                        sc.

C 7 - Plan de situație coordinator rețele, nr. 7,                        sc.

C 8 - Plan de situație coordinator rețele, nr. 8,                        sc.

C 9 - Plan de situație coordinator rețele, nr. 9,                        sc.

s>r, Vndu Bisir'id nr. 29A/22. Bocau. lel/fax.OlM 510 523 C«»nt HO4SBRDE<M<ISVQ54<691Q4Q0 - BRQ Bua»

• CIO Plan de situație coordinator rețele» nr. 10,

sc. 1:500


REZISTENTA

R 1 - Secțiune zid de sprijin proiectat,                               sc. 1:50

R 2 - Rampa acces parcare pentru personae cu dizabilitati,          sc. 1:50

S-Ftiitd.or.a.AU to_-

S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU


Pr. Nr. 198Z2012-D.A.L.I. Reabilitare Infrastructura urbana, strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacau

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE
Reabilitare infrastructura urbana, strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacau

1, DATE GENERAI •

 • 1)   Denumirea obiectivului de Investiții:

 • 2)   Amplasamentul:

 • 3)     Titulanji Investiției:

 • 4)    Beneficiarul investiției:

 • 5)    Elaboratorul proiectului:


Z OESCRIEREAINVEST1TIEI


Reabilitare Infrastructura urbana, strada Ștefan cei Mare, municipiul Bacau Zona de Nord Est a României, in partea de Nord a municipiul Bacau Municipiul Bacau Municipiul Bacau

S.C. INTERPROIECT S.R.L. Bacău

Str. Vadu Bistriței, bl. 29, sc. A, ap. 22

C.U.I. RO14901288

J04/857/2002

Telefon/fax 0234510523

 • 1) Situația existenta a obiectivului de investiții:

 • a) Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii:

Municipiul Bacau este străbătut de drumurile europene E85 și E57, artere de circulație europene șl naționale ce fee legătura cu Bucureștiul, cu nordul țării, precum și cu Transilvania.

 • □ Pe cale feroviară legăturile naționale șl Internaționale se realizează prin rețeaua CFR.

 • □ Pe cale aeriană, Bacăul dispune de un aeroport Internațional a căită aerogară destinată transportul de marfă șl persoane, asigură curse regulate către diferite destinații naționale șl europene, in ceea ce privește căile de circulație majoră care să asigure legătura cu celelalte zone de țării.

DRUMURI

Strada Ștefan cel Mare este o strada de categoria a ll-a ce se afla in zona nordica a municipiului Bacau sl are lungimea de 1282,70 m. Strada face parte din rețeaua stradala majora a municipiului, asigurând legătura intre centrul municipiului de la Intersecția cu strada 9 Mal, cu ieșirea din oraș spre Piatra Neamț pana la intersecția cu Calea Moldovei sl In continuare cu drumul național DN 15. Strada se termina la începutul podului peste parau! Bamat.

Pe acesta strada sunt amplasate cantina municipala, Arena Mall, doua stată de allmnetare cu carburanți, diferita spatii comerciale, spatii de recreare, accesul spre hlpermarketuri.

Funcția străzii este de tranzit, colectoare si de deservire, traficul fiind alcătuit In general din autoturisme si mijloace de transport In comun (autobuze).

Pentru realizarea investiției se prevade următorul profil transversal tip: latimea pârtii carosabile ramane de 17,50 m, ea este încadrata cu borduri prefabricate din beton cu Inaltimea libera de 15 cm, după care se prevede un spațiu verde cu latimea de 1,50 m. După spațiul verde se refac trotuarele cu pavele prefabricate vlbropresate pe latimea de 4,00 m. Panta în profil transversal va fi de 2,50 % sub forma de acoperiș pe partea trotuarelor este de 2,00 %. Benzile de la bordura sunt utilizate pentru parcare.

In zona numărul locurilor de parcare este Insuficient, In acest sens se propune reabilitarea parcării din fata blocului 13 sl marirea acesteia. Zona din fata blocului 11 este o zona cu un pietonai larg cu latimea variabila, realizat In trepte, dar prost executat astfelDeasemenl zidurile de sprijin ce asigura obținerea diferenței de nivel de 2,00 m prezintă ia rândul lor degradări ale fetelor văzute datorate Infiltrării apelor pluviale (foto 2), scările de acces fiind sl ele degradate (foto 3).

Parcarea este realizata din dale prefabricate care datorita lipsei unul sistem de dirijare sl evacuare a apelor pluviale a dus la degradarea acestora sl la stagnarea apel atunci când ploua (foto 4).

Se propune marirea parcării pe spațiul pietonai neutilizat, reabilitarea zidurilor de sprijin si refacerea scărilor.

Starea de degradare a sistemului rutier s-a stabilit In conformitate cu prevederile “Normativului pentru evaluarea stării de degradare pentru drumuri cu structuri rutiere suple și semlrigide*, Indicativ AND 540/2003, precum șl a "Normativului pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la Imbrăcămințile rutiere modeme", Indicativ AND 547/98, rezultând ca starea tehnica este una REA asa cum rezulta el din expertiza tehnica nr. 1385 întocmită de S.C. PRO DRUM S.R.L. IAȘI.

îmbrăcămintea străzii prezintă degradări specifice sistemelor rutiere rigide, tasari ale dalelor (foto 5,11,12), plombări (foto 6), fisuri si crăpături de diferite forme (foto 7, B, 9), gropi (foto 10), suprafața exfoliata (foto 13, 14) observata doar pe zona Intersecțiilor intrucat In cale au fost acoperite de tratamente. Deasemeni se pot abserva si degradări conjugate ale dalelor cu covor asfaltic deasupra, rezultând valuriri locale sl zone valurite (foto 15,16,17).

In prezent pe aceasta strada exista trotuare cu lățime variabila 3.00 -14,00 m, dar acestea sunt degradate deoarece sunt vechi si nelntretinute cu lăsaturi, rupturi, crăpături, gropi, exfollerl si zone In care stagneaza apa datotlta cotei necorespunzatoare a trotuarului fata de bordura ce incadreaza carosabilul (foto 18,19,20,21).

Bordurile ce incadreaza trotuarul sunt afectate de trecerea timpului, a acțiunii îngheț - dezghețului si a acționarii cu produși pe baza de sare in perioadele de iama, bandajul de protecție fiind distrus, ceea ce adus la exfollerl si măcinare a betonului din care sunt fabricate (foto 22),


ALIMENTARE CU APA

Pe strada Ștefan cei Mare exista două conducte de apă; o conductă de OL <t> 200 mm șl una din OL <t> 250 mm cu traseul de-a lungul întregii străzi, una pe partea dreapta a străzii iar cealaltă pe partea stanga, cu sensul spre Calea Moldovei cu un grad ridicat de uzura si o conducta de apa de transport Fgn 700 mm in mijlocul străzii Ștefan cel Mare aflata Intra stare de exploatare buna.

Pe trotuarul din fata blocurilor 6 si 8 este in funcțiune conducta OL <t> 200 si branșamentele acestor blocuri si aceasta conducta prezintă un grad foarte avansat de uzura.

Pe trotuarul din fata blocurilor 30,32 si 38 este in funcțiune conducta OL 200 sl branșamentele acestor blocuri sl aceasta conducta prezintă un grad foarte avansat de uzura.

Din conducta de alimentare cu apa OL 4> 250 mm sunt traversări ale străzii Ștefan cel Mare conducte de legătura Intre rețelele de apa care alimentează blocurile cu sot si cele fora sot

REȚELE DE CANALIZARE

Rețeaua de canalizare pe strada Ștefan cei Mare este In sistem unitar. Cantitatea de precipitații este colectata cu ajutorul gurilor de scurgere cu sifon sl depozit sl sunt racordate la rețeaua de canalizare existenta.

 • b) Valoarea de inventar a construcției:

Valoarea de Inventar a construcției este de 625.000 lei conform H.G. 1347/2001 privind Atestarea domeniului public al Județului Bacau, precum sl ai municipiilor, orașelor si comunelor din Județul Bacau.

 • c) Actul doveditor al forței majore, după caz:

Nu este cazul.

 • 2) Concluziile raportului de expertiza tehnica:

 • a) Prezentarea a cel puțin doua opțiuni.

VARIANTA 1: Realizare unei ranforsări cu straturi asfaltice

Această variantă presupune reciclarea Imbracamlntii existente, aștemerea unul strat de legătură din BAD 25 In grosime de 6 cm și un strat de uzură din MAS16 in grosime de 4 cm.

VARIANTA 2: Realizare unei ranforsări cu îmbrăcăminte din beton de ciment

Această variantă presupune repararea suprafeței existente, preluarea de nivelărilor ou o grosime medie de 2 cm, dala de beton de ciment BcR 4.5 in grosime de 20 cm.

Rezultă ca variant optimă este cea cu realizarea unei ranforsări cu straturi asfaltice

 • b) Recomandarea expertului/auditorulul energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

Soluția adoptata de reciclare a dalei de beton existente prezinte mai multe avantaje, durate de execuție se scurtează, este ecologica întrucât utilizează materialul existent in loc de tehnologia clasica in care dala de beton era sparte sl evacuate după care se trecea ia refacerea unui strat similar. Deasemeni se limitează poluarea generate de arderea carburanților, iimitandu-se transporturile pentru evacuarea materialului spart sl aducerea altuia in loc.

Alternativa optimă prezintă avantajele realizării lucrărilor de modernizare într-un timp mult mal scurt, costurile totale ale investiției mult mal mici, costul lucrărilor de Investiție mici, tehnologii de realizare a execuției ce nu implică cheltuieli suplimentare și un factor de poluare în exploatare foarte mic.

Conform expertizei tehnice concluziile, recomandările șl măsurile ce se Impun sunt următoarele:

4- calcului elementelor geometrice in plan, profil longitudinal, profit transversal In conformitate cu STAS 863/85 sl STAS 10144/1,2,3 - 91;

 • 4 Se va face sistematizarea verticala a străzii, finind cont de lafimea pârtii carosabile, de latlmea trotuarelor si de accesele riveranilor;

4 se va dimensiona o structura rutiera de ranforsare cu îmbrăcăminte asfeltica conform AND 550/2001; structura rutiera se va verifica la acțiunea fenomenului de inghet -dezgheț conform STAS 1709;

4 se vor prevedea trotuare noi sau se vor reface cefe existente, apiicandu-se o structura rutiera conform Normativului NP116-2003;

4 străzile va fi delimitată de trotuare prin montatea de borduri carosabile (20 x 25 cm) așezata pe o fundație din beton C 8/10;

4 trotuarele se vor prelungi sl pe străzile laterale, avand același strucura ca sl pe străzile studiate;

4 colectarea sl evacuarea apelor superficiale se va face la gurile de scurgere existente sau proiectate;

4 căminele existente in carosabil (apa, gaz) se vor ridica la cotele proiectate ;

4 se vor prevedea rampe pentru accesul persoanelor cu handicap;

4 se va prevedea izolarea zidurilor de sprijin; se vor refece scările;

4 se vor realiza locuri de parcare noi si se vor reabilita sl mari parcările existente;

4- se va realiza semnalizare verticala cu Indicatoare rutiere si semnalizare orizontala prin marcaje.

Obiectivul general al proiectului este Imbunatatirea situației actuale a Infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței sl fluentei traficului existent si prognozal.

Prin realizarea lucrarulor din proiectul “Reabilitare infrastructura urbana, strada Ștefan cei Mare, municipiul Bacau" se asigura atingerea obiectivului generai al POR -.sprijinirea si promovarea dezvoltării locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile României, prin imbunatatirea condițiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care susțin creștere economica”, ai obiectivului POR pentru Axa prioritara 1 si anume .creșterea calitatii vieții si crearea de locuri de munca prin reabilitarea Infrastructurii urbane, Imbunatatirea serviciilor urbane”, dar sl a obiectivelor strategice din Planul integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Bacau:

 • *  dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si naționala;

 • -  asigurarea Infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calitatii de nod logistic si pol de dezvoltare regional al Bacăului;

 • -  dezvoltarea economica, sociala, durabila a polului de dezvoltare Bacau.

Obiectivele specifice aie proiectului:

 • - Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu a rețelei stradale majore a municipiului Bacau (nuvel de serviciu C) prin creșterea capacitatll de de circulație a străzilor si Intersecțiilor de străzi cu 35 - 40%, creșterea fluentei traficului cu 10 -15% cu legaturi directe la cele sase penetrații principale, care asigura legaturi rutiere principale, care asigura legaturi rutiere intre județele Moldovei cat sl cu Ucraina, Republica Moldova, Transilvania sl Muntenia;

 • - inbunatatirea transportului In comun sl creșterea numărului de utilizatori de mijloace de transport In comun cu 10 - 15% prin reducerea cu 13% a timpului de călătorie In oraș, creșterea capacitatll de circulație a străzilor si Interaectilllor de străzi, masuri de reglementare a circulației, amenajarea de statH de autobuz.

 • * creșterea gradului de siguranța a traficului pletonal prin reabilitarea trotuarelor degradate.

 • 3, DATETEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 1) Descrierea lucrurilor de bază șl a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază.

Date morfologice, climatice, geologice, hldrogeologlce sl geotehnlce

Morfologia.

Amplasamentul este situat pe terasa medie a râului Șiret pe partea dreaptă a văii.

Ca unitate geomorfologicâ majoră, se încadrează in zona externă a Subcarpațiior Orientali, pe Cuiuarul Șiretului, unitate depreslonară cu forma alungită pe direcția aproximativ nord-sud care separă Subcarpații de Podișul Moldovenesc.

Terenul este plan șl se poate considera orizontal.

Cursul de apă major care drenează zona este nul Șiret Strada este traversata in etremltatea nordica de pârâul Trebeș.

Clima

Zona Municipiului Bacău se înscrie într-un climat continental moderat, în etajul climatic al dealurilor joase cu Influențe locale determinate de către formele de relief învecinate. Climatul local este caracterizat prin temperaturi medii anuale de +9® C. iama, masele de aer continental rece venit din nord-est determină temperaturi medii multianuale de *5°C cu abateri foarte mari în ultimii ani, atingând minima de -25° C. Vara de asemenea apar abateri de la media de +21°C, alingînd șl maxima de + 40°C

Dinamica atmosferei este dirijată fn iungui văfl Șiretului, cu vînturi pe direcția nord-sud dar apar șl curenți descendențl de pe versanții subcarpatici cu direcția nord-vest sud-est.

Umiditatea atmosferică este ridicată datorită evaporării apei din lacurile de acumulare de pe Șiret șl Bistrița, generând frecvente cețuri.

Adâncimea maximă de îngheț în zonă este de 0,90 m.

Geologia generală

Situată pe un fundament Sarmatlan Superior (Bessaralan-Kersonian), care cuprinde formațiuni de molasă argllo - nisipoasă de origine satmastră, terasa superioară a Șiretului este formată din depozite ale Plelstocenulul superior care încep cu bolovănlșuri șl pietrișuri în bază, apoi se continuă cu nisipuri șl argile nisipoase - prăfoase șl se încheie cu prafuri argiioase nisipoase toessdde și loess. La suprafață este un strat superficial de soi vegetal Hotocen și posibile umpluturi datorintă intensei activități de construcții din zonă.

Stratlficația depozitelor pleistocene este orizontală, în discordanță cu stratele sarmatlene monocilnale.

Utologia depozitelor pleistocene are variații laterale datorită schimbării condițiilor locale din timpul depunerii șl a existenței unui relief îngropat.

Hldrogeologla

O            Terenul nu prezintă pericol de Inundare din partea rîuiul Șiret

Apele freatice din zonă se găsesc la o adâncime de circa 3 m în pietrișul de ia baza terasei. Nivelul freatic este stabil fn funcție de anotimp.

Geotehnlca

Zona în care este situat amplasamentul este stabilă șl nu prezintă nici un pericol viitor al unei alunecări de teren. Nu prezintă eroziuni și nici nu este expusă la pericolul unor potențiale erodări.

Pentru cercetarea structurii rutiere șl a stratului de fundare au fost forate 4 sondaje geotehnice manuale cu prelevare continuă de probe.

în urma examinării probelor, a fost stabilită următoarea coloană lltologică:

Sondaj 1 Curtea de Apei

 • - 0,00 -*0,06 m - covor asfaltic

 • - 0,06 -0,35 m - beton

 • - 0,35-0,90 m + balast compactat

 • - 0,90 - 2,40 m - un complex prăfos- argllos - nisipos cu alternanțe de argile prăfoase, șl prafuri nisipoase avînd o culoare galbenă-cafenle

-2,40-3,OOm - pietriș cu nisip șl intercalatil de nisip argllos

A                                         NH = 3,OOm

O         Sondaj 2 E_ON

• 0,00 - 0,06 m - covor asfaltic

 • - 0,06 - 0,30 m-beton

 • - 0,30 - 0,80 m - balast compactat

 • - 0,90 - 2,30 m - un complex prăfos- argllos - nisipos cu alternanțe de argile prăfoase, și prafuri nisipoase avînd o culoare galbenă-cafenle.

• 2,30 -3,OOm • pietriș cu nisip și intercalatil de nisip argllos NH = 3,00m

Sondaj 3 ARENA MOL

 • - 0,00 - 0,06 m - covor asfaltic

 • - 0,06 - 0,27 m - beton

 • - 0,27 - 0,75 m - balast compactat

 • - 0,75 - 2,20 m - un complex prăfos- argllos - nisipos cu alternanțe de argile prăfoase, șl prafuri nisipoase avînd o culoare galbenă-cafenle.

 • - 2,20 - 3,OOm - pietriș cu nisip și intercalatil de nisip argllos

NH = 3,OOm

Sondaj 4 giratoriu

 • - 0,00 - 0,06 m - covor asfaltic

 • - 0,06 - 0,27 m - beton

 • - 0,27 - 0,80 m - balast compactat

 • - 0,80 - 2,40 m - un complex prăfos- argltos - nisipos cu alternanțe de argile prăfoase, șl prafuri nisipoase avînd o culoare galbenă-cafenie.

 • - 2,40 - 3,00m - pietriș cu nisip și Intercalatll de nisip argiios

NH = 3,00m

Date seismice

în conformitate cu normativul P 100-2006, amplasamentul se înscrie în zona seismică de calcul caracterizată de următorii parametri, (pentru un Interval mediu de recurenta IMR -100 de ani):

a0 « 0,28 g Tc = 0,7 s

După prevederile normativului SR11100/1-93, terenul se încadrează în macrozona de Intensitate 8, cu perioada de revenire la 50 de ani.

încadrarea în categoria geotehnlca

în conformitate cu prevederile din NP 074-2011: Normativ privind documentațiile geotehnlce pentru construcții, amplasamentul cercetat se încadrează în categoria geotehnică 1 risc geotehnic redusțpunctaj total 8).

DRUMURI

Principala lucrare de drumuri o reprezintă ranforsarea cu doua straturi asfaltice pe un strat de baza realizat din reciclarea cu bitum spumant a sistemului rutier existent, întrucât îmbrăcămintea străzii este realizata din dale de beton peste care s-au efectuat In timp tratamente, se propune frazarea sl evacuarea a 10 cm din îmbrăcămintea existenta. Ulterior cel 20 cm ramași se reciclează la rece cu bitum spumat sl lianți hidraulici rutierirealizandu-se un strat de baza, peste care se astem straturile de ranforsare din 6 cm BAD25 sl 4 cm MAS16 pe toata suprafața de 25700 mp. In acesta suprafața se cuprind sl racordările cu străzile laterale ce fac parte din documentația cadastrala a străzii Ștefan cel Mare. întrucât pe carosabilul străzii exista numeroase cămine ale rețelelor de apa canal, rasuflatori de gaze, guri de scurgere, datorita dispunerii acestora, este dificila realizarea reciclării In spatii mici. Pe aceste zone de 10% din suprafața ce se reciclează, se impune desfacere sistemului rutier cu utilaje de mica mecanizare sl realizarea unul strat de baza din balast stabilizat cu lianți hidraulici In grosime de 20 cm.

La km 1+000 pe partea stanga este necesar a se realiza o stafie de autobuz noua pentru a evita staționarea autobuzelor pe banda de circulație fiind necesari 200 mp de sistem rutier nou. Acest sistem rutier este realizat astfel: un material geotextll întins pe patul drumului, 25 cm de balast, 20 cm balast stabilizat cu Uanti hidraulici lutieri, 8 cm AB25,6 cm BAD25,4 cm MAS16.

Bordurile ce delimitează partea carosabila se desfac si se montează borduri prefabricate noi 20x25 cm pe o fundație de beton C 8/10, așezata la noile cote ale profilului longitudinal. Inaltlmea libera a acestor borduri este de 15 cm.

Trotuarele existente se dezafectează parțial si se refac pe 15400 mp intr-o structura realizata din 10 cm balast, 5 cm nisip sl 6 cm pavele prefabricate vibropresate așezate joantiv. in general latimea trotuarelor este de 4,00 m, aceaste devenind mai mare In zona Intersecțiilor sl a spatiilor comerciale. In aceasl stuctura se realizează sl trotuarele refăcute din fata blocului 13. Panta trotuarelor de 2,00 % va fi înclinate spre spațiul verde dinspre carosabil sau spre carosabil acolo unde spațiul verde lipsește.

Trotuarele vor fi încadrate cu borduri mici 10x15 cm așezate pe o fundație de beton C 8/10. Toate accesele de la trotuare pana la Intrările In bloc se reabilitează pe o iatime de 2,00 m In același sistem ca sl trotuarele.

Parcarea cu pavele din fata blocului 13 se desface sl după realizarea unul sistem de preluare si evacuare a apelor pluviale se reface pe 2900 mp cu pavele prefabricate din beton In următoarea alcătuire: pavele prefabricate din beton de 8 cm, pe un strat de fundație din balast de 30 cm prin Intermediul unui substrat de nisip de 5 cm.

Prin marirea parcării din fata blocului 13, trotuarul de acces la Intrările In bloc fiind la circa 2,00 m mai sus fata de parcare rezulta un zid de sprijin ce susține acest trotuar si un taluz de pamant pe care se montează un material geocompoztt biodegradabil insamantat pe 300 mp. Jardinierele din zona scărilor se coboare pe perioada reabilitării zidului de sprijin existent si se montează la loc după executarea iucrarilor. Deasemenl prin noua amenajare se propune relocarea a trei stâlpi de iluminat

Intersecția in sens giratoriu la Intersecția cu strada Aprodu Purice se pastreaza neschimbata.

La terminarea lucrărilor se va realiza semnalizarea orizontala si se va completa semnalizarea verticala. Deasemenl se vor aduce la cotele proiectate capacele tuturor căminelor rețelelor subterane si a rasuflatorilor de gaze.

Lucrările de sprijinire propuse a se realiza in zona pletonala de vis-a-vis de sucursala E.On Moldova Bacau, constau In următoarele:

 • *  realizarea de accese din zona de parcare către scările blocurilor adiacente; se vor realiza patru rampe cu trepte 30x16cm avand cate 10 trepte;

 • *  desfacerea acceselor degradate si realizarea de accese pe structuri de rezistenta noi;

 • -  pentru sporirea capacltatil zonei de parcare se propune remodelarea zonei de terase din beton existente prin desfacerea acestora, realizarea unul zid de sprijin din beton armat sl a taluzarii diferente! de nivel, cu taluz Innlerbat;

O              • reabilitarea zidului de sprijin existent din zona pletonalului străzii situat vis-a-vis de

stația de distribuție carburanți Rompetrol.

Zid de sprijin proiectat

Se propune realizarea unui zid de sprijin pe conturul zonei de parcare ce se desfasoara radlal stației dezafectate de distribuție carburanți Reno imperial.

Lungimea desfășurată a zidului de sprijin este L=100mi.

După dezafectarea teraselor din beton existente actualmente pe amplasament sl realizarea săpăturilor pentru fundație, se va realiza fundația continua din beton armat monolit dispusa pe o egalizare din beton simplu. Fundația se va rostui la fiecare schimbare de direcție conform pian de situație aferent documentației tehnice prezente. Latimea rostului va fi de 5 cm conform NP112-05 .Normativ privind proiectarea si executarea Iucrarilor de fundații directe*. Armarea fundației se va face cu otel beton OB37 sl Pc52 din bare independente. Adâncimea de fundare este -1 .Om fata de CTN(CTA).

Elevația, de inaltime 2,0 m, se va realiza din beton armat C25/30, armata cu bare independente din otel beton OB37 si Pc52. Latimea elevației va fi de 35cm. Elevația se va proteja împotriva apelor fere presiune cu o folie hldroizolata tip Tefond sau similar. Elevația se va rostui ia fiecare schimbare de direcție conform plan de sltuatie aferent documentației tehnice prezente. Latimea rostului va fi de 5 cm.

Q              Rampa acces persoane cu dlzabilitati motorii

Se propune realizarea unei rampe de acces către zona de parcare.

Lungimea desfasurata a rampei este de 20,10ml. Latimea rampei este de1,50 mi. Pante rampei este de 7,50%. Rampa va fi dotata cu balustrada metalica pe ambele laturi.

