Hotărârea nr. 163/2013

Hotărârea nr.163 din 26.04.2013 Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC CET SA Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, casare şi valorificarea acestora în condiţiile legii.

7)/) A Jiwnatua

Serad a/ Q^urtÂci/ua/uî '^fâacău

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC CET SA Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Adresa nr. 1639/ 19.04.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 26135/ 22.04.2013 înaintată de SC CET SA Bacău;

  • - Referatul nr. 78111/ 22.04.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

  • - Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

  • - Prevederile punctelor 1.1 și 1.2 ale Anexei nr. 2 Ia HG nr. 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, actualizată;

  • - Prevederile art 1, art. 2, art. 3 și ale art 4 din OG nr. 112/ 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

  • - Hotărârea nr. 770/ 08.10.2012 a Consiliului de Administrație al SC CET SA Bacău;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lît. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a bunurilor -mijloace fixe, date în concesiune către SC CET SA Bacău, prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART, 2 - Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea lor prin vânzare la licitație sau, după caz, casarea lor în condițiile legii.

ART. 3 - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Bacău a bunurilor - mijloace fixe prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 4 - Se mandatează conducerea SC CET SA Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea bunurilor - mijloace fixe prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART, 5 - Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi făcute venit la bugetul local.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații ietari și Direcției Economice.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OYIDIU POPO


NR.

DIN 26.04.2013

N.O.P.,I.D. /R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA LA HCL NR. 462) DIN      2013

LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPUSE PENTRU SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE ȘI CASARE

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

Număr inventar

Valoare de inventar

Valoare ramasa

1

Racord CF Letea

2400001

127,886.35

96,177.90

2

Celule prefabricate de interior 6kv

3160012

68,208.21

7,407.54

3

Dulap electric de forța (0.4 kV)

3160021

6,341.48

346.50

• 4

Trafo alim CAF 100 kVA

316007

7,143.65

1,630.85

5

Trafo alim CAF 100 kVA i

316008

7,143.65

1,630.85

6

Panou Comanda măsură protecție

3160013

38,723.48

4,163.32

7

Rezervor păcură 3000 mc nr.l

3170001

67,126.67

18,542.70

8

Rezervor păcură 3000 mc nr.2

3170002

74,665.65

21,368.26

9

Inst combustibil lichid etapa 2

2160054

4,231.85

1,812.49

10

Instalații tehnologice de conducte păcura ( separator de păcura )

2700004

26,494.92

15,456.22

11

Rezervor cilindric vertical pentru ulei turbina (V=70m3 ) - nr. 1

3170369

5,467.46

1,558.78

12

Rezervor cilindric vertical pentru ulei turbina (V=70m3) - nr. 2

3170369

5,467.46-

.....-1,558.78

13

Rezervor cilindric vertical pentru ulei turbina (V=70m3 ) - nr. 3

3170369

•   5,467.46-

- -   li5-58?78-

W

Rezervor cilindric.yertical cu fund conic pentru ulei trafo (V=40m3 ) - nr., 1

3170372

5,114.19

■ 1,457^99-

15

Rezervor cilindric vertical cu fund conic pentru ulei trafo (V=40m3 ) - nr. 2

3170372

5,114.19

1,457.99

16

Rezervor cilindric vertical cu fond conic pentru ulei trafo (V=40m3 ) - nr, 3

3170372

-   5,114.19

... ._-l;457M