Hotărârea nr. 164/2013

Hotărârea nr.164 din 26.04.2013 Hotarare privind solicitarea către Guvernul României de trecere a unui imobil(clădire şi teren) din domeniul public al statului şi din adminitrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţia Socială Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

privind solicitarea către Guvernul României de trecere a unui imobil (clădire și teren) din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

-Prevederile art. 858 și ale art. 860 (3) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

-Prevederile art.l din Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

-Prevederile art. 9 (1) din Legea nr. 213/ 1998 pribind bunurile proprietate publică, actualizată; -Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Referatul nr. 3092/ 25.04.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRÂ ȘTE:

ART. 1 - Se solicită Guvernului României de trecere a unui imobil (clădire și teren), având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

NR. 164

DIN 26.04.2013

N.O.P., I.D.. /R.T./EX.1/DS.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR.4$ DIN 26.04.2013

NR. Crt.

DENUMIRE

DATE IDENTIFICARE

COD CLASIFICARE

VALOARE INVENTAR (lei)

ANUL PIF

1.

Cădire

Str. N.Titulescu nr.32, construcție din cărămidă și pianșeu din lemn, P+D+1E Sc=295mp

8.29.06

408,640

1975

2.

Teren

Str.N.Titulscu nr.32, S=1400mp

8.29.06

1

1975

3;

Teren

Str.N.Titulescu nr.32, S=1200mp

8.29.06

1

1975

* \

.   ______I DE SEftlNTĂV

NOVAC DIACONU LAM


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OV1DIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. £

LA HOTARAREA NR./^ DIN 26.04.2013“ c

Tr"

/-----

1  Y®1

L_

J

țjl      rray

r    1— v /

y/