Structura de rezistenta a rampei va fi din beton armat monolit Placa rampei din beton C25/30 In grosime de 12 cm va descarcă prin Intermediul elevațiilor din beton armat monolit dispuse ia 4,0ml Interax. Elevațiile din beton C25/30 reazema pe fundații din beton simplu C8/10 cu latimea de 50 cm. Adâncimea de fundare este -1 .Om fata de CTN(CTA).

Armarea plăcii si a elevațiilor se va face cu otel beton OB37 sl Pc52 din bare independente.

Accese propuse

Accesele propuse se vor realiza de doua tipuri:

 • -  noi din zona de parcare remodelata conform planului de sltuatie, in număr de patru;

 • -  noi prin dezafectarea actualelor accese degradate, in număr de opt.

Accesele vor fi realizate din rampe de beton armat monolit care reazema pe fundații continue. Latimea unei rampe este de 5,Om. Grosimea unei rampe este de15 cm. Armarea piacii rampei sl a elevațiilor se va face cu otel beton OB37 si Pc52 din bare independente.

Adandmea de fundare este -1 .Om fata de CTN(CTA).

Peste rampa se vor execute trepte mozaicate 30x15cm.

Reabilitare zid de sprijin existent

Lungime desfășurata cca.142 ml. Helevatle=2.0 ml.

Zidul de sprijin prezintă degradări ale tencuielii exterioare precum si fisuri datorate calltatii betoanelor puse In opera, Infiltrațiilor sl ciclurilor de Inghet-dezghet.

Se propune curatarea tenculeffl exterioare.

Se propune decopertarea intradosului, curatarea fisurilor si injectarea acestora, precum si realizarea unei camasuieii ou plase sudate si cu beton torcretat In grosime de 6 cm. Pentru solidarizarea camasulelll de zidul de sprijin se vor fora găuri in care se vor introduce conectori din otel beton. Peste betonul torcretat se va realiza o tencuiala subțire, cu rol de strat suport pentru hidrolzolatia alcătuita dlntr-un strat de Tefbnd sau similar.

Injectarea cu pasta de ciment a fisurilor elevatei:

 • - după îndepărtarea tencuielii sl curatarea mecanica cu peria de sarma, spltul si jet de aer comprimat a pârtilor fisurate, prafului, resturilor, se vor monta stuturi pe ambele fete aie elementului daca este necesar, ia distanta de 50cm, decalat pe o parte fata de cealalta;

 • - se dau găuri cu 013mm/5Ocm, pe adancimea de 40mm sl se introduc stuturi de 70mm;

 • - se va închide fisura in lung la exterior cu chit epoxldlc sau similar (tasand puncte de control de 3mm);

 • - se verifica comunicarea intre stuturi utilizând jet de aer comprimat;

-se executa tencuiala (minim 2cm in zona de montare stut;

• se poate trece la Injectarea pastel de ciment sau similar la minim 5 zile de la terminarea lucrărilor pregătitoare.

APA CANAL

Față de situate prezentată mal sus se impune ca la amplasarea rețelelor hidroedllitare de apă noi, să se țină seama de lățimea străzii, precum și de existența altor rețete subterane , in special a rețelei de gaze naturale existentă. Ca urmare se prevăd următoarele:

 • - Conducte de apă cfin PE 100 SDR 11 Dn 250 mm PN16 se amplasează pe partea carosabilului unde exista conducta existenta de OL cp 250 mm in lungime de 1278 ml cu cămine de vane carosabile la intersecții de străzi In număr de 17, hldrantl de incendiu exteriori Dn 100 in număr de 14.

 • - Conducta de apă din PE 100 SDR 11 Dn 225 mm PN16 se amplasează pe partea carosabilului unde exista conducta existenta de OL cp 200 mm In lungime de 1273 ml cu cămine de vane carosabile la Intersecții de străzi in număr de 20, hidrant! de Incendiu exteriori Dn 100 in număr de 14.

Având in vedere ca pe trotuarul din fata blocurilor 30,32 sl 38 branșamentele acestor blocuri prezintă un grad foarte avansat de uzura s-a realizat o conducta din PE 100 SDR 11 Dn 90 mm PN16 In lungime de 190 ml Intre căminele CVnpr 29 • CVnpr 34. Pe aceasta conducta se vor realiza cămine apometru pentru fiecare scara de bloc In număr de 11 bucăți conform detaliu anexat la prezenta documentație.

Având in vedere ca pe trotuarul din fata blocurilor 6 si 8 branșamentele acestor blocuri prezintă un grad foarte avansat de uzura s-a realizat o conducta din PE 100 SDR 11 Dn 90 mm PN16 In lungime de 140 mi Intre căminele CVnpr 20 - CVnpr 21. Pe aceasta conducta se vor realiza cămine apometru pentru fiecare scara de bloc In număr de 8 bucăți conform detaliu anexat ia prezente documentate.

Se vor dezafecta toate subtraversarile existente Intre conducta de apa existenta OL cp 250 mm si OL <P 200 mm pe toata lungimea străzii Ștefan cel Mare in număr de 7.

Alimentarea cu apă constă din înlocuirea rețelei de apă cu conducta noua cu diametru corespunzătoar și materiale adecvate terenului.

Conducta de apă PE 100 SDR 11 Dn 250 mm PN16 cat sl PE 100 SDR 11 Dn 250 mm PN16 se pozează intr-un șanț la 2,0 m adâncime.

Conductele de apa proiectate se vor poziționa In spațiu verde cat mal aproape de carosabil.

Se vor desființa traversările existente conform planurilor de situate astfel incat se va realiza doua conducta de distribuție de o parte sl de alta a străzii Ștefan cel Mare in care se vor racorda tot! consumatorii.

Soluțiile propuse pentru rețelele de apa au fost impuse de către S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA prin adresa 6187 din 30.07.2012 adresata beneficiarului.

Ca soluție de rezolvare a canalizării pe strada in discuție s-au propus următoarele:

-realizarea in parcarea mărginită de SC Reno Imperial OII SA a unul sistem de colectare ape pluviale printr-un colector de canalizare P.V.C.-KG O 250 mm, In lungime de 58 m, montare de guri de scurgere cu sifon si depozit sl capac carosabil in număr de 8 bucăți, cămine de vizitare carosabile conform STAS la schimbările de direcție In număr de 4 bucăți. Racordarea lor se va realiza prin Intermediul conductelor din PVC-KG02OO mm In lungime de 56 ml.

-dezafectarea gurilor de scurgere existente pe strada Ștefan cel Mare In număr de 20 bucăți si montarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit In număr de 40 bucăți. Racordarea lor se va realiza prin intermediul conductelor din PVC-KG 0200 mm in lungime de 480 ml. Se va realiza pe colectorul de canalizare existent pe strada Ștefan cel Mare un număr de 14 cămine de canalizare carosabile conform STAS.

In cadrul organizării de șantier propusa In căpătui străzii dinspre Calea Moldovei pe partea dreapta, In spatele blocurilor de pe strada Ștefan cel Mare, s-a prevăzut realizarea unei împrejmuiri sl a unei platforme pe 100 mp unde se vor monta un container pentru birou, o baraca pentru magazie, un grup sanitar ecologic sl un pichet de incendiu. Pentru alimentarea cu energie electrica se folosesc generatoare, iar pentru alimentarea cu apa este prevăzut un racord la rețeaua existente in lungime de 50 m.

StudIBe topografice cuprinzând planurile topografice cu amplasamentele reperilor și listele cu repere Tn sistemul de referință național se regăsesc In piesele desenate, piese ce fac parte integrală din prezentul studiu de fezabilitate piese desenate, studiile topografice fiind realizate cu stații totale.

Ridicarea topografică a fost executată în sistem de coordonate Stereo 70, iar cotele au fost determinate Tn sistemul național de referință Marea Neagră 1975.

Lungimea zonei ridicate a fost materializata pe teren făcându-se printr-un număr de stațB care să permită ridicarea profilelor transversale astfel încât punctele radiate să ocupe toată zona de studiu (empriza străzii șl zona de siguranță a acesteia conform O.G. nr. 43/1997 cu modificările șl completările ulterioare), astfel încât să se asigure o densitate optimă.

Calcului drumulril șl a punctelor radiate s-a efectuat prin prelucrare electronică a datelor din teren, utiiizându-se programe specifice (MAPSYS, ÎOPOSYS, AUTOCAD, etc.).

 • 2)    Descrierea după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolldate/reabiiltate/reparate.

Nu este cazul.

 • 3)    Consumuri de utilități.

 • a) Necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de modernizare.

Lucrările prevăzute nu necesita utililati.

 • b) Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități:

Nu este cazul.

 • 4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPE PRINCIPALE

Durata de realizare a investiției se estimează la: 1 luna organizarea de șantier + 2 luni lucrări de apa cana + 2 luni lucrări de rezistenta + 6 luni lucrări de drumuri = 7 luni.

Denumire lucrare

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Organizare de șantier

Lucrări de apa canal

Lucrări de rezistenta

Lucrări de drumuri

 • 5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

1) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

Costul estimativ al Investiției, în lei șl euro la cursul B.N.R. din data de 02.08.2012, este prezentat în Devizul general anexat

De asemenea se prezintă Devizul Financiar pe natură de cheltuieli și devizele pe obiecte. Valorile estimate sunt conform evaluărilor întocmite prin prezumarea cantităților de lucrări șl luând în calcui analizele de preț pe categorii de lucrări specifice.

Valoarea EURO la cursul B.N.R. din data de 02.08.2012 « 4.6097 lei.

.                 .     C + M

faraTVA

C + M cu TVA

TOTAL faraTVA

TOTAL

l cu TVA

| LEI (mll lei)

9.741,99

12.080,07

11.039,06

13.655,80

} EURO (mii eurojl

2.113,37

2.620,58

2.394,75

2.962,41

Din care asistență tehnică și supervizare (valori fără TVA)

Consultanta, asistentă i tehnică și supervizare

Mii LEI

MU EURO

l

Consultanta

45,00

9,76

Asistență tehnică din partea proiectantului

20,50

4,45

Supraveghere tehnică prin

45,00         9,76

Inspectori de șantier

2) Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a Investiției (valori mll lei fără TVA)

TOTAL

C+M

Anul I

11.039,06

9.741,99

TOTAL

11.039,06

9.741,99

6.INDICAT0RI DE APRECIEREA EFICIENTEI ECONOMICE

1)    Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de Intervenții față de

valoarea de Inventar a construcției:

 • 7. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

 • -  Fondul European de Dezvoltare Regionala, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”,

 • -  Ajutor național regional pentru Investiții,

 • -  Buget de stat,

 • -  împrumuturi,

• Buget local.

 • 8, ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

1) Număr de locuri de muncă, create în faza de execuție.

Având în vedere natura lucrărilor care urmează a se realiza nu se pune problema de a se crea noi locuri de muncă în faza de execuție, societățile executante utilizând forța de muncă angajată.

Se estimează că în această fază vor fi implicate în jur de 80 persoane.

2) Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Administrarea în faza de operare se va executa cu personalul existent al beneficiarului.

Pentru lucrările de întreținere șl reparații curente se vor contracta, conform legislației, firme specializate care folosesc personalul propriu angajat. Numărul de persoane implicate în această fază se estimează a fi de cca. 10 persoane.

fl. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai INVESTIȚIEI

 • 1)    Valoarea totală (INV), Inclusiv TVA (mii lei)•13.655,801 mll lei din care construcții montaj * 12.080,067 mll lei


 • 2)    Eșalonarea Investiției (INV/C+M)

  TOTAL

  C+M

  Anull

  13.656,80

  12.080,07

  TOTAL

  13.655,80

  12.080,07


 • 3) Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investiției se estimează la: 1 luna organizarea de șantier + 2 luni lucrări de apa canal + 2 luni lucrări de rezistenta + 6 luni lucrari de drumuri = 7 luni.

4) Capacități (în unităti fizice și valorice)

CATEGORIE DE LUCRARI

UM

CANTITATI

VALOARE LEI

Desfacere sistem rutier

mp

170

7554.53

J Desfacere trotuare din beton

mp

0350

207277.08

Desfacere borduri

m

2650

35807.84

' Desfacere pavaj

mp

1850

6585.05

Terasamente

mc

3150

87043.23

Borduri 20x25

m

2850

150859.71

Borduri 10x15

m

6100

147166.39

Reciclare si ranforsare

mp

25700

6042347.15Trotuare noi

mp „

15400

971449.92

Sistem rutier cu pavele ecologice

mp

2000

201022.48

System rutier nou

mp

200

49415.03

Spetii verzi

mp

3200

67520.88

Aduceri la cota

buc

28845.77

Semnalizare definitiva

51124.99

Rețea apa si Dn 225 mm cu branșamente

m

1273

536144.91

Rețea apa si Dn 250 mm cu branșamente

m

1278

518138.25

Rețea de canalizare cu cămine si racorduri

m

538

138855.33

Zid de sprijin armat cu lelevatla de 2,00m

m

100

119451.44

Reabilitare zid de sprijin existent

m

142

128104.70

Demolare scări

buc

8

5209.10

Scări noi

buo

12

124427.42

Rampe personae cu handicap

buc

1

14511.53

Mutare stâlpi

buc

3

87992,57

Organizare de șantier

18134.64

5) Alti Indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiție, după caz.


14. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

La faza Documentație de avizare a lucrărilor de Intervenții vorfl emise următoarele avize, acorduri:

avizul ordonatorului principal de credit; certificatul de urbanism;

avizele de principiu privind asigurarea utilităților (energie electrică, telecomunicații);

aviz de mediu;


3

S.C. EVALOR-CONSULTING-FINANCEMENT

S.R.L. BACAU

Telefon/ fax: 0234 577 071

EVALOR

e-mall: allna.secara@evalor-consulting.ro

mihal.gellman@evalor-consuiting.ro

ANALIZA COST-BENEFIC1U

Pentru realizarea investiției „ REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU”

întocmirea prezentei analize cost-beneficlu a avut ca baza Memoriul si Devizul general aferent proiectului nr.198/2012 - faza DAU : „Reabilitare Infrastructura urbana, strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacau”, elaborat de către S.C. Interprolect S.R.L. Bacau precum sl datele furnizate de către Primăria Bacau.

 • 1. Identificarea Investiției el definirea obiectivelor, perioada de referința

Investiția consta In:

reabilitarea străzii Ștefan cel Mare - strada ce face parte din rețeaua stradala majora a municipiului - prin reciclarea si ranforsarea cu doua straturi asfaltlce pe stratul de baza, pe suprafața de 25700 mp, refacerea trotuarelor cu pavele prefabricate vibropresate pe suprafața de 15400 mp.

reabilitarea parcării din fata blocului 13 si marina acesteia de la 1850 mp la 2900 mp,

reabilitarea zidului de sprijin existent in dreptul blocului 11, pe lungimea de 142 ml, Inaftimea elevației: 2 m, ca urmare a existentei degradărilor tencuielii exterioare precum sl a existentei fisurilor datorate calitatil betoanelor puse in opera, infiltrațiilor sl ciclurilor de inghet-dezghet înlocuirea conductelor de apa existente (otel) de-a lungui străzii Ștefan cel Mare, de 250 si 4> 200, cu conducte din polietilena de <P 250 si <p 225, pe lungimea de 1278 mi, respectiv 1273 ml.

executarea de ratele de canalizare din P.V.C.-KG <t> 250 mm, In lungime de 58 m; montarea de 40 gratare noi de scurgere a apelor pluviale, cu racordarea acestora la sistemul de canalizare; construirea a 18 cămine de vizitare stradale din beton.

In prezent, strada Ștefan cel Mare se afla Intr-o stare tehnica rea, prezentând degradări specifice sistemelor rutiere rigide.

Principala lucrare de drumuri o reprezintă ranforsarea cu doua straturi asfaltlce pe un strat de baza realizat din reciclarea cu bitum spumant a sistemului rutier existent. Aceasta strada va li ranforsata cu o îmbrăcăminte din asfalt BAD25 de grosime 6 cm sl un strat de uzura MAS16 de 4 cm grosime. Soluția adoptata Implica sl reciclarea dalei de beton existente.

Vor fi refăcute spatiile verzi, se va reface sistemul de semnalizare stradal prin înlocuirea si completarea celui existent cu 60 Indicatoare rutiere, se vor reface marcajele orizontale longitudinale pe suprafața de 3900 mp sl a celor transversale pe suprafața de 1300 mp.

Trotuarele existente (degradate deoarece sunt vechi sl nelntretinute, cu lăsaturi, rupturi, crăpături, gropi, exfolleri si zone In care stagnează apa) se dezafectează parțial sl se refac pe 15400 mp intr-o structura realizata din 10 cm balast, 5 cm nisip si 6 cm pavele prefabricate vibropresate așezate Joantiv.

Bordurile carosabile ce incadreaza trotuarele sunt afectate de trecerea timpului, a acțiunii inghet - dezgheț sl a acționarii cu produs! pe baza de sare in perioadele de iama, ceea ce adus la exfolleri sl măcinare a betonului din care sunt fabricate. Bordurile carosabile existente vor fi înlocuite cu borduri de 20 x 25 cm așezate pe o fundație din beton C 8/10.

Vechea parcare cu pavelele degradate din fata blocului 13 (de suprafața 1850 mp) se va desface si se va reface pe 2900 mp cu pavele prefabricate din beton. Astfel, locurile de parcare vor creste de la 60 la 81.

Pentru analiza cost-beneficiu se va lua in calcul valoarea totala a Investiției din Devizul general (cheltuieli eligibile sl cheltuieli ne-eliglblle): 13.655.801 lei.

Durata de realizare a Investiției este de 7 luni.

Pe ani, valoarea investiției este distribuita astfel:

Anul 1: 13.655.801 lei

Definirea obiectivelor:

 • 1. Continuarea derulării unui program amplu de reabllltare/modemizare a Infrastructurii rutiere in municipiul Bacau, fiind deja demarate/flnalizate lucrări de reabilitare si modernizare a străzilor din municipiu, avand drept scop dezvoltarea economica, sociala, durabila a polului de dezvoltare Bacau.

 • 2. Diminuarea numărului de accidente de circulație, fluidizarea traficului rutier pe strada Ștefan cel Mare precum si creșterea gradului de siguranța a traficului pletonal prin reabilitarea trotuarelor degradate.

3.lmbunatatirea transportului in comun, Imbunatatirea condițiilor de viata a locuitorilor municipiului Bacau, ușurarea condițiilor de munca a acestora.

4. Diminuarea consumului de combustibil si ulei, diminuarea uzurii pieselor componente ale autovehiculelor, reducerea timpului de parcurs si scăderea emisiilor poluante si fonice.

Perioada de referința:

Orizontul de analiza este de 20 ani. Durata normala de funcționare a drumurilor cuprinde perioada dintre doua reparații capitale. In cazul acestui proiect este 10 ani, conform Normativului pentru întreținerea si repararea străzilor, Indicativ NE 033-04, aparut in Buletin Tehnic Rutier anul IV, nr. 2-3, februarle-martie 2005.

Analiza cost-beneficiu a fost efectuata din punctul de vedere al beneficiarului -Municipiul Bacau si a fost realizata pentru o perioada de operare de 20 de ani.

 • 2. Analiza opțiunilor

Analiza opțiunilor sl a fezabilității proiectului a tinut cont de 2 scenarii: a nu face nimic si a face ceva. înainte de evaluarea acestor doua scenarii au fost clarificate următoarele: Strada propusa pentru reabilitare este încadrata In categoria a ll-a. Ea face parte din rețeaua stradala majora a municipiului Bacau, asigurând legătura intre centrul municipiului (de la Intersecția cu strada 9 Mal), cu Ieșirea din oraș spre Piatra Neamț pana la intersecția cu Calea Moldovei sl In continuare cu drumul național DN15.

• Funcția străzii este de tranzit, colectare si de deservire, traficul fiind alcătuit In general din autoturisme sl mijloace de transport In comun (autobuze).

In prezent, sistemul rutier se afla intr-o stare tehnica rea, Implicând frecvente cheltuieli de întreținere.

 • I. Analiza cererii actuale precum sLa cererii viitoare

Funcția străzii Ștefan cel Mare este de tranzit, colectare sl de deservire. Datorita degradării sistemului rutier (tasarl ale dalelor, fisuri si crăpături de diferite forme, gropi, suprafața exfoliata in zona intersecțiilor, degradări conjugate ale dalelor cu covor asfeltic deasupra, rezultând valuriii locale sl zone valurite), traficul este îngreuiat, fapt ce conduce la realizarea unor viteze mici de deplasare a autovehiculelor si la o uzura sporita a componentelor acestora.

- Evoluția traficului

Centrul de studii tehnice rutiere si informatica al Ministerului Transporturilor (CESTRIN) prognozeaza dublarea traficului pana In anul 2025 atat pe drumurile naționale, cat si pe cele județene si locale.

II. Perspectivele de dezvoltare

Prezentul proiect este in stransa interdependenta cu conținutul Strategiei de dezvoltare a municipiului Bacau - Obiectivul strategic 1 : acela de a susține dezvoltarea activităților economice existente (politica 2), susținerea dezvoltării activităților de comerț si servicii (politica 4), de a dezvolta turismul (politica 5), de creștere a ocupării forței de munca si de dezvoltare a capitalului uman (politica 7).

- susținerea dezvoltării activităților economice existente si creșterea ocupării forței de munca: in zona de noid-vest a Bacăului este situata strada Ștefan cel Mare, una dintre cele mal importante străzi din municipiu. Pe aceasta strada sunt amplasate importante hipermartceturi (Arena Mall, Billa), numeroase spatii comerciale, doua statii de alimentare cu carburanți.

Obiective de interes public: Tribunalul Bacau - Secția Administrativ-Contencios Susținerea dezvoltării turismului: reabilitarea străzii Ștefan cel Mare a tinut cont sl de potențialul turistic ai zonei, care determina creșteri ale traficului. De aceea, lucrările de investiții in Infrastructura rutiera trebuie sa fi corelate cu creșterea fluxului de turiști. In acest sens, potențialul turistic al pârtii de nord-vest al municipiului si al împrejurimilor sale atrage numeroși turiști. Traseul străzii Ștefan cel Mare, continuat cu Calea Moldovei conduce către parcul Gheraiesti, cel mai

Important loc de recreare aflat In vecinătatea Bacaulul. In acest parc exista un camping, piscina, putând fi admirat peisajul natural încântător întâlnit de-a lungul râului Bistrița.

Având In vedere costurile reduse de întreținere in varianta cu proiect (suma costurilor nete neactualizate In perioada de analiza este de 3.713.913 lei • tabelul nr. 2) fata de cea fara proiect (suma costurilor nete neactualizate in perioada de analiza este de 9.796.715 lei - tabelul nr. 1) precum si beneficiile socio-economice obținute după Implementarea proiectului se onteaza centru varianta cu proiect

3 Analiza financiara

Orizontul de analiza este de 20 ani.

Rata de actualizare este de 5 %.

Deoarece infrastructura rutiera este caracterizata printr-o perioada lunga de viata utila, analiza financiara va lua In considerare valoarea reziduala a Investiției. S-a presupus ca valoarea reziduala la finalul perioadei de analiza va fi de 70% din valoarea Investiției.

Valoarea reziduala a 13.655.801 lei x 70% = 9.559.060,70 lei

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmărit! următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VANF) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata Interna de rentabilitate (RIRF) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante «Varianta fara proiect** si «Varianta cu proiect” a constat In parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • b) Evoluția prezumata a tarifelor

 • c) Evoluția prezumata a veniturilor

 • d) Calculul principalilor Indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata

Pe baza Fluxurilor de venituri (tabelul nr. 6) si cheltuieli (tabelul nr. 3) se va previziona fluxul de venituri nete (cash-flow) anual pe durata constructiei si pe durata economica de viata a proiectului. Fluxul de venituri nete se obține prin scăderea din fluxul de venituri a fluxului de cheltuieli. Aceasta operație se face pentru fiecare an in parte.

Următoarea etapa reprezintă actualizarea fluxului de venituri nete cu o rata de actualizare de 5%.

Pe baza calculelor prezentate In tabelul nr. 7 se va obține Valoarea Actualizata Neta Financiara si Rata interna de Rentabilitate Financiara. Aceasta din urma va fi comparata cu rata de actualizare de 5%.

a) Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a străzii in intervalul duratei normale de funcționare (Intre doua reparații capitale), se executa lucrări de întreținere si reparații curente.

Din punct de vedere tehnic si economic, volumul sl costul reparațiilor cresc apreciabil de la lucrările de întreținere (minime) la reparații curentB (medii) si la cele capitale (cele mal costisitoare)» iar cele trei categorii se intercondltioneaza. întârzierea executării lucrărilor de întreținere grăbește executarea reparațiilor curente si mărește volumul si costul lucrărilor de reparații capitale.

Durata norma/a de funcționare a drumului cuprinde perioada dintre doua reparații capitale, In cazul acestei Investiții este de 10 ani.

