Hotărârea nr. 162/2013

Hotărârea nr.162 din 26.04.2013 Hotarare privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a deplasării unei delegaţii a Municipiului Bacău, în perioada 22-30 iunie 2013  la Petah Tikva - Israel.

privind alocarea de Ia bugetul local a unei sume de bani in vederea susținerii financiare a deplasării unei delegații a Municipiului Bacău, in perioada 22-30 iunie 2013 la Petah Tikva - Israel

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Referatul nr.3062/24.04.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

  • - Invitația adresată de către Departamentul Relații Externe - Municipalitatea Petah Tikva din Israel;

  • - Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată

  • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.78/20.03.2013 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2013 ale municipiului Bacau;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit. „d” „e” , art.36 (6) lit. „a” punctele 4 si 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. (1) Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor de transport si asigurări medicale, pentru un grup de 10 elevi din Bacău si doi profesori coordonatori, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Tabăra de Tineret organizată de Școala Tinerilor Ambasadori a Departamentului de Tineret al Municipalității Petah Tikva din Israel, în perioada 22-30 iunie 2013, care sunt in valoare de 31.000 ron, precum si a altor cheltuieli ocazionate cu aceasta deplasare.

(2) Componența acestei delegații, va fi stabilita ulterior pe baza propunerilor venite de la instituțiile de invatamant din Municipiul Bacau.

Art.2, (1) Se aprobă ca decontarea cheltuielilor ocazionate cu deplasarea acestei delegații, să fie făcute din bugetul local.

(2) Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea delegației, care vor reprezenta municipiul Bacău conform art. 1 din prezenta hotarare, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.