S-au avut In vedere următoarele categorii de lucrări de întreținere sl reparații, conform "Normativ pentru întreținerea sl repararea străzilor", indicativ NE 033-04, aparut in Buletin Tehnic Rutier anul IV, nr. 2-3, februarie-martie 2005:

Varianta tara proiect

In tabelul nr. 1 Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta tara proiect, au fost înscrise valorile aferente lucrărilor de întreținere sl de reparații curente in varianta tara proiect, aferente străzii Ștefan cel Mare, avand următoarea structura:

 • > Lucrări privind caile de circulație

 • -  Executarea de tratamente de întreținere intr-un strat subțire la rece o data la 2 ani

O            Suprafața străzii Ștefan cel Mare: 25.700,00 mp

Cost tratament/ mp: 50 lei

Număr tratamente in orizontul de analiza: 10

25.700,00 mp x 50 lei/ mp ® 1.285.000 lei o data la doi ani

 • -  Repararea anuala a suprafețelor carosabile degradate la locurile de parcare: 20% din suprafața.

Suprafața parcare existenta: 1850 mp

Cost înlocuire pavele deteriorate: 62 tei/ mp/ an

20% x 1850 mp x 62 lei/ mp/ an « 22.940 lei/ an

 • -  Refacere dalelor de beton aferente trotuarelor existente

Suprafața trotuare existente: 13500 mp

Cost reparație aferent unul metru pătrat trotuar: 40 lei Se va executa o reparație pe 50% din suprafața In anul 1: 50% x 13500 mp x 40 lei/ mp = 270.000 lei

Apoi se vor executa reparații pe 10% din suprafața in flecare an:

10% x 13500 mp x 40 lei/ mp = 54.000 lei

 • > Lucrări de arta: ziduri de sprijin

 • -  In anul 1, anul 8, anul 15 (o data la 7 ani) se vor executa tencuieli pe întreaga suprafața a zidurilor de sprijin:

284 m2 x 50,00 lei/ mp »14200,00 tei/ an

 • -  in ceilalți ani se vor executa tencuieli pe 10% din suprafața a zidurilor de sprijin:

10% x 284 m2 x 50,00 lei/ mp «1420,00 lei/ an

Varianta cu proiect

In tabelul nr. 2 Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta cu proiect, au fost înscrise valorile aferente lucrărilor de întreținere sl de reparații curente In varianta cu proiect avand următoarea structura:

 • > Lucrări privind caile de circulație

 • -  Executarea de tratamente de întreținere Intr-un strat subțire ia rece In anul 6 si in anul 16 al perioade analizate.

Suprafața străzii: 25.700,00 mp

Cost tratament/ mp: 50 lei

Număr tratamente in orizontul de analiza: 2, respectiv in anul 6 si in anul 16

25.700,00 mp x 50 lei/ mp = 1.285.000,00 lei

 • -  Executarea unui covor asfaltic MAS16 cu o grosime de 4 cm in anul 11 al perioadei analizate. Costul pe metru patrat este de 70 lei.

O            25.700,00 mp x 70 lei/mp = 1.799.000,00 lei

 • -  Repararea suprafețelor carosabile degradate la locurile de parcare 1% dîn suprafața o data la 2 ani, începând cu anul 3 al perioadei analizate.

Suprafața parcare: 3500 mp

Cost înlocuire dale deteriorate: 68,31 lei/ mp

1 % x 3500 mp x 68,31 lei/ mp « 2.390,85 lei

 • -  Reparații trotuare

Pavelele din care sunt construite trotuarele au o durata de viata de 25 ani totuși va fi necesara efectuarea de lucrări de reparații (înlocuirea pavelelor sparte, aducerea la cota proiectata, etc.) pe 1% din suprafața o data !a doi ani, începând cu anul 3.

Suprafața trotuare proiectate: 15400 mp

O                  Cost reparație aferent unui metru patrat: 62,17 lei

Se vor executa reparații pe 1% din suprafața o data la 2 ani:

1% x 15400 mp x 62,17 lei/ mp = 9574,18 lei

 • > Lucrări de arta: ziduri de sprijin

 • -  executarea anuala de tencuieli pe 2% din suprafața a zidurilor de sprijin, începând cu anul 4:

Suprafața ziduri de sprijin In varianta cu proiect 484 mp

484 mp x 2% x 50,00 lei/ m2 = 484 lei/ an

Preturile unitare corespund preturilor de execuție de pe piața.

In tabelele nr. 1 si 2 sunt prezentate costurile de operare ale Investiției in variantele fara proiect si respectiv cu proiect

b) Evoluția prezumata a tarifelor

Nu vor fi percepute taxe pentru utilizarea Investiției.

o) Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta fara proiect, Investiția nu generează venituri la bugetul Municipiului Bacau. (Tabelul nr. 4)

In varianta cu proiect, Investiția nu generează venituri la bugetul Municipiului Bacau. (Tabelul nr. 5)

 • d) Calculul principalilor Indicatori financiari: Rata rentabilității financiare Interne, Valorii financiare neta actualizata, Raportului Cost/ Beneficii

  Rata intema_de rentabilitate s-a obtlnut prin actualizarea fluxurilor de numerar


actualizate cu diferite rate pana când suma acestora a devenit zero, conform Diagramei A.

Rata interna de rentabilitate obtinuta este de -1,78% mal mica decât rata de actualizare de 5%.

Valoarea Actuala Neta obtinuta, In suma de -2,573.115,01 lei, este negativa, fapt ce indica necesitatea finanțării Investiției din fonduri nerambursablie.

Concluzionând,

RIRF»-1,78%<5%

VANF = -2.573.115,01 iei < 0

Astfel, valorile celor doi indicatori demonstrează necesitatea susținerii investiției din fonduri nerambursabile.

Durabilitatea financiara

Durabilitatea financiara a proiectului a fost evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat

In tabelul nr. 8 au fost cuprinse toate costurile precum si toate sursele de finanțare pentru o perioada de 20 de ani. Se observa ca in fiecare an al perioadei fluxul de numerar cumulat este mai mare sau egal decât 0, totalitatea cheltuielilor fiind susținute din venituri ale Municipiului Bacau.

De asemenea, din tabelul nr. 8 se determina Raportul cost/ beneficii, unde costurile sunt cheltuielile de exploatare cumulate, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea Investiției. Astfel:

Total costuri de exploatare: Total surse de finanțare ale Investiției = = 4.484.913 lei: 4.484.931 lei = 0,99999 < 1, ceea ce demonstrează ca investiția este autosustenabila.

4 Analiza economica

Analiza economica urmărește sa estimeze contribuția proiectului ia bunăstarea economica a zonei acoperite de proiect Aceasta a fost realizata din perspectiva grupurilor tinta si a beneficiarilor finali.

Analiza soclo - economica ia in considerare costurile si beneficiile sociale cuantificând efectele nonfinanclare In expresie monetara.

Ca Instrumentar se utilizează aceiași indicatori ca sl In analiza cost - beneficiu financiara, dar luând In considerare elementele de costuri sl beneficii economice, sociale si de mediu.

Tlnanad cont de faptul ca analiza financiara nu releva corect sl complet utilitatea si beneficiile reale ale unul astfel de proiect, este necesara abordarea necesității Investiției mal mult din punctul de vedere socio-economic.

In cadrul analizei economice s-au utilizat valori care nu includ taxa pe valoarea adaugata, obligațiile angajatorului aferente salariilor sl orice subvenție.

De asemenea, s-au realizat corecțiile pentru extemalitatl, impacturile pe care le va avea proiectul asupra economiei, societății si a mediului.

In varianta cu investiție se vor obține următoarele beneficii:

Beneficii socio-economice așteptate:

 • 1. Reducerea timpului de transport pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacau.

 • 2. Creșterea vitezei de circulație după finalizarea Investiției.

 • 3. Reducerea numărului de accidente rutiere.

©

Fundamentarea beneficiilor 1. Reducerea timpului de transport pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacau si 2. Creșterea vitezei de circulație după finalizarea investiției.

Prezentul proiect are in vedere asigurarea unei fluente ridicate a traficului pe strada Ștefan cel Mare, respectiv o viteza medie de circulație cat mai apropiata de viteza de baza corespunzătoare categoriei fiecărei străzi, conform STAS 10144/3 -1991. Fluenta traficului se calculează ca un raport dintre viteza medie de circulație sl viteza de baza (50 km/ h).

Prin reabilitarea carosabilului, aflat intr-o stare avansata de degradare, prin înființarea trotuarelor In locurile In care acestea sunt degradate, prin amenajarea parcărilor care vor permite staționarea legala a autovehiculelor In afara benzilor de circulație, prin amplasarea de panouri indicatoare rutiere si marcaje care vor contribui la disciplinarea traficului precum si prin amenajarea Intersecțiilor, vtteza medie de circulație va deveni superioara celei existente In prezent

O         Se estimează ca, după finalizarea proiectului, viteza medie de circulație va creste de

ia cea 34 km/ h (in prezent) la 48 km/ h. In consecința, timpul de călătorie se va reduce cu 40 secunde pentru fiecare autovehicul.

Conform studiilor de trafic anterioare, strada Ștefan cel mare este tranzitate de 8000 autovehicule/ zi, ceea ce Inseamna ca anual strada Ștefan cel Mare este tranzitate de 2.920.000 autovehicule.

Conform Tratatului « Analiza Cost-Beneficlu - Concepte sl practica» elaborat de Anthony E Boardman, studiind tabelul 15.3 "Valori plug-ln pentru valoarea timpului de călătorie economisit” (pag. 499):

 • -  "timpul de călătorie In timpul serviciului reprezintă 100% din salariul net orar pentru fiecare ora economisită*

 • -  "timpul de călătorie in afara timpului de lucru reprezintă 40%-50% din salariul net orar pentru fiecare ora economisită"

Se estimează ca jumătate din numărul total de autovehicule ce tranzitează anual strada Ștefan cel Mare se deplasează in timpul serviciului si cealaita jumătate se deplasează in afara timpului de lucru. De asemenea, se estimează ca In fiecare autovehicul se afla in medie 5 persoane (avand In vedere ca aceasta strada este parcursa cu o mare frecventa de mijloace de transport in comun).

Conform INSSE, salariul mediu net In luna septembrie 2012 a fost 1538 lei, reprezentând 9,61 lei/ ora = 0,16 lei/ minut=0,0027 lei/ secunda

Conform celor de mai sus, beneficiul rezultat prin reducerea timpului de transport pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacau este:

1460000 autovehicule/ an x 5 persoane/ autovehicul x 100% x 0,0027 lei/ secunda x 40 secunde economisite + 1460000 autovehicule/ an x 5 persoane/ autovehicul x 50% x 0,0027 lei/ secunda x 40 secunde economisite = 1.182.600 lei

Fundamentarea beneficiului 3. Reducerea numărului de accidente rutiere.

Conform statisticii Inspectoratului Județean al Politiei Bacau, pe raza municipiului Bacau s-au comis In anul 2011 un număr de 256 accidente de circulație, din care cinci pe strada Ștefan cel Mare soldandu-se cu victime ce au necesitat spitafizare.

Prin realizarea Investiției, numărul de accidente scade de la 5 la 1 pe an.

Costa/ unei z/te de spitalizare (conform tarifelor percepute de către Spitalul Județean de Urgenta Bacau): 100 lei;

Se estimează ca in urma unui accident rutier o persoana are nevoie de 14 zile de spitalizare.

Conform celor de mal sus, beneficiul rezultat prin reducerea anuala a numărului de accidente rutiere pe strada Ștefan cel Mare este:

4 accidente evitate/ an x 14 zile spitalizare x 100 lei/ zi spitalizare = 5600 lei

Beneficiile cuantificate mal sus sunt evidențiate In tabelul nr. 13 "Analiza economica -determinarea fluxurilor de venituri - varianta cu proiect”.

In vederea calculării Valorii actuale nete economice (VANE) sl a Ratei Interne de rentabilitate economice (RIRE) s-au utilizat:

Fluxurile de venituri (incluzând beneficiile sociale) din tabelele 12,13 si 14.

Fluxurile de cheltuieli, avand corecțiile fiscale aplicate: tabelele 9,10 si 11. Rata de actualizare de 5,5%.

Indicatorii de eficienta obținuți In tabelul de calcul nr. 22 sl diagrama C sunt:

RIRE = 9,70% >5,5%

VANE -11.823.148,86 lei > 0

Raportul beneficii/cost (B/C)« 22.575.800,00 : 7.796.631,27 ’ 2,89 > 1

Indicatorii astfel obținuți arata ca proiectul va avea un impact social relevant

 • 5 Analiza de serudtivitate

Analiza de sezitlvitate se efectuează pentru a determina acele componente ale costurilor sl beneficiilor care sunt Incerte sl la a căror modificare Indicatorii financiari ai proiectului (VAN sl RIR) sunt sensibili.

Aceasta analiza ne arata modificarea procentuala a Ratei interne de rentabilitate sau Valorii actuale nete, corespunzătoare modificării cu un procent a variabilei selectate.

Variabilele critice care au fost identificate si care var fi utilizate in cadrul analizei de senzitlvitate sunt:

 • > Rata de actualizare

 • > Costul Investiției

 • > Costurile de operare

Conform criteriilor recomandate In “Ghidul pentru analiza cost-benefldi a proiectelor de investiții", elaborat de specialiști al Comisiei Europene, se vor lua in considerație acele variabile pentru care o variație (pozitiva sau negativa) de 1 % provoacă creșterea cu 1% a ratei interne a rentabilității sau cu 5 % a valorii actuale nete.

a) Indicatori obținuți clin analiza financiara:

 • 1. Creșterea ratei de actualizare de la 5% la 5.05%

Pentru creșterea ratei de actualizare de la 5% la 5,05%:

 • - Valoarea Actualizata Neta se va reduce la -2.689.112,07 lei, reprezentând o reducere de 4,5%:

 • - Rata Interna de Rentabilitate obținute este -1,87%, scazand cu 0,09%;

Având In vedere ca majorarea ratei de actualizare a fost 0,05 (reprezentând 1% din rate de actualizare utilizate In cadrul analizei, de 5%), se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația ratei de actualizare.

Calculele sunt prezentate In tabelul nr. 16 si Diagrama C.

Concluzii:

Având In vedere rezultatele obținute mai sus, se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația ratei de actualizare. Altfel spus, o majorare a ratei Inflației nu va avea nici un impact asupra rentabilității Investiției.

 • 2. Creșterea costului Investiției cu 1%

Pentru o majorare a costului investiției de 1% se obțin următorii indicatori de performanta financiara:

 • - Valoarea Actualizata Neta Financiara: >2.666.520,69 lei, prezentând o reducere de 3,63%;

 • - Rata interna de Rentabilitate Financiara: -1,82%, reducandu-se cu 0,04%. Calculele sunt prezentate In tabelul nr. 17 si Diagrama D.

Concluzii:

Rezultatele obținute Indica faptul ca atet beneficiul net al proiectului cat si rentabilitatea proiectului nu sunt sensibile la variația costului investiției.

 • 3. Creșterea costurilor de operare cu 1%

In cazul majorării a costurilor de operare cu 1% vor rezulta următorii indicatori de performanta financiara:

 • - Valoarea Actualizata Neta Financiara: -2.599.797,14 lei, prezentând o reducere de 1,03%;

 • - Rate Interna de Rentabilitate Financiara -1,79%, scade cu 0,01%.

Calculele sunt prezentate In tabelul nr. 18 si Diagrama E.

Concluzii:

Având in vedere rezultatele obținute mai sus, se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația costurilor de operare.

Analiza da senzltivltate a proiectului la factorii de risc propuși (rata de actualizare, costul investiției si costurile de operare) arata ca variația RIRF este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca rentabilitatea proiectului nu este sensibila la modificarea acestor variabile.

Beneficiul net al proiectului nu este sensibil la variația factorilor "rata de actualizare", "costul investiției" sl "costurile de operare" (variația VANF fiind mal mica de 5%), deci proiectul este fezabll sl sustenabll chiar daca factorii de risc vor interfera pe parcursul derulării proiectului.

b) Indicatori obținuți din analiza economica:

 • 1, Creșterea ratei de actualizare de la 5.5% la 5.555%

Pentru creșterea ratei de actualizare de la 5% la 5,555%:

 • - Valoarea Actualizata Neta Economica se va reduce la 11.670.933,23 lei, reprezentând o reducere de 1,29%;

 • - Rata Interna de Rentabilitate Economica obtlnuta este 9,55%, scazand cu 0,15%;

Având In vedere ca majorarea ratei de actualizare a fost 0,055 (reprezentând 1% din rata de actualizare utilizata In cadrul analizei, de 5,5%), se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația ratei de actualizare.

Calculele sunt prezentate In tabelul nr. 19 sl Diagrama F.

Concluzii:

Având In vedere rezultatele obținute mal sus, se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația ratei de actualizare. Altfel spus, o majorare a ratei Inflației nu va avea nici un impact asupra rentabilității investiției.

 • 2, Creșterea costului investiției cu 1%

Pentru o majorare a costului investiției de 1% se obțin următorii Indicatori de performanta financiara:

 • - Valoarea Actualizata Neta Economica: 11.744.550,75 iei, prezentând o reducere de 0,66%;

 • - Rata Interna de Rentabilitate Economica: 9,51%, reducandu-se cu 0,19%. Calculele sunt prezentate in tabelul nr. 20 si Diagrama G.

Concluzii:

Rezultatele obținute Indica faptul ca atat beneficiul net ai proiectului cat si rentabilitatea proiectului nu sunt sensibile la variația costului Investiției.

 • 3, Creșterea costurilor de operare cu 1%

In cazul majorării a costurilor de operare cu 1% vor rezulta următorii Indicatori de performanta financiara:

 • - Valoarea Actualizata Neta Economica: 11.797.807,31 iei, prezentând o reducere de 0,21%;

 • - Rata Interna de Rentabilitate Economica 9,69%, scade cu 0,01%.

Calculele sunt prezentate In tabelul nr. 21 si Diagrama H.

cppgfaxlk

Având in vedere rezultatele obținute mai sus, se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația costurilor de operare.

Analiza de senzitivitate a proiectului la factorii de risc propuși (rata de actualizare, costul investiției si costurile de operare) arata ca variația RIRE este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca rentabilitatea proiectului nu este sensibila la modificarea acestor variabile.

Beneficiul net al proiectului nu este sensibil la variația factorilor "rata de actualizare", "costul investiției" sl "costurile de operare" (variația VANE fiind mal mica de 5%), deci proiectul este fezabil si sustenabll chiar daca factorii de risc vor interfera pe parcursul derulării proiectului.

 • 6 Analiza de risc

Au fost identificate următoarele riscuri pe parcursul derulării proiectului precum si pe perioada de funcționare a Investiției. Totodată a fost cuantificata probabilitatea de producere a acestora si Impactul pe care II pot avea.

Risc Identificat

Probabilitatea de producere a riscului

1+5

Impactul riscului

de la 1 (impact scăzut) la 10 (impact maxim)

Ierarhizarea riscurilor

I Riscuri de ordin tehnic

Neidentificarea celor mal buni furnizori de lucrări care sa execute lucrarea, cu respectarea calitatil proiectate In timpul sl la costurile stabilite.

1

9

9

Soluțiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate cerințelor unei astfel de lucrări

1

9

9

Apariția unor evenimente meteorologice sl seismice care sa depaseasca soluțiile tehnice proiectate

1

5

5

II Riscuri de ordin financiar

Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului

1

10

10

Depășirea costurilor alocate, ca urmare a creșterii preturilor la materiale si manopera

3

6

18

Depășirea costurilor de operare prevăzute

2

6

12

III Riscuri de ordin instituțional

Schimbarea administratorului

1

2

2

IV Riscuri de ordin legal

Schimbări ale cadrului legislativ In domeniu

2

2

4

Din tabelul anterior, Ierarhizând riscurile ce ar putea afecta Investiția, se obseva ca impactul major asupra eficientei proiectului II pot avea majorarea costului alocat Investiției si a costurilor de operare.

(n analiza de senzitlvitate a fost cuantificata influenta acestor doi factori de risc asupra profitabilității proiectului.


Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

 • > numărul locurilor de munca create In faza de execuție = 80 locuri

 • > numărul locurilor de munca create In faza de operare = 10 locuri

Principalii Indicatori tehnlco-economlcl al Investiției

Indicatori cantitativi

Indicatori fizici de Infrastructura

 • > Reciclarea sl ranforsarea a 25.700 mp apartinand străzii Ștefan cel Mare din municipiul Bacau

 • > Refacerea trotuarelor existente pe 15400 mp

 • > Marirea parcării din fata blocului 13. de la 1850 mp (oca 60 locuri de parcare) la 2900 mp (81 tocuri de parcare).

 • > Realizarea unul zid de sprijin de lungime desfășurată 100 ml, pe conturul zonei de parcare a blocului 13

 • > Realizarea unei rampe de acces către zona de parcare de lungime 20,10 ml sl de lățime 1,5 ml, cu balustrada metalica pe ambele laturi.

 • > Reabilitarea zidului de sprijin din fata blocului 11, pe lungimea de 142 ml, Inaltimea elevației 2 m.

 • > Lucrări de semnalizare rutiera pe lungimea de 1283 m.

 • > Executarea de rețele de canalizare din P.V.C.-KG <t> 250 mm, In lungime de 58 m;

 • > Montare de 40 gratare noi de scurgere a apelor pluviale.

 • > Construirea a 18 cămine de vizitare stradale cu camera de lucru din beton

 • > Pozarea a doua conducte alimentare cu apa de-a lungul străzii Ștefan cel Mare:

 • - Conducta de apă din PE 100 SDR 11 Dn 250 mm PN16 se amplasează pe partea carosabilului unde exista conducta existenta de OL <P 250 mm In lungime de 1278 ml

 • - Conducta de apă din PE 100 SDR 11 Dn 225 mm PN16 se amplasează pe partea carosabilului unde exista conducta existenta de OL <P 200 mm In lungime de 1273 ml

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >


Indicatori economici

Valoare totala Investiție (Inclusiv TVA): 13.655.801 lei.

Valoare Actualizata Neta Financiara (VANF): -2.573.115,01 lei; Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF): -1,78% Raportul cost/ beneficii: 0,99999
Tabelul nr.»

VARIANTA FARA PROIECT

An1

Ani

Arii

Ae4

An*

Ani

An*

Alt*

Ani»

Anii

Afltt

a

An îi

An»

An»

Ari 17

Arii*

te

A»iq

Tatti

1*ttMQ*0

7S54DM

L3*l*4M0

M>40*8

■joîaoirj

1*M0M

1*01*4*0

mmmo

001*40*0

70*40*4

MMM

tJtIMM

MMM

1*01*40*8

MMM

ijoimom

7M4OM

LMIMUC

70*40*8

14*04*00*0

«o*

t4*0*(nM

MO

UM*MM

0*0

»

tMuooai

*M

tmtnott

UO

UO

*a

UKAOOlDC

utuum

O*Q

IMMM

OM

I2*ta*ooao

7ntMtiMM««p»9l0fMti

T7XW

72*40*0

22M0M

no«M

22*40*0

7XHM0

!»•«

22*4000

Z7MOO

21*4001

mxmo

22*01*0

22*40*0

27*4O«

22*40*1

22*40X1

22*40*0

ZZMM

«*«■

«U®«

MHAiuaaKțMCmve

zmooorio

MMD*0

04*00*0

MOUDOD

644*0*0

MJDMM

suooa

mmom

MDQMM

mjoooo

SUJDftfl)

14*00*0

MOBxa

34*00 CC

M*QMD

MMM

*4jDMXn

m*omd

MMMO

UMMM

luxari dMttitifoMti rtpivatf itidp

UJMXOO

lomm

1*0®

toOUQ

U*®

M»*U

M2BM

iinuo

MMM

MMX»

M*00

1.435*8

1AMM

MMM

MJOMD

I.42QJM

M7U0

USM

_ WW

—ssa

**g

ut

OOO

*01

MC

OM

OM

1*1

*01

ua

UKlMM

UI

ru®fl

U0

■oT.jr.."...

ME~

"**i

■■et:

■mkt:

Total eonul

■F.'"!.!.. ET"’'. ■V'l'Ț''

M.l' T"-

ri -i -'

OT’’"

KTT-

1£3LL

KTT’"

ri rțrț

Bl'.l1 !"

TT.'

RT~t—

M, 1'- ’>■'1

Tabelul nr. 2 VARIANTA tU PROIECT

Ani

Ani

An 3

An 4

AnS

AH*

AriT

Ani

An»

Ani*

An 11

Anii

An»

An 14

Ani»

An1»

An 17

Ani*

Aut»

An»

Tatti

rrcrorfpMntfiattcto

*M

OM

11*0503

UO

IfXUl

1*00*00*0

n*K*»

*0B

t1*0M3

**0

t*>0*OMO

MO

iijoud

00*

11*03*3

IJOSMOM

IU*M?

•M

14*4*3

*M

tattiim «| nțtfc* tirada

LMMun

170*00*0

1*03*00*8

__

MHM>e*«oaaUfuaa>

MW»

1390*5

J*9US

>M*9

2*U

2*0001

139U0

2J0OM

UU

nSITAB

htram U iwmUlRXw

0574-M

Win

0*74. tl

«W<tl

•âUU

uau

aw<n

«SMU

■M0M2

uxwta* ommm ti irinnatitiddaip*»

404*0

4*4*6

404*0

404*0

4*4*0

404*0

404*0

404*0

404M

04*0

404*0

404*0

404*0

404*0

404*0

404*0

4SU0

<22*00

MalaaMarldeeeene

MO

UI

IttiUl

4MM

tTjfîlriî

*2.440.71

4MM

1M4M3

1*1 M4W

4MM

ttvMiJM

MUB

«L44M1

U>MMM

12*4**]

«*

■•440*1

404*1

UMJttUJ

Cmtewuirgi

gNlIlg.

UI

Mi

*M

Ml

0*0

Ml

Ml

UO

Ml

UI

MO

«*G

UO

**0

UI

a*a

UI

4*0*74038

TMalanaM        I hmmhm!   «m

itmn

044101

tMMMM

♦***•*•

404M

ttUtM

4M*0

4MM

12*42*3

4M*t

O44MJ

U*M*U0

tT,440*1

4MM

0440*3

«MMMM

«Musul

Tabelul nr. 3 CONTRIBUȚIA PROIECTULUI

Ani

An»

An 3

An»

An»

AnO

AriT

«aa

Ari»

Ani»

Aritl

AnU

A» 11

AeW

Arii»

Ante

AelT

Arii*

Anta

AaK

MU

IdcnHpMxIcaAad»

<1*77*40*8

<70*40*0

<U4tf74*7

30*40*0

1*40*34*7

i*o**oo**

1*40*74*7

-M>4M0

• 4*40*74*7

•n*40M

4M4**D|

«1*O*?4M

•7UM

U4UM*3

1MU0UD

-4*40*4*7

«*4**0

•U4**7<*7

«*40M

«atMiian

Hnataaeb «pansata*

IJtUOMD

UO

-IJ0UOOM

MD

<1*«M0MD

UOUQMD

OM

•IJOUMOC

UO

014*00*0

UO

UO

t*OS*OQ*t

UBMDUQ

•ixyroni

MB

-țjRfmra

UO

<MI*00*0

«tan,.^tap«a

-21*40*0

-22*40*8

«*4010

•27*4008

-7>,*4nnn

-9O04OU

•32*0*0

•aUMM»

<a*Mts

«X2*4O*I

«540. ti

«XUE

«*4ttS

-8M0U0I

«MJS

‘MMUO

«*40M

«7.SU0

Hramaumunun

•271*00*0

■44X24®

44*00*0

«mmm

44*MjM

-*4*MM

-44.42M2

«JMOOO

’44.4a*J

•M*OQ*C

■4ua*2

<04*00*0

-M.42UD

<M*0*M

-44*0*7

«100*0

«MMM

«4*00*0

-4J0UM3O

t«n«**M*ueN npmabOaprRi

«M30U0

■l«O«

«*»*0

«Ml

«OM

«OM

«OM

ivtuo

«0*0

«MO

«OM

«ooo

<um*D

«OM

«MM

«0*0

■«Hrifl

«OM

«Btt*l

Total oaatal de amu»

1*02,14003

•71J0UC

<1J»UM*7

«*mm

1*9M1U7

1*OMH*0

*M0»*0

•UM*n»

«atuo

440*00*1

-77*70*0

BiX

-UOÎĂOOM

002.04*0

■MSMMI

-77JRUD

iMUm**

«VMM

«uouMn

Cftpț iitfOttW*

iiMMta

0*0

OM

UO

MQ

MO

Ut

tfl

UO

OHM

uc

«00

U<

MO

UI

Ml

«MMM

4*074030

Tatal ta Hal

OMMUMUN

TUMM

■ma

■IJUHUI

U0MHM

•OOMOM

.uauw

.h*mm

■mna

-UM«Ml| JT4MM-LXUM»

UMelMM

■UHSHIT

«*3U0

.tflMMM

-•mmm


Tsbslul ni 4 VARIANTA FARA PROIECT


Ipgw*            __

[total YHgnmi


AM


MS


MT


Ani


MW I

Tabelul nr. 7

Calculul Valorii Actuala Neta Financiara al a Ratei Interne da Rentabilitate Financiara

Ani

An»

MJ

An 4

Afl3

An<

Ah 1

***n

r AalO

Aell

Anta

AnW

AnM

Aate

An ia

An 17

AaW

A» ia

An M

0

V

a

«

I

1

fi

0

4

1

c

«

4

fi

C

e

c

1

13VMM

-1*300

-mmo

nan

■o»n

nor ni

urnit

-Wttl

-tnoii

-rnn

-CTW4

-unii

•roi

utm

txntrr

-unii

-7MR

omi

"tehB

FțfrdtawnvM

RatoUeacWtaaaW

’IWMI

QX

1*NE

Ml

U$UK

Ml

MJ

unit an

1JB7 K24

an

urni ari

ftfl

OM

OII

09

oa

OM

Ml

•n

am

Ml

au

OM

"Eă

Fkndeamn arMtoi

ausxn

71300

nara

naa

tos»u

«teta

•m

8WK

47W4

OII

nm

»n>

«nan

-sswn

som

ama

MM

Vtlovn RoaodMO

■urAtiaat

mTAMnwttK

RfWTAMUTATta

uo*

FUWK1AIU

.. .

Diagrama A

Rate Interna da Rentabilitate Hnaodara


«au

VANF

40M

im

MM

-wtn

smn

-im

■ tTCaXH

Uf*ANALIZA FINANCIARA - 0URABI1ITATE

Tabelul nr. S

Determlnwea fluxului net de numerar cumulai. neectuaBxat

EXPUCATU

Ani

An 2

An)

At>4

An$

Aut

An 7

AnB

An»

Ani»

Anii

Anlt

AnU

An 14

Anta

Anse

An 17

Anta

Ani»

An»

Soro» Un «Sumar»

«MMI

tntt

4U

tM*

«ms

fW»

as

«sa

MS

«MM

as

«S»

as

«M

«S»

as

1MI

as

Su^kMfCB tora&H fcttoMiMwntMMMteairSn twgaAkKrfrflAaMAA» Bscs*

«moi

«

t

«

a

«

0

1

<

0

«

c

1

a

C

«

0

0

c

c

Atocat dM tagttftoal pcntai wssncna daMcflof tMapgye     .... .^.^ .,,r

0

«

ItM

as

mso

IMSStS

IMSO

as

nuc

as

ane»

as

tMM

as

ușa

«sas

«MM

Ml

nai

ai

CMkM<toÎM«nmd raponoi

<

iau

4M

«a

«MM

1NU

as

«M

4M

aura

UU   11

as

1MU

ar

«n

«mm

SMB

4M

a

Fanr«Mtarid»4n«nN*

<NM

4M

«MS»

«SSM

IMS»

ar

«sa

ar

aura

as

IMS

as

«MS»

nssas

IMS»

ar

«a

ar

Costul totali *wMhW «MMMWarMMMRr

e

lOTMCHEMUSU

RUM»

«

IN»

4SS

tttu

t2tM4

tM4*

ar

«a

as

aura

as

«MU

as

ttra

«MMM

ura

a

«MO

as

fUDCOSMUMUMlNCT

1

1

i

*

1

-

i

i

1

1

«

1

«

i

1

i

i

1

1

ANALIZA ECONOMICA -


T«balul nr. 9

Tabelului 10Ani

An »

" Mia

AaU 1

Anii

An 13

An 14

Anii

AnH

AM

IL9U43

m

11W.W-JD

«ff

tt.MU

uc

IIJOUI

I.3UWJC

uw

X*4ti

*474.1*

MMI»

MMM

is»u

«MM

4HM

•Ui

OMU1

«MM

MIMjM

*uâ

ttMMi

•CM

tuu

UtSMMl

*■

**

ui

ui

tu

m

■ -i — -

*■

MÎM4U3

am

s**«

ta

ÎUiua

IMMUM


Aaff

AnU

A-1»

AaU

TM

tiW

M

CM

«»jmr

OHM»

ZJM«

ttM

11AIM4

UH«

UTAM

«.*«

"**

«UI

«MN

«•«

tnuc

OAU

IM4M3

«A«

Muauir

*9

ăS

Mi

JLMUlMg

L «**«

[ -S*“l

wmcR


TaUlulnr.11

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI


Aal

AQf

M3

An 4

An 5

Aa<

AnT

An»

Ani

An ti

A» 11

Anii

Ani»

An 14

Ani»

A>M

Anii

AatC

AnW

An»

Tattl

bortpMtfea**

■ 1AZIAM

■IUM

AM®

MMMM

«JMMun

■VMUMAi

-fimud

■OWUt

AMm

AMUMJ4

.□«JJiB

IMPU

ix»u>

-«MMittn

UI

-■JrLWM»

Im

taAMM

-tatuau

M

uvaa

Mi

IJMJBU

IMMUI

44*

■.nai*

UI

<•!«*«

UnAmaiiUMpocM

■WM

J3LMWI

-M54AM

'JUHluiC

m<țri

-2U«n

-BJ4«

4MO.4

»J*Ut

«AOlll

wa

2Q»tt

■««M»

-XLKrt

«Mfl

mw

«unu*

at/MW

-4M2W

Avnu»

4MWJ

-44«3A1

_uaan.n

«MM

■HA*"

«MM

■““A

4UM

iAWiMinawntf MwaONTdiM*"

MHUC

va»

k«UE

w*®

W

«u»

ou

-uie

HJM

Wl

«MM

«u

«3UI

«au»

TeWiKwliaiM m ni

lauai

•HJU

-1451JW

■wjsm

.ijwhd

iw.nu»

M3UU

•uainr

-njpuD

MUU>

i7T,AM

•IM»»

-4TAM

UOT.tKAC

•muu

-niu

-uuu

-J7AH4K

‘tnai^

r iihiînnni

1UMJCW

ui

Ml

m

u

MC

u

MO

UI

u

«M

m

«■

«

«

uc

uiU»*™

kMUM

•1®JW>

OU»

LXW«

■1W

■ U*MW

•1WM

4«J»W«3

■UIUM

-hjm

W.out

•tUtW

«MU

• LULllO


T«teM rw. 12

VARIANTA FARA PROIECT


Ml

M2

Ml

M4

Mfl

M0

M7

An»

Mi

Htl

MII

Aat2

MU

M14

MtS

An»»

mw

MII

MS*

kU» tt MMMgaMHM

Ol

Ml

Ol

OrwrrHrtiiiMD

M

U3

<Lfl

•Ci

<D0

OM

Ui

UD

OM

•M

om

MO

Mi

Mi

MO

Ol

irnuveoRiK

14


Tabelul nr. 13

VARIANTA CU PROIECT

Mi

M2

M4

MS

MG

MT

MB

M*

MM

MU

MU

MU

An 14

MU

Ml*

A» W

AalA

Mt*

AaM

IWMbliB«eMliMrfnn»>«

Mi

OM

OM

MO

MO

OM

MO

MC

ON

OM

OM

DM

OK

OM

OM

Ml

OM

OM

DM

«£

Ț— i*■ -         , -• . i *“

1UMU0

luaouo

IKMBM

IttMMI

IttSOMK

titm

tltMDMO

OMMBMI

itmom

IUMQM

itnpMo

1MMMM

’ IMOKDM

inaoM

imsmom

tttMOUM

IMDBM

iiaaouc

4t»W»t

dtwPcMMtMb»

5M0M

MBMC

SOMN

MMM

SMMi

SMQin

MOOM

MMM

BMU

TOINUVEMIUR!

•M

OtMMMI

ItlCM

ItttttMI

ItMtoMO

ItMMOM

1U&MM

OttBMMO

i turna

ÎMODMC

tmmM

liWMM

UMMM

MMMOM

UttttOM

1UMMM

ItBMM

Tabelul nr. 14

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI


A»1

A»a

Ml

W4

*»•

MS

MT,

MO

K.T

MM

MU

Anta

MW

M14

MU

A.M

MW

MW

MW

MS*

H*A

U

MnbM MnOMrdtoiNbV

IE^țjt [Tl

mRHIV

U

•ijimm

*KKWOrt

U

MDM

rfTTALVWBK)

U

IMMMM

ttMBMOI

idpkh

uliii ii

I1MMUM

ltHM4»

UMMM*

usmiM

IfWMM

ummmi

UWMM

ionul

ItMMUI

1MMMM

«MMH

144UMOI

must»

a^i?aeîqno«ca

TatMlUl nr. 15

Calculul Vatrnfl Aciuate Nete Econfanico»! a Ratei tatema de RentabWtato Economica

A»1

M

A»3

Aa4

M

An*

Ani

bl

A»H -

An<1

An«

An 13

'ĂnM

Mia

*•«

Antr

Aoti

*»*»

Ana

Maia

iJmw

. JShh

tartM

LIMJH

1.MM

I.UU0I

Mmm

l«u<

tmac

ubcdi

L.MJK

1.M3M

nămmdkxa

r >*4*M

jnu

ww

-UMfrII

-CMtll

~tami

««■■I

-OWtti

-TJQK

ucn

JM»

FtaidvaMtMFml

4MMU

V3M4*1

MHBN

H»U

B»11

«MII

tem

u»ni

r »«

-nex

.. «•••

SSJtllI

Knateacknfcn&Sl

Mt

UQ

Ml

•J7

an

Mi

Ml

MP

«j|

CLM

ua

*42

u

u

«i

u

FWBdetwmT» iMw i

II3WM

21MM

Wtffl

«tiu

4»n

UM0

«ixâ

MMM

«*1

(HM

MM

ilmtel

■mn

4*1 *

•«

nMMMVBtNAOE WTAWTATE

*JW%

Diagrama B

Rata Interna de RanteMUate EconomicaTabelul nr. 16

Calculul Vateril Aciuate Nete Financiara el a Ratei tnlama de Rentabil Hala Financiara

Eî£5S!D .

*n»

. AM ..

ÂoO

Hat

MT

Am •

Ae»

Mt»

Ar» 11

ia

Aon

AaM

Afltt

4te«a

An 17

Ani»

Ante

FirdeaaM

1

1

1

. •

*

4

j

4

i

4

1

0

1

1

1

1

1

a

HadeiMM

qmmi

jura

>13âlK

-rrtn

•■Mtel

ivn»

•trnii

■7MH

..

■ma

•r»tl

JHH

jjnat

ara

43U

-«iiil

FudeiwwiKt

jacau

im

nan

«MMI

ww

tmit

«Ml

UHHI

-MW

twii

tXMH

■' -obmm

OMMI

nm

UJWI

.«MrS

0J1

u

an

<n

•Jî

UI

UI

MB

UI

■1 «

«a

<41

u

de măcar adufltat

mm

aoM

mu

-aaazn

MM

Mi

Mi«

«w

■âten

' «tel

nete “W

*WB

WQ

Mana MMlta Neta

•UMUttte

UTAMBMAI1B ONTABAfta» WWIeTUte

«im

Diagrama C

Rola Interna da RontabHItate Rnandam
Tabelul itr.1T

Catoubd Vakxfl Actuale Nete Financiara al a Ratei Interne da RentahBltale Rnanctera

rmurug

Ani

Ană

Ana

Ana

Ana

Ana

M

Ane

AnO

Ante

Ante

An ti

An 13

Anta

Ante

Ante

Ante

Ante

Ante

Ante

Huktew**

a

a

a

a

a

4

â

0

a

c

4

4

4

4

4

4

a

a

RttdadMUM

ttMOtU

•mnn

-9M9

«ttMOti

«VMM

.moali

4QM

•«MOMI

am

aaaoM

teSM

«WOMI

4MN

■1M34M

twm

.«noati

•TWI

«MMM

terasa

RnteiMMMrad

-araooti

teM

tSOM

«04tl

•Q0MN

n»n

ttM

oaoit

rana

MttOM

7M»

tSSDMI

ram

«mmm

.1VHM

tmmt

nm

tMOOU

emsn

ntedsacMitwas*

CM

Mi

OM

OM

an

«n

an

«a

OM

ut

«M

«M

OM

ui

Ml

nat

ut

ut

UI

ara

HtndeiMMMrackatat

- ----1-----

«iiMm

moi

«MM

t)W

♦053711

4QSM3

«aw

MM

aoon

47SM

4 W<W

4J0I1

naan

ani

OM4H

dun

SM4O1

XM

M3M

34MM

RnvucivB

RATAOnSIMADe RKNTAaUTAJC HMWCMRA

♦t«L

Diagrama D

Raia Interna da Rentabilitate Rnanetera
Tatetulnr.1*

Calculul Valorii Actuala Nete Hoandara si a Ratei Intern» da RantabiOteia Rnanctar»

r^nriM

tai

Ml

AoJ

M<

MS

Mt

An7

Ml

M.nrwTTTi

TwgHMrra Km Km Km Km ktzb

A>M

RndtwM

C

11

4

4

4

1

4

4

1

t

c

1

e

RsdadtekM

■TOM1

-TWt

•tMizn

•TOI

■om

rman

-mm

mai

'Dam

mn

TOM

•TOt

attura

-UPl

.tw

«mn

•TOI

«tSSOM

TOMfi

FtaâlwqrnS

mm

TOl

•otwi

mra

nai

TOI

TOI

toi

■Uf»

TOI

OWM

foaass

taadtnotanS*

•M

UI

QJM

U2

an

an

OJI

OM

ox

UI

TO

m

aii

an

Ml

ax

TO

tu»

TO

Fta dtonc» «axat

<IH4M?1

7UM

iww

®SM

wntn

■*MM

MOSt

■«M

TOI

4JSW

TOM

WW4

•Mttt

TOffi

4MM4

urat

««nt

«N

Moara* Actuala Mda

•AteAnr.u

KMAWtBIMAOe REUMMurare FVMHCIMM

•un

Diagrama E

Rata Interna da Rentab&Uate FinanciaraANALIZASEM


FA7II ECONOMICE A PROIECTULUI LA VARIAȚIA RATEI OE ACTUALIZARE

TrfwMnr.lS

Calculid Vatoifl Actuale Nete Econindce el a RaM Interne de RentaMttale Economica

Ani

Ana

Ana

Ane

An»

An»

AnY

An»

An»

AnM

ĂnU

An ia

An ÎS

Ante

An»

Ani»

Ante

Ani»

Ani»

An»

Rtatd»veA4

I

lmubb

tuuoo

Maaaa

LUMOO

LIMAN

L1MJN

L1M2N

LttMoo

L*MM

«.tMJDI

MM2O0

LttUN

LUUN

LMUM

LML»

luum

LMMN

LtaUM

LtMM

FtadtctaMd

M4M30

•HM

-ostns

•nm

■ÎNMII

tac ta

-ÎNMII

aota

•U»1

-mn

«NN

4NM

-OSOBil

■MM

-nan

tMOM

•«cam

■mm

•naoBii

•MBIU

Fknttecumiwnd

8IMWB

tMM

wwwt

taw*

SNI't

*N*24

2*0*111

mm

JSNIIt

OMNI

MNll

1200018

amu

UMON

SBtMI

•nea

03*111

OMNI

anmi

■KMU

na>ii»niuiaiwiT.wnt

«M

OM

nas

«nt

AM

«n

Ml

«•

Olt

«M

UI

«n

NN

<44

M

•N

an

OM

Ml

Au*daMiwBWMMIail

IOMM

StfMSi

IWM

-r—t

mtM

oo**

tMnst

mm

«MMI

MMN

13NSN

9MM

im

4M

MMM4

4*UM

SMM

agsns

MoraAcMM fCIMMMnfcw

neraasus

RATADOSUMOE

RStTAMUTAlB ECONOMCA

«aaw

dagiama F

Rata Interna do RentabiHtete EconomicaTabaM nr. 20

Caicului Valorii Astuato Note EconimJc» al a Ratai Mama da RantobOUate EoonoMca

ExpfcXS

An1

*5

*** 1

M4 1

An 5

mo

AnT

Ana

Aa>

MII

Anit

*■«

Anii

Am 15

MU

An 1î

An ÎS

mia

M99

Ftotevctoi

C

l.tttJM

LINJBd

■rrrra

MM2O0

MMXQ

tttUM

I.IM2M

im

i.mjn

MM2DC

1,0*

tox

MM»

LUUBt

urnea

i.raa

ttMX

uauog

UM3DI

FfedodwfcM

MP3I1

JtM

«mo»

kh

USD01I

mx

•morii

•aon

•na

4ăMI

•na

antii

•WW1

•tM3W1

ttWm

<I39M1

•WCT

-BM11

4MMH

AadaiunavM

■«nu

Î2B8HC

■FS»

ajttii

•taafc

îonii

amtt

î«iti

BW111

Mttm

•m<!

BXItl

tava

25X111

sonori

RMdaacuCiwtețftU

MS

MC

MN

an

an

Ml

as

as

MS

M3

M3

aw

an

ăd

OC

031

Q3B

034

ftadaonovaMaot

4HM9

ICBM

tUMMl

wwm

•«O

i»m>

fțțțfț

1J74J4S

ΫS

WMl

om

IWV

Mm

t>mi

4M

KH3M4

xcana

>0— —— ——

VN0MMMU1MHH*

iurbu>

flATAWfStNAm

asmteunae

tstx

CrflMfiMfA

Diagrama G

Rm® totem® da fteoteblUtetez z ,z z zANALIZA SENaTWATll ECONOMICE A


AMLa VARIAȚIA COSTURILOR DE OPERARE


Tabelul nr. 21

Calculul Valorii Actuale Nete Econknlca al a Ratei Interne de Rentabffltete Economica

teM>

Ani

M2

Ana

An 4

AnS

Ani

An7

Ana

Ane

«io

Anii

Ana

AnU

Ante

Ante

Anie

An <7

AatB

An»

Anae

FU>d»«t>eh»

C

mm»

mm»

un*

MM»

ItttUI

LWUM

MM»

MM»

MM»

mmm

mm»

MM»

MM»

MM»

MMM

MM»

MM»

MM»

MM»

FiadtcMM

•mm

U3I271

•Weji

•US07M

tnwi

-DM

40ÎU

■nci

«aw

«mm

«tMOW

JT«n

•ttM

•tSBMI

■JWl

*QMM

OMttU

HuateoMMvmt

IIWU

3MMn

caacn

2MM

•wn

2MU

Q7W5»

w.

OMVt

Rm

2SMM

neten

SMHt

ama

MMM

QM01

25MM

em«u

MS

«M

OM

Uf

w

an

«M

M5

as

w

as

OS

os

M

<42

an

OM

o*

0*

FtateMMMracaAa

«MW4

IU0M

2UHM

«mu

watuo

43M

1»BW

uns

«Mtn

7««J

«M

enm

tMMtt

9MS3

tMKS

■mc

«na

M1W>

aura

W7M

Woww AttrtiHitl

1UMMM1

MTANIBUMDE astrABurara ECOfKMOCA

am

DlqpamaH

Rata Inima da Rentabilitate Economica

BREVIAR DE CALCUL 1. Dimensionare sistem rutier mixt

CONFORM NORMATIV PD177 - 2001

1.Stabilirea capacitatil portante la nivelul patului drumului

Pamantul de fundare este aicatutt dintr-un complex prafos, ce se incadreaza In tipul de pamanttipP4.

Sectorul de strada, avand asigurata colectarea si evacuarea apelor pluviale iar nivelul cel mal ridicat al apel freatice fata de patul drumului este la o adâncime mal mica fata de berce este de 3,00 m, este caracterizat prlntr-un regim hidrologic 2b (conform pct. 4.2.3).

Tipul climatic pentru zonei este I.

Corespunzător tipului climatic I, a regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic a pământului de fundare este de 70 Mpa, Iar valoarea de caicul a coeficientului Iul Poisson este 0.35.

2.Stabillrea traficului de caicul

Traficul de calcul exprimat in milioane osii standard de 115 KN s-a calculat funcție de intensitatea medie zilnica a traficului exprimata in număr de osii standard cu sarcina de 115 KN la mijlocul perioadei de perspectiva. Din datele furnizate de beneficiar:

Nc a 0.634 m.o.8.

Se anailzeaza următoarea varianta de alcătuire a sistemului rutier:

Denumirea materialului din strat

H cm

E Mpa

V

Beton asfaltlc MAS 16

4

3600

0.35

Binder BAD 25

6

3000

0.35

Strat de baza reciclat

20

5000

0.35

Fundație din balast

50

229

0.27

Pamant de fundare

00

70

0.35

Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al balastului se stabilește cu relația:

*Eb - 0.20 x hu.045 X Ep = 0.20 x 500a4B x 70 = 229 MPa

Rezultatele obținute sunt date In tabelul următor

& microdef.

0.632

£z microdef.

173

N«dm m.o.s.

9.7

RDO

0.02

Stadii*

617

N«fm = 24.5 x 10®x er"37® 15.15 m.o.s. ez«fm - 600 x Nc0-27 = 629 microdef.

3.Stablllrea comportării sub trafic a sistemului rutier

RDO = NoNadm < RDO adm; 0.04< 0.90

8z»173 microdef < Bz&dm = 629 microdef.

2, Verificarea la acțiunea de inghet ■ dezgheț a complexului rutier

Conform STAS 1709/1 si STAS 1709/2

Grosimea sistemului sistemului rutier - Hsr

Hsr = 80 cm

□ Z wt ®Z +AZ

Z - adandmea de îngheț a pământului de fundație

o AZ«Hsr-He

Hsr« grosimea sistemului rutier

He = gosimea echivalenta de calcul la Inghet a sistemului rutier

Stabilirea adâncimii de Inohet Z a pământului de fundație:

 • -  tip climatic I

 • -  condiții hidrologice defavorabil 2b

 • -  tipul pământului P4 - pamant foarte sensibil ia îngheț - dezgheț conf, STAS 1709/2 rezulta curba 4

Indicele mediu de Inghet este media aritmetica a Indicilor celor mai aspre cinci Ierni dintr-o perioada de 30 ani, 15/30 max pentru sistemul rutier suplu este 620’ C X zile =+ Z=100 cm

Determinarea oroslmll echivalente a sistemului rutier He

He-ShiXCtl

h=groslmea stratului rutier

Cti=coeficient de echivalare a capacitatii de transmitere a căldurii n=numar de straturi


Număr straturi

H

Cti

1

4

0.50

2

5

0.60

3

20

0.50

4

50

0.90


He « 60 cm

 • □ AZ= Hsr-He» 20 cm

 • □ Zer® 100 cm + 20 cm® 120 cm

Verificarea rezistentei la Inohet dezgheț a structurii rutiere

K S K adm ■ 0,50 (conform STAS 1709/2)

K ® He/Zcr» 60/120 ® 0.50 condiție îndeplinita.


DRUM: strada Ștefan cel Mare

Sector omogen: km 0+000 - km 1*282.70

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... Presiunea pneului Raza cercului

57.50

0.625 b

17.11

kN

IPa

cm

Stratul

1:

Modulul

3600.

MPa,

Coeficientul

Poisson

.350, Grosimea

4.00

stratul

2:

Modulul

3000.

MPa,

Coeficientul

Poisson

.350, Grosimea

6.00

Stratul

3:

Modulul

5000.

MPa,

Coeficientul

Poisson

.350, Grosimea

20.00

Stratul

4:

Modulul

229.

MPa,

Coeficientul

Poisson

.270, Grosimea

50.00

Stratul

5:

Modulul

70.

MPa,

Coeficientul

Poisson

.350 si e semifinit

R E Z

UITATE:

R

Z

sigma r

epsilon r

epsilon z

cm

cm

MPa

microdef

microdef

.0

-30.00

.632E+00

.B59E+02

-.993E+02

.0

30.00

.688E-02

.859E+02

-.253E+03

.0

.00

-.834E+00

-.898E+02

-.114E+02

.0

-80.00

.157E-01

.640E+02

-.882E+02

.0

80.00

.594E-03

.640E+02

-.173E+03


OBIECTIV; Reabffitpre Infrastructura urbana str. ștefan cel Mare

I —PROIECTARE | -/n CONSULTANTA


Proiectant SCINTEKPBOlECTSra. fiemfioar MUNICIPIUL BACAU

F6 - GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI (valoric)

• lei-

Poarte

WBS

Denumire

vatoar

Nerepartiiat

cir an 01

02/ an 01

03/ an 01

04/ anut

05/ an 01

IA an 01

07/

an 01

i

198

Reabilitare tafr&Ktructurd urbana SV Ștefan cei Mare

9,141,989.95

000

87,992.5?

1,153.529.66

1,271,634.60

1,934330.49

1,751,76513

1,737,173.61

1305463.86

i 1

198 1

Drtinui"

8,054,028.03

000

0.00

344,473.68

480.713.26

1,934,330.49

1,751,765 13

1,737,173 61

1,805.563.66

14 1

1981 1

Desfacere sistam nidv rijaț ițqov

735453

040

755443

1.1.3

198.14

Desfacere trotuar <Mn beton, 9350mp

207377.08

040

690923b

6909236

69092.36

1.1.3

1981.3

Desfacere borduri, 2650ml

3540734

040

11935 <5

11935.95

11935 95

1.14

198.1.4

Desfacere pavaj, 1850mp

65^54)5

040

2195 ;2

2195.02

2195.02

t 1 5

198.14

Terasamente, 3150mc

87,04143

040

29014,41

29014.41

.2901441

1.1.6

198.1.6

Borduri noi, 20*25, 2850ml

150,859.71

0.80

5028637

5028637

50286.57

i 1.7

198 1 7

Borduri noi 10zl5, SlOOml

147,1*649

0.00

49055.46

49055.46

49055.46

1.1.8

198.1 8

Racfctere sistem rutier, 35700mp

6442447.15

0.00

141058679

1^10, 86 >9

1510,586.79

1 J10486 ri

1.1.9

196.1.9

Trotuare noi, 154Mkmp

971,449.92

0.00

El#,' IkylMBggyBtaflBWWAH

161,908,32

161,90832

161,906 ,J2

1.1.10

1981.10

Sistem ruoer cu pavai*, 2900mp

201422.46

0.00

50 235 62

50355.62    50,25562

<035542

11.11

198.1.11

Sistem rutier nou, 2D0mp

49,415.83

0.00

49,425.03

1.142

198.1.12

Amenajare spatii verzi, 3200mp

6742048

040

67520 ra

1.143

198-1.13

Aduceri la cota

28445.7?

040

14 422 89

14.422 89

1.1.14

198.1.14

SemnaUare definitiva

51,124.99

0.00

51 U4.99

1 2

198 2

Rețea da apa $8 canalizare

yw, 138 49

0 001

fi©0

59S.069.25

595,069.25

0.00

6 00

000

0.00

1.21

198.2.1

Rețea apa DN225

535444.91

0.00

267472.46

267472.46

1 23

198.2 2

Astea apa DH2S0

518,13*25

0.00

=2594*9.13

159,46? 13

1.2.3

198.2.3

Rețea canabz»

>36^5.33

040

68 427.6

6832747

I 3

198 J

Rezistenta

391,704 19

0.00

000

195.852.09

195,852 09

0 00

0.00

0.00

0.00

1.3 1

1983.1

Zid de sprijin beton armat lOOnd, H>2J)0mi-,

119,451.44

0.00

59,725.72

59.725.72

13.2

19833

Reanimare sd de sprijin asistent L=142ml

128404.70

0.00

6445235

64,052 35

U.3

19833

Demolare scad asistente - lbuc

5309.12

040

240446

2,60456

13.4

1983.4

Scări de acces -1 buc

124,427.40

040

62-213.70

62413.70

135

1983.5

Rampa pentru persoane cu haomcap

1441U3

040

.,^7,255.76

7455.76

1.4

198 4

Organizare de sanuer

87 992 57

0.00

87,992.57

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

14 1

198 4.1

OTOantcpre da șantier

87492-57

040

.87.99247

1 5

198. S

RefaCd"

18,134.64

0.00

000

18,13 J.64

0.00

000

0.00

0,00

000

ÎS 1

198 S l

Relocări ttriț» Auminat stradal • 3 buc

1843444

040

184/4.64

1 euro >4.6097W, curs la data de 02/06/2012

S.C. INTERPROIECT SJLL BACĂU Pr.nr.196 • 2012 DAU.


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:

Reabilitate Infrastructura urbana, str. Ștefan cel Mare, mun. Bacau

In mH lel/mll auro la cursul B.N.R. din 02.082012
jlNr.crt

Denumirea capfctebr sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara tVa)

‘W"

VăîoamTTr^uslv TVĂΔ^

mii lei

miieuro

mii lei

mii lei

mii auro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuiau pentru obținerea sl amenajarea terenului

I 11

Obținerea terenului

r 1.2

Amenajarea terenului

16,1350

3.9340

4.3520

22.4670

4.8780H

06 5 Relocări

18.1350

3.9340

4.3520

22.4870

4.8780II

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

O.OOOOJ

1.3.1

TOTAL CAPITOL 1

10.1350

3.9340

43520

22.4873

""4J7B0[î

CAPITOLUL 2: Cheltuiau pentru asigurarea utUHatHor necesare obiectivului

I

TOTAL CAPITOL 2

0.0000

30000

0.0000

0.0000

0.0000;

CAPirdLuL sTcheitute» pentru proiectare sl asistenta tehnica

*

I

3.1

Studii da teren

14.3000

3.1030

3.4320

17.7320

3.84800

P.1.1

Gk

7.0000

13190

1.3800

8.6800

1.884C!

p.12

Topo

73000

1.5840

1.7520

9.0520

■■JZEI

[32.3

Hidro

0.0000

0.0000

0.0300

0.0000

o.oooo;|

I 32

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

10.0000

2.1690

10.0000

2.1690

[ 32

Proiectare sl anglnaria

522000

11.3250

12.6280

64.7280

14.0420

S.F.+ C.U.+DOC. AVIZE

20.0000

4.33C0

4.8000

24.8000

5 3803

experYiza TEHNICA

5.0000

1.0850

12000

62000

1.3450

PAC. + PTh + CS + D^+Verff

■ ii---1

6.9010

6.6280

33.7280

7.3170

3.4

organizarea procedurilor do achlaltte

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

o.ooool

3.4.1

Cheliuteb pentru iniocmlrea doc. de licitație pentru servldi sl execuție

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00000

k.42

Organizarea Hctatiel de servicii si execuție

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

O.OOOOH

f 3.5

Consultanta

9.7620

10.8000

55.3CC0

12.1050

3.5,1 Consultante

45.0000

9.7620

10.8000

55.8000

12.1050

3.B

Asistenta tehnica

S5.500C

14.2090

15.7200

81.2200

17.6190

3.8.1

Supraveghere tehnica - Insp. Șantier

45.0000

9.7620

10.8000

55.8000

12.1050

362

Asistenta proiectant

20.5000

4.4470

4.9200

25.4200

5.6140||

TOTAL CAPITOL 3

187.0000

40.5380

424800

229.4800

49.7830

CAPITOLUL4: Chehulnll pentru Investiția de baza

44

Construcții sl Instalații

9,635.8620

2.090.3450

2.312.6070

11,948.4690

2,592.0270

OB.1 Drumuri

8,054.0200

1.747.1900

1,932.9650

9.986.9360

2.166.5150

082 Rețea de apa si canalizare

1.190.1380

258.1810

285.6330

1,475.7710

320.1440

“OB.3 Rezistenta

39î"z5îî

64.9740

94.0090

485.7130

1CÎ&3BS5
Nr.crt

Denumirea capitolelor st subcapitolelor de cheltuleB

Valoare (fara Wj

——

Valoare {Induatv TVÂ)

mii lei

mii aura

mit lei

mii lei

mBeuro

1

2

3

4

5

6

7

4.2

Montaj utilaj tahncteptc

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice el funcționale cu monte]

4.4

Utilaje, echipamente tehnologico el funcționale fam montai

Active necorporala

TOTAL CAPITOL 4

B,635.8820

2,090,3450

2,3124070

n.wa.4«cj

2492.0270

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

6.1

Organizare de șantier

87.0930

19.0890

21.1180

109.1110

23.6700

5,1.1.08 4 Construcții sl Instalam aferente organizării de șantier

87.9930

19.0890

21.1160

109.1110

23.6700

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

125.9700

27.3270

125.9700

27.327O||

5.2.1. Taxa I.8.C.

77.7910

16.8750

77.7910

16.876011

*cf Lege 10/95    0.7%

14.78M

68.0670

14.766fi||

9.7240

2.1090

9.7240

2.10908

522. Comision casa sociala constructor

48.1780

10.4520

48.1790

10.452C»

52.3. Comision B.F.

5.3

OteMteNdhwsesii neprevăzute 10%

984.1000

213.4850

236.1840

1,2202840

264.7210

TOTAL CAPITOL 5

1,198.0830

269.9010

267.3020

1,455.3650

316.7180

CAPITOLUL B: Cheltuieli pentru probe tehnologice st teste sl predare la beneficiar

«rl

PregaUraa personalului de exploatare

52

Probe tehnologice sl teste

TOTAL CAPITOL 6

I

TOTAL GENERAL

11,039.0600

2,394.7480

2.616.7410

134S6.B010

2.962.4060H

Din țâre C+M i

9.7412900

1Z080.0670

" 2'620.5760b
S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU

Pr.nr.198 - 2012 DAU.


CENTRALIZATOR FINANCIAR DEVIZE PE OBIECTE


Reabilitare infrastructura urbana, str. Ștefan cel Mare, mun. Bacaul! Nr.

B

Denumirea capitalelor sl subcapitolelor de cheltuieli

TVA

mii lei

mii euro

mii iei

mii lei

mii euro I

| 1

2

3

4

5

6

7

1.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

I

U 1

OB.1 Drumuri

2

OB.2 Rețea de apa sl canalizare

1,180.138

258.181

285.633

1,475.771

320.14511

3

OB.3 Rezistenta

391.704

84.974

94.009

485.713

105.368(1

I 4

OB.4 Organizarea de șantier

87.993

19.089

21.118

109.111

23.670a

h 5

OB.5 Relocări

18.135

3.934

4.352

22.487

4.878

11

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

12

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTALI

9,741.990

2,113367

2,338.078

12,080.068

2,620.576

II.

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

||

TOTALII

III.

PROCURARE

Utilai® sl echipamente tehnologice

Utilaje sl echipamente de transport

-

Dotări

I

TOTAL III

1 =

TOTAL (TOTALI+ 11* IUI

9.741.990

2.113367

2338.078

12.080.068

2.620.5761DEVIZ PE OBIECT nr. 1

OB.1 DrumuriConform H.G. 28/09,01,2008                                         1 EURO» 4.6097 lei

Nr.crt

Denumirea capitolelor el subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fora TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) D

mii iei

miieuro

mii iei

mii lei

mii euro li

1

2

3

4

5

6

7            llt

L

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

(198X1) Desfacere sistem rutier rigid, 170mp

7.555

1.639

1.813

9.368

2.032I

2

[188.14Q Desfacere trotuar din beton, 9350mp

207.277

44.965

49.746

257.023

55.757[

3

[198.1 Desfacere borduri, 2660ml

35.808

7.768

8.594

44.402

9.632|

4

[198.1.4] Desfacere pavaj, 18S0mp

6.585

1.429

1.580

8.165

1.772

5

[198.1.5] Terasamente, 3150mc

87.043

18.883

20.890

107.933

23.415

6

[198.1.6] Borduri no!» 20x25,2850ml

150.860

32.727

36.206

187.066

40.581

7

[198.1.7] Bordurinoi 10x15,5100mi

147.166

31.925

35.320

182.486

39.587

8

[198.1.6] Reciclare sistem rutier, 26700mp

6,042.347

1.310.790

1.450.163

7,492.510

1,625.380

9

[198.1.9] Trotuare nd, 15400mp

971.450

210.740

233.148

1,204.598

261.318

10

[198.1.19] Sistem rutier cu pavele, 2900mp

201.022

43.609

48.245

249.267

54.075

11

[196.1.12) Sistem rutier nou, 200mp

49.415

10.720

11.860

61.275

13.293

12

[198.1.13] Amenajare speti verzi, 3200mp

67.521

14.648

16.205

83.726

18.164

13

[198.1.14] Aduceri te cote

28.846

6.258

6.923

35.769

7.760

14

[198.1.15] Semnalizare definitiva

51.125

11.091

12.270

63.395

13.753

TOTALI

8,054.020

1,747.192

1.932.965

9,986.985

2.166.518

II

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTALII

IIL

PROCURARE

Utilele si echipamente tehnokxjlce

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL IH

a

TOTAL (TOTAL 1 ♦ H + III)

8,054.020

1,717.192

1,932.985

9,986.985

2,166.518
DEVIZ PE OBIECT nr. 2

OB.2 Rețea de apa al canalizare

ConformH.G.28/09.012008       _   _ _  _       __      1 EURO° 4.6097 lei

Nr. I a**

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fere TVA)

Ml " *'■

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii iei

mileuro

mii lei

mlî iei

mii auro

1

2

3

4

s

s

.7 . .

1.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

(198X1) Raita aton cu apa înlocuit cond

OL200euPE100Dn200

535.145

116.091

128.435

663.580

143.953]

2

[1B84L2] RateăaRm cu apa înlocuit cond OL

280 cu PE 100 Dn 260

518.138

112.402

124.353

642.491

139.378

3

[198X3] Rețea canotoare

136.855

29.689

32.845

169.700

36.814

4

5

TOTALI

1,190.138

258.182

283.633

1.475.771

320.146

II

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTALII

IU.

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje ai echipamente de transport

Dotări

TOTAL Iii

TOTAL (TOTAL 1 + 8 + III)

" 1,190.138

858.182

285.633

1.476.771

320.146

DEVIZ PE OBIECT nr. 3

OB.3 Rezistenta1 EURO» 4,6097 |e|

-ri—

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii iei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

[198.3.1} Zid de tprqm beton armat 1 oomi;

H»2.00mt

119.451

25.913

28.668

148.119

32.132

2

(198.3.2) Reabffitere zto de sprijin existent • L«142rrt

128.105

27.790

30.745

158.850

34.460

3

(19833) Demolare acari existente

5.209

1.130

1.250

6.459

1.401

4

[1983.4] Scări da acces

124.427

26.993

29.862

154.289

33.471

5

[198.3.5] Rampa pentru persoane cu handicap

14.512

3.148

3.483

17.995

3.904

*

TOTALI

391.704

84.974

94.009

485.713

105.368

II.

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTALII

III.

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTALI* II*iii)

391.704

L 84.9’!

4

94.009

485.713

105.368DEVIZ PE OBIECT nr. 4

OB.4 Organizarea de șantier


Nr. crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

(198.4.1] Organizare da rentier

87.993

19.089

21.118

109.111

23.670

TOTALI

87.993

19.089

21.118

109.111

23.6701

n.

MONTAJ

Montaj utilaje el echipamente tehnologice

TOTALII

iii.

PROCURARE

Utilaje s) echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL IU

I

TOTAL JTOTAL1 + II + UI)

87.993

19.089

21.118

109.111

23.670
DEVIZ PE OBIECT nr. 5

OB.5 Relocări


I Nr. | cri

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mB euro

mii lei

mii iei

mii euro

I 1

2

3

4

.5

6

7

I ’’

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

1198.8.11 Refeca stâlpi Iluminat stradal - 3 buc

18.135

3.934

4.352

22.487

4.878

J

TOTALI

18.135

3.934

4.352

22.487

4«878B

n.

MONTAJ

Monta] utilaje si echipamente tehnologice

|

TOTAL»

m.

PROCURARE

J

Utilaje sl echipamente tehnolonlce

Utilaje sl echipamente de transport

Dotări

~T~

|

TOTALI»

==

TOTAL (TOTAL 1 + II + III)

18.135

3.

«4

4.3S2

22.487

4.878OBIECTIV:

OBIECTUL:


STADIUL FIZIC: Beneficiar Proiectant:


Reabilitare infrastructura urbana str. Ștefan cel Mare

Drumuri

Desfacere sistem rutier rigid, l70mp MUNICIPIUL BACAU

SC INTERPROIECT SRL

F3 - LISTA cuprinzând cantitățile de lucrări -tel-

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Prețul unitar

TOTALUL

Nr.

Capitolul de lucrări

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

-leL

-tel-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

PJOOBf

Daramare beton armai

mc

*46.00

91.96

4,230.21

platelaje.bolti.erce.cadre.cuzin. Zid.

material:

0.00

0.00

întoarse.. Jara exploz. cu ciocan aer compr.

manopera:

53.90

2,479.57

utilaj:

38.06

1,750.63

transport

0.00

0.00

2

DG06A1

Spargerea al desfacerea betonului de

mc

5.10

77.22

393.84

ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea

material:

0.00

o.tw

..cablurilor, conductelor, podețelor al gurilor de scurgere etc, executate in

manopera:

38.60

198.88

îmbrăcămintea carosabila;

utila):

38.62

196.96

transport

0.00

0.00

3

TRI1AA01C3

încărcarea materialelor, grupa a-grele

tona

1Z50

3.20

39.97

si..JTiarunte,prin aruncare rampa sau

material:

0.00

0.00

terei>auto categ.3

manopera:

3.20

39.97

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

4

TSC35D31

Excavat, transport cu încărcător frontala

100

1.11

514.67

57149

distante de "...încărcare In autovehicul cu

mc

material:

0.00

0.66

Încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4.0

mc,rod tari si foarte tari,peste 26 Kg la

manopera:

u.uu

0.00

distanta deTL20m

utilaj:

514.67

571.29

transport

0.00

0.00

S

TRA01A05

Transportul rutier

tona

123.00

4.46

649.10

al. .materiatetof,semifabricatelor cu

material:

0.00

0.00

autobasculanta pe trist» 5 km.

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

4.46

549.10

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

0.00

2,716.41

2,518.90

549.10

5,784.41

Alte cheltuieli directe:

CAS

20660%

o.o0

565.01

060

0.00

566.01

Fond de risc

0.242%

o.ob

6.S7

000

0.00

6.67

Concedii si

0.850%

0.00

23.09

000

0.00

23.09

indemnizații

Șomaj

0.5OO%

0.00

13.58

0.00

oob

13 58

Fond de garantare

0.250%

0.00

8.79

0.00

0.00

6.79

Sanatate

5.200%

0.00

14125

0.00

0.00

141.25

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

0.00

3,472.71

2,518.90

549.10

6,540.72

Cheltuieli indirecte

10.000%

o.db

34747

251.89

64 bt

66407

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

0.00

3,019.98

2,770.79

604.01

7,194,79

Profit

6000%

0.00

191.00

136.54

30.20

359.74

Total Inclusiv Profite

0.00

4,010.98

2,909.33

634.21

7,554.53

Pag 1

STADIUL FIZIC: Desfacere sistem rutier rigid, 170mp 0 1

TOTAL GENERAL (fara TVA):           0.00

TVA:2

3

4

5“3x4

4,010,98

2,909.33

63441

7,68443

24.00%

1,813/»

9,367.81Pag 2

OBIECTIV:

OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant


Reabilitare Infrastructura urbana atr. Ștefan cel Mare

Drumuri

Desfacere trotuar din beton, 9350mp

MUNICIPIUL BACAU

SC INTERPROiECT SRL


PROIECTARE țrf CONSULTANTA


F3 - LISTA cuprinzând cantitatile de lucrări

-lei -


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr.


Capitolul de lucrări


0

<“


WooBI"


1 ___

Darâmarebetoriânhat' ‘ platela}e,bottt,arce,cadre,cuzin. 2M. întoarse.tara exptoz. cu ciocan aer compr.


DG06A1


Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea „cablurtor, conductelor, podelelor sigurilor de scurgere etc, executate in îmbrăcămintea carosabila;


TRÎ1AÂ01C3


Incarnarea materialelor, grupa a-grele si.mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3


TSC35D31


Excavat,transport,cu încărcător frontatlâ distante de :.Jncarcare In autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,rod tari si foarte tari,peste 26 Kg ia distanta de t1-20m


TRA01Â05


Transportul rutier

al. .materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dista 5 km.


Prețul unitar U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) -lel-

4

’ ‘ oi je 0.00

63.90 38.08 “0.00

7722 0.00

38.60 38,62

0.00 320 "

0.00

320

0.00 “ 0.00

514.67 * 0.00

..... 6.66

514.67 0.00 4.46 0.00

0.00


3

mc " * 1,263.00 material: manopera: uȘaț transport:

J40-50 material: ~


mc


manopera: ufflaj: transport: tone " 337.00 " material: manopera: uUlgj:        __

transport:

30.30 material: manopera: ut»$ ' transport: tona 3,366.00 material: manopera:


100 mc


TOTALUL (exclusiv TVA) -lal-

5 = 3x4

1 <6,146.78

0.00 68,080.46 48,06620 .

0.00 10,850.03

0.00

M23J7

5,426.66 010 1.07'7.82

6.00

1,077.62

0.00

0.00

15,594.64

0.00

6.00

15,594.64

0.00 15,026’63

0.00

0.00


Cheltuieli directe:

procent

material

0.00

utB$ transport

000

4.46 transport 15,026,63

0.00 15,026.63 total 158,696.70

manopera

74,581.47

utilaj 69,087.61

Alte cheltuieli directe:

CAS

20.800%

0.00

15.512.94

6.00

0.00

15,512.94

Fond de’risc

0242% ’

o.oo

180.49

’ ” O.oO

0.0O

<80.49

Concedii si

0.850%

0.00

633,94

0.00

0.00

633.94

indemnizații

Soma)

O3do%

o.oO

372.91

0.00

0.00

37291

Fond de garantare

0250%

0.00

186.45

0.00

0.00

186.46

Sanatate

5.200%

0.00

3,878.24

0.00

0.00

3,87824

Total inclusiv Cheltuieli Directe:

0.00

95,346.44

69,087.61

15,026.63

179,480.67

Cheltuieli Indirecte

<0.000%

0.00

9,534.64

6,906.78

1,502.66

17,948.07

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

0.00

104,881.08

76,996.37

16,529.29

197,406.74

Profit

5.006%

0.00

514405

3,799.82

826.46

9,670.34

Total inclusiv Profit

0.00

110,125.14

79,796.18

17,365.76

207,277.08STADIUL FIZIC: Desfacem trotuar din beton, 9350mp

0 1 2

TOTAL GENERAL (fara TVA):           0.00   110,125.14


3

4

8»3x4

79,796.18

17,355.78

207,277.08

24.00%

49,746,50

257,023.58
,,a2 %


OBIECTIV:

OBIECTUL:


STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant:


Desfacere borduri, 2650ml MUNICIPIUL BACĂU SC INTERPROIECTSRL


PROIECTARE CONSULTANTA


F3 - LISTA cuprinzând cantitățile de lucrări

-lel-

SECT1UNEA TEHNICA                      SECȚIUNEA FINANCIARA


Prețul unitar

TOTALUL

Nr. Capitolul de lucrări

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

-tel-

-lei-

0

1

2

3

4

5s3x4

i pjteBî------

Daramare beton armat

mo

227.66

*91.98

20,875.15

platelaje,bolti,arce,cadre.cuzin. Zid.

material

0.00

0.00

întoarse., tara expioz. cu ciocan aer compr.

manopera:

53.90

12236.16

utilaj:

38.08

8,639.00

Spargerea si desfacerea betonului de

transport

0.00

0.00

2 DG06A1

mo

25J0

7722

1,946.06

O

ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea

material:

0.00

0.00

..cablurflor, conductelor, podețelor si gurilor de scurgere etc, executate In

manopera: utilaj:

38780

"38.62

972.73

973.32

îmbrăcămintea carosabila;

încercarea materialelor, grupa a-grete

transport

242.00

0.00

0.00

773.84

3 TRI1AA01C3

toria

3.20

si.mărunte,prin aruncare rampa sau

materiei

0.00

0.00

teren-auto categ.3

manopera:

320

773.84

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

6.00

4 TSC35D31

Excavat, transportcu încărcător frontal,la

100

122

514.67

782.31

distante de:...incarnare in autovehicul cu

mc

material

0.00

6.00

încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4.0

manopera: utila»

ODO

0.66

mc,rod teri si foarte tari,peste 26 Kg la

distante de 11-20 m

514.67

782.31

transport

0.00

0.00

S TRA01A05

Transportul rutier

tona

605.00

4.46

2,700.87

al.materialelor,semifabricatelor cu

material:

0.00

0.00

autobasculanta pe disl» 6 km

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

^6 PK42A1

Dezmembrarea pârtilor avariate ale

transport

4.46

2,700.87

tona

2.00

5.91

11.82

podurilor., metaice prin taierea cu flacara

material

1.88

3.77

oxiacetBenlca

manopera:

4.03

8.05

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

greutate materiale                tone          0.01

7 TRI1AA01C3

încercarea materialelor, grupa e-grete

tona

2.00

3.20

6.40

si.mărunte,prin aruncare rampa sau

material

000

0.00

teren-auto categ.3

manopera:

320

8.40

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

8 TRA01A05

Transportul rutier

tona

2.00

4.46

883

aL.materialeto,semifabricatelor cu

material

0.00

0.00

autobasculante pe dist.» 5 km.

manopera:

0.00

0.00

utilaj;

0.60

0.00

transport:

4.46

883

procent     material manopera        utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:                          3 T7     13,997.18     10,394.62

2,709.79

27,108.37

STADIUL FIZIC: Desfacere borduri, 2660tnl

0

1

2

3

4

5 = 3x4

Alte cheltuieli directe:

CAS

20.800%

0.00

2,911.41

0.00

0.00

2,911.41

Fond de risc

0.242%

0.00

53.87

0.00

0.06

33.87

ConcedTsC"-

~*O.88o% • -

030

1T8.98

’ 0.00

■  U30

~* 118.98

Indemnizații

Șomaj

0.500%

0.00

69.99

0.00

0.00

69.99

FoncT de garantare

0280%

0.00

34.90

OÎOO

030

34.99

Sanatate

0.W~

*030

o.oO *

-------T&Si

Total Inclusiv Cheltuieli Direct»

3.77

17,894.27

10,394.62

2,709.79

31,00X48

Cheltuieli indirecte

10.000%

0.38

1,789.43

1,039.46

270.98

3,100.28

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

4.15

19,683.70

11,434.09

2,980.77

34,102.71

Profit

6.00o%

0.21

*984.18

571.70

' 149.64

1,705.14

Total Inclusiv Profit:

4.36

20,667.88

12,006.79

3,129.81

35,80744

TOTAL GENERAL (fara TVA):

4.36

20,667.88

12,005.79

3,129.81

35,807.84

TVA:

24.00%

B,593.88

TOTAL GENERAL:

44,401.72

Proiectant, \ xxing Rolandl Babluc

Pa92

STADIUL FIZIC:

Beneficiar

Proiectant


Desfacere pava), 1850mp MUNICIPIUL BACAU SC INTERPROIECT SRL


PROIECTARE CONSULTANTA


F3 - LISTA cuprinzând cantitatile de lucrări

• tel •


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr. Capitolul de lucrări


0 _1_

1 ~ DG02A1 BesEcera de pmrâjelin calupurLpavaie ' normate sau pavele abnorme cu resturi nabltumate


TRI1AA01C3 Incarnarea materialelor, grupa a-grete sL.marunte.prln aruncare rampa sau tereneuto categ.3


Prețul unitar

TOTALUL

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

-lei-

-leL

2____3

4

5»3x4

mp" "1Î850.0&

1.58

.....2,615.43

materiat

cod

0.00

manopera:

1J8

2,816.43

utilaj:__

0.00

0.00

transport

o.6b

0.00

tona     107.00

320

342.15

material

0.66'

o.oo


TSC35D31


Excavat/transportcu încărcător frbnta(ia distante deJncareere in autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,rod tari al foarte tari, peste 25 Kg la distanta de 1420 m


iod mc


manopera: utilaj: transport

0.67 materiat manopera: utilaj: transport


320

0.00

0.00 514.67 "

0.00

0.00

514.87

0.00


342.15 "0.00

0.00

344.83

0.00

0.00

344.83

0.00


4 TRA01A05    Transportul rutier

tona

267.00

446

1,191.96

aLmateriatelor,semifabricatelor cu

material:

' 0.’00 '

0*00

autobasculante pedîst.'

» 5 km.

manopera:

0.00

0.00

utila):

O.oo

6.00

transport

4.46

1,191.95

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

0.00

3,257.58

344.83

1,191.95

4,794.37

Alte cheltuieli directe:

GAS

20.800%

0.00

677.58

0.00

0.00

677.58

Fond de risc

0242%

0.00

7.88

o.oo

0.00

788

Concedii si

0.860%

0.00

27.60

0.00

0.00

2769

Indemnizații

Șomaj

0.600%

0.00

16.29

o.Oo

0.00

16.29

Fond de garantare

0260%

0.00

8.14

0.00

0.00

8.14

Sănătate

5.200 %

0.00

169.39

o.oo

O.oo

169.39

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

0.00

4,184.56

344.83

1,19125

5,701.34

CheltuieH indirecte

10.000%

0.00

416.46

34.48

119.20

570.13

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

0.00

4,581.02

379.32

1,311.15

6,271.48

Profit

5.000%

000

22905

18.97

65.58

313 57

Total Inclusiv Profit:

0.00

4,810.07

398.28

1,376.70

6,585.05


STADIUL FIZIC: Desfacere pavaj, 1850mp

O                       1

TOTAL GENERAL (fere TVA):          0.00

2

3         4

5-3x4

4,810.07

398.28      1,378.70

6,686.06

24.00%

1.680.41

8,16647


1 auro ■ 4.0097 lai, curs la data da 02/08/2012

Raport generat cu ISOP , www.davtee.ro, e*mail: suportQintelooftdevte.ro, tel. 0238477007

O-J


STADIUL FIZIC:

Beneficiar: Proiectant:


Terasamente, 3160mc MUNICIPIUL BACAU SC INTERPROIECT SRL


PROIECTARE

consultanta


F3 - LISTA cuprinzând cantitățile de lucrări

-lei -


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr. Capitolul de lucrări


Prețul unitar UM Cantitatea (exclusiv TVA) •leb


TOTALUL (exclusiv TVA) -leL


0

1 TSC03H1


1

Săpătura mecanica*cu excavatorul de 0.4041.70 mc, cu motor cu ardere Interna el comanda hidraulica,Inpamant cu umldRate naturala,descarcare in autovehicule teren catg4


2 TSC03D1

O


Săpătura mecanica cu excavatorul de 0.40*0.70 mc,cu motor cu ardere Interna sl comanda hldraullca,ln ;..pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg4


TSA01D1


TSC35Ă31


Săpătura manuala de pamant te spatii închise la debtee, te canale deschise, in gropi de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10*30 cm grosime etc. In pamant cu umiditate natuala aruncarea In depozit sau vehicul la H«0,6 teren foarte tare Excavat,transportcu încărcător irontaUa distante deJncarcare In autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11*20


TRA01A05 Transportai rutier

aL.malerialetor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.» 5 km.


O.


TSD01B1


Imprastterea cu lopata a pamant. afinat.strat uniform 10*30cm gros cu «ferim, buig. teren.,teren mijlociu


TSD02Ă1


Imprastierea pamanlului afanat provenit din teren categoria 1 sau2executata cu buldozer pe tractor cu sente de 65*80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm


TSD06A1


Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straiuri de 20*30 cm grosime,exclusiv udarea flecarul strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:. placa vibratoare de0.7t


2

3         4

5«3x4

100

*18.90

600.28

H,34fcfl

mc

materiei:

0.00

6.00

manopera:

0.00

0.00

«_____________

60026

11,34621

transport

0.00

0.00

100

6.30

544.87

3,43265

mc

materiei:

6.66

0.00

manopera:

0.00

o.ob

utilaj:

544.8*7 *

3,43265

transport

0.00

0.00

mo

630.00

21.01

13,23840

materiei

6.00

0.00

manopera:

21.01

13,238.40

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

100

12.60

285.05

3,591.64

mc

materiei:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

ufiiâF

266.05* ’

3,691.64

tona

transport

0.00

0.00

5,670.00

4.46

2521224

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

000

utilaj:

0.00

0.00

transport

4.46

25,31224

imc

214.50

283

607.51

material:

000

0.00

manopera:

2.83

607.61

utilaj:

6.06

0.00

transport

0.00

0.00

100

19.31

132.55

2,559.56

mc

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

13265

2,559.66

transport

0.00

0.00

100

9.75

286.43

279267

mc

material

0.00

0.00

manopera;

40.20

391.94

utilaj:

24623

2,400.73

transport

0.00

0.00


Pa” S'


0

9 TSfiO7G1


10' TSE03B1


1

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rutou compresor static autopropulsat de 10-12 tjn straturi succesive de 16-20 cm grosime după compacta re,exclu&iv udarea flecarul strat In parte,umpluturite executandu-se cut..pamant coeziv grad, compactare 97-98%

Finisarea manuala a taluzurflor.ln l..leren mijlociu


2 iod mc


ioo mp


11 TSD03D1


Imprastlerea pământului âfanat provenit din 100 teren categoria 1 sau 2 ei categoria 3 sau mc 4,executata cu buldozer pelrador cu eenUe de 81160 CP A» straiuri cu grosimea de :..213O cm,teren catg. 3 sau 4


Chettuțell directe: ’ ' Alte cheltuieli directe:


procent material manopera

15,694.61


0.00


a cA§.....-

Foncfde risc Concedii si indemnizații Șomaj Fond de garantare Sănătate


' 20.800% "0242% 0.650%


1600%

0250%

1200%


Total Inclusiv Cheltuieli Directe; Chekutefi indirecte' 1*™%'

Total Inclusiv Cheltuileii Indirecte: ■proșt; _

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA}:
0.06

0.00

0.00


3364.46

37.98 ’ t33.4t>


«.47 39.24

816.12 20,064.31


0.66 '

o.ob

o.oo

0.00

0.00      2,006.43

22,070.74 1:1O3.14

23,174.27

23,17427


0.00 ”0.60

0.00

0.00


3

4

5=>3x4

9.75

593.99

5,79141

maleriat

0.00

0.00

manopera:

45.41

442.72

utilaj:

548.58

5,348.69

transport

6.00

0.00

11.00

9118

1,014.03

material:

0.00

6.00

manopera:

9118

1,014.03

utilaj:

W

0.00

transport

0.00

0.00

1100

108.92

1,307.09

material:

0.00

0.00

manopera:

o.ob

0.00

utilaj:

106.92

1,307.09

transport

0.00

0.00

utilaj 29,98156  '

transport

25,31124  ■”

total ’ 7ÎW9141

" • ■ ' 0.60 '

" ”0.00

”1264.48

6 50 '

' 0.00

37.66

• “ o.ob' ’

o.ob

13140

..... 0.00

o.ob

------78.47

o.ob

0.00

39.24

6.66

0.00

816.12

29,985.56

25,31124

75,36111

2^6.58 *

1631.22  *

7,53124

31984.12

27,843.46

82,89812

- 1,646.21

1,36117

‘ *4,144.62

34,633.33

29135.64

87,043.23

34,833.33

29135.64

67,04313

24.00%

20,880.38

107,93161


1 eure ■ 4.6097 tei, curs la data de 02/08/2012

Raport generat cu ISOP www devize ro. e-mtil supcrtGlnleteoMeviz.ro, tel.-0236 477 007


STADIUL FIZIC;

Beneficiar: Proiectant:


Borduri noi, 20x28,2860ml

MUNICIPIUL BACAU SC INTERPRCHECTSRLF3 - LISTA cuprinzând cantitățile de lucrări

-lel-


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr.


Capitolul de lucrări


U.M.


1

DE10Â1~    Borduri prefabricate din beton pentru *

trotuare..20 x 26cm,pe fundație din beton 30x16cm


2

rh


O*


greutate materiale

2100045      Beton de ciment


tone 371.36 B15O stas 3622 mc


greutate materiale' 3‘ TRÂ06Ă06 "


--------     -----tone 316.11 Transportul rutier al betonuîui-mortarululcu i autobetonierade..5,5ntodlst °5km


Prețul unitar

Cantitatea (exclusiv TVA)

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

-lei-

3

4

5 = 3x4

2,850,00

’     '   33.47

95,384.11

material

28.08

60,016.02

manopera:

6.39

16,369.09

utila}:

0.00

0.66

transport

6.00

0.00

12830

187.80

24,132.36

material:

1'67.80

24,13235

manopera:

0.00

060

utilaj:

0.00

6.66

transport

6.00

030


TRA01A10


Transportul rutier aLmateriatetor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlsta 10 km.


TR11AA01C3


tona


incarnarea materialelor, grupa a-grela si.mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3


TRB01C12


Transportul, materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese răsturnare grupl-3 distanta 20m


Cheltuieli directe:


procent


material manopera

104,147.37     17,368.69


6.51

0.06

6.00

0.06

334.00 material manopera: utilaj:

1,841.81

0.00

0.66

0.00

tona

tona

tona

transport

531

1441.81

342.00

7.09

2324.66

material

6.00

0.00

manopera

0.00

0.00

utilaj:’

6.00

0.00

transport

709

2,424.66

342.00

3.20

1,09341

material

0.00

0.00

manopera*

3.20

1,093.61

utilaj.

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

171.00

5.28

90239

material

0.00

0.00

manopera:

5.20

902.99

utilaj:

0.00

6.66

transport

0.00

0.00

utilaj

transport

total

0.00

4,266.47

126,779.52STADIUL FIZIC; Borduri noi, 20x25,2850ml

0

1

2

3

4

6 = 3x4

Alte cheltuieli directe:

CAS '

20.800%

0.00

3,612.06

0.00

0.00

3,612.06

Fond de risc

0.242%

030

42.02

0.00

6.00

42.02

’ Concedii sT

0350%

0.00

“ 14731

6.00

6.60"

.........14731

indemnizații

Soma)

0.660%

6.60

5635

o.Oo

0.00

68.83

” Fond degarantare "

0350%

0150

‘ " 4341 "

‘600

0.60

------------

Sanatate

5260%

"W

®332**

ff.OO.....

' 0.06

853.02

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

104,14737

22,200.64 ’

”““030

4,266.47

130,614.47

Cheltuieli indirecte

10.060%

10,414.74

2320.06

0.60

426.65

13,061.45

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

114382.10

24,420.70

0.00

4,693.11

143,675.92

Profit

5.000%

5,728.11   ‘

1,221.04

636

234.66

7,183.80

Total Inclusiv Profit:

12039031

25,641.74

0.00

4327.77

150,859.71

TOTAL GENERAL (tara TVA):

120,29031 ~

25,841.74”“

~ _ 0*06 "

' 4,927.77

150359.71

1 euro • 4 6097 lei, cum la «tete <te 02/08/2012

Raport generai cu ISOP . www devize, to. e-maft: suportQlnleisoftdeviz.ro. tel. 0236 477.007

OBIECTIV:        Reabilitare Infrastructura urbana str. Ștefan cel

Mar»

OBIECTUL*      Drumuri


STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant:


Borduri noi 10x15,6100ml MUNICIPIUL BACĂU SC INTERPROIECT SRL


—PROIECTARE ",e7F^ CONSULTANTA


F3 - LISTA cuprinzând cantitățile de lucrări

- lei -


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr. Capitolul de lucrări


Prețul unitar

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) -lei-


TOTALUL (exclusiv TVA) -iel-


0

1 ~ DE11A1


1

Borduri mid, prefebricafe din beton cu secțiunea de 10 x 15 cm,pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., așezate pe o fundație dbt ..beton 10 x 20 cm


greutate materiale                tone 210.35

Qî 2100945 ’ Beton de ciment 8150 stas 3622 mc


greutate materiale' • • — -          _ 256.92 '

TRA08A05    Transportul rutier al betonuluHinortaruiiri cu tona

aulobetonlera de..5,5mc dist =5 km


2 m

3

4

6«3x4

5,11(0.66 - /

" 19.84 "*

material:

’ 16.87

66,041.92

manopera:

2.77

14,138.26

utilaj:

0.OO

0.00

transport:

0.66

oioo

102.00

187.80

19,165.64

material:

187.80

19,155.64

manopera:

0.00

0.00'

“6.00

utilaj: '

0.00

transport

0.00

0.00


TRA01A10


Transportul rutier

al. materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.» 10 km


tona


‘26600 material: manopera: utBej: transport: 184.00


5.51

0.00

0.00

0.00

5.51 7.09


1/66.83

6.00

0.00

0.00

1.468.83

1,30449


TRI1AA01C3


Incarnarea materialelor, grupa a*grele sl.jnarunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3


TRB01C12


Transportul..materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese răsturnare grup1*3 dlBtanta20m


procent


Cheltuieli directe:


material manopera

105,197.66     15,212.45


tona

tona

material:

0.00

' 0.00

manopera:

0.00

0.00

utflaj:

O.O0' ’

0.66

transport

7.09

1,304.49

184.00

3.20

588.37

material

0.00

0.00

manopera:

3.20

588.37

utilaj:

0.00

0.00

transport:

000

0.00

92.00

5.28

485.62

material

0.00

0.00

manopera

6.28

48582

utilaj*

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

utilaj

transport

total

0.00

2,771.32

123,18144


STADIUL FIZIC: Borduri noi 10x15,5100ml

0

1

2     3

4

5«3x4

Alto cheltuieli directe:

CÂS

‘ 21800%

0.00

3,164.19

0.00

O.0O

3,164.19

Fond de risc

0.242%

O.ob

35.81

0.00

0.0b

36.61

Concedii si

- (£ 680%

••••«»•*’ *

129.31    ""

• 01® '

“" 066

*“  .....12931

indemnizații

Șomaj

O.5t)0%

6.00

76.08

0.0O

6.00

76.08

~FoncTde garantare

0.236%

” 'W'

“33703

0.00

0.00

58.03

Sănătate

5.266%

6.00

73T05 '

6.00

6.00

701.05

Total inclusiv Cheltuieli Directe:

105,197M

19447.90

0.00

2,771.32

127,416.79

Cheltuieli Indirecte

16.606%

10,519.76

1',944.79

0.00

277.13

12,741,38

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

118.71742

21,392.69

040

3,04846

140,158.47

Profit

5.006%

5.785.97

1,069.63

6.00

152.42

7,607.92

Total inclusiv Profit:

121,503.16

22,462.33

0.00

3,200.86

147,168.39

TOTAL GENERAL (fora TVA):

121,503.18

22,462.33

040

3400.88

147,166.39

TVA:

24.00%

35,319.93

TOTAL GENERAL:

182,486.33


1 eu» ° 4 6097 lei, curo la data de 02/06/2012

Raport generat cu ISOP ,www devize ro e«ma8 suport@IntalMfWeviz.ro. tel.. 0236 477.007

OBIECTIV;

OBIECTUL: STADIUL FIZIC; Beneficiar: Proiectant:


Reabilitare Infrastructura urbana str. Ștefan cel Mare

Drumuri

Reciclare sistem rutier, 25700mp

MUNICIPIUL BACAU

SC INTERPROIECT SRLPROIECTARE CONS LTA TA


F3 - USTA cuprinzând cantitatile de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr. Capitolul de lucrări


2 TRA01A05    Transportul rudar

«aUmaterialelor,semifabricatelor cu autobasculante pe dlst= 5 km.


tona


3 ~ 17000282748 Redcîarâ dală' beton cu bitum spumâtsî liant! hidraulici rutieri, 20 cm


mp


greutate materiale PJ06B1 |


• ‘ i                  tone 56.540.00

Daramare beton armat                   i

platelaje,bolti,arce,cadre,cuzin. ZldL întoarse..Tara exploz. cu ciocan aer compr.


mc


TSC36D31


TRA01A05


TSE01C1


DA10B1*


Excavat,transport,cu încărcător frontaUa distante de:. Jncarcare In autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,rod tari si foarte taripeste 28 Kg ia distanta de 11-20 m


Transportul rutier

al. materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta podiși" 5 km.


Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelări de 10-20 cm,in:..teren tare


Strat rutier din materiale granulare,stablllzate cu lianți hidraulici rutieri prin metoda., amestecării In statll fixe,executata cu asternere mecanica:


greutate materiale


tone


100 mc


tona


100 mp


mc


449.88


Prețul unitar

Cantitatea (exclusiv TVA)

TOTALUL (exclusiv TVA) -lel-

5 = 3x4

3

-lei-

4

2,570.00

“353S

214,081.13

material:

0.00

0.00

manopera:

0.01

23.48

utilaj:

83.28

214,037.65

transport:

0.00

0.00

6,168.00

4.46

27,538.43

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utflaj:

0.00

0.00

transport:

4.48

27,535.43

25,700.00

99.33

2,552,B1Î.6S

material

99.33

2,552,811.05

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

514.00

91.98

47,267.97

materiat

0.00

0.00

manopera:

53.00

27,706.54

utilaj:

38.06

19,561.43

transport

0.00

6.66

6.14

514.67

2,645.43

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

514.67

2,645.43

transport

0.00

000

1,234,00

4.46

5,506,87

materiat

6.00

6.66

manopera:

0.00

0.00

utila):

0.00

0.00

transport

4.46

5,508.87

25.70

97.67

2,510.03

material

0.00

0.00

manopera:

97.87

2,510.03

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

6.00

514.00

47.40

24,383.94

material:

3.62

1,860.67

manopera:

8.06

4,137.06

utilaj

35.73

18,36621

transport

0.00

0.00


8TADIUL FIZIC: Reciclare sistem rutier, 25700mp

0                        î

9   90000f8 Balast stabSzat cu Banii hidraulici rutieri

jreutate materiale             _ tone

10 TRA01A06    Transportul rutier

aL. materialetor.semlfabricatelor cu autobasculanta pe cAsL» 5 km

925.20


ton*


2 mc

3

514.00

4

187.00

5«3x4

* 98,11266

malerlat

187.00

96,119.69

manopera:

0.00

0.00

UfiiEț

o.6o

6.00

transport

0.00

0.00

926.00

4.48

4,133.89

materiat

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilat

0.00

0.00

4.40


11 DB01A1


Curățirea mecanica In vederea aplicară i imbracamlntilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din :..auprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bltumate, executata cu peria mecanica;

mp


greutate materiale                tone 154410

 • 12 DB02D1       Amorsarea suprafețelor straturilor de baza 100

sau a imbracamlntnor existente In ...wederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asteltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida

mp


"Z_ greutate materiale________tone______

 • 13 DB12B1 Strat de legatara (binder) de criblura

executata ia cald..cu astemere mecanica

48.86 tenis


14


15


18


17


greutate materiale                tone

9000012      Bhder BAD25 marfa*

6.45


ton*


9,291.00 mp


greutate materiale                tone

DB18H1       îmbrăcăminte de beton asfattic cu agregate

mărunte executata la cald, In grosime de :...4,0 cm cu astemere mecanica

greutate materiale                tone

greutate TRA01A05


tone


2100906 Beton astenic MAS16 marfe* materiale

Transportul rutier aLmaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst.= Stan

0.26


ton*


5,796.40


tona


ChettuleU directe:


procent material manopera

4,677,933.93     70,778.21


4.133.89

51,400.00

0.04

1,995.33

materiat

6.66

12523

manopera:

0.00

0.00

utiltț

0.64

1,870.11

transport

0.66

0.00

514.00

149.22

76,699.21

materiat

124.75

64,119.52

manopera:

18.27

0,392.00

utila|:

6.26

3,187.69

transport

0.00

0,00

3,912.00

23.75

92,908.46

materiat

0.30

1,164.62

14,731.36

manopera:

3.77

utilaj:

19.69

77,01250

transport

0.00

0.00

3,912.00

294.39

1,151,65278

materiat

294.39

1,151,65278

manopera:

’ 6.66

0.00

utilaț

6.00

0.00

transport

6.06

0.00

* 25,700.00

2.68

73,951.87

materiat

0.03

731.83

manopera:

0.48

12277.70

utilaj:

2.37

80,94228

transport

6.00

0.00

2/416.00

335,00

809,348.54

materiat

335.00

609,348.54

manopera:

0.00

0.00

uțBaJ:

0.00

0.00

transport

0.00

6.00

6,328.00

4.48

26,249.71

materiat

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj;

0.06

6.66

transport

4.46

26,24971

utilaj

transport

total

I    397,523.28

66,427.90

6,211,763.32STADIUL FIZIC: Reciclare sistem rutier, 25700mp

®                 J                   *    3,.                 8»3x4

Alto cheltuieli directa__________


CAS

20.800% ......0.68

14,72187

o.oo

o.do

=14,721.67

Fond'cle risc

0.242%

.0.00

17T.28

tnsf

.....~0.(56

17126

Concedii si

0.850%

eoi.âi

6.00

646

— SOITSI

indemnizații

ScmțU

" 0.500%

0.65

353.8*9

o.oo

8.00

363.6b

Fond de garantare

0.250%

8.60’

176.95*

6.08

8.06

17846

Sanatate

6.200%

646

Î6SS37

"046

"KOO

3jS6837

Total Inclusiv Cheltuieli Directe;

4,677,933.93

90,484.28

397,623.28

65,427.90

5,231,469.39

Cheitafeîindirecte

10.000%

467,793.39

9,048.43

39,762.33

6442.79

523,14694

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

5,145,727.32

99,532.71

437,385.61

71,970.69

5,754,616.33

Profil

5.000%

257,266.37

4,$76.64

21,86928

” 3,698.53 **

287,730.62

Tatei inclusiv Profit:

5,403,013.69

104,509.34

459,254.89

75,56922

6,042,347.15

TOTAL GENERAL (fara TVA):

5,403,013.69

104,509.34

459,254.89

75,589.22

6,042,347.15

TVA:

24.66%

1,450,183.32

TOTAL GENERAL:

-

-

...... - - -

7,492,510.46

Proiectant,

’* - - -

ing R     B?

MUCOBIECTIV:

OBIECTUL:


Reabilitare Infrastructura urbana str. Ștefan cal Mare

Drumuri


STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant:


Trotuare noi, 15400mp MUNICIPIUL BACAU SC INTERPROIECT SRL


PROIECTARE

consultanta


F3 - USTA cuprinzând cantitățile de lucrări

-tel»


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr. Capitolul de lucrări


0 _ *• 2

TSE06B1 Pregătirea piatforTnaTde părnăntiri'vederea iob* astemeril unui strat Izolator sau de reparație mp dnl nisip sau balast,prin nivelarea manuala sl compactarea cu rulou compresor static autopropulsat.de 10*12 t,lrt:..paman1 coeziv


O1


greutate materiale                tone 164.00

DA06A1       Strat de agregate naturalefbaiasl) dHndrate, mc

avand funcția de rezidente filtranta, izolatoare, anfigelhra sl anticapaara. cu astemere..jnanuala;


Prețul unitar

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) -tei.

4

207.78

0.81

82.50

124.48 6.00 '


3

materiat manopera: utiU£ transport '


TOTALUL (exclusiv TVA) -tel-

5®3x4 ~M,99£iî 125.08

12,705.03

19,16932


0.00


greutate materiale '      _

’ TRÂ0ÎAÎ0    Trarisportuf rutier

al.materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist« 10 km.


tone' *   * 3,789.48


DD01A1


Pavaj executat cu calupuri calitatea ...1 pe un strat de nisip;


greutate materiale                tone

2205329 Calupuri bazalt 18x18x30 cm


greutate materiale                tone

2205239 Pavele pletonale de 6cm colorate


-2,972.20


greutate materiale                tone

TR11AA01C3 incarnarea materialelor, grupa a-grele si. rearuntejxtn aruncare rampa sau teren-auto categ.3


1,540.00 material:'* manopera:

73,027.03

31,032*67

16,232.75

4,680.71

2,772.00

1. ■ '

utilaj: transport

1'6.73

0.00

25,761.62

0.00

tona

3,433.00

7.09

24,338.73

materiat

0.00

040

manopera:

0.00

0.00

utiiaj:

0.00

0.00

transport

7.09

24,338.73

mp

15,400.00

10.62

163,687.12

material;

3.79

58,34277

manopera:

8.60

101,579.74

utilaj:

0.24

3,664.60

i

transport

0.00

0.00

kg

£.972,200.00

0.01

-30,171.91

materiat

0.01

-30,171 91

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

1

transport

000

0.00

mp

16,400.00

32.48

500,259.56

materiat

32.48

60035968

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

i

transport

0.00

0.00

tona

2,218.00

3.20

7,092.46

materiat

0.00

o.oo

manopera:

3.20

7.092.46

utilaj:

000

0.00

transport

0.00

0.00


STADIUL HSC: 0

8 TRAO1A1O


Trotuare noi, 15400mp

1

Transportul rutier al.JTiateriaJelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst" 10 km.


2 tona


9 TRA01A10


Transportul rutier

al.materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst» 10 km


tona


10 TRB01C12    Transportul, rnâterfâlelor cu roabă pe      tonă

pneuri Inc aruncare dese răsturnare grop1-3 distanta 20m


procent Cheftulelldtrecte: . 2       _

Alte cheltuieli directe: "Cç-------------------

Fond de risc Concedii si indemnizații Soma] Fondde garantare Sanatate

Total inclusiv Cheltuieli Directe:

* CheitufelȚ Fn^recte ~ 16.600%

Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:

Profit' "              5.o0o%

Total Inclusiv Profite

TOTAL GENERAL (tara TVA): TVA:

TOTAL GENERAL:


26366%

0.242%

0.856%


0.500% 0156% 5100%


material manopera

559,588.18    141176.75


0.00 "

0.00

6.00


2§l10.’38 343.34 1105.95


Proiectant,

Ing Rolandi Babiuc O


0.00

O.O0

* 6.oo

659,588.18

M&5Î.82  '

615,547.00

30,777.36

646,324.35

646,324.35


709.38

354.69

7,377.59 181,378.07 19,137.61

199115.88 9,9’76.79

209,491.67 209,491.67


3

4

5°3x4

211810

7.09

16,72412

material:

6.00

0.00

manopera:

0.66

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

7.09

16,724.82

1,616.00

7.09

11'15615

material: "

’o.66

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

6700

’ 0.00

transport

7.09

11,456.85

808.00 *

5.28"

4166.77

material

0.00

0.00

manopera:

518

4,266.77

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

utilaj

transport

total

“ 48,595.53

*5112040 ■

801,680.86

.....3.66

0.00.....

29,51016

’ 0.60

0.06

34314

" 0.60*

6.66

1105.95

0.66

0.00

70918

0.00

0.00

354.69

0.00

0.60

7,37716

46,595.63

51,520.40

841,082.18

4,859.55

5.TEEW

W&

53,455.09

66,67244

925,190.40

2,672.75

2,833.62

46,256.52

56,127.84

59,60616

97114912

56,12714

59108.06

971,44912

24.00%

233,147.98

1,104.597.90
OBIECTIV:

OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant:


Reabilitare Infrastructura urbana str. Ștefan cel Mar»

Drumuri

Sistem rutier cu pavele, 2900mp MUNICIPIUL BACAU

SCINTERPROtECTSRLPROIECTARE CONSULTANTA


F3 - LISTA cuprinzând cantitatile de lucrări

-lel-


SECT1UNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr.


Capitolul de lucrări


U.M. Cantitatea


1

ISEtHBf*"     Nivelarea înanuâiăaTefehuiiior'&l’’

platformelor,cu denivelări de 10-20 cm,lrc..teren mijlociu


DA06A1


2      3

100 - io.oo material: manopera: utilaj: transport 870.00 material: * manopera: utilaj: transport tone 2.Î4I5.B1        .....


mp


Strat de agregate naturalefbalast) cffindrate, mc avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, anttgeliva si anticapilara, cu astemere..manuala;


Prețul unitar (exclusiv TVA) -lek

4

------- 76.56 ” ......6.00

75.56

0.00

0.00

4742

.........26.15

j0.54'*

0.00


TOTALUL (exclusiv TVA) -tel-

5-3x4

2,220.29

0.00

2,220.29

0.00


0.00

41,255.53 17.53L44

9,170.46 *14,553.84 0.00


greutate materiale

3

TRA01A10

Transportul rutier

tona

1,939.00

7.09

13,746.81

at.jnateria!elor,semlfabricatelor cu

material:

0.00

0.00

autobasculante pe dlst- 10 km.

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

Pavaj executat cu calupuri calitatea

transport

7.09

13,746.81

4

DD01A1

...1 pe mp

600.00

10.82

6373.52

un strat de nisip;

material:

3.79 ~

2273.10

manopera:

6.60

3,957.65

utilaj:

0.24

142.78

transport

0.00

0.00

5

greutate materiale ~            tone

177.69

2205329

Calupuri bazalt 18x18x30 cm

kg

-559,700.00

0.01

-5,681.72

material:

0.01

•5,681.72

O

manopera:

0.00

0.00

ulBaj:

0.00

0.00

transport

000

0.00

greutate materiale                tone

-559.70

6

2205229

Pavele colorate 8cm

mp

2,900.00

35.53

103,03642

material:

35.53

103,036.42

manopera:

0.00

0.00

utila|:

0.00

0,00

transport

0.00

0.00

greutate materiale                tone

313.20

557.00

7

TRI1AA01C3

incarnarea materialelor, grupa a-grele      tona

3.20

1,781.11

st jnarunte,prin aruncare rampa sau

material:

0.00

0.00

terertauto categ.3

manopera:

320

1,781.11

utilai:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

8

TRA01A10

Transportul rutier

tona

557.00

7.09

3,948.93

al.materialelor,semifabricatelor cu

materiat

0.00

0.00

autobasculanta pe dtet- 10 km.

manopere:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

7.09

3,948 93


Pagi


O

0 1

2

3

4

5 = 3x4

9 TRA01Â10    transportul rutier

tona

248.00

7.09

1,75843

aL.materialelor.semifabricatelor cu

material;

0.00

0.00

autobasculanta pe dist® 10 km.

manopera:

04»

0.00

utilaj:

0.00

000

transport

7.09

1,758.23

10 TRB01C12 TransportuLmaterialetorcuroabape

tona

124.00

628

654.80

pneuri Inc aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 20m

material:

aoo

6.00

manopera:

5.28

654.80

utilaj:

o.ob

0.00

transport

0.00

0.00

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

117,169.23

17,784.30

14,696.42

19,453.97

169,093.92

Alte cheltuieli directe:

CAS               20.800%

0.00

3,690.13

0.00

0.00

3,699.13

Fond de risc           0.242%

0.00

43.04

0.00

0.00

43.04

toncedlfsl            0.850 %

â oo "

‘ ’ 15137

0.00

0.00

’ 15f.lV

Indemnizații

Soma]               o.6oo%

0.00

68.92

0.00

0.00

88.92

Fond degarantare     '016o%

0.00

44.46

(5.4©

o.oo

44.46

Sănătate              6.200%

• o:oo ■

924.78

0.00

0.00

924.78

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

117,159.23

22,735.80

14,696.42

19,453.97

174,045.42

Cheltuieli Indirecte      10.000 %

11,715.92

2273,50

1,469.64

1,945.40

17,40434

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

128,876.18

25,009.39

16,168.06

21,399.36

191,449.96

Profit      — "5^00%

6,443.76

1,260.47

803.30

138&.9T’

9,57150

Total Inclusiv Profit:

135,318.91

26,259.85

16,974.36

22,46933

201,02X46

TOTAL GENERAL (fiara TVA}:

135,318.91

26,259.85

16,974.36

22,46933

201,022.46

TVA:

24.00%

48,24549

TOTAL GENERAL:

249,267.85


Proiectant, Ing Rolandl Babiuc

OBIECTIV;


OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant


Reabilitare Infrastructura urbana str. Ștefan cel Mare

Drumuri

Sistem rutier nou, 200mp

MUNICIPIUL BACAU SCINTERPROiECTSRL


F3 - LISTA cuprinzând cantitățile de lucrări

-lei


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Prețul unitar

TOTALUL

Nn Capitolul de lucrări

UM Cantitatea (exclusiv TVA) -lei-

(exclusiv TVA) -lei-

0

1

2

3          4

5 = 3X4

1   T8E08B1      Pregătirea platformei de pamant In vederea 100

£66         207.79

415.58

mp

0.81

1.62


astemerii unul strat izolator sau de         i

reparație dnl nisip sau balast,prin nivelarea manuala sl compactarea cu rulou compresor static autoprapulsat.de 10-12 _________t jnc..pemant coeziv _____________ greutate materiale______ST*?’*. _____

S..I        Strat aitlcontamlnâtor din material textil mp

netesut filtrant..așternut pe ampriza sau platforma drumului


materiat

manopera:

82.50

165.00

utilaj:

124.48

248.95

transport:

0.00

6.00

*3.32


2 “DA19A1


240.00


greutate materiale                 tone          0.11

DA06B1 Strat de agregate naturale dlindrate, avand mc funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigellva si anticaptiara, cu astemere..jnecanica(baiast);


greutate materiale_________tone______110.73

DA06A1 " Strat de agregate naturala^atostj'         i

dlindrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antlgeliva si anticaptiara, cu astemere.. .manuala;


mc


greutate materiale

TRA01A10


tone


12.30


DA10A1


Transportul rutier

al.materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst.= 10 km.


tona


Strat rutier din materiale granulate,stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prir» metoda., amestecării In stafii fixe,executata cu astemere manuala;

greutate materiale                tone

DA10B1       Strat rutier din materiale


mc


17.51


mc


granulare^tabitizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda..amestecaril in stafii fixe,executata cu astemere mecanica:

greutate materiale


tone


17.5t


3.03

797.43

727.20

material:

manopera:

029

7023

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

6.00

45.00

47.31

2,129.11

material:

20.15

906.60

manopera:

3.37

151.60

utilaj _

23.79

1,070.72

transport

0.00

5.00

47.42

237.10

material:

20.15

100.76

manopera:

10.54

62.70

utilaj:

16.73

83.64

transport

0.00

0.00

118.00

7.09

838.58

materiat

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0,00

transport

7.09

836.58

20.00

37.44

748.80

materiat

3.62 '

72.40

manopera:

13.19

263.76

utilaj:

20.63

412.65

transport

0.00

0.00

20.00

4X46

948.01

materiat

3.62

72.40

manopera:

8.05

160.97

utilaj:

35.73

714.64

transport

0.00

0.00


STADIUL FIZIC: SJstem rutier nou, 200mp 0

8


9000018


1

Balast stabilizat cu 6% ciment


2

mo


5*3x4


greutate materiale'                 tone'

TRA01A10 Transportul rutier aL.materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist« 10 km.


72.00


 • 10 DB01A1 Curățirea mecanica In vederea aplicării

Imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatulle «fin suprafețe bituminoase din beton cimentat sau pavaje cfin piatra bttumate, executata cu perla mecanica;

greutate materiale                tone          1.20

 • 11  DB02D1       Amorsarea suprafețelor straturilor de baza

sau a Imbracamintilor existente In ...wederea aplicării unui strat de uzura din mixtura esfaltica, executata cu emulsie catlonlca cu rupere rapida

" ' " to ne


mp


100 mp


greutate materiale               tone/

12 DB14B1 strat de baza «fin mixturi asfaitice executat * tonii la cald ..cu astemere mecanica;


13


14


15


16


greutate materiale                tone         0.00

DB14A1       Strat de baza din mixturi asfaitice executat tona

ia cald ..ou astemere manuala;


greutate materiale

9000000     Anrobat AB26


tona


000 tonă


greutate materiale                tone

DB12Ă1       Strat de legătura (binder) de criblura

executata la cakLcu astemere manuala


101.05 tona


0.00


greutate materiale                tone

DB12B1 strat de legătura (binder) de criblura tona executata la cald., cu astemere mecanica


greutate materiale


tone


0.00


tona

40.00

18t00

7,480.13

material:

187.00

7,480.13

manopera: utilaj: transport

0.00 000'

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00 /* materiat

manopera: uttiaj:

'7.09

0.00

0.00

oxib '

' 610.46

0.00

0.00 o'.oo


transport

7.09

510.45

400.00

0.04

16.63

material:

6.00

0.97

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

6.04

14.66

transport

0.00

0.00

4.00

149.22

596.88

material:

!

498.98

manopera:

18J7

73.09

utile):

- • e25 -

24.81

transport:

0.00

6.00

21.60

23.75

610.62

material

0.30

6.40

manopera:

3.77

80.98

utilaj:

19.69

42325

transport

0.00

6.00

21.60

19.92

428.20

materiat

0.30

6.40

manopera:

7.09

152.46

utilaj:

Î2.63

269.34

transport

0.00

0.00

43.00

238.00

10,234.18

materiat

238.00

10.234.18

manopera:

0.00

0.00

utiirț

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

14.60

21.90

317.57

materiat

0.30

4.32

manopera:

9.58

138.59

utilaj:

12.06

174.68

transport

0.00

0.00

14.50

23.76

344.37

materiat

0.30

4.32

manopera:

377

54.60

utilaj:

1969

285.45

transport

0.00

0.00STADIUL FIZIC: Stotamrutiwnou,200mp

0 1

If 9000012     Binder BAD25martf


2 tona


3

â.oo


greutate materiale          _ tone        M38.

18DB16H1 îmbrăcăminte de beton asfaltic oi agregate mp mărunte executata ta cald, In grosime de :..4,0 cm cu astemere mecanica


material: manopera:

transport


19


greutate materiale_____________________

~           îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mp

mărunte executata la cald, In grosime de :...4,0 cm cu astemere manuala


DB16D1


tone


ioo.oo material: manopera: utilaj:_____

transport:

0.00


100.00


material:__

manopera: utlleț transport


20


5 = 3x4

294.39

8,637.30

294,39'

8,537.30

0.00

0.00

oToo"

' ' 0.00

0.00

0.00

2.88

■ 287.75

0.03

2.85

0.48

47.77

2.37

237.13

0.00

0.00

2.19


1.00


TIO

0.00


218.71

" 2.85

108.01

109.86

0.00


19.00

335.00

0.00 tona

greutate materiale                tone

2100906 Beton asfaltic MAS18 marfa*

material: manopera:

335.00

0.00

utilaj:

0.00

transport

0.00

greutate materiale

tone

45.60

21 TRA01A05 Transportai rutier

tona

90.00

4.46

aL jnateriatetor,semifabricatelor cu

material:

0.00

autobasculante pe dist

= 5 km.

manopera:

0.00

utilajț

o.oo

transport

4.48

procent

material

manopera

utilai

transport

Cheltuieli directe:

35,024.79

1,517.76

4,069.64

1,748.81

Alte cheltuieli directe:

CÂS

20800%

0.00

315:69

0.00

0.00

Fond de risc

0.242%

0.00

3.67

0.00

0.00

Concedii si

0.850%

0.00

12.60

0.00

0.00

indemnizații

Șomaj

0.500%

0.00

7.59

0.00

0.00

Fond de garantare

0.250%

0.00

3.79

0.00

0.00

Sanatate

5.200%

0.00

78.62

0.00

0.00

total Inclusiv Cheltuieli Directe:

35,024.79

1,94033

4,089.64

1,748.81

Cheltuieli'indirecte

10.000%

3,502.48

*     194.03

40&96 '

174.58

Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:

38,527.27

2,134.36

4,476.61

1,923.69

Profit

5.000%

1,926.36

106.72

223.83

98.18

40,453.63

40,453.63

2,241.06

2341.08

2/)19.88 2,019.88 24.00%

4,700.44

4,700.44


 • 6.364.91

 • 6.384.91

0.00

0.00


401.78

" _JÎCto

0.00 ooo

401.78 total 42,361.00


315.66

3.67 f2§0


Total Inclusiv Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA»!7.59

3.79

78.92 42,783.57 4378.38 47,081.93 2,353.10 49,415.03 49,415.03 11,859.61 61,274.63


OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant:


Reabilitare Infrastructura urbana str. Ștefan cel Mare

Drumuri

Amenajare spatii verzi, 3200mp

MUNICIPIUL BACAU SC INTERPROJECT SRL


-iei-


Nr. Capitolul de lucrări


F3 - USTA cuprinzând cantitatile de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA


SECTIUNEA FINANCIARA


Prețul unitar

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) -tel-


TOTALUL (exclusiv TVA) •tel»


0 1 2 l’TSHdiBl' ’ Extragerea pamantuld necesar amenafafF mo* spatiilor verzi,cu păstrarea structurii „teren tare


TRA01Ă05P


Transportul rutier al.pământului sau molozului cu autobasculanta dlsL» 5 km


tona


Mobilizarea manuala a soiului 'n vederea asigurării prizei cu stratu vegetalnhrelarea si finisarea suprafețelor după mobiizarea sduluL.ieren mijlociu la adanctmea de 20 cm


mp


TSH05D1


Astemerea uniforma a stratului de pamant vegetalpe teren orizontal sau cu panta la 20%,cu păstrarea structuriUn straturi de :..30 cm grosime


mp


TSH09A1


Semanarea gazonuiuLpe suprafețe orizontale sau In panta sub 30 %


100 mp


greutate materiale                tone

TSH12B1      Udarea suprafețelor cu furtunul de

la..jdstema


0.13

100 mp


greutate materiale

TSD05B1


32.00

Compactarea cu malul mecanic de 150-200 100 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecărui strat in parte.umpluturile executandu-se din :..pamantcoezlv


tone


mc


TSE03B1


Finisarea manuala a taluzurilor.in t „teren mijlociu


100 mp


3

4

5«»3x4

- 060.00

" “ 16.17 ’

16,524.29

material:

0.00

0.00

manopera:

16.17

15,52429

ude#

6.66

6.00

transport:.....

~ 0.00 "

0,66

1,536.00

4.46

6,85721

material:

0.00

0.66

manopera:

oio

...... 114

utilaj:’

6.00

6.66

transport

4.46

6,857.07

3,200.00

147

7,893.71

material:

o.oo

0.00

manopera:

147

7,893.71

utilaj^

0.00

0.00

transport

0.00

0.66

3,200.00

1.64

5,26X47

material:

6.66 "

’ 6.00

manopera:

1.84

5,282.47

dM:'

■ ” 6.06i "

0.00

transport

o.oo

0.00

3166'

92.28

2,952.83

materiat

48.24

1,543.66

manopera:

44.04

1,409.17

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

32X10

40.11

1,283.59

material:

0.81

25.99

manopera:

5.99

19179

utilaj:

33.31

1,065.81

transport

0.00

0.00

o.eo

666.69

60013

materiat

0.00

0.66

manopera:

80.58

72.62

utfiaj:

47801

428.41

transport

0.00

0.00

3.00

92.18

276.55

materiat

0.00

0.00

manopera:

9118

276.66

utilaj:

6.00

0.00

transport

0.00

0.00


STADIUL FIZIC: Amenajare spatii verzi, 3200mp

©

0

1

2

3

4

5«3x4

9  9000030      Geocompozitbiodegradabilinsamarrtat pe mp

360.00

*   2030

6,090.82

taluza

material

20.30

6,090.82

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone

1.60

10 AUT6729A1   Macara pe..pneuri 10-14,9tf

ora

24.00

137.04

3,289.04

material

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

137.04

3189.04

transport

0.00

0.00

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

7,660.47

30,630.64

4,783.27

6,857.07

49,93146

Alte cheltuieli directe:

CAS

2â.6oo%

0.00

6,371.17

<5.00

0.00

6,371.17

Fondde risc

6.00

74.13

- o.otr

■ ' 0.00 •

Concedii si

0.850^

6.06

“ 260.38

0.00

0.00

’ 266:55

indemnizații

Șomaj

5.500«

0.66

ÎB3.1K

0.00

o.oO

1S3.15

fontftle garantare

0^0%'

0.00

76.68

o.oO

■ 0.00

7558

Sanatate

5.20h %

O.oo

1,59179

o.oO

0.00

1,592.79

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

7,86047

39,158.83

4,783.27

6,867.07

58,459.64

Cheltuieli Indirecte

10.000 %

768.05

3,915.88

478.33

685.71

5,845.96

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

8,426.52

43,074.71

5,261.80

7,642.78

64,305.60

ProfiT

5.00o%

42133

2353.74

263.58

" 377.14 ~

’   3,21518

Total Inclusiv Profit:

8,847.84

45,228.45

5,524.67

7,919.92

67,520.88

TOTAL GENERAL (tara TVA):

8,847.84

45,228.45

5,524.67

7,919.92

67,520.88

TVA:

24.00%

16105.01

TOTAL GENERAU

83,725.89

a?.

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:


Reabilitare Infrastructura urbana str. Ștefan cel

Mare

Drumuri

Aduceri la cotaBeneficiar:

Proiectanta


MUNICIPIUL BACAU SC iNTERPROIECT SRL

F3 - LISTA cuprinzând cantitatile de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrări


0 1 2

1 RpDB32F% RKfcarea'lă nTveRă strazttor aidromuriEr a’ buc capacelor de la căminele de vizitare pentru aBmenterl cu apa sau canalizare, cu Inaltimea media pana la 20 cm al greutatea capacului de:..peste 100 kg așezate pe placa prefabricata din beton armat;

greutate materiale •          tone         69.31

02 RpDB34B% Ridicarea sau coborârea la nivelul străzilor buc sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, hidrant!, gaze, concesii îngropate eau gurile de scurgere dela rigole, așezate pe placi prefabricate din beton armat..ridicarea cutiei de hidrant;

greutate materiale          “ tone         1.93

RpDB34C% ’ Rlcficareasau coborârea la nivelul strazBor buo sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, hidrant!, gaze, concesii îngropate sau gurile de scurgere dela rigole, așezata pe placi prefabricate din beton armat..ridicarea cutiei de concesie sau gaze;

greutate materiale                tone ’ 2321

RpDB34D%   Ridicarea sau coborârea la nivelul străzilor buc

sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, hidrant!, gaze, concesii îngropate sau gurile de scurgere dela rigole, așezate pe placi prefabricate din beton armat:..ridfcarea guri! de scurgere ia rigola;


Prețul unitar

TOTALUL

Cantitatea (exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

-lei»

4el*

3

4

5 = 3x4

~~ W.oo'

11O.16

---------

material:

90.95

14,097.55

manopera:

18.64

2,888.88

utila):

O6f

89.03

transport:

0.00

0.00

8.00

13.57

108.56

material:

4.77

38.15

manopera:

820

70.41

utilaj:

o.ob

0.00

transport:

0.00

0.00

200.00

10.99

2,197.75

material:

3.95

789.55

manopera:

704

1,40820

utilaj:

0.00

OM

transport:

0.00

0.00

40.00

104.41

4,17628

material:

86.36

3,45424

manopera:

18.02

720.67

utBaJ:

6.03

1.38

transport

0.00

0.00


greutate materiala

tone

12.85

O

procent

material

manopera

utnaj

transport

total

Cheltuieli directe:

18,379.48

6,088.15

9041

0.00

23,658.05

Alte cheltuieli directe:

CAS

20.800%

0.00

1,068.34

0.00

0.00

1.068.34

Fond de risc

0242%

0.60

12.31

0.06

0.66

12ăl

Concedii sl •

6.856%

0.00

43.25

6.66

6.60

4325

Indemnizații

Șomaj

0.666%

0.00

25.44

oob

6.00

25.44

Fond de garantare

0266%

0.00

12.74

0.00

0.00

12.72

Sănătate

6.200%

000

264.68

0.00

0.00

264.58

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

18,379.49

6,504.79

90.41

0.00

24,974.69

Cheltuieli indirecte

10.006%

1,837.95

650.48

9.04

000

2,497.47

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

20,217.44

7,16527

99.46

0.00

27472.16

Profit

5060%

1,016.87

357.76

4.97

6.00

1.378.61

Total Inclusiv Profita

21,228.31

7,513.04

104.42

0.00

28,845.77


STADIUL FIZIC: Aduceri la cota

0 12

TOTAL GENERAL (tara TVA):       21,22831     7,513.04


3

104.420.00

24.00%

5 = 3x4

28,845.77

6,922.98

36,768.76


OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar Proiectante


Reabliltere Infrastructura urbana atr. Ștefan cal

Mare

Dramuri

Semnalizare definitiva

MUNICIPIUL BACAU

SC INTERPROIECT SRLPROIECTARE

• CONSULTANTA


F3 - LISTA cuprinzând cantit tile de lucrări

- le! -


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr. Capitolul de lucrări


Prețul unitar

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) -tel-


TOTALUL (exclusiv TVA) -leL


0 1 _

1 DFftBl * ' Marcaje rutiere longitudinale, simple Bau    km

duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de ...emallfara microblle de stlde;greutate materiale                tone         0.08

DF17A1 Marcaje longitudinale, transversale si mp diverse ..executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafețe carosabile.


greutate materiale                tone         0.4?

3 DF24A1       ăemnafearea rutiera pentru asigurarea    pe

continuității circulației In ..timpul executării lucrărilor, cu Indicatoare metalice


greutate materiale               tone         023

4 DF18A1 Plantarea stilpllor pentru Indicatoare de buc circulație rutiera cfin :..metal, confecționați Industrial;


greutate materiale                tone          0.90

<^4.L 6301703     Slip metalic confecționat industrial         buc

6  2100948      Beton de ciment B150 stas 3822      mo


greutate materiale                tone         14.7B

6 TRA06A05    Transportul rutier ai betonuluPmortaruiul cu tona

autobetoniera de..S,6mcdlsl =>5km


7 DF19A1


Montarea indicatoarelor pentru circulația buc rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe ;..un stâlp gata plantat


greutate materiale


tone


0.04


3

4

5«3x4

’ 1.26

989.44

material:

727.33

909.17

manopera:

30.29

37.86

utilaj:

33.93

42.42

transport

0.00

0.00

350.00

23.14

8,10043

material:

13.14

4,59927

manopera:

438

1,534.73

utiiaț

5.62

" 1,965.83

transport

0.00

0.00

8.00

404.26

3,234.08

material;

162.05

1,26836

manopera:

24221

1,937.72

utilaj:

0.00

0.00

transport:

OX»

0.00

60.00

9.94

69641

material:

0.00

0.00

manopera:

9.94

506.41

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

60.00

5120

3,072.15

6.00

187.80

1,126.80

material:

187.80

1,126.80

manopera:

000

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

16.00

8,51

88.23

matsrfet

0.00

000

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

5.51

88.23

74.00

8.83

43124

material:

181

133.78

manopera:

4.02

297.46

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00STADIUL FIZIC: Semnalizare definitiva

0 1 2

8 DZ36B1       Confecționarea Indicatoarelor de circulație, mp

din tabla de otel de 1,6 mm sau (fin tabla de aluminiu de 2 mm, acoperite cu fofle reflectorizanta,.triunghiulare sau tn forma da sageata din tabla de aluminiu;


greutate materiale                tone

8.L   6716974__Foile reflectorizanta (import)

9 DZ36DÎ      ^nfectionarea Indicatwefer de ciraj atie, mp

din tabla de otel de 1,6 mm sau din tabla de aluminiu de 2 mm, acoperite cu fofle reflectorizanta ..dreptunghiulare sau pătrate din tabla de aluminiu;


0.14

mp


3 16.00 material: manopera: utilaj: transport


9.L

10


2 J ' *one O-ii

6716974 Fofle reflectorizante (import)               mp

DZ36F1        Confecționarea Indicatoarelor de dreu atie, mp

din tabla de otel de 1,5 mm sau din tabla de aluminiu de 2 mm, acoperite cu foile reflectorizanta ..circulare sau octogonele din tabla de aluminiu;


21.00 14.00 material: manopera utila): transport:


greutate materiale

10.L 6716974 îl '9000141


0.'10

mp


tone

Folie reflectorizanta (import)

Montare benzi rezonatoare cu inaltlmea de mp 8-12 mm


14.56 12.00 material: ~ manopera utilaj: transport


18.60

64.60 material: manopera: utflaj: transport:


greutate materiale

tone

0.01

Chelțulell directe: ’ Alto cheltuieli directe:

procent

20.8(50%

materia.

32,089.96 2

0.00

manopera

7,882.88

1,639,04

Utilaj 2,00825

6.00

transport

88.23

O.od

GAS

Fond de risc

0242%

0.00

19.08

0.00

0.00

Concedii al indemnizații

0.850%

0.00

67.00

0.00

0.00

Soma]

0300%

0.00

3ă4Î

0.00

0.00

Fond de garantare

0250%

0.00

19.71

0.00

0.00

Sănătate

5.200%

0.00

409.91

000

0.00

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

32,089.96

10,077.63

2,00825

8823

Cheltuieli Indirecte

10.000%

3,209.00

1,007.76

20682

8.82

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

35,298.95

11,085.39

2209.07

97.05

Profit

5.000%

1,764.95

654.27

(10.45

4.85

Total inclusiv Profit

37,063.90

11,639.66

2,319.53

101.91

TOTAL GENERAL (tara TVA):

37,063.90

11,639.66

2,319.53

10121


4

6*3x4

128.68

1,929.85

41.86

627.94

86.79

1,301.91

0.00

0.00

0.00

0.00

38.61

810.71

13426

1,881.36

49.66

695.11

84.73

1,188.24

o.oo

0.00

0.00

0.00

3861

56209

12529

1,504.62

4224

'514.07

8255

990.55

0 00 '

o.oo

0.00

0.00

38.61

718.05

263.94

17,023.85

263.94

17,023.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


total

42,069,311,835.64 19.08 6700

39.41

19.71

409.91 44,264.08 4,426.41 48,690.47

2,434.52

 • 51.124.99

 • 31.124.99

12,270.00

 • 63.394.99


OBIECTUL:


Reabilitare infrastructura urbana str. Ștefan cei Mare

Relocări


STADIUL FIZIC:   Relocări stalpl Iluminat stradal - 9 buc

Beneficiar:       MUNICIPIUL BACAUProiectant:


SC INTERPROIECT SRL


F3 - LISTA cuprinzând cantitatile de lucrări

-tel-


SECTIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr. Capitolul de lucrări


Prețul unitar

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) 4el-


0 1

1 DEMONTĂRI

Î.1 RLE2RC53B identificare traseului de cabluri..Ja Unii subterane sub 1 kv cu utilizarea de aparate) pentru identificare


km


(j)12 DC04B1      Talerea cu mașina cu discuri diamantele a m

.. rosturilor de contracție si dBatatle In betonul de uzura la: drumuri;


1.3


greutate materiale

DG06B1


080

mc


tone

Spargerea sl desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea ..cablurBor, conductelor, podețelor sl gurilor de scurgere etc, executate In: alei, trotuare sau fondata de dramuri


1.4


TSA17F1


1.5


W2F02A1S


Săpătura manuala de pamantln gropi de mc fondata poligonale sau circulare monobtoc,de pana la 4 m adandme,pentru linii electrice aeriene de înalta tensiune..Jn pamant cu umiditate naturala fora sprijiniri îattme > 1 m adâncime < 2.5 m,teren foarte tare

Corp de Bumlnat stradal pt. lampa cu vapori buc de mercur sau sodiu, .montat pe stâlpi cu platforma ridicătoare cu braț -demontare


1.6


W2F12L02


Braț tip em pentru., corp Bum publ ind. cond cu lung. 1,75m st. beton Montare telescop demontai


buc


cu


1.7


W2A05A1#


Stâlp de susținere din beton, montat cu automacaraua In fundație burată.. Jn teren normat -demontare-


buc


18


RPEG20A1


Demontare tablou, riistrib metalic


buc


3

4

a.io

18.01

material:

0.00

manopera:

18.01

udlaj;

040

transport

0.00

2040

44.17

material:

827

manopera:

285

utilaj:

3525

transport

0.00

140

69.00

material:

040

manopera:

30.44

utHstf:

2886

transport

6.00

5.10

35.12

material:

0.00

manopera:

35.12

utilaj:

6.00

transport

0.00

340

25.47

materiei:

0.00

manopera:

5.58

utilaj:

19.88

transport

0.00

3.00

38.52

material:

0.00

manopera:

11.10

utilaj

27.42

transport

000

3.00

61.44

material:

0.00

manopera:

12.34

utilaj:

39.10

transport

6.00

340

52.96

material:

0.00

manopera:

52.98

utaaj:

0.00

transport

0.00


TOTALUL (exclusiv TVA} •lei*

5°3x4


1.60

0.00

180

040

0.00 88342 125.38

52.96 705,09

0.00


8840

0.00

45.66

4283

0.00

179.14

000

179.14

0.00

0.00


76.40

0.00

16.76

59:65

0.00 116.55

0.00

33.29

8227

0.00

184.31

000

3702

117.29

000

158.87

0.00

158.87

0.00

0.00


0 1 2

1.9 W2G13fc0l Manson.Jegatura din raslnislrit pentru buc cabl subt 1 kv Izo lat pvc sl cond. cu 16-35mmptipmlf1 mo5t.


greutate materiale                 tone *’ o.oi

1.106620885 Manșon de legătura din cauciuc de 1 KV buc cablu cu Izolație HIU ML 55 sedcond.

16-25 mmp


greutate materiale          ~ tone         0.00 '

1.11TSD19C1     Umplutura de pament compactataja mc

fundațiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de înalta tensiune,cu pamant provenit din.teren foarte taregreutate materiale                tone          0.51

1.12CA01A1       Turnarea betonului simplu..marca...1) în   mc

fundate continue, izolate sl socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv


greutate materiale          _ tone         3.87

1.12.1 2100945     Beton d e timent B 150 stas 3622      mc

1.13W1MM06A#   Verificarea si încercarea LES....           buc


i.i4Ăunio4Ai


Ora pr macara pe pneuri cu.braț cu zăbrele 10,0-14,9 tf 1 schimb


ora


1.15W2A19FW

O


Tractarea stâlpilor din beton de la locul de buc subdepozit lucrare la locul de montaj (boma)..pe distanta de 1000*1500 m cu tractor autoforestier (TAF), teren accidentat;


greutate materiale                tone          2.36

1.16 W2A20A5 incarnarea stâlpilor din beton In autosa ia buc depozit si descărcarea la lucrare „cu ajutorai automacaralei pe pneuri


1.17TRA01A10


Transportul rutier

al. materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist» 10 km.


tona


1.18W2A22C#


însoțirea transportului cu stâlpi sau cabla de buc către automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare în vederea descărcării dus*întora..pe distanta de la 41 la 60 Km;


3

4

5«3x4

1.00

310.01

310.01

materiat

271.46

271.40

manopera:

38.61

38.61

utilaj:

0.00

6.00

transport

0.00

0.00

1.00

16.93

1543

material:

16.93

16.93

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

6.00

transport

O.oo

0 00

5.10

3343

171.00

material:

6.08

0.41

manopera:

33.46

170.59

utilaj

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

1.50

2947

44.96

materiat

0.08

0.12

manopera.

28.64

42.96

uriteț

1.25

1.88

transport

0.00

6.6o

1.51

185.13 “

279.92

1.00

295.26

295.26

materiat

0.00

0.66

manopera:

51.34

51.34

utilaj:

243.92

243.92

transport:

0.00

0.00

3.00

77.56

232.69

materiat

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj

77.56

232.69

transport

0.00

0.00

3.00

137.35

412.04

materiat

21.90

65.69

manopera:

23.89

71.06

utilai:

91.76

27529

transport:

0.00

0.00

3.00

11.84

35.53

materiat

0.00

0.00

manopera:

2.25

6.75

utilaj:

9.69

28.77

transport

0.00

0.00

2.40

6.99

16.77

materiat

o.oo

0.00

manopera.-

o.oo

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

6.99

16.77

1.00

164.43

18443

materiat

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

184.43

18443

transport

0.00

0.00


2 FUNDAȚII


0

2.1 T8A17f1


Z2 TRI1AA01A1


2J TRA01A10P


1 2 Sapafura manuala de pamantjn gropi de mc fundații poligonale sau circulare moncbtoc,de pana ia 4 m adâncime, pentru linB electrice aeriene de înalta tensiune. Jn pamant cu umiditate naturala fere sprijiniri lățime »1 m adâncime < 2.5 m,teren foarte tare

Incarnarea materialelor, grupa »grete tona si.mărunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

3

4

5 = 3x4

8.10

38.12

284.61

material:

0.00

0.00

manopera:

36.12

284.51

utilaj:

0.0$

0.00

transport

0.00

0.00


Transportul rutier al. pământului sau molozului cu autobasculanta tfisl=1O km

tona


2.4 CB01A1

©


Cofraje pentru beton in cuzineți fundații mp păhărel fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refoloslblle cu astereala din sclnduri de raslnoase,..£ti astereala din scânduri de raslnoase

greutate materiale                tone

24 RPCA04A# Sprijiniri orizontale maluri in spatii sub 1,00 mp m laUma..usoare.cu InterepatH > 20 cmcantlt<20mp

greutate materiale                tone

 • 2.6 CA01A1 .'umarea betonului simplu. .marca...1) în mc fondau continue, izolate sl socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv

greutate materiale                tone

2.61 2100945    Beton de ciment B150 stas 3622

 • 2.7 ACA11A2     Montare țeava pvc tip 3(m) in pamant, in

extertoruWadlritor.avand dn.32

2.00

4.50

9.01

material:

0.00

0.00

manopera:

4.50

9.01

utfiaj:

0.00

0.00

transport

6.00

0.00

5.83

5.99

39.33

material

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utfiaj:

0.00

0.00

transport

6.98

39.33

7J0

14.20

10247

material:

367

26.40

manopera:

10.54

75.87

utilaj:

0.00

0.00

0.00

transport

0.00

23.80

4.30

10240

material:

0.89

21.11

manopera:

2.52

60.02

utfiaj:

0.89

21.28

transport

0.00

0.00

6.80

29.97

203.80

material

0.08

6.54

manopera:

28.64

194.75

utilaj:

ÎJ5

8.51

transport

0.00

0.00

6.85 ‘

185.13 *

1,288.96

21.00

440

92.36

material

2.19

46.04

manopere:

2.16

45.39

utile*

0.04

6.93

transport

000

0.00


greutate materia e                tone

24 CL21A1 Confecții metalice diverse Înglobate total kg seu parțial in beton..din profite laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevt pentru susțineri sau acoperiri

3 LEA0.4KV

3.1 W2A13A1     Stâlp beton armat precomp fandate turnata buc

teren, normai

66.00

1.17

77.27

material

0.00

0.00

manopera:

1.17

77.27

utilaj:

o.oO

0.00

transport

0.00

0.00


greutate materiale                tone         0.75

3.11 2000832 STÂLP METALIC ZINCAT. H»8M,        buc

FUNDAȚIE PREFABRICATA

3.00

88.89

266.67

material

1.42

445

manopera:

41.00

122.99

utilaj:

46.48

139.43

transport

0.00

0.00

3.00

925.65

2,776.96


0 12

3.3 EÂ05G% Țeava de proiecție metalica montata m îngropat sau aparent avand diametru de:...1/2 •... 1’, montat aparent pe cfibluri din plastic

5«3x4


greutate materiale                 tona ' 0.02

13.L 3306065 Țeava pentru InstalatiLzinc nefiLm-25(1 m ) OL 321 s 7656

3.4 W2A17A# vopsirea Inscripțiilor avertizoare si

numerotarea stâlpBor din beton. Ja LEA 0.4KV

greutate materiale                tone

3.6 W2F13K01 Prelungire pentru montare corp llum. inel buc cond. interior..cu1 brațe st metal Montare cu telescop montat

O greutate materiale__            tone

3.6 6311714 * * ” Bratera zîncata simpla pentru drja mare pe buc sUp sc 10001

greutate materiale                tone

 • 3.7 6311700 Clrja mare din țeava otel lamJa cald D" buc 60x3mm;L 31,80m

greutate materiale                tone

33 W2G04B01    Cablu nearmat de cu. Sau al izol pvc m

secțiune 2x2,5-4x6 mmp montat..prin stâlp da belon,metal

©greutate materiale              tone

3.8.L 4801907 Cablu energie cyy 0,6/1 KV3x 2,5 U m s.8778

3.9 W2F02A1#    Corp de iluminat stradal pt lampa cu vapori buc

de mercur sau sodiu.montat pe stâlpi cu platforma ridicătoare cu braț -demontare

3.105104002 Corp de luminat pubilc pvb-9cm-1126 buc

greutate materiale                tone         0.06

3.11 EE14C%      Lampa (bec) cu incandescente pana la    buc

1000 W, montate in Interiorul construcțiilor sau pe elemente exterioare ale acestora, la.corp de iluminat etanș cu glob si dlspereor

greutate materiale                tone         0.00

6.00

9.47

58.80

material:

2.66

15.94

manopera:

4.59

27.56

utilaj:

2.22

13.30

transport

0.00

0.00

6J»

6.49

3935

1.05

1113

1178

material:

5.02'

5.27

manopera:

8.11

8.61

utilaj:

0.00

0.66

transport

6.00

0.00

100

157.82

472.57

material:

51.55

154.66

manopera:

23.70

71.11

utila):

8227

246.80

transport:

0.00

0.00

6.£>0

16.82

100.93

material:

16.82

100.93

manopera: utflaj:

0.66

6.66 '•

0.00 ’ b.oo

transport

0.00

0.00

166

14.41

43.22

material:

14.41

43.22

manopera:

0.00

0.00

utflaj:

O.0O

0.00

transport

0.00

6.00

76.00

9.16

668.73

material

8.53

640.09

manopera:

0.65

48.63

utilaj:

0.00

6.00

transport

0.00

0.00

76.50

3.31

253.40

100

25.47

7640

material:

0.00

000

manopera:

5.58

16.75

utilaj:

19.88

59.65

transport

0.00

0.00

100

38822

1,168.45

material:

388.82

1,166.45

manopera:

0.00

0.00

utilaj*

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

3.00

1.26

3.78

material:

0.00

0.00

manopera:

126

3.78

utilaj:

0.00

0.00

transport;

0.00

0.00STADIUL FOC; Relocări stâlpi Iluminat stradal - 3 buc

0 1 2

3.11.1 510236?    Lampa cu vapori de sodiu tubuîarasoM   buc

plus 160w soclu E40

3.12EB09A1 '     ftesa flexibila, pentru racordarea          buc

suplimentara a receptoarelor electrice la Instalația de legare la pământ.din conducta de cupru, avand secțiunea de 16-95 mmpgreutate materiale                tone         0.00

3.12.1 4320945                _____J_* j®.__*®®®®___T

3.12.1* 5203871 ~' "Papuc stantafdln cupru pentru **          buc

concLcupru 16x18,5 mmjp

3.13ATD20A Conexiuni cu..jconduclori electrici In buc dulapuri,panouri,puplire,cutil


material:    ’* J“ _

manopera:              ' 3.78

utilaj:

transport


1.50           424

10.06 * '" 0.68


greutate materiale                tone         6.00

3.14EG08F1 Conducta de legare la pamint, a Instalației m de paratrăsnet sau a Instalației de proiecție prin legarea la pământ, montate tn pământ. Inclusiv saparea SI umplerea sântului, conducta fiind din.otellatzineat de 40x5 mm, montata Tn teren foarte tare

greutate materiale                tone         0.13

3.15W2I05C#      Montare electrod vertical din țeava de otel m

zlncata de 21W pentru priza de pământ. Jn teren foarte tare.


greutate materiale                ,one         0.66*

3.16W1R11A      îmbinarea prizei de iegareda pământ cu   buc'

șuruburi galvanizate m12x40


5030 material: manopera: utilaj: " transport:

75.00 material: manopera: ufflaj: transport:'

10.00 material:" manopera: utilaj: transport


2.82

0.65

* 2.16

“o.oo

0.00

2X65

7.43

1522

0.00

0.66 '

2X85

16733 *

11.89

0.63

6.00


greutate materiale                tone          0.00


s.ao '

material:

manopera:

utilaj:

transport


3.17AUT1104A1

Ora pr macara pe pneuri cu-Jbrat cu

ora

3.00

77.96

zebrele 10,0-14,9 tf 1 schimb

material:

0.00

manopera:

6.00

O

utilaj:

77.56

transport

0.00

3.18TRA03A50

Transport rutier materiale,semifabricate cu

tona

12.00

34.33

autotractor pe pneuri cu remorca pe

material:

0.00

disL..S0km

manopera:

0.00

utilaj:

ooo

transport

34.33

procent    material manopera

i            utilaj

transport

8,25X65      3,345.79      2,703.01       488.00


Cheltuieli directe:


5 = 3x4

216.39

18.98 006 .....18 91

6:66

0.00

636

.....**8.83

140.78 3222 *108.08

6.66

0.00

1,699.01

557.46

1,141.58 0.66

.1. . .9-5®

228.54

103.33

t1838

633

0.00

1145

6.05

5.40

0.00

0.00

23X69

0.00

0.00

232.69

0.00

411.91

0.00

0.00

0.00

411.91 total 14,769.450

1

2

3

4

5"3x4

Alte cheltuieli directe:

CÂS

20100%

0.00

868.92

o.oO

o.oo

695,92

Fond de risc

0.242%

0.M

8.10

0.00

0.00

8.10

Concedii sT

0.850%

"0.00

28.44

0.®

■ 0.06

" “   " 28.44

Indemnizații

Șomaj

0.500%

0.00"

16.73

0.00

04»

16.73

Fond de garantare

0-250"%

"* 00ff

8.38'

■“ aoo

1.38

Sănătate

‘ 5.200%

0.00

172.88 '

■ 0.00

" "6.00

" ‘ 175.96

Total Inclusiv Cheltuieli Directa:

0,25X65*

4,277.32

2,703.01

468.00

15,700.99

Cheltuieli Indirecte

<0.000%

82518

427.73

270.36

4&30

1,576.10

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:

9,077.81

4,705.05

2,97X32

51440

17171.09

Profit

6.000 %

453.90

23516

148.67

25.74

86X55

Total Inclusiv Profit

9,531.81

4,940.31

3,121.98

540.54

18,134.64

TOTAL GENERAL {tara TVA):

943181

4,94041

3,121.98

540.54

18,134.64

TVA:

24.00%

4,352.31

TOTAL GEN ERAu f

22386.95


Proiectant,

-^Ing Rolandl
1 auro “ 4 6097 M. curo la data de 02/09/2012

Raport generat cu ISOP , wwwdavlze.ro. SHnaii-euportQintatooftdeviz.ro. tel: 0236 477 007